06

GTU C 1200 V Polski Olejowy kocioâ kondensacyjny 09/05/06 Instrukcja instalowania Spis treğci Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Author: Edyta Antczak
11 downloads 1 Views 3MB Size
GTU C 1200 V Polski

Olejowy kocioâ kondensacyjny

09/05/06

Instrukcja instalowania

Spis treğci Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Montaī - GTU C 1200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Uīywane symboleUwaga niebezpieczeĔstwo

Ryzyko obraĪeĔ ciaáa i szkód rzeczowych. NaleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü zaleceĔ odnoĞnie bezpieczeĔstwa osób i dóbrWskazówka

Przestrzegaü wskazówek aby utrzymaü komfort cieplny

OdnoĞnik

OdnoĞnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

Z

2

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

Zakres dostawy W poniĪszej tabeli podano numery pakietów róĪnych elementów skáadowych kotáa. Pakiety przedstawiono wedáug kolejnoĞci montaĪu. Kocioá

GTU C 1203 /V130

GTU C 1204 /V130

FT61

FT62

FM147

FM148

Korpus kotáa

Obudowa zewnĊtrzna + Izolacja + Przyáącza + Czujnik c.w.u.

Konsola sterownicza

Zawiera instrukcje dla: - Kocioá - Palnik Wszystkie modele moĪna wyposaĪyü w jedną z poniĪszych konsoli sterowniczych:

- Konsola sterownicza B/TA (Konsola sterownicza Basis) FM 126

- Konsola sterownicza E/TA (Easymatic) - FM 127

zawiera instrukcjĊ dla konsoli sterowniczej

- Konsola sterownicza E1/TA (Easymatic 1) - FM 128 - Konsola sterownicza ER/TA (Easyradio) - FM 130 - Konsola sterownicza E1R (Easyradio 1) - FM 134 - Konsola sterownicza D/TA (Diematic 3) - FM 129

Podgrzewacz ciepáej wody uĪytkowej

BH107

BH107 8800N030

zawiera instrukcjĊ podgrzewacza c.w.u. i czujnika c.w.u.

MontaĪ wyposaĪenia dodatkowego dostarczanego na Īyczenie opisano w odpowiednich instrukcjach. Specyfikacja czĊĞci dostarczanych na Īyczenie znajduje siĊ w aktualnym cenniku.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

3

Montaī - GTU C 1200 V

 -

Wymagane narzĊdzia

1 wkrĊtak krzyĪowy, 1 wkrĊtak páaski, 1 klucz 11, 1 klucz 13, 1 klucz 17, 1 klucz 19

1 Zmiana kierunku otwierania drzwiczek palnika (jeīeli jest to absolutnie konieczne) W dostarczanym kotle drzwiczki palnika otwierają siĊ w prawo. ZmianĊ kierunku otwierania w lewo przeprowadza siĊ w nastĊpującej kolejnoĞci:

 Zdjąü zawiasĊ. Wyjąü oĞ i umieĞciü z lewej strony.

Zamontowaü zawiasĊ po lewej stronie.

4

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

2 Montaī listwy poprzecznej konsoli sterowniczej

2

1

3

8575N527

4 2 3

1

28

N5

75

85

4 1

 kocioá 3-czáonowy  kocioá 4-czáonowy  kocioá 5-czáonowy Umieğciý listwċ poprzecznĆ na korpusie kotâa:

 ĝruby dwustronne M8 na przedniej stronie. ĝciąg  i czopy pozycjonujące 3-go czáonu .  Zamocowaü listwĊ poprzeczną na przedniej stronie 2 nakrĊtkami koánierzowymi HM8.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

5

3 Montaī kotâa grzewczego na podgrzewaczuNóĪki dostarczane są w woreczku z wyposaĪeniem dodatkowym podgrzewacza. Minimalna wysokoĞü 35. zakres regulacji od 35 do 40 mm.

A : GTU C 1203 V B : GTU C 1204 V

6

wolno podnosiý kotâa chwytajĆc za rury zasilania i  Nie powrotu

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

4 Zamocowanie konsoli sterowniczej

 Konsolċ wyciĆgnĆý do przodu aī do blokady.Przymocowaü czarną Ğrubą do plastiku. Zamocowaü blachowkrĊtem 3.9x13 z podkáadką.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

7

5

8575N248

Umieszczenie kabla palnika

 UmieĞciü przepust kablowy. Zamontowaý przejğcie  bezpieczeĕstwa.kablowe po przeciwnej stronie zawiasu drzwiczek palnika zgodnie z europejskimi normami

Przpust kablowy dostarczany jest w woreczku z instrukcją obsáugi konsoli sterowniczej.

Wetknąü wtyk w gniazdo palnika.

8

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

6 Montaī czujnika temperatury c.w.u. i podâĆczenie elektryczne Titan Active SystemKabel podáączeniowy jest zabezpieczony (zacisk i okrągáe ucho), aby uniknąü báĊdnego podáączenia, w wyniku którego mogáoby dojĞü do uszkodzenia Titan Active System®.

 Czujnik c.w.u. podáączyü do wejĞcia c.w.u.(S.ECS) konsoli. Kabel zasilający anodĊ tytanową podáączyü do zacisku TA konsoli sterowniczej. Przpust kablowy zamontowaý po przeciwnej stronie kabla palnika.Przpust kablowy dostarczane jest w woreczku z instrukcją kotáa.

Zamocowaü zacisk na jĊzyczku znajdującym siĊ na pokrywie. Okrągáe ucho umieĞciü bezpoĞrednio na koáku gwintowanym anody TAS.

Zamocowaü okrągáe ucho przy pomocy podkáadki zĊbatej i nakrĊtki.

Czujnik c.w.u. wsunąü w odpowiedni áącznik mocujący na pokrywie wyczystkowej podgrzewacza.

ZaáoĪyü izolacjĊ cieplną.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

9

7 Montaī czujnika

Szczegóâ A: Konsola sterownicza B/TA - Czujnik kotáa - Termostat zabezpieczający STB - SprĊĪyna stykowa (znajduje siĊ w woreczku z instrukcją obsáugi kotáa)

- Szczegóâ B: konsola sterownicza E/TA, E1/TA, ER/TA, E1R i D/TA Termometr - Termostat kotáa - Czujnik kotáa - Termostat zabezpieczający STB - Brak sprĊĪyny stykowej

 Wprowadziü czujniki w tulejĊ zanurzeniową kotáa z tyáu korpusu kotáa.IloĞü czujników zaleĪy od typu konsoli sterowniczej: 2 czujniki: stosowaü sprĊĪynĊ stykową (szczegóá A) 4 czujniki: sprĊĪyna stykowa nie jest potrzebna (szczegóá B).

Zamocowaü kabel przy pomocy zacisku tulei zanurzeniowej. 10

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

8 Umieszczenie przewodu olejowego palnika

 Przewód umieĞciü po stronie zawiasy drzwiczek palnika

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

11

9 Montaī obudowy zewnċtrznej

 - Tylna krawĊdĨ obudowy bocznej musi zbiegaü siĊ z tylną Ğcianką podgrzewacza. - ObudowĊ zawiesiü od doáu na trzpieniach A, w tym celu nasunąü wyciĊcia B na trzepienie A. - PáytĊ boczną wyrównaü do pionu i przesunąü do góry.

Zawiesiü páytĊ boczną w trzpieniach w uchwycie konsoli, w tym celu górną zakáadkĊ przesunąü nad poprzeczką wspornika, aby trzpienie zatrzasnĊáy siĊ wycentrowane w wyciĊciach.

Obydwie páyty boczne zamocowaü 2 blachowkrĊtami z podkáadkami zĊbatymi.

12

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

10BlachowkrĊty i podkáadki dostarczane są w woreczku ze Ğrubami.

 Zamontowaü dolną páytĊ tylną. Przewód olejowy przeprowadziü przez wyciĊcie w páycie tylnej.

Zamocowaü Ğrodkową páytĊ tylną Zamocowaü górną páytĊ tylną Zamontowaü zacisk kablowy na páycie bocznej.

 Zamontowaý zacisk kablowy po stronie kabla palnika, t.j. na przeciw zawias drzwiczek palnika.

Mocowanie kabla.

Tak dobraü dáugoĞü kabla, aby dla otwarcia drzwiczek palnika naleĪaáo wyciągnąü wtyk kabla palnika. Przeciągnąü kabel miĊdzy izolacją i páytą boczną.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

13

11

 BlachowkrĊty i podkáadki dostarczane są w woreczku ze Ğrubami. 12 Montaī syfonu i odprowadzenia spalin

 Przestrzegaý kierunku montaīu syfonu. 14

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

13

A: czarne Ğruby RLS M6x10 w woreczku ze Ğrubami.

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

15

14 Montaī armatury poâĆczeniowej kocioâ-podgrzewacz c.w.u.

 * Jeīeli stosuje siċ pakiet EA98 / EA99: Miċdzy zasilaniem i czwórnikiem podâĆczeniowym zamontowaý īeliwnĆ przedâuīkċ.

 PrzeâĆcznik obrotowej

stopniowy prċdkoğci oraz ğruba odpowietrzajĆca muszĆ byý âatwo dostċpne.

16

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

Niewykorzystane pokrywkami.otwory

zamknąü

Zwróciý uwagċ, aby w przewodach  elastycznych nie byâo poduszek powietrza.

 Sprawdziý szczelnoğý poâĆczeĕ. Podáączenie áadującej.elektryczne

pompy

ZPatrz: Instrukcja konsoli sterowniczej. musi posiadaý zawór  Instalacja bezpieczeĕstwa podâĆczony bezpoğrednio na zasilaniu c.o..Grupa bezpieczeĔstwa (wyposaĪenie dodatkowe EA54), która jest montowana na zasilaniu kotáa, posiada ten zawór bezpieczeĔstwa.

15 A: Punkt pomiarowy

09/05/06 - 300010835-001-C

GTU C 1200 V

17

16

Przykleiü tabliczkĊ znamionową kotáa i podgrzewacza na páycie bocznej obudowy zewnĊtrznej.

18

GTU C 1200 V

09/05/06 - 300010835-001-C

Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich (stan na dzień 15.05.2006 r.) Województwo

Miasto

Dolnośląskie

Jelenia Góra Legnica Strzelin Wałbrzych Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Toruń Biała Podlaska Lublin Lublin Zamość Łężyca, k/Zielonej Góry Wrocław Łódź Łódź Bukowno k. Olkusza Jurków k. Czchowa Kraków Kraków Kraków Kraków Nowy Sącz Nowy Sącz Tarnów Zakopane Ciechanów Płock Radom Warszawa Warszawa Mińsk Mazowiecki Warszawa Ząbki k. Warszawy Opole Opole Wrocław Leżajsk Majdan Królewski Rzeszów Sanok Stalowa Wola Augustów Białystok Białystok Bielsk Podlaski Suchowola Łomża Gdynia Nowa Karczma Bielsko-Biała Cieszyn Częstochowa Częstochowa Rybnik Sosnowiec Katowice Kobiernice Tarnowskie Góry Busko-Zdrój Miedziana Góra k. Kielc Mniów k. Kielc Staszów Elbląg Giżycko Olsztyn Czarnków Gniezno Kalisz Konin Krajenka k. Piły Leszno Luboń k. Poznania Ostrów Wielkopolski Poznań Poznań Koszalin Koszalin Kołobrzeg Szczecin Szczecin Świnoujście

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie Łódzkie Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie

Zachodnio-Pomorskie

Kategoria Nazwa firmy serwisu A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, C A, B, C A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B, C A, B A, B C A, B A, B, C A, B E E A, B, C A, B A, B A, B A,B E A, B A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B A, B A, B A, B C A, B E A, B, C E A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B, C A, B A, B D A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B A, B A. B A, B A, B A, B A, B A, B, C A, B A, B A, B, C A, B, C A, B E

Sotis Plus For-Ma Proinstal Witold Czekaj Nomar Proinstal Raan Inst-Serw Uni-Serwis Interm-Tech Instgaz & C.O. Instal-Eko Ekoserwis Rapid P.U.H. B. Tchórzewski Zubrzycki Serwis Świderski Robert PW AGA -TOM Inst-Serw Nowak Solar -Therm „A.S.” Jacek Gębala Leszek Szot F.H.U. GP-GRUP Trojan Mekanet Syst. Grzew. Serwis Bieniek Polibranż Instalator Piotr Murzyn Serwis Urządz. Grzew. Termoinstal Z.H.U.P. Kanmar Kotrem Serwis D.D. Oertli T.G. Partner Serwis Wakka Ciepło i Ogrody Brexpol Ecotec Inst-Serw F.H.U. „A & R” P.P.H.U. Henryk Kamiński DMS Zbigniew Piecuch Automatyk-Serwis Centech Ciepłoprojekt P.H.U. „Sokół” Infobud Łazar i Ska Rzońca Nowaserwis Origo Krzysztof Cebulski Roman Kałuża Eko-Instal Puczyński Z.U.H. „Holtex” „A.S.” Jacek Gębala Polmar Instal-sanit Beri Nowator Techmont Witczak Leszek Zamojski SMS Lech-Bud Serwis Nosowicz Adam Józefiak Krzysztof Słowiński Pro-Bis Olej-Serwis Piec Wiktor Helgaz Centrum Serw. P.H.U. TIM Eko Serwis Spaw Asbud Energoserwis Termo-Serwis M.Z.Serwis Mercurius Eco-Lux Instal

Telefon firmy (0604) 650 008 (0505) 754 505 (0602) 736 738 (0601) 726 930 (0509) 838 729 (0602) 736 738 (0605) 371 418 (0696) 042 479 (0603) 600 106 (0601) 646 412 (0509) 229 729 (0501) 350 382 083 342 19 83 (0603) 979 309 (0501) 282 364 (0603) 866 051 (0604) 990 992 (0696) 042 479 (0601) 238 330 (0601) 297 880 (0502) 512 052 (0601) 496 571 (0501) 450 705 (0506) 027 631 (0601) 486 769 012 656 35 85 (0604) 653 654 018 442 19 72 (0602) 495 523 (0502) 723 888 (0602) 198 397 (0605) 690 001 (0603) 755 789 (0604) 439 416 (0601) 551 695 (0502) 284 130 022 636 90 80 (0601) 210 070 (0602) 116 725 (0502) 103 433 (0696) 042 479 (0604) 578 288 (0604) 625 210 (0609) 214 242 (0603) 846 735 (0605) 923 391 (0693) 535 444 (0503) 062 624 (0692) 686 254 (0502) 644 844 (0604) 225 774 (0503) 136 201 058 662 20 20 (0601) 800 538 (0602) 233 159 (0603) 679 082 (0501) 324 664 (0600) 975 610 (0603) 081 087 (0502) 512 052 (0601) 541 692 (0696) 026 986 (0601) 410 605 (0604) 289 055 (0603) 596 478 (0605) 096 374 (0606) 360 575 (0501) 145 654 (0502) 206 496 (0605) 299 199 (0602) 504 589 (0603) 889 202 (0602) 516 729 (0601) 791 102 (0604) 793 884 (0601) 774 687 (0601) 705 155 (0505) 115 187 (0607) 445 004 (0605) 106 111 (0502) 608 332 (0602) 532 833 (0605) 626 716 (0608) 470 547 (0601) 936 441 (0602) 442 926

Firmy serwisowe zamieszczone w wykazie zostały podzielone według następujących kategorii Kategoria serwisu

Rodzaje serwisowanych kotłów

A

De Dietrich (wszystkie stojące i wiszące)

B

Interdomo (dawniej Schäffer) (wszystkie stojące i wiszące)

C

De Dietrich made by Remeha (wszystkie stojące i wiszące)

D

De Dietrich (stojące i wiszące do 60 kW)

E

Tylko wiszące kotły CITY

W razie awarii (w okresie gwarancji) prosimy o kontakt w kolejności: ¶ Regionalny serwis (zob. wykaz obok) ¶ Przedstawiciel regionalny Gdańsk: GSM 693 835 966 Katowice: GSM 693 835 967 Kraków: GSM 601 467 469 Poznań: GSM 601 985 117 Warszawa: GSM 601 181 535 Wrocław Południe: GSM 609 678 949 Wrocław Północ: GSM 608 010 665 ¶ Biuro De Dietrich czynne codziennie w godz. 8.00-16.30 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 1 tel. 071 345 00 51 ¶ Główny serwisant »gorąca linia« tel. 071 345 00 56, 345 00 57 po godz. 16.00: tel. 0 602 456 611 tel. 0 603 123 330 Awaria po okresie gwarancji: ¶ Zawiadom swojego serwisanta z autoryzacją De Dietrich lub serwis z wykazu

De Dietrich w Polsce

Gdańsk Olsztyn Szczecin Białystok

Bydgoszcz

Wronki Gorzów Wlkp.

Poznań

Warszawa

Zielona Góra Łódź Legnica

Lublin Wrocław Kielce

Wałbrzych

Opole

Katowice Rzeszów Siedziba Zarządu De Dietrich Technika Grzewcza

Kraków

Biuro techniczno-handlowe Magazyn centralny

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064 biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065 serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057 dział produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059 dział szkoleń tel.: +48 71 3450062, 3450063 księgowość tel.: +48 71 3450073 e-mail: [email protected] x www.dedietrich.com.pl magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220 Strefy sprzedaży: Gdańsk (Olsztyn, Bydgoszcz): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: [email protected] Katowice (Łódź): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: [email protected] Kraków (Kielce, Rzeszów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: [email protected] Poznań (Szczecin): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: [email protected] Warszawa (Białystok, Lublin): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: [email protected] Wrocław Południe (Wrocław, Opole, Wałbrzych) . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: [email protected] Wrocław Północ (Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.) . . .GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: [email protected]