03.2.*15. Prawo karne *16. Prawo karne procesowe *18. Prawo cywilne *19. Prawo cywilne procesowe *20

Spis tres´ci PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA˛GŁYCH . . . ...
1 downloads 2 Views 43KB Size
Spis tres´ci PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA˛GŁYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 OBJAS´NIENIA SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 01. BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 01.1. Bibliografie pis´miennictwa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 01.2. Bibliografie pis´miennictwa zagranicznego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

02. USTAWODAWSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 02.1. Wydawnictwa urze˛dowe. Wybór tytułów waz˙niejszych aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw według poszczególnych gałe˛zi prawa . . . . . . 17 02.1.*09. Prawo konstytucyjne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

02.1.*10. Prawo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 02.1.*11. Prawo finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 02.1.*12. Prawo mie˛dzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 02.1.*15. Prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 02.1.*16. Prawo karne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 02.1.*18. Prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 02.1.*19. Prawo cywilne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 02.1.*20. Prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 02.1.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

02.2. Wydawnictwa nieurze˛dowe. Zbiory przepisów. Projekty ustaw. Ekspertyzy i opinie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 02.2.*09. Prawo konstytucyjne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

02.2.*10. Prawo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 02.2.*11. Prawo finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 02.2.*12. Prawo mie˛dzynarodowe publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 02.2.*13. Prawo mie˛dzynarodowe prywatne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

02.2.*15. Prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 02.2.*16. Prawo karne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 02.2.*18. Prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 02.2.*19. Prawo cywilne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 02.2.*20. Prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 02.2.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa 03. ORZECZNICTW0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

03.1. Wydawnictwa urze˛dowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

03.2. Wydawnictwa nieurze˛dowe według poszczególnych gałe˛zi prawa . . . . . . . . . . . 47 03.2.*09. Prawo konstytucyjne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

03.2.*10. Prawo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 03.2.*11. Prawo finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 03.2.*12. Prawo mie˛dzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 03.2.*13. Prawo mie˛dzynarodowe prywatne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

801

03.2.*15. Prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 03.2.*16. Prawo karne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 03.2.*18. Prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 03.2.*19. Prawo cywilne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 03.2.*20. Prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 03.2.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 04. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIA˛GŁE PRAWNICZE . . . . . . . . . . . . . . . 51 04.1. Czasopisma i wydawnictwa cia˛głe polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 04.2. Recenzje czasopism zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 05. ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. SKOROWIDZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 06. GENERALIA. INFORMATYKA PRAWNICZA. KSIE˛GI PAMIA˛TKOWE . . . . . . . . . 60 07. TEORIA PAN´STWA I PRAWA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

07.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 07.2. Teoria pan´stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 07.3. Teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 07.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 08. HISTORIA PAN´STWA I PRAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 08.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 08.1.01. Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne) . . . 74 08.1.02. Prawo innych pan´stw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilon´skie, egipskie, greckie i pozostałe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 08.2. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 08.2.01. Historia ustroju politycznego i społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 08.2.02. Historia doktryn polityczno-prawnych. Literatura i nauka prawa

. . . . . . . 84

08.2.03. Historia prawa administracyjnego i finansowego . . . . . . . . . . . . . . . 88 08.2.04. Historia prawa mie˛dzynarodowego i stosunków mie˛dzynarodowych . . . . . 94 08.2.05. Historia prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 08.2.06. Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwos´ci . . . . . . . . . . . 96 08.2.07. Historia prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 08.2.08. Historia prawa kos´cielnego i wyznaniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 08.2.09. Historia innych dziedzin prawa (prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie) . 102 08.2.10. Okupacja w okresie II wojny s´wiatowej [Uwaga: Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo patrz dział: 15.5.04] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 08.3. Z´ródła i historia z´ródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 08.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 09. PRAWO KONSTYTUCYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 09.1. Zagadnienia ogólne i opracowania dotycza˛ce całos´ci. Podre˛czniki . . . . . . . . . . 106 09.1.01. Z´ródła prawa konstytucyjnego. Poste˛powanie ustawodawcze. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Prawo mie˛dzynarodowe a prawo wewne˛trzne . 108 09.1.02. Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji. Polityka zagraniczna [Uwaga: Stosunki pan´stwo - Kos´ciół patrz dział 23.1 . . . . . . . . . . . . . 116 09.1.03. Wolnos´ci, prawa i obowia˛zki człowieka i obywatela. Prawa dziecka . . . . . 126

802

09.1.04. Organy pan´stwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje. Podział władz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 09.1.05. Terenowe organy władzy publicznej. Samorza˛d terytorialny. Samorza˛d zawodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 09.1.06. Prawo wyborcze. Referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 09.2. Nauki polityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 09.3. Prawo konstytucyjne i nauki polityczne pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . 145 09.3.01. Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 145 09.3.02. Zagadnienia prawa konstytucyjnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . 152 09.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 10. PRAWO ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.0. Opracowania dotycza˛ce całos´ci. Podre˛czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 10.1.01. Zagadnienia prawne organizacji, zarza˛dzania i kierowania w administracji publicznej. Informatyzacja administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 165 10.1.02. Teoria prawa administracyjnego. Podstawowe zasady prawa administracyjnego. Z´ródła prawa administracyjnego. Prawo miejscowe . . . . . . . . . . . . 170 10.2. Organizacja administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 10.2.01. Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej. Podział terytorialny pan´stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 10.2.02. Organy administracji rza˛dowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 10.2.03. Organy samorza˛du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 10.2.04. Słuz˙ba cywilna. Pracownicy urze˛dów pan´stwowych. Pracownicy samorza˛dowi. Słuz˙ba zagraniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 10.3. Funkcjonowanie administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 10.3.01. Prawne formy działania administracji. Umowa cywilnoprawna. Zamówienia publiczne. Elektroniczna administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 10.3.02. Poste˛powanie administracyjne ogólne. Poste˛powanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne). Poste˛powanie mediacyjne. Poste˛powanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . 195 10.3.03. Kontrola administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 10.3.031. Kontrola sa˛dowa (sa˛dy administracyjne, Naczelny Sa˛d Administracyjny i inne sa˛dy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 10.3.032. Kontrola wykonywana przez organy pan´stwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP). Kontrola wewna˛trzadministracyjna. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski) . . . . 211 10.4. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 10.4.01. Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych . . . . . . . . . 213 10.4.010. Zagadnienia ogólne. Komitet Integracji Europejskiej. Fundusze pomocowe i strukturalne UE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Narodowe fundusze inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 10.4.011. Gospodarka samorza˛du terytorialnego. Przedsie˛biorstwa uz˙ytecznos´ci publicznej. Spółki komunalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 10.4.012. Prawo ustrojowe przedsie˛biorstw pan´stwowych. Restrukturyzacja i prywatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 10.4.013. Prawo działalnos´ci gospodarczej. Zezwolenia i koncesje . . . . . . 221

803

10.4.014. Prawo i poste˛powanie antymonopolowe. Ochrona administracyjna i prawna konkurencji. Ochrona konsumentów . . . . . . . . . . . . 225 10.4.02. Administracja rolnictwa, les´nictwa i działów pokrewnych. Prawo wodne . . . 229 10.4.03. Prawo górnicze. Kopaliny. Geodezja. Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . 231 10.4.04. Gospodarka i obrót nieruchomos´ciami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Drogi publiczne i autostrady . . . . . . . . . . 232 10.4.05. Ochrona s´rodowiska. Składowanie odpadów. Prawo atomowe. Prawo energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 10.4.06. Administracja gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe . . . . . . . . . . 249 10.4.07. Administracja telekomunikacji i ła˛cznos´ci. Transport i gospodarka morska. Prawo o ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 10.4.08. Administracyjnoprawne regulacje praw i wolnos´ci obywatelskich . . . . . . . 252 10.4.081. Prawo do informacji i jego ograniczenia. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 10.4.082. Administracyjno prawne regulacje s´rodków masowego przekazu. Prawo prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 10.4.083. Administracyjnoprawne regulacje działalnos´ci organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, zwia˛zki wyznaniowe i inne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 10.4.09. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej. Administracja słuz˙by zdrowia, prawo medyczne i farmaceutyczne. Kultura fizyczna i prawo sportowe. Turystyka i prawo turystyczne . . . . . . . . . . . . . . . 262 10.4.091. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 10.4.092. Administracja zdrowia. Prawo medyczne. Prawo farmaceutyczne . 265 10.4.093. Administracja turystyki i sportu. Prawo turystyczne. Prawo sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 10.4.10. Administracja os´wiaty i szkolnictwa wyz˙szego. Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki i archiwalia . . . . . . . . . . . . . . . . 273 10.4.11. Administracja spraw wewne˛trznych i obrony narodowej . . . . . . . . . . . 276 10.4.12. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. Akta stanu cywilnego. Obywatelstwo. Status prawny cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 10.5. Zagadnienia prawa administracyjnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej. . . . . . . 290 10.5.01. Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . 290 10.5.02. Zagadnienia prawa administracyjnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . 310 10.6. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 11. PRAWO FINANSOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 11.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne. Administracja finansów i Skarb Pan´stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 11.2. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 11.2.01. Budz˙et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 11.2.02. Dochody budz˙etowe: podatki, cła, opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 11.2.020. Podatki - zagadnienia ogólne. Ordynacja podatkowa. Poste˛powanie podatkowe. Kontrola skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 11.2.021. Podatki - zagadnienia szczegółowe. Podatki pan´stwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynnos´ci cywilnoprawnych). Podatki samorza˛dowe (od spadków i darowizn, od nieruchomos´ci, rolny, les´ny i inne). Zwolnienia i ulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

804

11.2.022. Cła. Prawo celne (kodeks). Poste˛powanie celne . . . . . . . . . . 351 11.2.023. Opłaty i inne dochody budz˙etowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 11.2.03. Wydatki budz˙etowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

11.2.04. Prawo bankowe. Prawo dewizowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 11.2.041. Prawo bankowe [Uwaga: Prawo papierów wartos´ciowych patrz dział 18.3.03] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 11.2.042. Prawo dewizowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 11.2.05. Finanse przedsie˛biorstw i innych podmiotów gospodarczych. Rachunko wos´c´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 11.2.06. Finanse samorza˛du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 11.3. Zagadnienia prawa finansowego pan´stw obcych, organizacji mie˛dzynarodowych i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 11.3.01. Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 367 11.3.02. Zagadnienia prawa finansowego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . . 375 11.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 12. PRAWO MIE˛DZYNARODOWE PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 12.0. Opracowania dotycza˛ce całos´ci. Podre˛czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 12.1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 12.1.01. Problemy z´ródeł prawa mie˛dzynarodowego publicznego . . . . . . . . . . . 382 12.1.02. Prawo europejskie i harmonizacja prawa pan´stw członkowskich Unii Europejskiej i pan´stw stowarzyszonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 12.2. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 12.2.01. Podmioty prawnomie˛dzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 12.2.02. Struktura organizacji mie˛dzynarodowych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

12.2.021. Organizacje mie˛dzynarodowe (z wyja˛tkiem Unii Europejskiej) . . . 387 12.2.022. Unia Europejska. Rada Europy. Parlament Europejski . . . . . . . 389 12.2.023. Sa˛downictwo i procedury sa˛dowe w Unii Europejskiej . . . . . . . 396 12.2.03. Terytorium. Prawo morza. Prawo kosmiczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . 399

12.2.04. Mie˛dzynarodowoprawna ochrona s´rodowiska naturalnego . . . . . . . . . . 401 12.2.05. Prawa jednostki w prawie mie˛dzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 12.2.051. Ludnos´c´. Mie˛dzynarodowe aspekty obywatelstwa . . . . . . . . . 402 12.2.052. Prawa człowieka w prawie mie˛dzynarodowym . . . . . . . . . . . 403 12.2.053. Poste˛powanie w sprawach praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 12.2.06. Prawo dyplomatyczne i konsularne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 12.2.07. Rozstrzyganie sporów mie˛dzynarodowych. Mie˛dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 12.2.08. Mie˛dzynarodowe stosunki polityczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

12.2.09. Prawo mie˛dzynarodowych stosunków gospodarczych . . . . . . . . . . . . . 417 12.2.091. Zagadnienia ogólne. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu. Arbitraz˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 12.2.092. Prawo mie˛dzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

805

12.2.093. Inwestycje mie˛dzynarodowe. Korporacje mie˛dzynarodowe. Transfer technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 12.2.10. Mie˛dzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne . . . . . . . . . . . . . . . 421 12.2.11. Prawo wojenne i przeciwwojenne. Konflikty zbrojne. Bezpieczen´stwo mie˛dzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 12.3. Wydawnictwa z´ródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 12.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 13. PRAWO MIE˛DZYNARODOWE PRYWATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 13.1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 13.2. Zobowia˛zania. Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych. Prawo rodzinne. Inne zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 13.3. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 14. PRAWO MORSKIE I LOTNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 14.1. Prawo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 14.2. Prawo lotnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 14.3. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 15. PRAWO KARNE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

15.0. Opracowania dotycza˛ce całos´ci. Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 15.1. Zasady odpowiedzialnos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 15.2. S´rodki penalne: zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie

. . . . . . . . 442

15.2.01. Amnestia i inne akty łaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 15.3. Poszczególne kategorie przeste˛pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 15.3.01. Przeste˛pstwa przeciwko pan´stwu i jego instytucjom. Przeste˛pstwa przeciwko porza˛dkowi publicznemu. Przeste˛pstwa słuz˙bowe . . . . . . . . . . . . . . 447 15.3.02. Sprowadzenie niebezpieczen´stwa powszechnego. Przeste˛pstwa komunikacyjne. Zanieczyszczenie s´rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 15.3.03. Przeste˛pczos´c´ gospodarcza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

15.3.04. Przeste˛pstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 15.3.05. Przeste˛pstwa przeciwko dobrom indywidualnym . . . . . . . . . . . . . . . 455 15.4. Zagadnienia specjalne prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 15.4.01. Odpowiedzialnos´c´ nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 15.4.02. Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzalez˙nienia . . . . . . . . . . 459 15.5. Szczególne rodzaje prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 15.5.01. Prawo karne wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 15.5.02. Prawo karne skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 15.5.03. Prawo wykroczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 15.5.04. Prawo karne mie˛dzynarodowe. Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo . . . . . . . 462 15.6. Zagadnienia prawa karnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 463 15.6.01. Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 463 15.6.02. Zagadnienia prawa karnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 15.7. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 16. PRAWO KARNE PROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

806

16.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 16.2. Podstawowe zasady i warunki dopuszczalnos´ci procesu. Sa˛d . . . . . . . . . . . . . 470 16.3. Strony, obron´cy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . 473 16.4. Czynnos´ci procesowe. Dowody. S´rodki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 16.5. Przebieg procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 16.5.01. Poste˛powanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 16.5.02. Poste˛powania: przed sa˛dem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu sie˛ orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 16.5.03. Poste˛powania szczególne w sprawach o przeste˛pstwa . . . . . . . . . . . . 488 16.5.04. Poste˛powanie wykonawcze. Koszty i opłaty sa˛dowe

. . . . . . . . . . . . . 489

16.6. Szczególne rodzaje poste˛powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 16.6.01. Poste˛powanie w sprawach podlegaja˛cych orzecznictwu sa˛dów wojsko wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 16.6.02. Poste˛powanie w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 16.6.03. Poste˛powanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich . . . . . . . . . . . 494 16.7. Poste˛powanie w sprawach karnych w stosunkach mie˛dzynarodowych

. . . . . . . . 496

16.8. Zagadnienia poste˛powania karnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . . 497 16.8.01. Zagadnienia poste˛powania karnego w Unii Europejskiej

. . . . . . . . . . . 497

16.8.02. Zagadnienia poste˛powania karnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . 499 16.9. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 17. KRYMINOLOGIA. KRYMINALISTYKA. PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SA˛DOWA. MEDYCYNA SA˛DOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 17.1. Kryminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 17.2. Kryminalistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 17.3. Psychologia i psychiatria sa˛dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 17.4. Medycyna sa˛dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 17.5. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 18. PRAWO CYWILNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 18.0. Zagadnienia ogólne i opracowania dotycza˛ce całos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 18.1. Zagadnienia cze˛s´ci ogólnej prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 18.2. Prawo rzeczowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

18.3. Prawo zobowia˛zan´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 18.3.00. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . 531 18.3.01. Cze˛s´c´ ogólna prawa zobowia˛zan´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 18.3.02. Cze˛s´c´ szczegółowa prawa zobowia˛zan´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 18.3.03. Papiery wartos´ciowe. Obrót giełdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 18.4. Prawo handlowe. Prawo gospodarcze (zob. tez˙ 10.4.013) . . . . . . . . . . . . . . . 546 18.4.01. Zagadnienia ogólne. Pozakodeksowe umowy handlowe 18.4.02. Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze

. . . . . . . . . . . 546

. . . . . . . . . . . . . . 547

18.4.03. Organizacje społeczne. Fundacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 18.4.04. Spółdzielnie. Prawo spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 18.4.05. Spółki. Prawo spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

807

18.5. Prawo rodzinne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

18.6. Prawo spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 18.7. Prawo autorskie. Prawo wynalazcze. Własnos´c´ przemysłowa . . . . . . . . . . . . . 566 18.7.01. Prawo autorskie i prawa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 18.7.02. Prawo wynalazcze

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

18.7.03. Własnos´c´ przemysłowa. Znaki towarowe. Reklama (zob. tez˙ 10.4.014) . . . 569 18.8. Prawo ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 18.9. Zagadnienia prawa cywilnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . 575 18.9.01. Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . 575 18.9.02. Zagadnienia prawa cywilnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . 581 18.10. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 19. PRAWO CYWILNE PROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 19.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 19.2. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 19.3. Poste˛powanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 19.4. Sa˛d polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 19.5. Poste˛powanie zabezpieczaja˛ce. Poste˛powanie egzekucyjne. Poste˛powanie upadłos´ciowe. Poste˛powanie układowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 19.6. Mie˛dzynarodowe poste˛powanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 19.7. Sa˛downictwo gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 19.8. Poste˛powanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczen´ społecznych

. . . . . . . . . . 607

19.9. Zagadnienia sa˛dowego poste˛powania cywilnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej . 608 19.9.01. Zagadnienia poste˛powania cywilnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . 608 19.9.02. Zagadnienia poste˛powania cywilnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . 610 19.10. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 20. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEN´ SPOŁECZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 20.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci. Zagadnienia ogólne i polityka społeczna . . . . . . 613 20.1.01. Z´ródła i podstawowe akty prawa pracy. Układy zbiorowe . . . . . . . . . . . 615 20.1.02. Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia. Kształcenie pracowników . 615 20.2. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 20.2.01. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 20.2.02. Stosunek pracy na podstawie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 20.2.03. Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o prace˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 20.2.04. Prawa i obowia˛zki pracownika i pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 20.3. Odpowiedzialnos´c´ materialna pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 20.4. Czas pracy i urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 20.5. Wynagrodzenie za prace˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 20.6. Bezpieczen´stwo i higiena pracy. Ochrona pracy. Wypadki pracownicze. Medycyna pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 20.7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 20.8. Inspekcja pracy i nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

808

20.9. Spory pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 20.10. Wynalazczos´c´ pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 20.11. Zbiorowe prawo pracy. Zwia˛zki zawodowe. Organizacje pracodawców . . . . . . . . 629 20.12. Ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 20.12.01. Zagadnienia ogólne. Fundusze emerytalne

. . . . . . . . . . . . . . . . . 630

20.12.02. S´wiadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki

. . . . . . . . . . . . . 633

20.12.03. Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników . . . . . . . . . . 634 20.13. Pomoc społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 20.14. Mie˛dzynarodowe prawo pracy. Prawo pracy pan´stw obcych. Prawo pracy europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 20.14.01. Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 20.14.02. Mie˛dzynarodowe prawo pracy. Prawo pracy pan´stw obcych . . . . . . . . . 638 20.15. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 21. PRAWO ROLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 21.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 21.2. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 21.3. Zagadnienia prawa rolnego pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 644 21.3.01. Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 21.3.02. Zagadnienia prawa rolnego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 21.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 22. ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 22.1. Opracowania dotycza˛ce całos´ci i zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 22.2. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 22.2.01. Sa˛downictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 22.2.02. Prokuratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 22.2.03. Adwokatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 22.2.04. Radcowie prawni. Inne formy obsługi prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 22.2.05. Notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 22.2.06. Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 22.3. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa pan´stw obcych i Unii Europejskiej . . . . . . . 663 22.3.01. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 663 22.3.02. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . 665 22.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 23. PRAWO WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 23.0. Zagadnienia ogólne. Nauka społeczna Kos´cioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 23.1. Stosunki pan´stwo - Kos´ciół katolicki i inne zwia˛zki wyznaniowe. Konkordat . . . . . . 668 23.2. Wewne˛trzne prawo poszczególnych zwia˛zków wyznaniowych. Prawo kanoniczne . . 672 23.3. Zagadnienia prawa wyznaniowego pan´stw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 23.4. Recenzje prac publikowanych za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 24. VARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 24.1. Biografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 24.1.01. Prawnicy polscy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

809

24.1.02. Prawnicy cudzoziemscy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 24.2. Procesy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

24.2.01. Procesy w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 24.2.02. Procesy za granica˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 24.3. Sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 24.3.01. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju . . . . . . . . . . . 682 24.3.02. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granica˛ . . . . . . . . . . 689 24.3.03. Przewody doktorskie i prace habilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 24.3.04. Działalnos´c´ instytucji i stowarzyszen´ prawniczych . . . . . . . . . . . . . . 691 24.4. Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki . . . . . . . . . . . . . . . 692 24.4.01. Podre˛czniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 24.4.02. Informatory. Poradniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 24.4.03. Kazusy. Repetytoria. Testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE W 2009 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH ZA GRANICA˛ A RECENZOWANYCH W POLSCE W 2009 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797

810