02. Autor: Leszek Bakun CELE PROGRAMU

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej (klasy IV-VI) DKOS-4014-19/02 Autor: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem na...
Author: Beata Murawska
2 downloads 0 Views 126KB Size
Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej (klasy IV-VI) DKOS-4014-19/02

Autor: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w szkole podstawowej jest: - osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej Zadania jakie stoją przed nauczycielem i szkołą to: - doprowadzenie ucznia do poznania i ocenienia swoich cech, moŜliwości i predyspozycji technicznych - organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia W wyniku nauczania techniki w szkole podstawowej uczeń powinien osiągnąć następujące kompetencje: - racjonalne i etyczne postępowanie w środowisku technicznym ucznia - ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych - opisywanie i wartościowanie wytworów i działań technicznych (za pomocą obrazów, rysunków, symboli i tekstów; wykorzystanie technik informacyjnych) z róŜnych punktów widzenia (ekologicznego, ekonomicznego, estetycznego) - planowanie i wykonanie zadań technicznych indywidualnie i zespołowo; organizowanie miejsca pracy

- bezpieczne posługiwanie się narzędziami gospodarstwa domowego; czytanie ze zrozumieniem róŜnych instrukcji technicznych; eksploatowanie roweru i bezpieczne poruszanie się nim po drogach (zdobywanie karty rowerowej od 10 roku Ŝycia)

Kompetencje to zbiór umiejętności z których kaŜdą moŜna pominąć jeŜeli tylko pozostałe są opanowane na pewnym poziomie.

W przypadku nauczania techniki jest to bardzo waŜne. Nie naleŜy obciąŜać ucznia zbyteczną wiedzą encyklopedyczną w celu osiągnięcia określonej kompetencji. Przykłady kompetencji, które uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu programu nauczania techniki w szkole podstawowej w kl. IV-VI 1. Uczeń samodzielnie dokona zakupu stroju sportowego na wychowanie fizyczne i samodzielnie będzie dbał o jego czystość i wygląd. Aby posiąść taką kompetencję uczeń powinien posiadać następujące umiejętności: - prawidłowo określić rozmiar stroju na podstawie swoich wymiarów - znać rodzaj materiału, z którego powinien być uszyty strój - prawidłowo dbać o wygląd i czystość stroju Aby uczeń mógł osiągnąć te umiejętności muszą być zrealizowane następujące tematy nauczania: A) Materiały włókiennicze - rodzaje włókien - sposoby ich pozyskiwania i wytwarzania - zalety i wady - jak powstaje tkanina? B) Oznaczenia na wyrobach włókienniczych - znaczenie metek ubraniowych - symbole umieszczane na metkach - umiejętność odczytywania symboli C) Rozmiary odzieŜy

- jakie wymiary potrzebne są do określenia rozmiaru ubrania - róŜne numeracje ubrań - rozmiary nietypowe D) Obsługa Ŝelazka - bezpieczeństwo w trakcie prasowania - dobór odpowiedniej temperatury prasowania - prawidłowe prasowanie E) Ekologia - środki piorące i czyszczące - pojęcie biodegradacji - znaczenie wody i koszty jej pozyskiwania W trakcie realizacji powyŜszych treści nie naleŜy dąŜyć do znajomości wszystkich włókien naturalnych i sztucznych jak równieŜ szczegółowych informacji o tych włóknach. Uczeń jednak musi wiedzieć, Ŝe bielizna osobista powinna być szyta z materiałów naturalnych, poniewaŜ są miłe w dotyku, nie powodują uczuleń, przepuszczają powietrze i wchłaniają pot. Nie dąŜymy równieŜ do zapamiętania wszystkich symboli umieszczanych na metkach. Uczeń ma natomiast rozumieć ich znaczenie, potrafi odszukać i odczytać ich treść z instrukcji, ulotki, ksiąŜki, postępować z odzieŜą zgodnie z treścią zawartą na metce. Kolejna umiejętność, której nie naleŜy egzekwować od ucznia to znajomość numeracji ubrań w róŜnych systemach. Uczeń wie jednak, Ŝe w zaleŜności od swoich rozmiarów jego odzieŜ ma odpowiednie oznaczenie. Potrafi dokonać pomiarów miarą krawiecką odpowiednich miejsc swojej sylwetki i na podstawie tych wymiarów i tabeli określić rozmiar swojego stroju. Nie musi teŜ znać wszystkich środków piorących i czyszczących. Powinien jednak znać pojęcie biodegradacji, rozumieć konieczność oszczędzania wody, zdawać sobie sprawę z zanieczyszczania wód fosforanami. 2. Uczeń kupi produkty Ŝywnościowe i przygotuje sobie posiłek Aby posiąść taką kompetencję uczeń powinien posiadać następujące wiadomości i umiejętności: - wiedzieć, Ŝe kaŜdy produkt jest źródłem energii - potrafić odczytać wartość energetyczną produktu - potrafić określić swoją dobową normę energetyczną

- rozumieć, Ŝe nadmiar energii spowoduje nadwagę - wiedzieć, Ŝe organizm po to aby się prawidłowo rozwijał musi otrzymywać odpowiednie składniki odŜywcze - potrafić określić w jakie składniki odŜywcze bogaty jest dany produkt - docenić rolę witamin i soli mineralnych - znać źródła występowania witamin - potrafić samodzielnie przygotować sobie posiłek z zachowaniem zasad prawidłowego przygotowania - prawidłowo przygotować stół do spoŜycia posiłku - kulturalnie spoŜywać posiłek - rozumieć pojęcie zdrowa Ŝywność, konserwanty, ulepszacze - bezpiecznie obsługiwać kuchenkę gazową, elektryczną, mikrofalówkę - rozumieć problem opakowań produktów spoŜywczych, - potrafić zagospodarować odpadki organiczne Aby uczeń posiadł takie umiejętności i wiadomości muszą być zrealizowane następujące tematy i treści: A) śywność - podział produktów spoŜywczych - pojęcie kaloryczności produktu - dobowa norma energetyczna - rola składników budulcowych, energetycznych i regulujących - źródła poszczególnych składników - zdrowa Ŝywność - konserwanty i ulepszacze B) Zasady przygotowania podawania i spoŜywania posiłku - obróbka wstępna - rozdrabnianie

- gotowanie - podawanie posiłku - przygotowanie nakrycia, stołu - kultura w trakcie spoŜywania posiłku C) Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych i gazowych - bezpieczeństwo w trakcie obsługi poszczególnych urządzeń - czyszczenie i konserwacja D) Ekologia - opakowania produktów spoŜywczych - pojęcie recyklingu - środki chemiczne, nawozy uŜywane do produkcji Ŝywności, a ochrona środowiska - odpadki organiczne Realizując powyŜsze treści naleŜy zrezygnować z zapamiętania przez ucznia np. wartości energetycznych poszczególnych produktów, precyzyjnego określania ile i jakich składników jest w danym produkcie, jakich środków konserwujących uŜyto do utrwalenia produktu. Uczeń natomiast powinien umieć te wiadomości odszukać, odczytać i odpowiednio zinterpretować.

Inne przykładowe kompetencje, które uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu przedmiotu technika:

• • • •

Czytać dokumentację techniczną Przygotować i zapakować prezent urodzinowy, imieninowy Prawidłowo eksploatować rower Prawidłowo poruszać się po drogach jako pieszy i rowerzysta

ROZKŁAD MATERIAŁU

TEMATY LEKCJI

LICZBA GODZIN

MATERIAŁ NAUCZANIA

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA OSIĄGANIA CELÓW UCZNIÓW

L.p. 1

Program nauczania 1 techniki. Przedmiotowy systemem oceniania

* Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej * Liczba godzin przeznaczona na realizację programu * Przedmiotowy system oceniania z techniki

- rozumie znaczenie techniki we współczesnym świecie - analiza treści podręcznika, zeszytu ćwiczeń do techniki

- wie czego będzie się uczył na technice

- określenie cech pozytywnych i negatywnych rozwoju - wie jakie obowiązują techniki podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, - przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania ucznia z techniki

- zna obowiązkowe wyposaŜenie w przybory i przyrządy - zna kryteria ocen z techniki oraz terminy i formy ich poprawy

2

Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki.

1

* Regulamin szkolnej pracowni do techniki

- analiza regulaminu szkolnej pracowni techniki

* Bezpieczeństwo w pracowni podczas zajęć

- zapoznanie z lokalizacją apteczki i sprzętu ppoŜ.

* Apteczka i sprzęt ppoŜ.

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną z pracowni, szkoły

* Postępowanie w razie skaleczenia, wypadku * Droga ewakuacyjna * Alarmowe telefony

- zapisanie telefonów alarmowych - zapoznanie z postępowaniem w razie skaleczenia i wypadku

- zna swoje miejsce pracy - zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni - umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać - wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoŜ. - zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły. - potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni, szkoły. - potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku. - zna numer straŜy poŜarnej i pogotowia ratunkowego.

Znaki bezpieczeństwa

2

* Znaczenie znaków bezpieczeństwa

- zapoznanie z rolą jaką pełnią znaki bezpieczeństwa

* Rodzaje znaków bezpieczeństwa

- analiza treści znaków bezpieczeństwa umieszczonych w pracowni, szkole

3

* Kolory i kształty znaków bezpieczeństwa * Znaki bezpieczeństwa umieszczone na terenie klasy, szkoły, sklepu

- zapoznanie z rodzajami znaków bezpieczeństwa

- rozumie znaczenie umieszczania znaków bezpieczeństwa na terenie obiektów uŜyteczności publicznej. - zna podstawowe kształty znaków. - umie odczytać informację umieszczoną na wybranych znakach bezpieczeństwa. - potrafi wskazać oznaczenie drogi ewakuacyjnej w szkole, sklepie.

4

Ekologia

2

* Rozwój techniki, a ekologia

- wyjaśnienie pojęcia ekologia

- potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska

* Źródła zanieczyszczeń środowiska * Segregacja śmieci * Surowce wtórne * Materiały szczególnie niebezpieczne dla środowiska * Sposoby zmniejszenia zuŜycia energii * Oczyszczalnie ścieków * Biodegradacja i recykling

- zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi czynnikami związanymi z rozwojem techniki - uświadomienie konieczności segregacji śmieci - zapoznanie z lokalizacją punktów skupu surowców wtórnych w najbliŜszym otoczeniu - zapoznanie z pojęciami biodegradacji i recyklingu - uświadomienie konieczności oszczędzania i wykorzystania innych źródeł energii elektrycznej - wycieczka do oczyszczalni ścieków

5

Papier otrzymywanie, rodzaje

1

* Surowce do produkcji papieru

- zapoznanie z historią produkcji papieru

* Proces otrzymywania papieru * Rodzaje papierów * Odzyskiwanie makulatury

- przedstawienie podstawowych rodzajów papieru - zapoznanie z procesem otrzymywania papieru - zapoznanie ze znaczeniem dla środowiska odzyskiwania makulatury

Prace wytwórcze z papieru

4

6

* Produkcja papieru czerpanego

- rozumie znaczenie segregacji śmieci - potrafi wymienić surowce wtórne, które moŜna odzyskać w gospodarstwie domowym - wie w jaki sposób ograniczyć "produkcję" śmieci w swoim gospodarstwie domowym - rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody. - potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach - zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego - zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania - zna historię produkcji papieru - potrafi wymienić surowce do produkcji papieru - wie w jaki sposób produkuje się papier - potrafi określić podstawowe gatunki papieru - rozumie znaczenie odzyskiwania makulatury - potrafi prawidłowo zorganizować swoje stanowisko pracy

* Ozdobne opakowania na prezenty

- przygotowanie indywidualnego miejsca pracy

* Origami

- pokaz prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami - umie "wyprodukować" papier czerpany

* Ozdoby choinkowe * Ład i porządek

- bezpiecznie i prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

- zajęcia praktyczne - racjonalnie gospodaruje materiałami

* Narzędzia * Bezpieczeństwo podczas pracy 7

Drewno i materiały 2 drewnopochodne

* Pozyskiwania drewna * Znaczenie lasów dla Ŝycia człowieka * Wykorzystanie drewna

- zapoznanie z procesem powstawania mebli od ścięcia drzewa do uzyskania gotowego produktu - uświadomienie racjonalnego wykorzystania zasobów leśnych

* Materiały drewnopochodne * Zanieczyszczenie środowiska związane z produkcją materiałów

- zapoznanie z rodzajami materiałów drewnopochodnych

- potrafi docenić znaczenie lasów dla Ŝycia człowieka. - rozumie skutki nieodpowiedzialnego pozyskiwania drewna. - potrafi wymienić zalety i wady przedmiotów wykonanych z drewna. - rozumie konieczność produkcji

drewnopochodnych * Zagospodarowanie odpadów z drewna i materiałów drewnopochodnych

- przedstawienie zawodów związanych z przemysłem drzewnym

* Zawody związane z przemysłem drzewnym

8

Narzędzia do obróbki drewna

2

- zna proces wytwarzania materiałów drewnopochodnych i związane z tym problemy z ochroną środowiska. - potrafi wskazać moŜliwości zagospodarowania odpadów z drewna.

* Rodzaje narzędzi do obróbki drewna * Operacje technologiczne związane z obróbką drewna

materiałów drewnopochodnych.

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami do obróbki drewna - pokazanie podstawowych operacji technologicznych związanych z obróbką drewna

- rozróŜnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia do obróbki drewna - umie nazwać poszczególne operacje technologiczne związane z obróbką drewna

- pokaz prawidłowego posługiwania się narzędziami 9

Materiały włókiennicze

2

* Materiały włókiennicze pochodzenia naturalnego i sztucznego * Otrzymywanie włókien z roślin i zwierząt * Otrzymywanie włókien sztucznych * Tkanina, a dzianina * Zalety i wady materiałów włókienniczych pochodzenia naturalnego i sztucznego

- zapoznanie z surowcami do produkcji materiałów włókienniczych - zapoznanie z procesem otrzymywania włókien naturalnych - zapoznanie z surowcami do produkcji włókien sztucznych - analiza zalet i wad włókien naturalnych i sztucznych

- zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna do produkcji materiałów włókienniczych - wie w jaki sposób otrzymuje się włókna naturalne - wie w jaki sposób otrzymuje się tkaninę i dzianinę - zna zalety i wady materiałów włókienniczych pochodzenia naturalnego i sztucznego - wie gdzie moŜna przekazać niepotrzebną odzieŜ

- przedstawienie procesu otrzymywania tkaniny i dzianiny 10

* Symbole stosowane na metkach ubraniowych

2

* Sposoby konserwacji odzieŜy * Numeracja odzieŜy * Pomiar własnej sylwetki

- zapoznanie z symbolami stosowanymi na metkach ubrań i ich znaczeniem

- potrafi odczytać znaczenie symbolów na metkach ubraniowych

- zapoznanie z numeracją odzieŜy

- potrafi dokonać pomiarów własnej sylwetki i określić swój rozmiar odzieŜy

- pomiar własnej sylwetki i określenie numeru odzieŜy

- potrafi sam prawidłowo dbać o czystość i wygląd odzieŜy - potrafi samodzielnie kupić dla siebie strój sportowy na podstawie własnych wymiarów

11

Prace wytwórcze z materiałów włókienniczych

3

* Wykonanie np. ozdobnej serwetki, chusty na głowę, fartuszka * Ład i porządek * Narzędzia

- organizacja miejsca pracy - pokaz prawidłowego i - potrafi prawidłowo i bezpiecznie bezpiecznego posługiwania się posługiwać się narzędziami do narzędziami obróbki materiałów włókienniczych - zajęcia praktyczne - dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy

* Bezpieczeństwo podczas pracy

- racjonalnie gospodaruje materiałami

* Oszczędne gospodarowanie materiałami 12

Tworzywa sztuczne

2

* Surowce do wytwarzania tworzyw sztucznych

- zapoznanie z surowcami do - wie z czego produkowane są produkcji tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne

* Otrzymywanie tworzyw sztucznych

- przedstawienie procesu otrzymywania tworzyw sztucznych

* Rodzaje tworzyw sztucznych * Przeznaczenie tworzyw sztucznych * Zalety i wady tworzyw sztucznych * Nowe technologie wytwarzania tworzyw sztucznych

- zapoznanie z rodzajami tworzyw sztucznych - analiza wad i zalet tworzyw sztucznych - przedstawienie sposobu wytwarzania tworzyw sztucznych nie zanieczyszczających środowiska

* Problemy związane z usuwaniem odpadów tworzyw sztucznych

13

Prace wytwórcze z tworzyw sztucznych

3

* Wykonanie np. znaków drogowych, * Projekt

- wie w jaki sposób otrzymywane są tworzywa sztuczne - wie gdzie są stosowane tworzywa sztuczne - docenia znaczenie tworzyw sztucznych - potrafi wymienić zalety tworzyw sztucznych - rozumie problemy ekologiczne związane ze składowaniem i utylizacją tworzywa sztuczne - krytycznie podchodzi do zakupu produktów opakowanych w tworzywa sztuczne

- organizacja miejsca pracy

- potrafi przygotować dokumentację techniczną

- pokaz prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się - potrafi zorganizować bezpieczne narzędziami stanowisko pracy

* Walory estetyczne i uŜytkowe - zajęcia praktyczne * Dokumentacja techniczna

- prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami - dba o oszczędne gospodarowanie materiałem

* Ład i porządek * Narzędzia

- dba o ład i porządek w czasie pracy

* Bezpieczeństwo podczas pracy - docenia wartości estetyczne wykonanej pracy

* Oszczędne gospodarowanie materiałami

- docenia znaczenie wykonania pracy (prezentu) samodzielnie

* Zagospodarowanie odpadów

- rozumie problem odpadów poprodukcyjnych 14

Obsługa sprzętu gospodarstwa domowego odkurzacz, Ŝelazko, mikser

2

* Instrukcja obsługi * Bezpieczeństwo * Zasada działania * Konserwacja

- przeczytanie i analiza treści instrukcji obsługi dowolnego urządzenia gospodarstwa domowego

- potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi danego urządzenia - rozumie zasadę jego działania

- odczytanie treści symboli umieszczonych na obudowie urządzenia - przedstawienie zasady działania danego urządzenia

- potrafi bezpiecznie się nim posługiwać - potrafi dokonać czynności konserwacyjnych przy danym urządzeniu

- przedstawienie zasad czyszczenia i konserwacji 15

śywność -

2

* Podstawowe grupy Ŝywności

- zna podstawowe grupy Ŝywności

podstawowe grupy i składniki

* Składniki budulcowe, energetyczne i regulujące

- zapoznanie z podstawowymi grupami Ŝywności

- potrafi odczytać wartość kaloryczną produktów

* Źródła witamin i soli mineralnych

- przedstawienie roli jaką pełnią poszczególne składniki w organizmie

- rozumie znaczenie poszczególnych składników pokarmowych

- analiza oznaczeń występujących na opakowaniach z produktami Ŝywnościowymi

- docenia znaczenie warzyw i owoców w Ŝywieniu człowieka

* Zdrowa Ŝywność * Konserwacja Ŝywności * Oznaczenia na produktach Ŝywnościowych gotowych * Dodatki smakowe i konserwanty

16

Przygotowanie posiłków

4

- zapoznanie ze sposobami konserwacji Ŝywności - wyjaśnienie pojęcia konserwanty i ich roli w produktach Ŝywnościowych

* Zasady przygotowywania posiłku * Nakrywanie do stołu * Kultura spoŜywania posiłków * Zagospodarowanie odpadów Ŝywnościowych

- potrafi odczytać informację na gotowych produktach Ŝywnościowych - potrafi wskazać sposoby zagospodarowania odpadków produktów Ŝywnościowych - zna zasady przygotowania posiłku

- zapoznanie z niebezpieczeństwem jakie niesie brak czystości w przygotowaniu posiłku - organizacja miejsca pracy - pokaz prawidłowo przygotowanego miejsca spoŜywania posiłku

- zna zasady kulturalnego podawania i spoŜywania posiłku - potrafi samodzielnie przygotować posiłek - zna zawody związane z produkcją Ŝywności

- przypomnienie zasad kulturalnego spoŜywania posiłku - zajęcia praktyczne 17

Racjonalne odŜywianie

2

* Dobowa norma energetyczna

- wyjaśnienie pojęcia dobowa norma energetyczna

* Diety * Otyłość i bulimia

18

Dokumentacja techniczna

6

* Dokumentacja techniczna międzynarodowym językiem ludzi techniki * Znaczenie norm technicznych * Rysunek techniczny

- przedstawienie zagroŜeń wynikających z nieprawidłowego Ŝywienia

- rozumie pojęcia: dobowa norma energetyczna, otyłość, bulimia, zdrowa Ŝywność - rozumie niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania róŜnego rodzaju "diet"

- wyjaśnienie pojęcia dokumentacja techniczna

- rozumie znaczenie dokumentacji technicznej

- prezentacja prostej dokumentacji technicznej

- rozumie znaczenie norm w technice

- zapoznanie ze znaczeniem norm

- zna elementy rysunku technicznego

- zapoznanie z pismem technicznym

- zna zasady wykreślania rysunku technicznego

- zapoznanie z zasadami wykreślania przedmiotów w rzutach prostokątnych i wymiarowania

- potrafi pisać pismem technicznym prostym

* Pismo techniczne * Wymiarowanie * Rzuty prostokątne

- rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna zasady wymiarowania - zna zasady rysowania w rzutach prostokątnych

Wyobraźnia przestrzenna

2

19

* Tworzenie modeli z plasteliny, modeliny na podstawie rzutowania prostokątnego

- prezentacja rzutów prostokątnych danej bryły

- potrafi wykonać proste bryły z plasteliny na podstawie rzutów prostokątnych i wymiarów

- zajęcia praktyczne - potrafi wyobrazić sobie inne przedmioty na podstawie rzutów prostokątnych 20

Energia elektryczna

2

* Źródła energii elektrycznej

- wie w jaki sposób produkowany jest prąd elektryczny

* Przesyłanie energii elektrycznej - uświadomienie znaczenia energii elektrycznej w Ŝyciu człowieka * Dlaczego świeci Ŝarówka? * Bezpieczeństwo w obsłudze sprzętu zasilanego prądem elektrycznym * WyróŜnianie elementów elektrycznych w urządzeniach gospodarstwa domowego

- omówienie sposobów wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty ekologiczne - omówienie zagroŜeń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych

- potrafi bezpiecznie korzystać ze źródeł energii elektrycznej - potrafi wymienić elementy elektryczne przykładowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym - docenia potrzebę racjonalnego korzystania ze źródeł energii elektrycznej - rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów

21

MontaŜ obwodów elektrycznych

2

- zapoznanie z podstawowymi symbolami elektrycznymi

* Schematy elektryczne

- czytanie prostych schematów - zna zasady rysowania symboli i elektrycznych schematów elektrycznych

* Połączenia szeregowe i równoległe

- montaŜ obwodów elektrycznych

- potrafi czytać schematy elektryczne

- określenie róŜnic między obwodem szeregowym i równoległym

- umie zmontować obwód elektryczny na podstawie schematu

* Historia roweru

- zapoznanie z historią roweru

- zna historię roweru

* Budowa roweru

- omówienie budowy roweru

- potrafi wymienić elementy roweru

* Obowiązkowe wyposaŜenie roweru

- wyróŜnienie elementów niezbędnych do poruszania się rowerem po drodze

* MontaŜ obwodów elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych Budowa roweru

2

22

* Instalacja oświetleniowa roweru * Przekładnia łańcuchowa * Rower, a ekologia

23

Obsługa techniczna roweru

2

- zna podstawowe symbole elektryczne

* Podstawowe symbole elektryczne

* Obsługa techniczna i konserwacja roweru wg zaleceń podanych w instrukcji

- omówienie zasady działania poszczególnych układów w rowerze

- zna obowiązkowe wyposaŜenie roweru - potrafi wymienić elementy elektryczne roweru

- rozumie zasadę przekazywania - uświadomienie uczniów o napędu za pomocą przekładni ekologicznych aspektach jazdy rowerem - rozumie znaczenie poruszania się rowerem jako ekologicznym środkiem transportu - czytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi i konserwacji roweru - wyróŜnienie czynności konserwacyjno naprawczych jakie moŜe wykonać uczeń - zajęcia praktyczne

- potrafi ze zrozumieniem odczytać instrukcję obsługi roweru - potrafi wykonać podstawowe czynności związane z obsługą techniczną roweru - rozumie niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym

przygotowaniem roweru do jazdy 24

Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu ruchu drogowego

1

* Elementy drogi * Kto to jest uczestnik ruchu, pieszy, kierowca, kierujący ruchem? * Oznakowanie dróg

- zna podstawowe pojęcia z kodeksu drogowego - zapoznanie z elementami drogi

- wie z jakich elementów składa się droga

- wskazanie na róŜnice między pojęciem pieszy, a uczestnik - rozumie międzynarodowe ruchu, kierowca, a kierujący znaczenie oznakowania dróg ruchem

* ZagroŜenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na drodze - uświadomienie konieczności oznakowania dróg

- zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze

- uświadomienie zagroŜeń wynikających z niewłaściwego zachowania na drodze Pieszy w ruchu drogowym

2

- potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej

* Przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego

25 * Bezpieczeństwo pieszych na drodze * Kolumny pieszych * Znaki poziome i pionowe dotyczące pieszego

- omówienie przepisów drogowych dotyczących pieszego - omówienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych

- zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze indywidualnie i w grupie - zna znaczenie poszczególnych znaków drogowych dotyczące pieszego

- prezentacja i omówienie znaków drogowych dotyczących pieszego 26

Warunki dopuszczenia rowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym

1

* Wiek rowerzysty * Wymagane dokumenty * WyposaŜenie roweru

- zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków jakie musi spełnić rowerzysta i rower aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym

Przepisy obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym

2

* Ruch prawostronny * Ograniczenie zaufania

- zna obowiązkowe wyposaŜenie roweru - zna zasady prawidłowego poruszania się w kolumnie rowerowej

* Wycieczki rowerowe

27

- rozumie konieczność posiadania karty rowerowej

- omówienie zasad obowiązujących uczestników ruchu

* Szczególna ostroŜność

- zapoznanie z hierarchią waŜności znaków i sygnałów

* Hierarchia waŜności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem

- omówienie przepisów związanych z przewoŜeniem bagaŜu przez rowerzystę

- rozumie pojęcia: szczególna ostroŜność, ograniczenie zaufania - zna hierarchię waŜności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń - zna zasady przewoŜenia bagaŜu rowerem

* PrzewoŜenie bagaŜu 28

Manewry 1 wykonywane przez rowerzystę

* Włączanie się do ruchu * Zmiana kierunku jazdy * Zawracanie * Wymijanie * Omijanie * Wyprzedzanie

- prezentacja i omówienie podstawowych manewrów wykonywanych przez rowerzystę na drodze

- rozróŜnia poszczególne manewry na drodze - potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry

29

Postępowanie rowerzystów wobec pieszych

* Ustępowanie pierwszeństwa pieszym 1

- zapoznanie z przepisami dotyczącymi rowerzysty wobec pieszych

- zna zasady przewoŜenia osób rowerem

* Przewóz osób rowerem 30

Wybrane znaki dotyczące rowerzystów

2

* Znaki drogowe poziome i pionowe * Sygnały świetlne

- prezentacja i omówienie znaków drogowych i sygnałów świetlnych dotyczące rowerzystów

* Oznakowanie szlaków rowerowych 31

Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyŜowaniach

2

* SkrzyŜowanie: - z sygnalizacją świetlną

- zna zasady korzystania przez rowerzystów z chodnika

- zna poszczególne grupy znaków drogowych - rozumie znaczenie znaków dotyczące rowerzystów - potrafi odczytać oznaczenia szlaków rowerowych

- omówienie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyŜowaniach

- zna zasady obowiązujące na skrzyŜowaniach zarówno oznaczonych jak i nieoznaczonych - wie jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych

- oznakowane znakami drogowymi - równorzędne * Pojazdy uprzywilejowane 32

Droga zatrzymania 2 pojazdu

* Czynniki warunkujące zatrzymanie pojazdu: - prędkość pojazdu

- zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu - omówienie czynników mających wpływ na zatrzymanie pojazdu

- rozumie pojęcie bezpieczna prędkość

- stan nawierzchni jezdni - stan ogumienia

- pomiar czasu reakcji uczniów

- zna czynniki mające wpływ na czas reakcji

- czas reakcji kierowcy 33

34

Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym

Analiza przyczyn wypadków

1

1

- potrafi zbadać swój czas reakcji

* Oznakowanie miejsca wypadku - omówienie zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku * Powiadomienie słuŜb ratunkowych

- potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku

* Udzielanie pomocy poszkodowanym

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

* Nadmierna prędkość

- omówienie przyczyn powstawania wypadków

* Brawura

- zna numery alarmowe

- potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych - rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego

* Nieznajomość przepisów ruchu drogowego * Alkohol i narkotyki * Stan techniczny pojazdów 35

Doskonalenie techniki jazdy na rowerze

3

* Trening w miasteczku ruchu drogowego, na placu szkolnym, boisku

- potrafi prawidłowo poruszać się rowerem - praktyczna nauka jazdy rowerem

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Liczba godzin na realizację techniki w cyklu trzyletnim wynosi 2 godziny. Wyboru, w której klasie będzie realizowany program techniki dokonuje szkoła. Godziny te mogą wystąpić w jednej klasie np. w klasie czwartej lub być rozbite po 1 godzinie w poszczególnych klasach. Korzystniejsze jest jednak aby technika wystąpiła w jednostkach jednogodzinnych przez dwa lata począwszy od klasy czwartej. Związane jest to z tym, Ŝe w klasie czwartej uczeń moŜe ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej. W klasie starszej wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną przypomniane i utrwalone. Realizacja w cyklu dwuletnim daje teŜ gwarancję na dobre przygotowanie ucznia do pomiaru kompetencji na koniec kształcenia w szkole podstawowej. Program ten moŜe być realizowany przez kaŜdą szkołę. Nie wymaga się do realizacji tego programu specjalistycznej pracowni. Szkoła powinna jednak dysponować pomocami naukowymi, szczególnie do wychowania komunikacyjnego (plansze, filmy, gry dydaktyczne). Forma prowadzenia zajęć jest uzaleŜniona od bazy szkoły, predyspozycji nauczyciela jak równieŜ ilości uczniów w klasie. Jednak aby proces nauczania-uczenia się przebiegał jak najbardziej efektywnie naleŜy w czasie zajęć jak najczęściej dokonywać ćwiczeń, pokazów, demonstracji. Nieodzowne jest wspomaganie nauczania poprzez filmy, prezentacje multimedialne, wycieczki, Przy wyborze zadań wytwórczych z techniki naleŜy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem w trakcie wykonywania ćwiczeń. Jest to o tyle waŜne, poniewaŜ realizacja przedmiotu technika odbywa się bez podziału na grupy. JeŜeli szkoła dysponuje specjalistyczną pracownią np. do gospodarstwa domowego, to naleŜy ten dział rozszerzyć kosztem innych ćwiczeń z innych działów. Niektóre tematy, np. dokumentację techniczną, bezpieczeństwo ruchu drogowego moŜna zrealizować w pracowni informatycznej.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: • • • •

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

W celu dokonania pomiaru osiągnięć szkolnych naleŜy określić wymagania programowe, które określą zamierzone osiągnięcia uczniów.

Poziomy wymagań programowych ocena

wymagania Wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie, charakterystyczne dla ucznia o indywidualnych zainteresowaniach, nie dające opisać się w zestaw ścisłych określonych kryteriów

celujący bardzo dobry

Wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, najbardziej złoŜone, twórcze i oryginalne, wymagają stosowania w sytuacjach problemowych, korzystania z róŜnorodnych źródeł informacji

dobry

Wiadomości i umiejętności średnio trudne, umiarkowanie przystępne, bardziej złoŜone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia, pośrednio uŜyteczne w Ŝyciu

dostateczny

Wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, bezpośrednio uŜyteczne w Ŝyciu codziennym, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, niezbędne na danym etapie kształcenia, proste i uniwersalne

dopuszczający

Wiadomości i umiejętności najprostsze, potrzebne w Ŝyciu, które umoŜliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: o o o o o o o o

porozumiewanie się językiem technicznym rozwiązywanie problemów obsługa narzędzi i urządzeń technicznych stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych aktywność na zajęciach wkład pracy, zaangaŜowanie w podejmowane działania praca w grupie działalność pozaszkolna

Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: o o o o o

formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń obserwacja pracy uczniów samoocena pracy własnej

Na początku roku szkolnego uczeń musi być poinformowany o przedmiotowym systemie oceniania ucznia z techniki, który powinien być integralną częścią wewnątrz szkolnego systemu oceniania.