Акредитаційна справа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича Акредитаційна справа зі спеціальності _______________...
59 downloads 0 Views 2MB Size
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича

Акредитаційна справа зі спеціальності _______________070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”_____ (код і назва спеціальності)

напряму підготовки (перепідготовки) ______________0708 – Екологія __________________ за освітньо-кваліфікаційним рівнем 7.070801 – спеціаліст

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича __________________ Мельничук С.В. (підпис, ініціали , прізвище)

Чернівці 2008

ЗМІСТ Копія ліцензій на надання освітніх послуг із спеціальності 7.070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Матеріали самоаналізу діяльності вищого навчального закладу щодо підготовки з напряму „Екологія”, спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 1. Загальна характеристика Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” 1.1. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 1.2. Загальна інформація про Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Перспективи, напрямки й динаміка розвитку спеціальності . . . . . . . . . . . . . 2. Формування контингенту студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Зміст підготовки фахівців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю спеціальності 7.070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. . . . . . . . .. ……………….... 3.3. Навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Робочі програми навчальних дисциплін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Плани лабораторних, практичних і семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. . . . . . . . . . Варіативна частина освітньо-професійної програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Типовий навчальний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Система контролю якості знань студентів . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4.2. Методичне забезпечення підготовки курсових, бакалаврських робіт . . . . . 4.3. Пакети прикладних програм з дисциплін фахової підготовки . . . . . . . . . 4.4. Програми практичної підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Пакети контрольних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Кадрове забезпечення навчального процесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Кадрове забезпечення спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” . . . . .. .. . . . . . . . . ….. 5.2. Завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту . . 5.3. Науково педагогічний персонал випускної кафедри . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.Підвищення кваліфікації викладачами кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Діяльність аспірантури . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Матеріально-технічне забезпечення начального процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Матеріально-технічне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Інформаційне забезпечення. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Якість підготовки і практичне застосування знань випускників. . . . . . . . . . . . 7.1. Показники успішності студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Аналіз залишкових знань студенів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Підстави для акредитації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Загальні висновки щодо діяльності випускаючої кафедри спеціальності 7.070801 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. . . . . . . . . . . . . . . .

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича

Звіт про діяльність зі спеціальності 070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”_____ (код і назва спеціальності)

0708 – Екологія______________________ напряму підготовки (перепідготовки)

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

7.070801 – спеціаліст

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

________________ Мельничук С.В.

Чернівці 2008

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”

1.1. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з березня 2005 р. є Мельничук Степан Васильович. Він закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю “фізика”. С.В. Мельничук – доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри комп'ютерних систем і мереж, до лютого 2005 р. працював на посаді першого проректора ЧНУ. 1.2. Загальна інформація про Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Поштова адреса: 58012, м. Чернівці, вул Коцюбинського, 2. Телефон 2-6235, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. факс 55-2914. E-mail: [email protected]. Форма власності - державна. Рішенням ДАК (сертифікат серія СД-IV №259818) від 8 квітня 2003р. університету присвоєно IV рівень акредитації. Університет засновано 4 жовтня 1875р. Спочатку навчання здійснювалось на трьох факультетах: теологічному, філософському та юридичному. Першим ректором став відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, мовознавець-україніст С.Смаль-Стоцький, композитор і письменник С.Воробкевич та інші. Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918р. і введення Північної Буковини до Румунського королівства університет до 1940р. вважався румунським вищим навчальним закладом. У 1940р. після возз’єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. Починаючи з цього часу вузом керували ректори: професори З.П.Шульга, М.П.Каніболоцький, К.М.Леутський, К.О.Червінський, С.С.Костишин, М.В.Ткач. Указом Президента України №1059/2000 від 11 вересня 2000р. Чернівецькому державному університету присвоєно статус національного. Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів: фізичний, інженернотехнічний, прикладної математики, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, географічний, економічний, педагогічний, юридичний, філософсько-теологічний, комп'ютерних наук, прикладного та образотворчого мистецтва, довузівської підготовки.

Таблиця 1.1

Загальна характеристика ЧНУ № Показник п/п 1 1 Рівень акредитації ВНЗ 2 Кількість ліцензованих спеціальностей 3 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 1 рівнем 2 рівнем 3 рівнем 4 рівнем 4 Контингент студентів на всіх курсах навчання: на денній формі навчання; на інших формах навчання (вказати, за якою формою) 5 Кількість факультетів (відділень) 6 Кількість кафедр (предметних комісій) 7 Кількість співробітників (всього) в т.ч. педагогічних 8 Серед них: - докторів наук, професорів, осіб % кандидатів наук, доцентів, осіб % 9 Загальна/навчальна площа будівель, кв.м.

Значення показника 3 IV 70

2 6 37 18942 9443 9499 16 71 2200 908 11,6% 105 53,9% 488 99369/70084 (508/380) 10 Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 23905 тис.грн. 11 Кількість посадкових місць в читальних залах 485 12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі з виходом в 787 Інтернет

1.3.

Географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чернівецький університет завжди славився високим рівнем географічної освіти і наукових досліджень. Як стверджують окремі дослідники, початком географічних досліджень у Чернівецькому університеті можна вважати заснування в 1865 р. метеорологічної станції, або відкриття лабораторії мінералогії. У 1907 р. в університеті під керівництвом проф. Фердінанда Льовля фон Ленквера відкрито географічну лабораторію. У 1940 р. географічний напрям був виокремлений у вигляді геолого-географічного факультету. В 1945р. було організовано кафедру економічної географії на чолі з доцентом Г.А. Ваньковим. Географічний факультет виділився із геолого-географічного в 1957 р. За 49 років своєї діяльності географічний факультет став одним із провідних в університеті. У 50-90 роках на географічному факультеті працювали професори А.С. Синявський, К.І. Геренчук, В.М. Робінсон, М.О. Куниця, Б.М. Вишневський, М.Г. Ігнатенко. На даний час географічний факультет складається з 6 кафедр та 4 науково-методичних лабораторій. До його складу також входить навчальнонаукова геофізична обсерваторія. Професорсько-викладацький склад

факультету на даний час нараховує 80 викладачів, серед яких 8 докторів наук (Руденко В.П., Ющенко Ю.С., Круль В.П., Гуцуляк В.М., Кирилюк М.І., Джаман В.О., Жупанський Я.І., Андрейчук В.М.) та 31 кандидат наук. Факультет має міжнародні угоди про наукову співпрацю з Саскачеванським (Канада), Лок-Хейвенським (США), Віденським (Австрія), Сучавським (Румунія), Жешовським і Сілезьким (Польща), Бельцьким (Молдова), Московським (Росія) університетами. Враховуючи тенденції світового розвитку географічний факультет за останні роки динамічно розвивається, розширює число спеціальностей, покращує матеріально-технічну базу, вдосконалює методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу. Відкрито нові спеціальності: “Менеджмент організацій” (2000 р.), “Землевпорядкування та кадастр” (2003 р.), “Водопостачання та водовідведення ” (2004 р.), “Туризм” (2004 р.). Сьогодні наш факультет став третім в університеті за кількістю студентів – 1764 особа, з них - 1038 студентів на денній формі. Географічний факультет забезпечує підготовку фахівців із спеціальностей: “Географія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування”, “Менеджмент організацій”, “Землевпорядкування та кадастр” за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та спеціальностей “Економічна і соціальна географія”, “Водопостачання та водовідведення” і “Туризм” за кваліфікаційними рівнями бакалавр і спеціаліст. Таблиця 1.2.

№ п/п 1 1 2

3

4 7

Загальна характеристика географічного факультету ЧНУ Кількісні Показники діяльності параметри 2 3 Кількість студентів разом: 2016 У тому числі за формами навчання: Денна 1356 Заочна 660 Кільк. студентів, які навчаються на контрактній основі: Разом 1183 % до загальної кількості 39,5% Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка 11 фахівців повного терміну навчання, всього У т.ч. за освітньо-професійними рівнями: Бакалавра 11 Спеціаліста 9 Магістра 4 Кількість випускаючих кафедр 7 Загальна чисельність наук.-пед. працівників, які мають 51 наукові ступені і вчені звання, разом У т.ч. штатних 47

Сумісників 1 8

9 10

11

10 3 4

2 Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру, разом У т.ч. з тих, що відповідають ліцензованим спеціальностям підготовки фахівців Кількість дисертацій, захищених співробітниками факультету (разом) за останні 5 років докторських кандидатських Кількість спеціалізованих рад із захисту дисертацій Видано за останні 3 роки: Монографій Підручників, навчальних посібників Методичних вказівок Матеріально-технічне забезпечення: Науково-методичних лабораторій Комп’ютерних класів Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співробітництво

3 17 5 12 1 8 7 18 10 2 9

1.4. Перспективи, напрями й динаміка розвитку спеціальності Чернівецький національний університет здійснює підготовку фахівців з напряму 0708 – “Екологія” на кафедрі “Гідроекології, водопостачання та водовідведення” географічного факультету з 2001 року. Під “екологією та охороною навколишнього середовища” як вузівською спеціальністю розуміється система навчальних, науково-дослідних та виховних заходів, спрямованих на пізнання, засвоєння та практичне використання основних сучасних напрямкiв загальної екологiї, яка, по сутi, стала сьогоднi iнтегрованою наукою про тактику i стратегiю збереження

i стабiльний

розвиток життя на Землі і включає основнi науки про охорону i рацiональне використання природних ресурсiв. Сучасний стан навколишнього природного середовища, невідповідність між

технократичним

світоглядом

та

результатами

діяльності

людини

призводить до необхідності докорінної зміни в освіті, а саме до формування нового напрямку, де вирішальну роль буде відігравати екологія – наука про

оточуюче природне середовище та взаємовідносини в системі “людина – природа”. Це пов’язано в першу чергу з тим, що на даному етапі розвитку цивілізації стоїть питання не про те як пристосувати до людини навколишнє середовище, а як захистити це середовище, дати йому все необхідне для природного нормального і ефективного функціонування на благо суспільства. Необхідно, щоб новітні досягнення науки і технології стали головними чинниками поліпшення стану оточуючого середовища. Ці ідеї повинні бути доведені до кожної людини. Навчання екологічної свідомості та мислення повинно бути неперервним і продовжуватися впродовж активного життя людини. Проблеми оточуючого середовища будуть розв’язуватися більш ефективно, якщо люди усвідомлять, що їхній спільний дім – це наша планета Земля і що їхній світогляд, спосіб життя впливає на оточуючу природу, яка в свою чергу також впливає на суспільні процеси. На превеликий жаль екологія як наука не вивчається в системі професійної освіти. Існують лише деякі факультативні курси екологічної спрямованості, які пов’язані з певними дисциплінами (фізикою, хімією, біологією, географією тощо). Але в сучасних умовах необхідний такий тип нового спеціаліста, який би знав не лише свій вузький профільний предмет, але й мав уяву про розвиток та взаємозв’язок різних галузей науки і на основі цього міг би уявити цілісну картину природи, функціонування її в умовах технократичної діяльності суспільства та зворотній її вплив на суспільство. Підготовка спеціалістів такого профілю дозволить значно поліпшити екологічну освіту в Україні, готувати спеціалістів з екологічним мисленням. Такі фахівці повинні розуміти суть екологічних проблем і активно сприяти природоохоронним

заходам,

відчувати

свою

відповідальність

за

стан

навколишнього природного середовища. Особлива

потреба

є

в

спеціалістах-екологах,

які

б

володіли

фундаментальними знаннями з біології, географії, хімії, фізики, економіки, тощо. Такий фахівець повинен бачити суть екологічних проблем не тільки в локальному (регіональному) масштабі, але й усвідомлювати вплив того чи іншого несприятливого фактору в глобальному вимірі. Гідроеколог в процесi

теоретичних i практичних занять та спецiальних екологiчних практик отримує базовi знання з усiх основних екологiчних напрямкiв, що необхiднi фахiвцю широкого профiлю цього рiвня. Згiдно державної концепцiї екологiчної освiти в Українi базовi екологiчнi знання повиннi бути основою для подальшого навчання за програмами для бiльш високих освiтнiх та наукових ступенiв. Бакалавр-гідроеколог є спецiалiстом широкого профiлю, який повинен на сучасному рiвнi виконувати екологiчнi спостереження й узагальнення в межах природних i антропогенних об'єктiв, робити атмосфери, гiдросфери та ґрунтів;

простi розрахунки забруднень

приймати участь в комплексному

екологiчному монiторингу всiх компонентiв довкiлля, визначеннi причин i наслiдкiв розвитку екологiчних негативних та кризових ситуацiй; вести польову екологiчну документацiю та брати участь в складаннi екологiчних звiтiв, виконаннi екологiчних експертиз та екологiчної паспортизацiї рiзних об'єктiв. Вiн має бути спроможним брати участь у розробцi ресурсозберігаючих технологiй, природоохоронному картографуваннi, в органiзацiї екологiчного менеджменту й маркетингу, вирiшеннi гідроекологiчних, техноекологiчних, урбоекологiчних та радiоекологiчних питань. Підготовка гідроекологів до активної творчої професiйної та соцiальної діяльності сприяє покращенню екологiчного стану України. Поки-що в Україні є дуже мала кількість освітніх центрів для підготовки спеціалістів-екологів. Можливості географічного факультету ЧНУ дозволяють здійснювати підготовку спеціалістів такого профілю. Фахівці в області гідроекології необхідні в екологiчних лабораторiях та вiддiлах наукових закладiв, виробничих пiдприємствах, заповiдних господарствах, в районних, мiських,

обласних

чи

державних

управлiннях

Мiнприроди

та

санепiдемiологiчних станціях. У сучасних умовах існує потреба у висококваліфікованих фахівцях з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер, для оцінки природних умов та ресурсів, охорони оточуючого середовища тощо.

Підготовку

таких

фахівців

здійснює

географічний

факультет

Чернівецького національного університету в межах спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Це

дозволить

забезпечити

Чернівецьку

область

та

Західний

регіон

кваліфікованими фахівцями, які зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вирішенні завдань гідроекологічного напряму розвитку територій. Чернівецький національний університет і географічний факультет, зокрема, спроможний повністю забезпечити підготовку спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.070801 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

На географічному факультеті систематично проводяться заходи з профорієнтаційної роботи з талановитою молоддю, зокрема, протягом навчального року викладачі кафедри проводять зустрічі зі школярами міста Чернівці та області, на яких розповідають про сучасний стан і перспективи підготовки фахівців зі спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” в Чернівецькому національному університеті. У ЧНУ створено факультет довузівської підготовки, який організовує курси для підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ. Активно ведеться профорієнтаційна робота зі слухачами Буковинської Малої Академії – здібними школярами Чернівецької області. Для

ознайомлення

абітурієнтів

із

матеріально-технічною

базою

географічного факультету, провідними викладачами з даного напряму підготовки спеціалістів проводиться день відкритих дверей факультету. Для виявлення потенційних абітурієнтів кожного року в лютому проводиться олімпіада з географії серед школярів-випускників. Призери олімпіади дістають запрошення поступати в ЧНУ на напрямок „географія”. З метою збільшення кількості абітурієнтів географічний факультет ЧНУ проводить рекламну кампанію протягом навчального року. Зокрема, провідні фахівці кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення беруть участь у телевізійних та радіопрограмах, друкуються рекламні матеріали в газетах. До профорієнтаційної роботи залучаються студенти старших курсів, які можуть

популяризувати

нову

спеціальність

„Екологія,

охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

за

місцем свого проживання, під час проходження виробничої практики та ін. Якісні та кількісні показники прийому студентів наведено у табл. 2.1. Динаміка руху контингенту студентів по курсам наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.1 ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Ю.ФЕДЬКОВИЧА № п/п

Показник

1 1.

2 Ліцензований обсяг підготовки (очна форма) Прийнято на навчання, всього (осіб) • денна форма в т.ч. за держзамовленням: • заочна форма в т.ч. за держзамовленням • нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою • таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію • зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку Подано заяв за формами навчання • денна • інші форми навчання (вказати, за якою формою) Конкурс абітурієнтів на місця державного • очна форма • інші форми навчання (вказати, за якою формою) Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на • денну форму • інші форми (вказати, за якою формою)

2.

3.

4.

5.

2005 рік

Роки 2006 рік 2007 рік

2008 рік спеціа магіс лісти три 6 7 34 6

3 40

4 40

5 40

31 16 20 3

30 16 17 3

31 16 16 2

15 18 43 4

6 3 8 3

43 22

40 21

38 19

15

6

1,39

1,33

1,23

2,3

-

-

-

-

Таблиця 2.2 ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ” ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Ю. ФЕДЬКОВИЧА № п/п

Назва показника Курс

1. 2.

3.

4.

Всього студентів на спеціальності Всього студентів у ВНЗ на 1.10. відповідного року Кількість студентів, яких відраховано (всього): в т.ч. - за невиконання навчального плану - за грубі порушення дисципліни - у зв'язку з переведенням до інших ВНЗ - інші причини Кількість студентів, які зараховані на старші курси (всього): в т.ч. переведених із інших ВНЗ - поновлених на навчання

Роки _2004_рік курси

_2005_рік курси

_2006_рік курси

2007 рік курси

2008 рік курси

5

5

5

5

5

11

12

8

14

16

16334

17879

18942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Навчальний процес в цілому на 100% забезпечений методично. Забезпеченість програмно-методичною документацією вибіркових навчальних дисциплін становить 100%. Методичними матеріалами повністю забезпечені навчальні та виробнича практики. Забезпеченість методичними матеріалами для самостійної роботи студентів із гуманітарних та фундаментальних дисциплін становить 100%, з професійно-орієнтованих дисциплін – 100%. Загальна

інформація

про

наявність

науково-методичного

забезпечення

підручниками та навчально-допоміжною літературою представлена в табл. 4.4. 3.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця

Передмова І РОЗРОБЛЕНО робочою групою Міносвіти на базі Українського державного лісотехнічного університету ВНЕСЕНО Українським державним лісотехнічним університетом, кафедрою екології та ландшафтної архітектури 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства освіти України від___________________ р. №__________ 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Кучерявий Володимир Панасович

Ауров Валентин Валентинович Берещук Микола Якович Білявський

д.с.-г.н., професор, завідувач кафедрою екології та ландшафтної архітектури, Український державний лісотехнічний університет (проект у співавторстві) ..... Одеський гідрометеорологічний інститут к.т.н., доцент,кафедра водопостачання, водовідведення та очистки вод, Харківська державна академія міського господарства д.г.-м.н., професор

Георгій Олексійович Боголюбов Володимир Миколайович Владимирова Олена Геннадіївна Волошин Іван Миколайович

Гриценко Анатолій Володимирович Грубінко Василь Володимирович Катков Михайло Васильович Клименко Микола Олександрович

Коніков Є.Г. Копілевич Володимир Абрамович Кудьчицький-Жигайло Ігор Євгенович Матлак Євген Семенович Мірошник Генадій Олександрович Набівач Валентин Михайлович Некос Володимир Юхимович

кафедра......Національна аграрна академія, Інститут агроекології, К.т.н., доцент, кафедра екології, завідувач лабораторії,Національний університет «Києво-Могилянська академія», К.г.н. ,доцент, декан екологічного ф-ту , Одеський гідрометеорологічний інститут Д.г.н., професор, кафедра раціонального використання природних ресурсів та охорони природи, Львівський національний університет Д...., професор, завідувач кафедри екології та хімії,Харківський державний автомобільно-дорожний технічний університет, д.г.н., професор, кафедра....Тернопільський державний педагогічний інститут, К.т.н., доцент кафедри інженерної екології міст, Харківська державна академія міського господарства, д.с-г.н., професор, завідувач кафедри екології, декан факультету екології та землевпорядкування, Рівненський державний технічний університет Д......., професор кафедра ....., Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова д.х.н, професор кафедра агрохімії..,декан факультету агрохімії та грунтознавства, Національний аграрний університет к.с-г., доцент, кафедра екології та ландшафтної архітектури, Український державний лісотехнічний університет д.т.н., професор, завідувач кафедри аерології та екології, Донецький державний технічний університет Д.т.н., професор завідувач кафедри екології, Національна гірнича академія України д.т.н., професор, кафедра технології неорганічних речовин, Український хіміко-технологічний університет д.г.н., професор, завідувач кафедри геоекології та конструктивної

Панасенко Анатолій Іванович Плахотник Володимир Михайлович Рижков Сергій Сергійович Рижов Генадій Максимович

Рудько Георгій Ількович

Сафранов Тимур Абісалович Синельщиков Ростислав Георгійович Стольберг Фелікс Володимирович Удод Віра Михайдівна Федоренко Олександр Іванович Франчук Григорій Михайлович Хархаліс Богдана Іванівна

географії, Харківський державний університет к.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища, Донецький державний технічний університет д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії, Дніпропетровський державний технічний університет д.т.н., професор, завідувач кафедри екології, Український державний морський технічний університет к.т.н., доцент, кафедра геотехнології та інженерної екології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» д.г.м.н, д.г.н., професор, завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрології, Львівський національний університет, професор кафедри екології Івано-Франківського державного технічного університету нафти та газу д.г.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології, Одеський гідрометеорологічний інститут д.г.н., професор, кафедра....Донецька державна академія управління Д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерної екології міст, Харківська державна академія міського господарства д.б.н., професор, кафедра охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри екології, Харківський інститут екології і соціального захисту д.т.н., професор, кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, Київський міжнародний університет цивільної авіації к.т.н., доцент, кафедра екології та ландшафтної архітектури, Український державний лісотехнічний університет

Харьковський Борис Тимофійович Червонев Ігор Григорович Шмандій Володимир Михайлович

к.т.н., доцент, кафедра екології, Східноукраїнський державний університет д.г.н., професор, кафедра...., Харківський державний університет к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри екології, Кременчуцький державний політехнічний університет, академік Української екологічної академії наук, професор

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти України

Вступ Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.070801 екологія та охорона навколишнього середовища. Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти і використовується при: • розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін; • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця; • визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями; • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

СВО _______________

(позначення стандарту)

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма за спеціальністю середовища

підготовки спеціаліста 7.070801 - екологія та охорона

навколишнього

напряму підготовки 0708 Екологія Чинний від 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст за спеціальністю 7.070801 - екологія та охорона навколишнього середовища напряму підготовки 0708 екологія освітнього рівня повна вища освіта кваліфікації за Державним класифікатором професій ДК 003-95: 114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій; 122 Кервіники виробничих та інших основних підрозділів; 1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні; 1229 Керівники інших основних підрозділів; 1229.1 Керівні робітники апарату центральних органів державної влади; 1229.3 Керівні робітники апарату місцевих органів державної влади; 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності; 1237.1 Головні фахіфці науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; 1237.2 Начальники(завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; 2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи; 2320 Викладачі середніх навчальних закладів; з узагальненим об’єктом діяльності навколишнє середовище і його компоненти, (в т.ч.природні, техногенні, урбанізовані, штучні екосистеми), речовини, шкідливі для людини та навколишнього середовища (фізичні, хімічні, біологічні забруднювачі), об’єкти господарства і природно-заповідного фонду, атмосферні викиди, стічні води (промислові та побутові),тверді промислові та побутові відходи, проектно-кошторисна та графічно-схематична документація

на створення, будівництво чи реконструкцію об’єктів господарства, нормативна документація, технологічні процеси, установки та обладнання захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу об’єктів господарства, матеріальні об’єкти, що переміщаються через державний кордон України з нормативним терміном навчання (денна форма) 1 рік Цей стандарт встановлює: • нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; • рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців; • форми державної атестації; • нормативний термін навчання. Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України: - ДК 003-95 Державний класифікатор професій; - ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; - ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; - ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями; - ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; - ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; - ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; - ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; - ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; - СВО _____ Терміни та визначення; - СВО _____ Освітньо-кваліфікаційна характеристика. 3 Позначення і скорочення У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів: ГЕ - професійно-орієнтованої гуманітарної і соціальноекономічної підготовки, ПН природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. 4 Розподіл змісту освітньо-професійної максимальний навчальний час за циклами підготовки

програми

та

4.1 Освітньо-професійна

програма передбачає такі цикли підготовки: ГЕ - професійно-орієнтованої гуманітарної і соціальноекономічної підготовки, ПН природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. 4.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та максимальний навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці Додатку А. 5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми 5.1 Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у «СВО ____ Освітньо-кваліфікаційна характеристика» в змісті умінь, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного змістовного модуля, наведені у таблиці Додатку Б. 5.2 Система блоків змістовних модулів, у які групуються змістовні модулі, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного блоку наведені у таблиці Додатку В. Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 4 та у таблиці Додатку В у графі 2 шифри змістовних модулів наведені за структурами: а) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазначеному у кваліфікаційній характеристиці: ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ шифр уміння

наскрізний для даного уміння номер змістовного модуля, наскрізний для даного уміння

б) шифр змістовного модуля, що відповідає умінню, зазначеному у освітній характеристиці: З. ХХ. ХХ. Х. ХХ. ХХ номер змістовного модуля, наскрізний для даної здатності шифр уміння У таблиці Додатку В у графі 1 шифри блоків змістовних модулів наведені за стуктурою: ХХ. ХХ Номер блоку змістовних модулів, наскрізний для даного циклу підготовки цикл підготовки

6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін 6.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення. 6.2 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл блоків змістовних модулів у них. 7 Державна атестація студента На державну атестацію виноситься весь нормативний зміст освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.070801 - екологія та охорона навколишнього середовища. Нормативні форми державної атестації студента встановлюються у вигляді дипломного проекту (роботи) та складання тестового державного іспиту. У Додатку Д наведені нормативні форми державної атестації студента і поданий розподіл блоків змістовних модулів між ними.

Додаток А (обов’язковий) Таблиця - Навчальний час та розподіл змісту освітньопрофесійної програми за циклами підготовки спеціаліста Загальний навчальний час загальної підготовки (академічних годин/кредитів) Навчальний час за циклами (академічних годин/кредитів) -професійно-орієнтованої гуманітарної і соціальноекономічної підготовки -природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

972/18

243/4,5 729/13,5

Додаток Б (обов’язковий) Таблиця - Система змістовних модулів Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

1

2

Назва змістовного модуля 3

Шифр змістовно го модуля 4

Державний інспектор повинен:використовуючи норми чинного законодавства та нормативнотехнічну документацію, з допомогою приладів для аналізу параметрів навколишнього середовища за допомогою відповідальних осіб підприємства, − вміти перевірити стан повітряноохоронної діяльності підприємства;

ПФ.Д.01 Перевірка .ПР.О.0 повітряноохорон 1 ної діяльності − вміти скласти акт перевірки та Перевірка при наявності порушень-протокол; ПФ.Д.0 повітряноохорон 1.ПР.О ної діяльності − вміти перевірити дотримання .02 Порядок природоохоронного законодавства здійснення на об’єктах господарства; ПФ.Д.0 державного 1.ПР.О контролю за .03 охороною − вміти перевірити дотримання природних природоохоронного законодавства ресурсів. при рекультиваційних роботах та Порядок при проведенні зрошувальних та здійснення осушувальних робіт; ПФ.Д.0 державного 1.ПР.О екологічного .04 контролю при рекультивації порушенних земель та на − вміти взаємодіяти з підрозділами меліоративних Державної автомобільної системах інспекції, Держкордоном, Порядок Держмиткомом, Міністерством взаємодії охорони здоров’я; ПФ.Д.0 Державної 1.ПР.О екологічної .05 інспекції з підрозділами − вміти у відповідності з державних законодавством вилучати знаряддя установ і незаконного добування природних організацій ресурсів, самі природні ресурси Порядок та продукції, що з них вилучення виготовлена знарядь ПФ.Д.0 1.ПР.О незаконного добування .06 природних ресурсів самих природних ресурсів та продукції, що з них виготовлена

ПФ.Д.01. ПР.О.01. 01 ПФ.Д.01. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.01. ПР.О.03. 01

ПФ.Д.01. ПР.О.04. 01

ПФ.Д.01. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.01. ПР.О.06. 01

Дкржавний інспектор повинен: виходячи з опису технологічного процесу та використовуючи розрахунки потреб води для технічних та побутових цілей на підприємстві, − вміти оцінити потребу у воді окремих галузей господарства; − вміти здійснювати контроль за дотриманням природоохоронних стандартів та нормативів; − вміти встановити ліміти (квоти)на використання води.

ПФ.Д.02 .ПР.О.01 ПФ.Д.0 2.ПР.О .02 ПФ.Д.0 2.ПР.О .03

Районний інспектор повинен: виходячи з даних, що характеризують земельні ресурси України та регіонів, − вміти аналізувати та виявляти негативні тенденції у використанні ПФ.Д.03 земельних (сільськогосподарських) .ПР.О.01 угідь; − вміти здійснювати контроль за дотриманням природоохоронних стандартів і нормативів землекористування. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи нормативну документацію та результати аналізу, − вміти визначити ступінь забруднення навколишнього середовища матеріальними та енергетичними забруднювачами (пилом, хімічними сполуками, електромагнітним, радіоактивним випромінюванням тощо); − вміти визначити вплив об’єктів господарства на атмосферу; − вміти визначити вплив об’єктів господарства на гідросферу; − вміти визначити вплив об’єктів господарства на педосферу

ПФ.Д.0 3.ПР.О .02

ПФ.Д.04 .ПР.О.01

ПФ.Д.0 4.ПР.О .02 ПФ.Д.0 4.ПР.О .03

Перевірка водоохоронної діяльності Перевірка водоохоронної діяльності

ПФ.Д.02. ПР.О.01. 01 ПФ.Д.02. ПР.О.02. 01

Перевірка водоохоронної діяльності

ПФ.Д.02. ПР.О.03. 01

Перевірка ефективності використання земельних ресурсів Перевірка ефективності використання земельних ресурсів

ПФ.Д.03. ПР.О.01. 01

Нормативні вимоги до якості компонентів навколишнього середовища

ПФ.Д.04. ПР.О.01. 01

Повітряноохоронні технології Водоохоронні технології

ПФ.Д.04. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.04. ПР.О.03. 01

ПФ.Д.03. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.0 4.ПР.О .04 Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи нормативну документацію, − вміти проводити аналіз результатів екологічного контролю компонентів довкілля;

− вміти визначати критерії екологічного ризику; − вміти скласти схему управління якістю урбанізованого середовища Інженер-лаборант повинен: використовуючи аналітичні методи, − вміти вибрати оптимальну методику еколого-аналітичного визначення;

− вміти адаптувати відому методику визначення для вирішення конкретної еколого-аналітичної задачі;

− вміти організувати визначення вмісту шкідливих речовин в промислових та побутових стічних водах, твердих відходах, харчових продуктах та компонентах навколишнього середовища. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи критерії санiтарно-гiгiєнiчної оцiнки стану атмосферного повiтря (ГДК, ТПВ, ГДВ та ін.),нормативну документацію, відомі методики,

ПФ.Д.0 5.ПР.Р 01

ПФ.Д.0 5.ПР.О .02 ПФ.Д.0 5.ПР.О .03

ПФ.Д.06 .ПР.О.01

ПФ.Д.0 6.ПР.О .02

ПФ.Д.0 6.ПР.О .03

Технології утилізації відходів

ПФ.Д.04. ПР.О.04. 01

Стандартні методи визначення вмісту речовин в повітрі, воді, грунтах Критерії екологічного ризику Управління якістю урбанізованого середовища

ПФ.Д.05. ПР.Р01.0 1

Принципи адаптації методик до вирішення задач екологоаналітичних визначень Принципи адаптації методик до вирішення задач екологоаналітичних визначень Принципи управління і організації контролю за зміною складу відходів

ПФ.Д.06. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.05. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.05. ПР.О.03. 01

ПФ.Д.06. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.06. ПР.О.03. 01

− вміти відібрати проби атмосферного повiтря для лабораторного аналiзу;

− вміти визначати основні речовини, що забруднюють атмосферне повітря; − вміти визначати основні джерела та речовини, що забруднюють воду; − вміти визначати основні джерела та речовини, що забруднюютьгрунти; − вміти зiбрати та опрацювати дані про забруднення атмосферного повітря, забезпечити вірогідность результатiв спостережень; − вміти документувати результати спостережень; − вміти складати таблиці забруднення атмосфери для автоматизованої обробки результатiв спостережень за якiстю атмосфери.

ПФ.Д.07 .ПП.О.0 1

ПФ.Д.0 7.ПП.О .02 ПФ.Д.0 7.ПП.О .03 ПФ.Д.0 7.ПП.О .04 ПФ.Д.0 7.ЗП.О .05 ПФ.Д.0 7.ЗП.О .06

Стандартні методи відбору проб об’єктів навколишнього середовища Метрологічне забезпечення контролю якості повітря. Метрологічне забезпечення контролю якості води. Метрологічне забезпечення контролю якості грунтів. Методи опрацювання результатів аналізу Методи опрацювання результатів аналізу Методи опрацювання результатів аналізу

ПФ.Д.0 7.ЗП.О .07

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи критерії санiтарно-гiгiєнiчної оцiнки стану вод, нормативну документацію, − вміти скласти програму спостережень; ПФ.Д.08 .ЗР.О.01 − вміти контролювати автоматизовану систему спостережень за станом поверхневих вод ПФ.Д.0

Організація спостережень за станом навколишнього середовища Організація спостережень за станом природних вод

ПФ.Д.07. ПП.О.01. 01

ПФ.Д.07. ПП.О.02. 01 ПФ.Д.07. ПП.О.03. 01 ПФ.Д.07. ЗП.О.04. 01 ПФ.Д.07. ЗП.О.05. 01 ПФ.Д.07. ЗП.О.06. 01 ПФ.Д.07. ЗП.О.07. 01

ПФ.Д.08. ЗР.О.01. 01 ПФ.Д.08. ПП.О.02. 01

8.ПП.О .02 Інженер-інспектор повинен: використовуючи норми і положення чинного законодавства, систему кодексів України,що регулюють природокористування, − вміти кваліфікувати екологічне правопорушення за конкретними видами;

− вміти визначити категорію порушеннь,які тягнуть за собою дисциплінарну, майнову, адміністративну, кримінальну відповідальність; − вміти визначити конкретного суб'єкта відповідальності;

− вміти визначити склад правопорушень, що тягнуть за собою відповідальність в галузі водокористування;

− вміти визначити відповідальних за порушення лісового законодавства України;

− вміти визначити можливість надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод; − вміти виявити правопорушення в користуванні природно-заповідним

ПФ.Д.0 9.ПР.О .01

ПФ.Д.0 9.ПР.О .02

ПФ.Д.0 9.ПР.О .03

ПФ.Д.0 9.ПР.О .04

ПФ.Д.0 9.ПР.О .05

ПФ.Д.0 9.ПР.О .06

Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і Захоронення відходів виробництва

ПФ.Д.09. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.09. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.09. ПР.О.03. 01

ПФ.Д.09. ПР.О.04. 01

ПФ.Д.09. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.09. ПР.О.06. 01

фондом України та зеленими насадженнями населених пунктів; − вміти визначити правопорушення і відповідальність за них при забрудненні середовища населених пунктів.

Інженер-інспектор повинен: використовуючи норми чинного законодавства, матеріали Літопису природи, опису територій та об’єктів за допомогою відомих алгоритмів, − вміти контролювати дотримання обмежень господарської діяльності на заповідній території; − вміти визначати дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України. Інженер-інспектор повинен: використовуючи документацію для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин, − вміти встановлювати дозвіл на викид;

− вміти впорядкувати видачу дозволів на викид забруднюючих речовин. Інженер-інспектор повинен: використовуючи нормативну документацію,

ПФ.Д.0 9.ПР.О .07

Контроль за діяльністю об’єктів природозаповідн ого фонду

ПФ.Д.09. ПР.О.07. 01

ПФ.Д.0 9.ПР.О .08

Кваліфікація порушень природоохоронно го законодавства та види відповідальност і

ПФ.Д.09. ПР.О.08. 01

Контроль за діяльністю об’єктів природозаповідн ого фонду Види відповідальност і за порушення природоохоронно го законодавства

ПФ.Д.10. ПР.О.01. 01

Порядок надання дозволів на викиди забруднюючих речовин Порядок надання дозволів на викиди забруднюючих речовин

ПФ.Д.11. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.10 .ПР.О.01 ПФ.Д.1 0.ПР.О .02

ПФ.Д.11 .ПР.О.01

ПФ.Д.1 1.ПР.О .02

ПФ.Д.10. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.11. ПР.О.02. 01

− вміти визначати об’єм забруднюючих речовини згідно технологічного процесу, для яких встановлено ліміти; − вміти контролювати дотримання встановлених лімітів.

ПФ.Д.1 2.ПР.О .01 ПФ.Д.1 2.ПР.О .02

Інженер-інспектор повинен: використовуючи положення чинного законодавства та нормативнотехнічну документацію, виходячи з специфіки водокористування, лімітуючих контрольних створів, − вміти проводити контроль за встановленими обмеженнями;

− вміти визначити порушенння, пов’язані з перевищенням встановлених норм.

ПФ.Д.13 .ПР.О.01 ПФ.Д.1 3.ПР.О .02

Інспектор екологічного посту на кордоні повинен: використовуючи положення чинного законодавства, − вміти провести контроль за дотриманням екологічних стандартів і нормативів при переміщенні транспорту;

ПФ.Д.14 .ПР.О.01

− вміти провести контроль транспортних засобів на вміст оксиду вуглецю у викидах, витік паливно-мастильних матеріалів;

ПФ.Д.1 4.ПР.О .02

− вміти провести контроль за дотриманням екологічних вимог при переміщенні вантажів, в т.ч. об’єктів рослинного і тваринного світу;

ПФ.Д.1 4.ПР.О

Порядок визначення об’ємів забруднюючих речовин. Контроль за дотриманням встановлених лімітів на викиди і скиди забруднюючих речовин

ПФ.Д.12. ПР.О.01. 01

Порядок перевірки водокористуванн я на підприємствах Порядок перевірки водокористуванн я на підприємствах

ПФ.Д.13. ПР.О.01. 01

Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України

ПФ.Д.14. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.12. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.13. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.14. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.14. ПР.О.03.

.03 −

вміти провести відбір проб вантажу на повний хімікоаналітичний контроль; − вміти провести контроль за дотриманням екологічних вимог при переміщенні харчових продуктів;

ПФ.Д.1 4.ПП.О .04 ПФ.Д.1 4.ПР.О .05

− вміти провести контроль за дотриманням екологічних вимог при переміщенні вторинних матеріалів; ПФ.Д.1 4.ПР.О .06 −

вміти оформити документи на проїзд через кордон.

Стандартні методи відбору проб Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України Екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України

ПФ.Д.1 4.ПР.О .07 Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: виходячи з теоретичних положень, використовуючи сучасні аналітичні, інженерні та фітомеліоративні методи, − вміти розпізнати антропогенні девастаційні процеси; − вміти розробити заходи продуктивного використання земельного фонду;ПФ.Д.1 5.ПР.О .01 ПФ.Д.1 5.ПР.О .02

вміти розробити ефективні заходи створення, захисту, ПФ.Д.1 збереження та відновлення рослинного 5.ПР.О покриву з застосуванням сучасних .03 наукових досягнень; − вміти розробити заходи боротьби з забрудненням грунтів (організаційно-господарські, агромеліоративні, лісомеліоративні, ПФ.Д.1 гідромеліоративні);

01

ПФ.Д.14. ПП.О.04. 01 ПФ.Д.14. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.14. ПР.О.06. 01

ПФ.Д.14. ПР.О.07. 01

Індикація девастованих територій Меліорація девастованих земель. Технічна та біологічна рекультивація Меліорація техногенно забруднених земель

ПФ.Д.15. ПР.О.01. 01 ПФ.Д.15. ПР.О.02. 01

Меліорація

ПФ.Д.15.

ПФ.Д.15. ПР.О.03. 01вміти розробити заходи захисту 5.ПР.О .04 грунтів від ерозії і дефляції.

ПФ.Д.1 5.ПР.О .05 Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: виходячи з розуміння суті і механізму явищ, зумовлених техногенною діяльністю, використовуючи нормативну документацію та методи проектування, за допомогою розрахунків, − вміти виділяти види діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку і потребують обов’язкової розробки матеріалів ОВНС; − вміти скласти завдання на розробку матеріалів оцінки впливу; − вміти виконати еколого-інженерні та еколого-економічні розрахунки в межах розробки матеріалів ОВНС; − вміти скласти прогноз зміни екологічної ситуації на 15-30 років під впливом функціонування запроектованого об’єкту; − вміти скласти матеріали оцінки впливу запроектованої діяльності на навколишнє середовище; − вміти розробити проект заходів запобігання проникненню шкідливих речовин в навколишнє середовище і вирішення екологічних проблем (раціонального використання природних ресурсів, техногенних аварій катастроф, кислотних дощів, виснаження озонового шару; згубного впливу смогів, тощо); − вміти скласти Заяву про екологічні наслідки

грунтів

Меліорація прибережних ландшафтів.

ПР.О.04. 01

ПФ.Д.15. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.1 6.ЗП.О .01

Основи проектування технологічних процесів.

ПФ.Д.16. ЗП.О.01. 01

ПФ.Д.1 6.ЗП.О .02

Основні засади проектування екологоінженерних заходів. Методика складання екологопроектної документації. Методика складання екологопроектної документації Методика складання екологопроектної документації Методика складання екологопроектної документації

ПФ.Д.16. ЗП.О.02. 01

ПФ.Д.1 6.ЗП.О .03 ПФ.Д.1 6.ЗП.О .04 ПФ.Д.1 6.ЗП.О .05 ПФ.Д.1 6.ЗП.О .06

ПФ.Д.16. ЗП.О.03. 01 ПФ.Д.16. ЗП.О.04. 01 ПФ.Д.16. ЗП.О.05. 01 ПФ.Д.16. ЗП.О.06. 01

запроектованої діяльності; − − вміти реалізувати порядок передачі документації на державну екологічну експертизу; − вміти виконати дії з оскарження висновків державної екологічної експертизи.

ПФ.Д.1 6.ЗП.О .07 ПФ.Д.1 6.ЗП.О .08 ПФ.Д.1 6.ЗП.О .09

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи інженерні методики з допомогою розрахунків, − вміти розрахувати процес розсіювання викидів у атмосфері; − вміти розрахувати приземну концентрацію речовин; − вміти скласти проект санітарнозахисної зони та санітарнозахисної смуги.

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи інженерно-технічну інформацію та нормативну документацію за допомогою відомих методик, − вміти оцінити потребу виробництва в матеріальних і енергетичних ресурсах; −вміти провести екологічну оцінку способу (технології та обладнання) виробництва; вміти співставити результати та ефективність використання традиційних і нетрадиційних

ПФ.Д.1 7.ПР.О .01 ПФ.Д.1 7.ПР.О .02 ПФ.Д.1 7.ПР.О .02

ПФ.Д.1 8.ПР.О .01 ПФ.Д.1 8.ПР.О .02 ПФ.Д.1

Методика складання екологопроектної документації Правові основи проектної діяльності Правові основи проектної діяльності

ПФ.Д.16. ЗП.О.07. 01 ПФ.Д.16. ЗП.О.08. 01 ПФ.Д.16. ЗП.О.09. 01

Проектування санітарнозахисних зон та смуг. Проектування санітарнозахисних зон та смуг. Проектування санітарнозахисних зон та смуг.

ПФ.Д.17. ПР.О.01. 01

Принципи екологічної оцінки функціонування виробництв. Принципи екологічної оцінки функціонування виробництв. Принципи

ПФ.Д.18. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.17. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.17. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.18. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.18.

технологій та видів енергії в даній галузі; − вміти оцінити інжеернотехнічний рівень засобів захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу виробництва; − вміти провести оцінку техногенного впливу виробництва на навколишнє середовище, в тому числі розміри і наслідки техногенного забруднення навколишнього середовища; − вміти провести аналіз особливостей, шляхів та методів використання відходів виробництва; − вміти оцінити перспективи розвитку та необхідність модернізації основного технологічного процесу та природоохоронних процесів; −

вміти розробити інженерноекологічні заходи оптимізації виробництва;

− вміти виконати екологоекономічні розрахунки затрат на впровадження еколого-інженерних заходів. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи параметри технологічного процесу та відомі методики еколого-інженерних розрахунків, − вміти визначити джерела і обсяги водопостачання підприємств, установ, населення;

8.ПР.О .03 ПФ.Д.1 8.ПР.О .04 ПФ.Д.1 8.ПР.О .05

ПР.О.03. 01 ПФ.Д.18. ПР.О.04. 01 ПФ.Д.18. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.1 8.ПР.О .06

Методи ПФ.Д.18. використання ПР.О.06. відходів 01 виробництва. ПФ.Д.1 Основні ПФ.Д.18. 8.ПР.О принципи ПР.О.07. .07 проектування 01 екологоінженерних заходів. ПФ.Д.1 Основні ПФ.Д.18. 8.ПР.О принципи ПР.О.08. .08 проектування 01 екологоінженерних заходів. ПФ.Д.18 Методи еколого- ПФ.Д.18.П .ПР.О.0 економічних Р.О.09.01 9 розрахунків.

ПФ.Д.1 9.ПР.О .01вміти визначити показники якості води в залежності від категорії водопостачання; − вміти визначити нормативи вмісту забруднюючих речовин у воді для конкретних виробничих умов; − вміти розрахувати гранично допустимі скиди для конкретних

екологічної оцінки функціонування виробництв. Принципи екологічної оцінки функціонування виробництв. Принципи екологічної оцінки функціонування виробництв.

ПФ.Д.1 9.ПР.О .02 ПФ.Д.1 9.ПР.О

Методи екологічної оцінки ефективності водокористуванн я Методи водопідготовки Нормування якості води

ПФ.Д.19. ПР.О.01. 01

ПФ.Д.19. ПР.О.02. 01 ПФ.Д.19. ПР.О.03.

виробничих умов; − вміти виконати розрахунки і вибір устаткування для очищення стічних вод.

.03 ПФ.Д.1 9.ПР.О .04 ПФ.Д.1 9.ПР.О .05

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи параметри технологічного процесу та відомі методики еколого-інженерних розрахунків, − вміти скласти паспорт відходів виробництва; − вміти обгрунтувати і підготувати рішення щодо вибору ефективних і екологічно безпечних методів збору, транспортування, знешкодження, зберігання та поховання відходів, в т.ч. токсичних і радіоактивних. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи закономірності розвитку ландшафтів та враховуючи особливості виробництва; − вміти визначити джерела, причини і наслідки негативного техногенного впливу на ландшафти; − вміти виконати розрахунки процесу рекультивації земель, захисту від ерозії та відновлення ландшафтів інженерними та фітомеліоративними засобами. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи технологічну і конструкторську документацію, − вміти виявити причину аварії чи катастрофи на виробництві та розробити заходи з екологічної безпеки виробництва

Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи

ПФ.Д.20 .ПР.О.0 1 ПФ.Д.2 0.ПР.О .02

ПФ.Д.21 .ПР.О.01 ПФ.Д.2 1.ПР.О .02

ПФ.Д.2 2.ПП.О .01

01 Управління процесом скидів стічних вод Основні принципи проектування природоохоронни х технологій

Управління відходами Поводження з відходами.

ПФ.Д.19. ПР.О.04. 01 ПФ.Д.19. ПР.О.05. 01

ПФ.Д.20. ПР.О.01. 01 ПФ.Д.20. ПР.О.02. 01

Індикація техногенних впливів на ландшафт Рекультивація земель

ПФ.Д.21. ПР.О.01. 01

Захист працюючих, об’єктів господарства і довкілля від небезпеки

ПФ.Д.22. ПП.О.01. 01

ПФ.Д.21. ПР.О.02. 01

методики щодо призначення та розрахунків плати за користування земельними, водними, лісовими ресурсами; − вміти розрахувати розмір плати ПФ.Д.2 за користування природними 3.ПР.О ресурсами. .01 Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи статистичні показники при визначенні екологічного збитку за допомогою відомих методик, − вміти оцінити екологічний збиток та визначити соціальноекономічний збиток від викидів ПФ.Д.24.П забруднень в атмосферу від одного Р.Р.01 джерела; − вміти визначити соціальноекономічний збиток від скидів у ПФ.Д.24 водний об’єкт. .ПР.Р.0 2 Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи інформацію щодо зміни параметрів навколишнього середовища, параметрів технологічного процесу; − вміти оцінити потенційну небезпеку стихійного або природно-техногенного лиха; − вміти оцінити катастрофічні ПФ.Е.25 наслідки, стихійного або .ПР.О.01 природно-техногенного лиха; ПФ.Е.2 − вміти розробити проект заходів з 5.ПР.О ліквідації наслідків стихійного .02 або природно-техногенного лиха в т.ч. заходи щодо нейтралізації ПФ.Е.2 нервовопсихічних реакцій людей. 5.ПР.О .03

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи чинне законодавство та результати комплексного аналізу екологічної ситуації, − вміти здійснити оцінку екологічного ризику на різних рівнях ПФ.Е.2

Плата за користування природними ресурсами

ПФ.Д.23. ПР.О.01. 01

Збитки від забруднення атмосфери

ПФ.Д.24.П Р.Р.01.01

Збитки від забруднення гідросфери

ПФ.Д.24. ПР.Р.02. 01

Основні принципи цивільної оборони Методи та засоби цивільної оборони Методи ліквідації наслідків стихійного чи природнотехногенного лиха.

ПФ.Е.25. ПР.О.01. 01

Поняття

ПФ.Е.26.

ПФ.Е.25. ПР.О.02. 01 ПФ.Е.25. ПР.О.03. 01

(територіальних, адміністративних, тощо);

− вміти розрахувати регіональний, спеціальний, локальний та об’єктовий екологічний ризик; − вміти оцінити екологічний ризик виникнення та аврійні ситуації, що пов’язані з геодинамічними процесами;

− вміти робити розрахунок критичних параметрів елементів довкілля, які характеризують його екологічний стан; − вміти оцінити ризик виникнення та аварійні ситуації, що пов’язані з ландшафтно-геохімічними процесами в т.ч. з геохімічним забрудненням грунтів, води, повітря; − вміти оцінити ризик виникнення та аварійні ситуації, пов’язані з гідролого-кліматичними, гідрогеологічними(гідродинамічними та гідрохімічними) процесами з акцентом на системи (вода, організм людини) в т.ч. з техногенним забрудненням підземних та поверхневих вод; а також з природним хімічним складом гідросфери;

6.ЗП.О .01

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .02 ПФ.Е.2 6.ЗП.О .03

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .04 ПФ.Е.2 6.ЗП.О .05

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .06

− вміти оціниити ризик виникнення та аварійні ситуації пов’язані з радіо-екологічними проблемами, в т.ч. з радіаційним забрудненням території природного та техногенного походження; ПФ.Е.2 − вміти скласти модель (логічну 6.ЗП.О .07 математичну та картографічну) оцінки та розрахунку і прогнозування

техногенної та екологічної безпеки. Екологічна місткість територій і акваторій. Методика розрахунку екологічного ризику. Техногенна та екологічна безпека природнотериторіальних комплексів в межах впливу геодинамічних процесів. Розрахунок критичних параметрів елементів довкілля. Оцінка ризику виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з різноманітними процесами.

Ризик виникнення та аварійні ситуації. Пов’язані з гідрологокліматичними, гідрогеологічни ми (гідродинамічни ми та гідрохімічними) процесами. Ризик виникнення та аварійні

ЗП.О.01. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.02. 01 ПФ.Е.26. ЗП.О.03. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.04. 01 ПФ.Е.26. ЗП.О.05. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.06. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.07. 01

екологічного ризику територій та акваторій; − вміти оцінити потенційний ризик, прихований ризик, явний ризик та провести екологічне страхування ПФ.Е.2 6.ЗП.О територій та акваторій окремих .08 об’єктів та природно–техногенних гео– та екосистем; − вміти скласти карту екологічного ризику урбосистем, гірничо–промислових комплексів, лінійних об’єктів (газо- та нафтопроводи, лінії електропередач, автомобільні дороги та залізниці тощо); − вміти розрахувати ризик природно-територіальних комплексів та скласти карту ризику різних масштабів стихійних явищ, природних і техноприродних аварій і катастроф та визначити потенційну ураженість об’єктів народного господарства, природних об’єктів, заповідних об’єктів, за наслідками аварій і катастроф.

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .09

Екологічне страхування територій, акваторій, окремих об’єктів. Карти екологічного ризику урбосистем та об’єктів.

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .10

ПФ.Е.2 6.ЗП.О .11

Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи результати наукових досліджень, − вміти прогнозувати екологічні зміни на територіях з екстремальними природними та техногенними явищами – ПФ.Д.2 7.ПР.О повенями, зсувами, карстом, .01 землетрусами та іншими небезпечними геодинамічними процесами з катастрофічними наслідками; − вміти оцінювати можливість використання природних ресурсів в умовах розвитку небезпечних та катастрофічних явищ; ПФ.Д.2 7.ПР.О .02 − вміти виконати розрахунок техногенної та екологічної безпеки щодо запобігання стихійних явищ природного та техногенного генезису.

ситуації, пов’язані з радіоекологічни ми проблемами. Моделювання та прогнозування екологічного ризику.

Екологічне страхування територій, акваторій, окремих об’єктів.

ПФ.Е.26. ЗП.О.08. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.09. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.10. 01

ПФ.Е.26. ЗП.О.11. 01

Методи прогнозування екологічних катастроф

ПФ.Д.27. ПР.О.01. 01

Використання природних ресурсів в умовах розвитку екологічно небезпечних явищ.

ПФ.Д.27. ПР.О.02. 01

ПФ.Д.2 7.ЗП.О .03

Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи міжнародні угоди в галузі природокористування та акти міжнародного законодавства з питань раціонального використання природних ресурсів та відповідальності за їх забруднення, підходи, методи та досвід зарубіжних країн в вирішенні проблем природокористування в регіонах України за допомогою відомих методів, − вміти екологічно обгрунтувати та розробити проект природоохоронних ПФ.Д.2 заходів в галузі міжнарожного 8.ПР.О співробітництва та визначити .01 загальну економічну та соціальну ефективність проекту. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи норми чинного законодавства та особливості конкретних ситуацій, − вміти здійснити управління техногенною та екологічною безпекою на різних рівнях; (національний, регіональний, територіальноадміністративний: обласний, районний, міський, сільський, сепціальний, локальний, об’єктовий); − вміти розробити стратегію управління техногенною та екологічною безпекою;вміти розробити тактику управління техногенною та екологічною безпекою;

Розрахунок техногенної та екологічної безпеки щодо запобігання стихійних явищ природного та техногенного генезису.

ПФ.Д.27. ЗП.О.03. 01

Міжнародна природоохоронна діяльність

ПФ.Д.28. ПР.О.01. 01

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .01

Функція, та рівні управління техногенною та екологчною безпекою.

ПФ.Е.29. ЗП.О.01. 01

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .02

Стратегія управління техногенною та екологічною безпекою. Тактика управління техногенною та екологічною безпекою.

ПФ.Е.29. ЗП.О.02. 01

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .03

ПФ.Е.29. ЗП.О.03. 01вміти розробити технологію управління техногенною та екологічною безпекою;вміти розробити методику управління техногенною та екологічною безпекою.

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .04

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .05

− вміти розробити заходи техногенної та екологічної безпеки в ПФ.Е.2 межах природно-територіальних 9.ЗП.О комплексів; .06 вміти здійснити управління техногенною безпекою гірничопромислових комплексів, міст, промислово-міських агломерацій, гідротехнічних об’єктів, ТЕС, АЕС і т.п.

Завідувач очисними спорудами повинен: використовуючи нормативну та технічну документацію, виробничі інструкції, фахову науково-технічну інформацію, − вміти організувати роботу очисних споруд у відповідності з вимогами; −

вміти аналізувати рівень технології очистки;

− вміти розробити екологоінженерні заходи щодо покращання роботи очисних споруд; − вміти розробити заходи щодо впровадження перспективних методів очистки та перспективного

ПФ.Е.2 9.ЗП.О .07

ПФ.Д.30 .ПР.Р.01 ПФ.Д.3 0.ПР.Р .02 ПФ.Д.3 0.ПР.Р .03 ПФ.Д.3

Технологія управління техногенною та екологічною безпекою. Методика управління техногенною та екологічною безпекою. Техногенна та екологічна безпека природнотериторіальних комплексів. Управління техногенною безпекою гірничопромислових комплексів, міст, промисловоміських агломерацій, гідротехнічних об’єктів, ТЕС, АЕС.

Вимоги до складування і захоронення відходів; Традиційні та альтернативні технології очистки відходів; Методи оптиимізації технологій очистки Методики

ПФ.Е.29. ЗП.О.04. 01

ПФ.Е.29. ЗП.О.05. 01

ПФ.Е.29. ЗП.О.06. 01

ПФ.Е.29. ЗП.О.07. 01

ПФ.Д.30. ПР.Р.01. 01 ПФ.Д.30. ПР.Р.02. 01 ПФ.Д.30. ПР.Р.03. 01 ПФ.Д.30.

обладнання.

Фахівець з охорони навколишнього середовища місцевих органів державної влади повинен: використовуючи загальногеографічні, фізичні, адміністративно-політичні карти, методологію системного аналізу,класифікацію населених пунктів за певними ознаками статистичні дані, − вміти створити схему урбоекосистеми; − вміти визначити особливості вико-ристання простору, та природних ресурсів населенням; − вміти визначити екологічну ситуацію та тенденції розвитку сучасного міста;

− вміти вирішити екологічні проблеми міста в галузях будівництва, водопостачання, водовідведення, очищення вод, виробництва та передавання електроенергії, збирання, зберігання та утилізації промислових та побутових відходів, створенні комплексних зелених зон міст та селищ;

− вміти прийняти рішення щодо оптимального з екологічної точки зору розміщення промислових підприємств, осередків торгівлі, транспортних систем міста;

0.ПР.Р .04

екологоінженерних розрахунків процесів очистки відходів

ПР.Р.04. 01

ПФ.Е.3 1.ПР.О .01

Урбанізація: оцінка впливу на компоненти ландшафту. Генезис міського ландшафту.

ПФ.Е.31. ПР.О.01. 01

Функціонуван-ня міських біогеоценозів.Е кологофітоценотична диференціація міста. Баланс речовини і енергії в міській екосистемі.Проб леми будівництва, водопостачання, електропостачан ня, зберігання та переробки промислових та побутових відходів.

ПФ.Е.31. ПР.О.03. 01

ПФ.Е.3 1.ПР.О .02 ПФ.Е.3 1.ПР.О .03

ПФ.Е.3 1.ПР.О .04

ПФ.Е.3 1.ПР.О .05

Інженернозахисна, санітарногігієнічна, рекреаційна, етико-естетична

ПФ.Е.31. ПР.О.02. 01

ПФ.Е.31. ПР.О.04. 01

ПФ.Е.31. ПР.О.05. 01

− вміти виявити причини та аналізувати наслідки екологічно небезпечних явищ, природних та техногенних катастроф в містах;

ПФ.Е.3 1.ПР.О .06

− вміти розрахувати рекреаційну місткість парків, лісопарків та інших місць відпочинку населення; − вміти розробити рішення щодо покращання екологічної ситуації міст;

− вміти застосувати елементи ландшафтного дизайну в проектах об’єктів забезпечення життєдіяльності міста; − вміти розрахувати нормативні показники зелених зон міста, − вміти розробити породний склад та структуру насаджень в залежності від характеристик екотопу та функціонального призначення насаджень,(при проектуванні фітофільтрів, санітарно-захисних зон підприємств, інженерно-захисних смуг.

ПФ.Е.3 1.ПР.О .07

ПФ.Е.3 1.ПР.О .08

ПФ.Е.3 1.ПР.О .09 ПФ.Е.3 1.ПР.О .10 ПФ.Е.3 1.ПР.О .11

Завідувач звалища повинен: використовуючи інженерно-технічні та екологічні норми і документацію, − вміти організувати роботи з ПФ.Д.3 складування та захоронення промислових і побутових відходів, (в 2.ПР.Р .01 т.ч. токсичних та радіоактивних). Інженер з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи

та архітектурнопланувальна фітомеліорація. Природні та техногенні екологічно небезпечні явища в містах,основи управління екологічною безпекою в містах Ноосферне управління фітомеліоративн им процесом на різних рівнях. Продукційна та середовищетворн а функції фітоценозафітомеліоратора . Фітодизайн урбогенного і техногенного середовища.

ПФ.Е.31. ПР.О.06. 01

ПФ.Е.31. ПР.О.07. 01

ПФ.Е.31. ПР.О.08. 01

Проектування зелених зон міста. Продукційна та середовищетворн а функції фітоценозамеліоранта.

ПФ.Е.31. ПР.О.09. 01

Екологічний менеджмент і аудит

ПФ.Д.32. ПР.Р.01. 01

ПФ.Е.31. ПР.О.10. 01 ПФ.Е.31. ПР.О.11. 01

норми законодавства, − вміти розробити проект наказу чи розпорядження з питань охорони навколишнього середовища; −

вміти скласти план роботи відділу;

− вміти скласти звіт з питань охорони довкілля на підприємстві.

ПФ.Д.3 3.ЗП.Р .01 ПФ.Д.3 3.ЗП.Р .02 ПФ.Д.3 3.ЗП.Р .03

Голова відділення громадської екологічної організації повинен: використовуючи норми чинного законодавства, в ч. екологічного, фахову екологічну інформацію, − вміти організувати діяльність громадської екологічної організації; −вміти розподілити обов’язки між структурними підрозділами організації; вміти скласти плани робіт та звіти;

СВ.Д.0 1.ПР.Р .01 СВ.Д.0 1.ПР.Р .02 СВ.Д.0 1.ПР.Р .03

− вміти вести пропоганду екологічних знань у всіх сферах суспільної діяльності; − вміти організувати взаємодію з СВ.Д.0 державними органами екологічного 1.ЗР.Р інспектування. .04 СВ.Д.0 1.ПР.Р .05

Начальник відділу повинен: використовучи норми чинного

Організація роботи екологічного відділу на підприємстві Організація роботи екологічного відділу на підприємстві Організація роботи екологічного відділу на підприємстві

ПФ.Д.33. ЗП.Р.01. 01

Організація роботи громадської екологічної організації Організація роботи громадської екологічної організації Організація роботи громадської екологічної організації Пропоганда екологічних знань Взаємодія органів державної екологічної інспекції з громадськими екологічними організаціями

СВ.Д.01. ПР.Р.01. 01

ПФ.Д.33. ЗП.Р.02. 01 ПФ.Д.33. ЗП.Р.03. 01

СВ.Д.01. ПР.Р.02. 01 СВ.Д.01. ПР.Р.03. 01 СВ.Д.01. ЗР.Р.04. 01 СВ.Д.01. ПР.Р.05. 01

законодавства, інструктивні матеріали Мінекобезпеки України, − вміти провести співбесіду з кандидатом на вакансію; − вміти перевірити вірогідність отриманої від кандидата інформації; − вміти проаналізувати відповідність кандидатів посаді; − вміти скласти посадову інструкцію; −

вміти розрахувати норми часу на виконання певної роботи.

Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи фахову інформацію, − вміти вести роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед різних груп та верств населення стосовно раціонального природокористування, охорони природита екологічної безпеки Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи факти впливу екологічно небезпечних явищ та процесів на біологічні та фізіологічні показники стану людини, − вміти визначати можливі порушення фізичного та психологічного стану внаслідок техногенних змін екологічного стану довкілля − Вміти визначати соціальні наслідки виробничої діяльності людини.

Фахівець з охорони навколишнього середовища повинен: використовуючи цифровий та графічний матеріал, з допомогою засобів масової информації та усної бесіди чи лекції, − вміти пояснити основні принципи загальнолюдських цінностей

СВ.Д.0 2.ПП.Н .01 СВ.Д.0 2.ЗР.Р .02 СВ.Д.0 2.ЗР.Р .03 СВ.Д.0 2.ЗР.Р .04 СВ.Д.0 2.ЗР.Р .05

Психологія управління

Управління екологічним відділом Управління екологічним відділом Методи нормування робочого часу

СВ.Д.02. ПП.Н.01. 01 СВ.Д.02. ЗР.Р.02. 01 СВ.Д.02. ЗР.Р.03. 01 СВ.Д.02. ЗР.Р.04. 01 СВ.Д.02. ЗР.Р.05. 01

СВ.Д.0 3.ПР.Р .01

Формування екологічного мислення

СВ.Д.03. ПР.Р.01. 01

СВ.Д.0 4.ПР.О .01

Виробництво і фізичний стан людини

СВ.Д.04. ПР.О.01. 01

СВ.Д.0 4.ПР.О .02

Соціальні наслідки виробничої діяльності людини

СВ.Д.04. ПР.О.02. 01

Пропоганда

СП.Д.01.

Психологія управління

і моралі та прав людини в галузі природоохоронно екології; ї діяльності СП.Д.01. Пропоганда − вміти вести природоохоронну ПП.Р.01 природоохоронно пропоганду у всіх сферах суспільної ї діяльності діяльності. СП.Д.0 1.ПП.Р .02

Таблиця

ПП.Р.01. 01 СП.Д.01. ПП.Р.02. 01

Додаток В (обов’язковий) Система блоків змістовних модулів

Назва блоку змістовних модулів

Шифр блоку змістовних модулів

1 Перевірка природоохоронної діяльності підприємств

2 ПН 001

Перевірка дотримання природоохоронного законодавства при користуванні природними ресурсами

ПН 002

Шифр(и) змістовних модулів, що входять до даного блоку 3 ПФ.Д.01.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.01.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.01.ПР.О.03 .01 ПФ.Д.01.ПР.О.05 .01 ПФ.Д.02.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.02.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.02.ПР.О.03 .01 ПФ.Д.11.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.11.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.12.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.12.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.13.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.13.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.01.ПР.О.0 4.01 ПФ.Д.01.ПР.О.0 6.01 ПФ.Д.03.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.03.ПР.О.0 2.01

Стандарти і навколишнє середовище

ПН 003

Стандартні методики аналізу навколишнього природного середовища Інженерні методи і засоби охорони навколишнього середовища

ПН 004

Поняття екологічного ризику

ПН 006

Місто як соціально-екологічна система Організація контролю за зміною складу відходів,і як наслідок компонентів довкілля та харчових продуктів

ПН 007

Метрологічне забезпечення контролю якості навколишнього середовища

ПН 009

Автоматизовані засоби контролю за станом навколишнього середовища

ПН 010

Природоохоронне законодавство та відповідальність за його порушення

ПН 011

ПН 005

ПН 008

ПФ.Д.04.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.05.ПР.Р01. 01 ПФ.Д.04.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.04.ПР.О.0 3.01 ПФ.Д.04.ПР.О.04 .01 ПФ.Д.05.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.05.ПР.О.03 .01 ПФ.Д.06.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.06.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.06.ПР.О.03 .01 ПФ.Д.07.ПП.О.0 1.01 ПФ.Д.07.ПП.О.0 2.01 ПФ.Д.07.ПП.О.0 3.01 ПФ.Д.07.ЗП.О.0 4.01 ПФ.Д.07.ЗП.О.0 5.01 ПФ.Д.07.ЗП.О.0 6.01 ПФ.Д.07.ЗП.О.07 .01 ПФ.Д.08.ЗР.О.0 1.01 ПФ.Д.08.ПП.О.02 .01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 3.01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 4.01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 5.01 ПФ.Д.09.ПР.О.0 7.01 ПФ.Д.09.ПР.О.08

Екологічно безпечні способи захоронення відходів

ПН 012

Екологічні стандарти і нормативи, що стосуються переміщення транспорту і вантажів через даржавний кордон України

ПН 013

Меліорація девастованих земель

ПН 014

Основи проектування технологічних процесів з дотриманням екологічних вимог

ПН 015

.01 ПФ.Д.10.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.10.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.09.ПР.О.06 .01 ПФ.Д.30.ПР.Р.01 .01 ПФ.Д.14.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.14.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.14.ПР.О.0 3.01 ПФ.Д.14.ПП.О.0 4.01 ПФ.Д.14.ПР.О.0 5.01 ПФ.Д.14.ПР.О.0 6.01 ПФ.Д.14.ПР.О.07 .01 ПФ.Д.15.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.15.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.15.ПР.О.0 3.01 ПФ.Д.15.ПР.О.0 4.01 ПФ.Д.15.ПР.О.05 .01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 1.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 2.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 3.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 4.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 5.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 6.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 7.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.0 8.01 ПФ.Д.16.ЗП.О.09 .01 ПФ.Д.17.ПР.О.0

Екологічна оцінка функціонування підприємств

ПН 016

Рекультивація земель

ПН 017

Оцінка ступеня екологічного ризику

ПН 018

1.01 ПФ.Д.17.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.17.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.19.ПР.О.04 .01 ПФ.Д.19.ПР.О.05 .01 ПФ.Д.30.ПР.Р.0 3.01 ПФ.Д.30.ПР.Р.04 .01 ПФ.Д.19.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.19.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.19.ПР.О.0 3.01 ПФ.Д.20.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.20.ПР.О.0 2.01 ПФ.Д.30.ПР.Р.0 2.01 ПФ.Д.21.ПР.О.0 1.01 ПФ.Д.21.ПР.О.02 .01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 1.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 2.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 3.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 4.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 5.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 6.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 7.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 8.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.0 9.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.1 0.01 ПФ.Е.26.ЗП.О.11 .01 СП.Д.01.ПП.Р.0

Екологічно небезпечні явища і господарська діяльність людини Методи управління техногенною та екологічною безпекою

ПН 019

Ландшафтно-екологічна основа міста

ПН 021

Біогеоценотичний покрив міста

ПН 022

Урбанізація: зміна природного середовища

ПН 023

Види фітомеліорації

ПН 024

функції фітоценозу-меліоранта

ПН 025

Управління фітомеліоративним процесом

ПН 026

Екологічні та соціальні наслідки техногенезу

ПН 027

ПН 020

1.01 СП.Д.01.ПП.Р.02 .01 ПФ.Д.27.ПР.О.02 .01 ПФ.Д.27.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.27.ЗП.О.03 .01 ПФ.Е.29.ЗП.О.01 .01 ПФ.Е.29.ЗП.О.0 2.01 ПФ.Е.29.ЗП.О.0 3.01 ПФ.Е.29.ЗП.О.0 4.01 ПФ.Е.29.ЗП.О.0 5.01 ПФ.Е.29.ЗП.О.0 6.01 ПФ.Е.29.ЗП.О.07 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.06 .01 СВ.Д.03.ПР.Р.01 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.0 1.01 ПФ.Е.31.ПР.О.02 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.03 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.0 4.01 ПФ.Е.31.ПР.О.05 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.08 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.11 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.07 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.09 .01 ПФ.Е.31.ПР.О.10 .01 СВ.Д.04.ПР.О.0 1.01 СВ.Д.04.ПР.О.02 .01

Аварії та катастрофи на виробництві

ГЕ 001

Види розрахунків за користування природними ресурсами Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища

ГЕ 002

Принципи, методи, засоби цивільної оборони

ГЕ 004

Міжнародне законодавство в галузі природоохоронної ліяльності Методи організації роботи екологічних організацій та відділів

ГЕ 005

ГЕ 003

ГЕ 006

ПФ.Д.22.ПП.О.01 .01 ПФ.Д.23.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.24.ПР.Р.01 .01 ПФ.Д.24.ПР.Р.02 .01 ПФ.Д.32.ПР.Р.01 .01 ПФ.Е.25.ПР.О.0 1.01 ПФ.Е.25.ПР.О.0 2.01 ПФ.Е.25.ПР.О.03 .01 ПФ.Д.28.ПР.О.01 .01 ПФ.Д.33.ЗП.Р.0 1.01 ПФ.Д.33.ЗП.Р.0 2.01 ПФ.Д.33.ЗП.Р.03 .01 СВ.Д.01.ПР.Р.0 1.01 СВ.Д.01.ПР.Р.0 2.01 СВ.Д.01.ПР.Р.0 3.01 СВ.Д.01.ЗР.Р.04 .01 СВ.Д.01.ПР.Р.05 .01 СВ.Д.02.ЗР.Р.0 3.01 СВ.Д.02.ЗР.Р.0 4.01 СВ.Д.02.ЗР.Р.05 .01

Додаток Г (обов’язковий) Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін

Назва навчальної дисципліни

Шифри блоків змістовних Мінімальна кількість модулів, що входять до навчальних навчальної дисципліни годин/кредитів вивчення дисципліни 1 2 3 Цикл професійно-орієнтованої 243/4,5 гуманітарної і соціально-економічної підготовки,в т.ч. Цивільна ГЕ 004 27/0,5 оборона Охорона праці ГЕ 001 54/1 в галузі Екологічний ГЕ 002;ГЕ 003;ГЕ 006 108/2 менеджмент і аудит Філософські ПН 023, ПН 027 54/1 проблеми в екології Цикл природничо-наукової, професійної 729/13,5 та практичної підготовки, в т.ч.: Екологічно ПН 003, ПН 015;ПН 0119, 135/2,5 безпечні ПН 020 джерела енергії Екологічна ПН 003; ПН 008;ПН 009; 162/3 стандартизація ПН 010; ПН 013 і сертифікація ПН 005; ПН 012; ПН 015; та природоПН 016; ПН 027 охоронні технології Спектральний ПН 003; ПН 004; ПН 008; аналіз ПН 010 об’єктів довкілля Фітомеліорація ПН 014; ПН 017; ПН 025; ПН 026 Управління ПН 019; ПН 020ПН 006; техногенною та ПН 018 екологічною безпекою та екологічний ризик Сучасні ПН 002, ПН 003,ПН 012, напрямки ПН 013, ПН 014, ПН 015 прикладної екології

135/2,5

81/1,5 108/2

108/2

Додаток Д (обов’язковий) Нормативні форми державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних блоків змістовних модулів: Тестовий державний іспит(и) ГЕ 005; 010; ПН 027; ПН 026; ПН

ГЕ 007; 013; ПН 007; ПН 019; ПН

ПН 001; ПН 002;ПН 011; ПН 003; ПН 008;ПН 009; ПН 006; ПН 018; ПН 005; ПН 012; ПН 015; ПН 016; ПН 021; ПН 023; ПН 024; ПН 014; ПН 017; ПН 025; ПН 020.

Дипломний проект (або дипломна робота) ГЕ 001; ГЕ 002;ГЕ 003; ГЕ 004; ГЕ 006; ПН 003; ПН 008;ПН 009; ПН 010; ПН 013; ПН 005; ПН 012; ПН 015; ПН 016; ПН 027; ПН 007; ПН 021; ПН 023; ПН 024; ПН 014; ПН 017; ПН 025; ПН 026. 7. Державна атестація студента 7.1 На державну атестацію студента виносяться блоки змістових модулів варіативної частини ОПП, що зазначені у таблиці Додатку В. На державну атестацію виноситься увесь зміст освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії. Державний іспит випускників-бакалаврів Вищого навчального закладу (далі - ВНЗ) здійснюється державною екзаменаційною комісією (далі ДЕК) після завершення навчання у

бакалавраті з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньокваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. ДЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм освітнього кваліфікаційного рівня бакалавра, видання державного документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості підготовки бакалаврів в університеті. До складання державних іспитів допускаються тільки ті студенти, що виконали всі вимоги навчального плану. Іспит складається перед Державною екзаменаційною комісією. ДЕК створюється як єдина форма атестації для денної, заочної форм навчання та екстернату з кожного напрямку підготовки. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з одного і того ж напрямку. За малої кількості випускників може бути організована об'єднана комісія для споріднених напрямків. ДЕК організується щорічно і діє протягом навчального року. До складу комісії входять голова, члени комісії (не більше трьох чоловік) та секретар. Голова ДЕК призначається наказом ректора ВНЗ, як правило, з числа професорів профілюючих кафедр (предметних комісій).

До складу ДЕК включаються завідувачі кафедр (голови предметних комісій), професори, доценти (викладачі) профілюючих та спеціальних кафедр (предметних комісій). Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором ВНЗ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ДЕК.

3.3. Навчальний план Навчальний

план

складено

за

типовою

формою

затвердженою

Міністерством освіти і науки України. Його погоджено з Науково-методичною комісією з географії, Науково-методичним центром та Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Навчальний план складено відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності й включає комплекс нормативних дисциплін та дисциплін на вибір навчального закладу і студентів. Навчальний план розроблений відповідно до державних (галузевих) стандартів вищої освіти. Всі дисципліни навчального плану викладено випускникам спеціальності у належному обсязі годин. Співвідношення навчального навантаження окремих блоків подається в таблиці 3.1.

СПІВВІДНОШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ОКРЕМИМИ БЛОКАМИ ДИСЦИПЛІН Таблиця 3.1.

№ Назва блоку п/п навчальних дисциплін 1 2 3 4

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни Фундаментальні дисципліни Професійноорієнтовані дисципліни Вибіркові дисципліни

% до загаль- % обов’язко- % вибіркових ної кількості вих дисциплін дисциплін у у блоці блоці годин 17,27

100

0

26,62

100

0

24,46

100

0

31,65

0

100

3.4. Робочі програми навчальних дисциплін На основі нормативних навчальних програм, схвалених Науковометодичною комісією з напрямку вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”, в ЧНУ розроблено власні робочі програми всіх дисциплін навчального плану. В робочих програмах є плани практичних або лабораторних занять та завдання для самостійної роботи студентів. Робочі програми включають також індивідуальну роботу, яка передбачає проведення контрольних робіт і колоквіумів. Всі робочі програми навчальних дисциплін відповідають освітньопрофесійній програмі спеціальності та освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця. Вони складені за вимогами, викладеними у „Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”. У робочих програмах враховано сучасний рівень розвитку географічної науки і використовується передовий досвід провідних фахівців суспільно-географічних наук. Зміст робочих програм відповідає нормативним навчальним програмам. В кожній робочій програмі розкрита змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни. У розрізі навчальних елементів представлені види поточного та підсумкового контролю. Поточний і підсумковий контроль засвоєння кожної дисципліни здійснюється за бальною системою. Розподіл балів здійснений таким чином, щоб сумарна кількість була рівна 100, з них на поточне оцінювання відподиться 70 балів, а на підсумковий контроль (екзамен

або залік) – 30. Підсумкова оцінка виставляється за традиційною шкалою оцінювання та за системою ECTS. Сума балів від максимально можливих

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка

А ВС DE FX F

5 (відмінно) 4 (добре) 3 (задовільно) 2 (незадовільно) 2 (незадовільно)

90 – 100 75 – 89 60 – 74 35 – 59 1 – 34

Всі ці вимоги (критерії) повідомляються студентам на початку вивчення ними дисципліни.

Таблиця 3.2. № п/п

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Назва дисципліни А. Нормативні дисципліни Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України Культурологія Філософія Релігієзнавство Правознавство Психологія Економічна теорія Соціологія Політологія Українська мова (за проф. спрямув.) Іноземна мова (за проф. спрямув.) Фізичне виховання Цикл фундаментальних дисциплін Вища математика з основами математичної статистики Інформатика з основами геоінформатики Фізика з основами геофізики Хімія з основами геохімії Загальне землезнавство Геологія загальна та історична

Наявність програми

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Метеорологія та кліматологія + Загальна гідрологія + Основи океанології + Ґрунтознавство з основами географії грунтів + Біогеографія + Геоморфологія і палеогеографія + Ландшафтознавство + Основи екології + Топографія з основами геодезії + Картографія + Дистанційне зондування Землі + Основи раціонального природокористування і охорона природи + Теорія і методологія географічної науки + Безпека життєдіяльності + Цикл професійно-орієнтованих дисциплін Фізична географія материків і океанів + Регіональна економічна і соціальна географія + Фізична географія України + Економічна і соціальна географія України + Географія світового господарства + Основи суспільної географії + Основи соціальної географії + Рекреаційна географія + Географія туризму + Основи ландшафтної екології + Екологія людини + Історична географія з основами етнографії + Географічні інформаційні системи + Основи менеджменту + Основи маркетингу + Екологічна експертиза і аудит + Основи моніторингу + Географічне прогнозування + Основи географічного моделювання + Педагогіка + Основи викладання географія + Охорона праці + Б. Цикл вибіркових навчальних дисциплін Цикл вибіркових дисциплін за вибором вищого навчального закладу Географія будівельної індустрії + Методи суспільно-географічних досліджень + Основи економічних знань + Географія ПРП України + Географія населення з основами демографії + ТВК та суспільно-географічне районування + Соціально-економічна картографія + Основи педмай-стерності + Основи медичних знань + Управління розвитком регіону +

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

ТЕО виробництва Конструктивна географія Основи історії природокористування в Україні Економіка та географія природокористування Цикл вибіркових дисциплін за вибором студента Географія сільського господарства Суспільно-географічне прогнозування Соціально-економічна статистика Географія промисловості

+ + + + + + + +

3.5. Плани лабораторних, практичних і семінарських занять. Завдання для самостійної підготовки студентів. З усіх нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності “Економічна і соціальна географія” розроблені завдання для лабораторних, практичних та семінарських занять й самостійної роботи студентів. Інформація про їх наявність наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Наявність і повнота робочих програм навчальних дисциплін для спеціальності 6.070502 – “Економічна і соціальна географія” в Чернівецькому національному університеті (ОКР – бакалавр)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Мета і завдання дисциплі ни

Тематичн ий план

Зміст програми за темами

Наявність розділів робочої програми Плани Завдання практичн Для Для их лаборатор- самостій(семінарних робіт ної ських) роботи занять студентів

Тематика контрольних робіт

Критерії оцінок (умови заліку)

Реком ендована література

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

немає потр немає потр немає потр

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

немає потр

+

+

немає потр

немає потр +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

Назва дисципліни за навчальним планом

Позначка про наявність програми

Історія України Культурологія Філософія Релігієзнавство Правознавство Психологія Економічна теорія Соціологія Політологія Українська мова (за проф.спрям.) Іноземна мова (за проф. спрямув.) Фізичне виховання Вища математика з осн. математ. статистики Інформ. з осн. геоінформатики

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15. Фізика з осн.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр немає потр немає потр немає потр + немає потр немає потр +

30. Основи раціон.

+

+

+

+

природокор. і охорона природи 31. Теорія і

+

+

+

+

геофізики 16. Хімія з осн.

геохімії 17. Загальне

землезнавство 18. Геологія загальна

та історична 19. Метеорологія та

кліматологія 20. Загальна

гідрологія 21. Основи

немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

океанології 22. Ґрунтознав. з осн.

географії грунтів 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Біогеографія Геоморфологія та палеогеографія Ландшафтознавство Основи екології Топографія з основами геодезії Картографія

29. Дистанційне

зондування Землі

32. 33.

34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

методологія географ. науки Безпека життєдіяльності Фіз. географія материків і океанів Регіональна екон. і соц. географія Фіз. географія України Економ. і соц. географія України Географія світового г-ва Основи сусп. географії Основи соц. географії Рекреаційна географія Географія туризму Осн. ландшафт. екології

Екологія людини 44. Істор. географія з осн. етнографії 45. Географічні інформ. системи 46. Основи

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр немає потр немає потр немає потр немає

немає потр

+

+

+

+

47. 48.

49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61.

менеджменту Основи маркетингу Екологічна експертиза і аудит Основи моніторингу Географічне прогнозування Основи географічного моделювання Педагогіка Осн. викладання географії Охорона праці Географія будів. індустрії Методи сусп.геогр. досліджень Осн. економічних знань Географія ПРП України Географія населення з осн. демографії ТВК та сусп.географ. районув. Соц.-економ. картографія

+

+

+

+

+

+

+

+

потр немає потр +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+ +

немає потр немає потр + +

немає потр немає потр

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

62. Основи

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

немає потр немає потр

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

немає потр

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

педмайстерності 63. Основи медичних

знань 64. Управління розв.

регіону 65. ТЕО виробництва 66. Конструктивна 67.

68.

69. 70. 71.

72.

географія Основи історії природокорист. в Україні Економіка і географія природокористув. Географія сільського г-ва Сусп.-географ. прогнозування Соціальноекономічна статистика Географія промисловості

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Система контролю якості знань студентів В університеті розроблено дієву систему контролю та управління якістю підготовки фахівців, яка охоплює весь період навчання студента. Система передбачає проведення різних форм контролю, серед яких відмічаємо наступні: вхідний (нульовий), поточний, підсумковий та контроль залишкових знань. Мета вхідного контролю – визначити стартовий рівень та якість знань студента на початку навчального процесу. Він проводиться у формі контрольної роботи зі шкільного курсу географії. Відповідно до показаного рівня знань, кожний студент отримує індивідуальне завдання з відповідних тем з метою поглиблення шкільного курсу географії. Поточний контроль самостійної роботи студентів включає самостійні і контрольні роботи з практичних та лабораторних занять. Кожна тема завершується написанням контрольної роботи. Поточний контроль у переважній більшості здійснюється за модульнорейтинговою системою. Підсумковий контроль поводиться у наступних формах: • іспити з вивчених курсів (з урахуванням результатів поточного рейтингового контролю); • заліки з курсів (чи їх частин, розділів), заліки з практичних чи лабораторних занять з використанням результатів поточного рейтингового контролю; • виконання і захист курсових робіт; • виконання і захист дипломних робіт; • захист навчальної, педагогічної та виробничої практик. Контроль залишкових знань здійснюється систематично у формі ректорських та деканських контрольних робіт.

4.2. Методичне забезпечення підготовки курсових, дипломних робіт Інформація про наявність методичного забезпечення дипломних кваліфікаційних робіт надається в таблиці 4.1. Шифр і назва спеціальності

Рік розробки і затвердження тематики дипломних робіт

7.070801

2008

підготовки

Таблиця 4.1. Рік розробки і затвердження рекомендацій з підготовки дипломних та магістерських робіт

2008

Методичні розробки курсових та випускних робіт містять характеристику основних вимог написання таких робіт, подано методичні поради виконання цих робіт, вказано вимоги чинних стандартів їх оформлення. Аналіз тематики дипломних робіт вказує на їх актуальність і сучасність. Вона відповідає науковій тематиці кафедри, відображає сучасний стан суспільно-географічної науки та вимагає використання комп’ютерної техніки. Теми дипломних робіт запропоновано такі, що є посильними для розв’язання студентами деяких не вивчених досі наукових питань. В тематику включено також наукові огляди журнальних праць з різноманітних тем та їх оформлення у вигляді рефератів. Тематикою цих робіт передбачено і наукові дослідження різноманітних методик географічного моделювання, прикладної географії у ВНЗ або середніх спеціальних закладах. Дипломні роботи з предметів націлені на поглиблене вивчення цих предметів та розв’язання задач підвищеного рівня складності. Всі дипломні роботи завершуються їх захистом перед Державною екзаменаційною комісією. 4.3. Пакети прикладних програм з дисциплін фахової підготовки Навчальний процес спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” побудований так, що він передбачає широке використання комп’ютерної техніки останніх поколінь. А це зумовлює необхідність користування відповідними пакетами прикладних програм. Загальна інформація про наявність і використання пакетів прикладних

програм для нормативних і вибіркових дисциплін фахової підготовки подається в таблиці 4.2. Забезпеченість пакетами прикладних програм ЕОМ становить для викладання

гуманітарних

та

соціально-економічних

дисциплін

50%;

фундаментально та професійно-орієнтованих – 95%; спеціальних дисциплін – 95%. Навчання студентів проводиться з використанням сучасних програмних продуктів: WINDOWS, Corel Draw 9 (10), MS OFFICE, Adobe PhotoShop 6, ABBYY Fine Reader 5.0, Advanced Grapher, Surfer 32, STATISTICA, MATHEMATICA, VISUAL FOXPRO, MapInfo 6 та ін. Наявне обладнання і програмне забезпечення дозволяє виконувати наукові та учбові завдання на сучасному рівні. Частка дисциплін, для яких розроблено контрольні роботи: гуманітарного та соціально-економічного циклу – 100%; фундаментального та професійноорієнтованого циклу – 100%; вибіркового циклу – 100%.

Таблиця 4.2. Пакети прикладних програм (ППП), які використовуються для підготовки фахівців спеціальності 7.070801 – “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” № п/п

Назва ППП

Робота з векторною графікою

1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Рекреаційна географія 4. Географія туризму 5. Основи моніторингу ABBYY Fine Reader 1. Географічні інформаційні 5.0 системи 2. Соціально-економічна картографія 3. Вибіркові дисципліни Advanced Grapher 1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Основи географічного моделювання

Робота з растровою графікою

Corel Draw 9 (10)

2

Adobe PhotoShop 6

4

Завдання, що вирішуються за допомогою ППП

1. Картографія 2. Топографія з основами геодезії 3. Географічні інформаційні системи 4. Соціально-економічна картографія

1

3

Назви навчальних дисциплін, в яких використано ППП

Навчання основам розпізнавання зображення

Навчання основам графоаналітичного і математикокартографічного опрацювання інформації

5

MS OFFICE

6

Surfer 32

7

MATHEMATICA

8

STATISTICA

1. Основи географічного моделювання 2. Основи моніторингу 3. Географічні інформаційні системи 4. Географічне прогнозування 5. Методи суспільногеографічних досліджень 1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Соціально-економічна картографія 4. ТВК та суспільно-географічне районування 1. Інформатика з основами геоінформатики 2. Вища математика з основами математичної статистики 3. Географічне прогнозування 4. Основи географічного моделювання 5. Соціально-економічна статистика 1. Вища математика з основами математичної статистики 2. Географічне прогнозування

• • • • • •

робота з редактором формул MS Equation робота з електронними таблицями обробка статистичних даних створення електронних таблиць створення баз даних розроблення презентацій

Навчання основам комп'ютерного картографування

• символьна математика • робота з матрицями і векторами у символьному та числовому вигляді • обчислення похідних та інтегралів у символьному та числовому вигляді • обчислення рядів • точне і наближене розв’язання деяких класів диференціальних рівнянь • розв’язання задач лінійного програмування • побудова графіків і поверхонь • побудова точкових та інтервальних оцінок • перевірка статистичних гіпотез • факторний аналіз

3. Суспільно-географічне прогнозування 4. Соціально-економічна статистика

9

VISUAL FOXPRO

1. Географічні інформаційні системи

10

MapInfo 6

1. Картографія 2. Соціально-економічна картографія 3. Ландшафтознавство 4. Фізична географія України 5. Економічна і соціальна географія України 6. Основи географічного моделювання 7. Географія ПРП України 8. ТВК та суспільно-географічне районування

• дисперсійний аналіз • кореляційний аналіз • регресійний аналіз • багатовимірний статистичний аналіз • методи контролю якості • кластерний аналіз • побудова проекту • розроблення бази даних • розроблення форм, звітів, запитів • створення програмного засобу Навчання основам комп'ютерного картографування та опрацювання географічної інформації

4.4. Програми практичної підготовки В ЧНУ на базі „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” (затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., №93) розроблено власну концепцію практичної підготовки студентів. Регламент та тривалість навчальних, педагогічних і виробничих практик наведено у навчальному плані. Кожний вид практики проводиться згідно розробленої програми практики. В них вказано завдання практики, подано вимоги та терміни виконання цих завдань. Навчальні програми практики з топографії, геології, геоморфології, фізичної та економічної географії (І та ІІ курси) закріплюють і поглиблюють знання з фахових дисциплін, передбачають формування навиків проведення фізико- та економіко-географічних досліджень, і розвивають вміння оцінити вплив фізико-географічних та соціально-економічних факторів на функціонування і розвиток об’єктів господарства. Виробничі практики проводяться на ІІІ, ІV курсах. Метою цих практик є формування, закріплення і поглиблення навичок виробничої діяльності майбутніх фахівців. Педагогічна практика проводиться на V курсі. Всі види практик завершуються підготовкою заключних звітів та захистом на кафедрі. Поглиблення практичного спрямування підготовки фахівців забезпечується також виконанням курсових і дипломних робіт та вивченням спеціальних вибіркових курсів (див. навчальний план і програми дисциплін). 4.5. Пакети контрольних робіт Для спеціальності 7.070801 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” в ЧНУ визначено наступні дисципліни фахової підготовки, для яких розроблено контрольні завдання перевірки знань студентів: І. Дисципліни гуманітарного циклу 1) Історія України 2) Психологія 3) Економічна теорія ІІ. Дисципліни фундаментального циклу 1) Біогеографія 2) Загальна гідрологія 3) Ландшафтознавство ІІІ. Фахові дисципліни 1) Охорона праці 2) Регіональна економічна і соціальна географія 3) Методика викладання географії До складу кожного пакету контрольних робіт входять: безпосередньо контрольні роботи і перелік контрольних запитань до курсу. Контрольні роботи охоплюють повний курс навчальної дисципліни. Підібрано завдання в них

таким чином, що забезпечують можливість оцінити стан теоретичної та практичної підготовки студентів з цієї дисципліни. В комплексі всі ці контрольні роботи відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності 7.070801 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і дозволяють визначити рівень готовності випускників до використання набутих знань, умінь та навичок у майбутній діяльності бакалавра напряму „Географія”. В контрольних роботах переважна більшість завдань носить творчий характер з елементами дослідницької роботи, також є пошукові та розрахункові задачі.

НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.070801 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР – СПЕЦІАЛІСТ) А - Типова програма Б - Робоча програма В - Методичні вказівки до практичних та семінарських занять Г - Інструкції до лабораторних занять Д - Методичні вказівки та тематика з курсового проектування Е - Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів Ж - Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних та залишкових знань (ККР) З -Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента) Таблиця 4.4 №

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Назва дисциплін за навчальним планом

Позначати: 0 - немає: "-" - не потрібні А Б В Г Д Е Ж 3абезпеченість, %

1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України 100 100 100 Культурологія 100 100 100 Українська мова (за проф. спрямуванням) 100 100 100 Філософія 100 100 100 Релігієзнавство 100 100 100 Економічна теорія 100 100 100 Правознавство 100 100 100 Політологія 100 100 100 Соціологія 100 100 100 Психологія 100 100 100 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 100 100 100 Фізичне виховання 100 100 100 1.2. Цикл фундаментальних дисциплін Вища математика з осн. мат. статистики 100 100 100 Інформатика з осн. геоінформатики 100 100 100 Фізика з осн. геофізики 100 100 100 Хімія з осн. геохімії 100 100 100 Загальне землезнавство 100 100 100 Геологія загальна та історична 100 100 100 Метеорологія і кліматологія 100 100 100 Загальна гідрологія 100 100 100 Основи океанології 100 100 100 Ґрунтознавство з осн. географії грунтів 100 100 100 Біогеографія 100 100 100

З Підр/ студ.

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/3 1/2 1/1 1/4 1/1 1/1 1/1 1/4 1/1 1/1

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Геоморфологія і палеогеографія 100 100 Ландшафтознавство 100 100 Основи екології 100 100 100 Топографія з осн. геодезії 100 100 Картографія 100 100 Дистанційне зондування Землі 100 100 Осн. раціон. природокор. й охорона природи 100 100 100 Теорія і методологія географічної науки 100 100 100 Безпека життєдіяльності 100 100 100 1.3. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін Фізична географія материків і океанів 100 100 100 Регіональна економічна і соціальна географія 100 100 100 Фізична географія України 100 100 100 Економічна і соціальна географія України 100 100 100 Географія світового господарства 100 100 100 Основи суспільної географії 100 100 100 Основи соціальної географії 100 100 100 Рекреаційна географія 100 100 100 Географія туризму 100 100 100 Основи ландшафтної екології 100 100 Екологія людини 100 100 100 Історична географія з основами етнографії 100 100 100 Географічні інформаційні системи 100 100 100 Основи менеджменту 100 100 100 Основи маркетингу 100 100 100 Екологічна експертиза і аудит 100 100 100 Основи моніторингу 100 100 100 Географічне прогнозування 100 100 100 Основи географічного моделювання 100 100 100 Педагогіка 100 100 100 Основи викладання географія 100 100 100 Охорона праці 100 100 100 2. Цикл вибіркових дисциплін 2.1. Цикл дисциплін вільного вибору навчального закладу Географія будівельної індустрії 100 100 100 Методи суспільно-географічних досліджень 100 100 100 Основи економічних знань 100 100 100 Географія ПРП України 100 100 100 Географія населення з основами демографії 100 100 100 ТВК та суспільно-географічне районування 100 100 100 Соціально-економічна картографія 100 100 100 Основи педмайстерності 100 100 100 Основи медичних знань 100 100 100 Управління розвитком регіону 100 100 100 ТЕО виробництва 100 100 100 Конструктивна географія 100 100 100 Основи історії природокористування в 100 100 100 Україні Економіка та географія природокористування 100 100 100

100 100 100 100 100 -

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/4 1/1 1/1 1/1

100 -

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1

-

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 0 1/1 0 0

-

-

100

100

1/1

69. 70. 71. 72.

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів Географія сільського господарства Суспільно-географічне прогнозування Соціально-економічна статистика Географія промисловості

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

-

-

100 100 100 100

100 100 100 100

1/1 1/3 1/1 1/3

Таблиця 4.5 ДАНІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дисциплін навчального плану за спеціальністю 7. 070801 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст) Кількість № Назва дисциплін за студентів, що п/ навчальним планом Автор Назва підручника Видавництво, Кількість п (навчального посібника) примірників одночасно рік видання вивчають дисципліну

Цикл фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін 1

Метеорологія і кліматологія

Моргоч О.В.

2

Моргоч О.В.

3

Моргоч О.В.

4

Моргоч О.В.

5

Моргоч О.В.

6 7 8

Ландшафтознавство

Гуцуляк В.М.

9 10 11

Гуцуляк В.М. Гуцуляк В.М. Гуцуляк В.М.

Основи ландшафтної екології

Гуцуляк В.М. Гуцуляк В.М.

Метеорологія та кліматологія. Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт з метеорології Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт Основи ландшафтознавства Ландшафти міста Чернівці Геохімія ландшафту: Навчальний посібник Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник Ландшафтно-геохімічна екологія Ландшафтна екологія:

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута, 2003

70

70

Чернівці: Рута, 2003

70

70

Чернівці: Рута, 2004

70

70

К.: НКМ ВО, 1992 Чернівці: Рута, 2006 Чернівці: Рута, 2004

116 70 80

70 70 70

Чернівці: Рута, 2005

150

70

Чернівці: Рута, 2002 Чернівці: Рута, 2002

45 150

70 70

12

Гуцуляк В.М.

13

Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. М.В. Дутчак, В.Ф. Цапу

14

Фізична географія материків і океанів

15

Б.Т. Рідуш

16

Присакар В.Б., Савранчук Л.А.

17 18 19

Топографія з основами геодезії Інформатика з основами геоінформатики Загальне землезнавство

20 21

Фізична географія України

22 23 24

Економічна і соціальна географія

С.М.Білокриницький Цепенда М.В.

Геохімічний аспект: Навч. Посібник Геохімія ландшафту: Навчальний посібник Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять Фізична географія материків та океанів: Методичні вказівки до практичних занять Основи фізичної географії: Метод. реком. з вивч. курсу Фізична географія материків і океанів: Методичні вказівки до практичних занять Топографія і геодезія. Ч. І Геоінформатика: Конспект лекцій

Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Мильков Ф.Н.

Землезнавство

Кілінська К.Й.

Фізико-географічне районування України (Конспект лекцій) Печери Чернівецької області: Кадастр Географія паливно-енергетичного комплексу України. Конспект лекцій. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання)

Рідуш Б., Купріч П. Сухий П.О. За ред. проф.Жупанського Я.І. і доц. І.М.Пушкаря

Общее землеведение

Чернівці: Рута, 2004

70

70

Чернівці: Рута, 2003

70

70

Чернівці: Рута, 2002

50

70

Чернівці: Рута, 2003

70

70

Чернівці: Рута, 2004

100

70

Чернівці: Рута, 2001

39

70

Чернівці: Рута, 2005

60

70

К.: Либідь, 2000

50

70

М.: Высшая школа, 1990 Чернівці: Рута, 1999

50

70

20

70

Чернівці: Прут, 2003

100

70

Чернівці: Рута, 2001

20

70

Тернопіль.- Астон, 1998

10

70

25 26

27 28 29

Жук М.В., Круль Розміщення продуктивних сил і В.П. економіка регіонів України: Навчальний посібник Жук М.В. Комерційна географія України. – Підручник для студентів географічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти Історія і методологія Круль В.П. Історія і методологія географічної географічної науки науки Жупанський Я.І. Географія в Україні Географія ПРП України Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах

Руденко В.П.

Географія природно-ресурсного потенціалу України

Руденко В.П.

Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Част.2 Історична географія Західної України: Зб. практ. і лаб. робіт Ретроспективна географія поселень Західної України Демогеографія. Навчальний посібник

30 31 32

Історична географія з основами етнографії

Круль В.П.

33 34 35 36

Круль В.П.

Основи соціальної географії

Круль В.П., Джаман В.О., Чернюх Г.Я. Круль В.П., Джаман В.О., Чернюх Г.Я. Король О.Д., Грицку В.С.

Демогеографія. Методичні вказівки і матеріали до практичних робіт Соціальна географія: Методичні вказівки до семінарських занять та практичних робіт

Чернівці: Рута, 2004

200

70

Чернівці: Видавництво „Прут”, 1998

20

15

Чернівці: Рута, 2000

30

70

Львів.- Світ, 1997 К.-Чернівці: ВДКМ Академія – Зелена Буковина, 1999

96 26

70 70

Львів: НМК “Тезарус”, 1993 Т.2.

8

К.: ІНДС, 2000

85

70

Чернівці: Рута, 1999

70

70

Чернівці: Рута, 2004

100

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута, 2004

50

70

70

37

Хімія з основами геохімії

38 39 40

Основи раціонального природокористування та охорони природи

41 42

І.В. Кібич, В.Ф. Цапу

43

44

Григор’єв В.В., Самійленко В.М. Гуцуляк В.М. Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. А.Й.Швиденко, В.П.Руденко, В.К., В.К.Євдокименко А.Швиденко, О.Данілова, І.Кібич Вацеба В.Я.

Географія туризму

Король О.Д.

45

Вацеба В.Я.

46

Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д Кібич І.В.

47

Основи менеджменту

48

Гостюк М.Т.

49

Н.П. Веприк, М.Т. Гостюк

Загальна хімія Геохімія ландшафту Геохімія: Методичні вказівки Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник. Концепції сучасного природокористування: Навч. посібник Основи екології та економіка природокористування: Конспект лекцій Управління природоохоронною діяльністю: Методичні вказівки до практичних і семінарських занять Основи туристського маркетингу. Навчальний посібник Туристичне країнознавство: Конспект лекцій Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія Менеджмент організації природоохоронної діяльності. Навчальне видання Основи менеджменту: Методичні вказівки до семінарських занять Менеджмент у тезах: Навчальний посібник

К.: Вища школа, 1991

190

70

Чернівці: Рута, 1994 Чернівці: Прут, 2003

50 100

70 70

К.: ІЗМН, 1999

30

70

Чернівці: Рута, 1999

6

70

Чернівці: Рута, 2001

70

70

Чернівці: Рута, 2004

30

70

Чернівці: Рута, 2002

5

70

Чернівці: Рута, 2003

70

70

Чернівці: Рута, 2006

20

70

Чернівці: Рута, 2002

100

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута, 2004

70

70

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 50

Історія України

51

Верестюк В.В., Гараль О.В., Гуржій О.І. Демочко В.К. та ін.

52 53 54

Дорошенко Д.І.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Глущик С.В., Дияк О.В. За ред. Н.Д.Бабич

55

За ред. Н.Д.Бабич

56

Паламар Л.М., Кацавець Г.М.

57

Культурологія

Кордон М.В.

Філософія

Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. Горак Г.І.

58 59 60 61

Психологія

Губерський Л.В., Надольний І.Ф. та ін. Бандурка О.М., Тюріна В.О.

Нарис істрорії України в 2-х томах Історія України: навчальний посібник Історія України: метод. рекоменд. для студ. природнич. факультетів Сучасні ділові папери

К.:Глобус, 1992

15

К.: Альтернативи 1997

20

Чернівці: Рута, 1996

40

К.: А.С.К., 2000

15

Культура ділового мовлення: Чернівці: Рута, Практикум 1997 Ділова українська мова Чернівці: Рута, 1996 К.: Либідь, Мова ділових паперів

70

70

30 30 26

1995 Українська та зарубіжна культура: курс лекцій Українська та зарубіжна культура:нач. посібник Філософія

К.: ЦУЛ, 2002

30

К.: Знання-Прес, 2002 К., 1998

15

Філософія: Навчальний посібник

К.: Вікар, 2001

12

Основи психології і педагогіки: Підручник для вищих навч. закладів

Харків, 2003

5

8

70

70

70

62

Правознавство

Забарний Г.Г.

63

Болотіна Н.Б.

64

Карпенко Д.О.

65

Соціологія

Радугин А.А., Радугин К.А.

Основи держави і права: Навч. посібник Трудове право України

К.: Паливода, 2002 К.:Вікар, 2004

5

70

25

70

Трудове право України: курс лекцій Социология

К.:Правові джерела,1999 М., 1993

15 6

66

За ред. В.М.Пічи

Соціологія. Курс лекцій

К., 1996

5

67

Попова И.М.

К.: Тандем, 1998

10

68

Якуба О.О.

Социология. Введение в специальность Соціологія

Харків,1996

13

Львів: Світ, 2001

25

К.: Основа, 1996

30

К.: Знання України, 2002 К.: Вища шк.,

5

69 70

За ред. В.Й. Скиби

71

Кирилюк Ф.М.

Політологія: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Вступ до політології. Екскурс в історію правничополітичної думки: Навч. посібник Історія політології

71

За ред. К.М.Левківського

Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посібник

Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Бутук А.И.

Основи економічної теорії

72

Політологія

Економічна теорія

Гелей С.Д., Рутор С.М.

Экономическая теория

70

70

7

1991 К.: Вища школа, 1997 К.: Викар, 2000

7 9

70

73 74

Іноземна мова

Мочерний С.В, Єрохін С.А.

Основи економічної теорії: Навч. посібник

К.: Академія,

Жовківський А.М.

Німецька мова з новим правописом Практический курс немецкого языка Граматика сучасної англійської мови: Довідник Англійська мова для повсякденного спілкування Expression orale (le lexique thématique) Cours accéléré de la française

Чернівці: Рута, 2000 К.: Вища школа, 1979 К.: В.П. Логос

Англійська мова для повсякденного спілкування

75

Попов А.А. и др.

76 77

Верба Л.Г., Верба Г.В. За ред. В.К.Шпака

78

Драненко Г.Ф.

79

Крючков Г.Г.

80

Шпак В.К. та ін.

5

70

25

70

2003

18 42

К.: Вища школа, 2002 Чернівці, 2001

26

K., 1991

20

К., 1999

30

Директор наукової бібліотеки ЧНУ

О.І. Шилюк

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

С.В.Мельничук

22

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Кадрове забезпечення спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Підготовка фахівців спеціальності здійснюється професорсько-викладацьким складом ЧНУ. Навчальний процес зі спеціальності 7.070801 “Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування” здійснює висококваліфікований колектив викладачів: 5 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук. Випускаючою зі спеціальності є кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення. 5.2. Завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Завідувачем кафедри є Ющенко Юрій Сергійович, який займає цю посаду з 2003 року. Ющенко Юрій Сергійович народився 27 серпня 1957 р.н., м. Чернівці. Гідролог – руслознавець. Доктор географічних наук з 2005 року. Професор по кафедрі гідроекології з 2007 року. У 1979 році закінчив Чернівецький державний університет зі спеціальності „географія", кваліфікація : „ Географ. Викладач географії". З 1980 р. по 1983 р. навчався в аспірантурі у Державному гідрологічному інституті (м. Ленінград). З 2003 року - завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. Кандидатська дисертація : „Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере верхней Сухоны)” під керівництвом доктора технічних наук, професора Знаменської Н.С. захищена у 1986 році у спеціалізованій вченій раді Російського (Ленінградського) гідрологічного інституту. Докторська дисертація на тему „Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах” захищена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2005 році. Основні наукові проблеми – закономірності розвитку систем потік – русло у різних географічних та геофізичних умовах, а також на прикладах річок Карпато-Подільського регіону України; антропогенний вплив на русла та заплави річок, визначення його наслідків і можливостей оптимізації у контексті басейнового підходу та сталого розвитку територій. Автор понад 80 наукових праць. Найголовніші праці: Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. – Чернівці, 2005; Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005 (у співавторстві); Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук.збірник. – К, 2006. – Том 11.

Список основних праць, опублікованих Ю.С. Ющенком за останні 5 років 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

Ющенко Ю. С. Антропогенное влияние на русло р.Прут (Украина) в горной и предгорной части течения. Зб. наук.праць „Человек и ландшафт”. Ostrava-Sosnowiec, 2001. – C.83-87. Ющенко Ю. С. Дослідження русла р.Прут на ділянці розвитку водозаборів м.Чернівці. Наук.зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. К.:Київський національний ун-т ім.Т.Г.Шевченка. Т.2, 2001. – С.368-373. Ющенко Ю. С. Огляд характерних особливостей русел подільських приток Дністра. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Географія. Чернівці „Рута”. Вип. 158, 2002. – С.26-31. Ющенко Ю. С. Природні умови і закономірності формування русел основних річок Передкарпаття. Зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Київ-Луцьк. РВВ Луцького ДТУ. Т.4, 2002. – С.119-123. Ющенко Ю. С.Проблемы и перспективы использования русел и пойм рек Черновицкой области Украины. Зб. наук. праць «Человек и ландшафт». Sosnowiec, 2002. – C.87-91. Коржик В.П., Ющенко Ю. С.Водні ресурси Буковини.// Навчальний посібник. “Екологічні проблеми Буковини”. Чернівці.: Зелена Буковина, 2002. С.59-75. Ющенко Ю. С. Особливості переходу від стиснутих до розгалужених русел на річках Українських Карпат. Наук. вісник Чернівецького унту.Вип.167. Географія.Чернівці”Рута”, 2003.-С. 86-97. Ющенко Ю. С. Некоторые особенности русел рек Подолии /Восемнадцатое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов . Курск, 2003. – С.214-215. Ющенко Ю. С. Деякі питання досліджень самоорганізації в системі потікрусло. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.199. Географія. Чернівці „Рута”, 2004. – С.33-41. Ющенко Ю. С. Проблеми використання русел та заплав річок Українських Карпат. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. Чернівці „Рута”, 2004. – с.356361. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Швець З.М. Проблеми екологічного руслознавства на прикладі річок Прикарпаття. Наук. записки Тернопільського держ. педагог. ун-ту. № 2. Ч.1. Географія. Тернопіль, 2004. – С.104-109. Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел річок (на прикладах Карпат і Поділля). Зб. наук. праць: „Україна:

13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.

20.

21. 22.

географічні проблеми сталого розвитку”. Т.3. К., ВГЛ „Обрії”, 2004. – С.158-160. Ющенко Ю. С. Характерні риси самоформування русел річок Українських Карпат в межах алювіальних рівнин. Зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Т.6. К., ВГЛ „Обрії”, 2004. – С.94-99. Ющенко Ю. С. Особливості самоформування крупноалювіальних русел річок Українських Карпат. Український географічний журнал 2004.- № 4(48) С.27-33 Ющенко Ю. С.Особенности перехода от стеснённых к разветвленным руслам на реках Украинских Карпат // Доклады и сообщения Х!Х пленарного межвузовского координационного совещания по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов, Белгород, 9-12 ноября 2004 г. Белгород, с.214-216. Ющенко Ю. С, Смирнова В.Г., Швець З.М. Вплив антропогенної діяльності на формування гальково-валунних русел. Геополитические и географические проблемы Крыма в многовекторном измерении Украины // Материалы Международной научной конференции, посвященной 70летию географического факультета (Симферополь, 20-22 мая 2004 г.) – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. 2004 . – с.280-282. Ющенко Ю.С.//Н.С.Знаменская – до 80-річчя з дня народження (пам’яті Учителя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук.збірник. Відп.ред. В.К. Хільчевський. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004.- Том 7.-С. 281-282. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел.Чернівці: Рута, 2005.- 320с. Ю.С.Ющенко, В.Г.Явкін. Гідравлічні параметри трансформації паводкової хвилі у середній течії Дністра // Метеорологія, кліматологія та гідрологія.-Вип.49, 2005. с.567-571 Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Лупулишена К.А. Смуги руслоформування річок як провідний елемент екомережі ( наприкладі основних річок Чернівецької області) –с. 222-224 . ://Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько- Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130 – річчю заснування Чернівецького аціонального університету імені Юрія Федьковича та 60річчю створення кафедри фізичної географії ( 15-18 грудня 2005). – Чернівці: Рута,2005. – 280 с. Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г.,Моісеєв В.Ф., Солодкий В.Д., Змарада А.О., Байрачний В.Б..Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці : Зелена Буковина.- 2005.- 368 с.(Гриф МОН України) Ющенко Ю.С. Проблеми вивчення змін умов розвитку напівгірських русел //Збірник наукових праць ІІІ українсько-польсько-російського семінару (Львів-Ворохта, 23-26 жовтня 2006року)- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С.277-281

23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30. 31.

Ющенко Ю.С. Геоструйные русла //Двадцать первое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных русловых и устьевых процессов (г. Чебоксары, 10 – 13 октября 2006 г.): Доклады и краткие сообщения. Чебоксары, 2006. С. 223 – 225 Ющенко Ю.С. Гідрологічні аспекти функціонування екомережі // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції (Чернівці, 5-6 травня 2006 року)- Чернівці: Зелена Буковина, 2006. - С. 425 – 429 Ющенко Ю.С. Горшеніна Л.В., Кирилюк А.О. Екомережа Чернівецької області і гідроморфологічні дослідження річок// Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції (Чернівці, 5-6 травня 2006 року) - Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С.422-425 Ющенко Ю.С. Аналіз умов формування морфологічно однорідних ділянок русла у верхній течії р. Прут // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.283: Географія. – Чернівці: Рута. – 2006. - С.65 – 70. Ющенко Ю.С. Відображення питань класифікації русел річок у регіональному дослідженні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.294: Географія. – Чернівці: Рута. – 2006. - С.71 – 75. Ющенко Ю.С. Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук.збірник. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – Том 11. – С.70 – 76. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Коржик В. Гідроморфологічна характеристика річок Стебник та Сухий як інформаційна база дослідження еволюції сучасних долинно-річкових геосистем // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.Вип.304: Географія.- Чернівці: Рута – 2006.- С.113-123. Навчальна гідрологічна практика: / Укл. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г. – Чернівці: Рута, 2006. – 32 с. Ющенко Ю.С Проблеми руслових досліджень: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута. – 2006 .- 68 с.

5.3. Науково-педагогічний персонал випускної кафедри Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення була заснована у 2001 р. Перший завідувач кафедри професор, доктор географічних наук Кирилюк Мирослав Іванович. Кафедра має достатньо високий науковий потенціал. Основна наукова тематика кафедри – дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону в контексті сталого розвитку. Басейновий підхід до вивчення геосистем загальновизнаний і розповсюджений. Разом з тим

він постійно розвивається зі змінами уявлень про взаємодію суспільства та природи і методи вирішення проблем екології та водопостачання. На кафедрі значна увага приділяється системам добування, подачі та розподілу води, окремим факторам та обставинам, що визначають якісне забезпечення питною водою. На кафедрі працюють: 2 доктора географічних наук, професор М.І.Кирилюк, Ющенко Ю.С., 2 доценти, кандидати географічних наук (В.Г.Смирнова, В.Ф.Цапу). Підготовку студентів за спеціальністю „Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування”. Провідні викладачі випускаючої кафедри мають спеціальність „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”. В 2004 році на кафедрі відкрито стаціонарну аспірантуру по спеціальності „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”, в якій навчаються 5 аспірантів. Аспірант Кирилюк А.О. підготував дисертаційну роботу, яка рекомендована до спецради, в стадії завершення 2 дисертаційні роботи асистентів Ніколаєва А.М., Шевчука Ю.Ф. захист яких планується у 2008 році. Планується також активне залучення до учбового процесу провідних фахівців та вчених, що працюють поза межами ЧНУ по проблемах водних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Важлива база для підготовки студентів – об’єкти та лабораторії ДКП “Чернівецький водоканал”. З 2003 р. кафедру очолює Ющенко Юрій Сергійович. Ющенко Юрій (1957 р.н.) – У 1979 році закінчив Чернівецький державний університет зі спеціальності „географія", кваліфікація : „Географ. Викладач географії. З 1980 р. по 1983 р. навчався в аспірантурі у Державному гідрологічному інституті (м. Ленінград). „Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере верхней Сухоны)” під керівництвом доктора технічних наук, професора Знаменської Н.С. захищена у 1986 році у спеціалізованій вченій раді Російського (Ленінградського) гідрологічного інституту. Докторську дисертацію „Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах” захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2005 році. Вчене звання професора присвоєно в 2006 р. Основні наукові проблеми, що розробляє учений, - закономірності розвитку систем потік – русло у різних географічних та геофізичних умовах, а також на прикладах річок Карпато – Подільського регіону України; антропогенний вплив на русла та заплави річок; визначення його наслідків і можливостей оптимізації у контексті басейнового підходу та сталого розвитку територій. Опублікував понад 80 наукових праць. Керівник наукових робіт 2-х аспірантів. На даний час кафедра працює у такому складі: Ющенко Ю.С. д.геогр.н., професор, зав. кафедри, професори – Кирилюк Мирослав Іванович, Василенко Олексій Анатолієвич (за сумісництвом), доктор технічних наук Файнер Марк Шикович (за сумісництвом), доценти – Цапу Валеріан

Федорович, Смирнова Віра Геннадіївна (за сумісництвом), Шевчук Петро Іванович (за сумісництвом), Явкін В’ячеслав Григорович (за сумісництвом), Оленюк Михайло Іларіонович (за сумісництвом), асистенти (без наукового ступеня) – Григорійчук Віталій Васильович, Ніколаєв Андрій Миколайович (за сумісництвом), Тураш Галина Олександрівна (за сумісництвом), Пасічник Микола Дмитрович, Шевчук Юрій Федорович, Опеченик Віталій Миколайович. Наукова діяльність Працівники кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. Наукові дослідження проводяться в основному за такими напрямками: Гідроекологічний: - зв’язок небезпечних гідрометеорологічних явищ з сонячною активністю; - якість питної води; - гідрохімічні дослідження малих річок; - якісний стан природних вод річок Українських Карпат; - особливості якості води в межах урбанізованих територій; - екологічні проблеми мереж водопостачання та водовідведення; - вплив господарської діяльності на водний режим річок Українських Карпат; -

Гідрологічний: дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону; перспективи оптимізації раціонального використання русел та заплав річок; дослідження руслових процесів гірських річок; математичне моделювання дощових паводків у Карпатах геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах умови формування річкового стоку

Раціональне використання водних ресурсів: - водний баланс річок Українських Карпат Еколого-географічний: – дослідження гідроекологічних проблем України; – дослідження еколого-економічних проблем стійкого лісокористування; – розробка концептуальних засад раціонального природокористування; – розробка водогосподарських балансів; – розробка ефективних методів управління природоохоронною діяльністю. За роки існування кафедри (2001-2007рр.) опубліковано 6 монографій, понад статей, тез доповідей, 18 навчально-методичних посібників; захищена

одна докторська дисертація (Ющенко Ю.С.), проведено попередній захист дисертації аспіранта кафеди Кирилюка А.О., готуються до захисту у 2008 році 2 кандидатські роботи (Ніколаєв А.М., Шевчук Ю.Ф.). На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія" (наукові керівники: професор Кирилюк М.І., професор Ющенко Ю.С., докторант Явкін В.Г. ). Зав. кафедри Ющенко Ю.С. та доцент Смирнова В.Г. є членами Міжвузівської науково-координаційної Ради по проблемі ерозійних, руслових та гирлових процесів при Московському державному університеті. В кінці 2004р. вони приймали участь в черговому засіданні Ради в м.Бєлгороді (Росія). Смирнова В.Г. має друковані роботи, написані разом з науковцями МДУ. Викладачі кафедри виконують і значну науково-організаційну роботу. Брали участь у підготовці і проведенні українських та міжнародних конференцій, ІХ з’їзду Українського географічного товариства, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (Чернівецький університет, Ющенко Ю.С., Кирилюк М.І.); постійно виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій. Тема НДР кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення на 2006-2010 роки: Дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону в контексті сталого розвитку. Мета роботи: розвинути теоретичні і практичні підходи до вивчення басейнових систем. На кафедрі проводяться дослідження гідрографічних, гідрологічних та гідрохімічних параметрів. Складені характеристики параметрів якості води на прикладі річок і басейнів урбанізованої території (м.Чернівці), дана комплексна характеристика екологічних параметрів та проблем в басейнах річок та отримані основні показники в басейні р.Дністер. Кафедра є випусковою з 2001 року за спеціальністю „Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування” із напряму “Екологія”. Перелік опублікованих монографій і підручників з грифом МОНУ співробітниками кафедри 1. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат. Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2001.- 246с. 2.Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. та інші. Екологічні проблеми Буковини: Навчальний посібник// За редакцією доц. В.П.Коржика.- Чернівці: Зелена Буковина, 2002.- 168 с. 3. Сівак В.К. та інші. Природоохоронне інспектування: Посібник.-Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 264с. 4. Ющенко Ю.С. та інші. Загальна гідрологія: Навчальний посібник.Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 368 с.

5. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел.Чернівці: Рута, 2005.- 320с. 6. Сівак В.К та інші. Державний екологічний контроль.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006.- 388 с. 5.4. Підвищення кваліфікації викладачами кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Викладачі кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та стажування в провідних наукових центрах і навчальних закладах і установах (табл. 5.1). Стажування викладачів кафедри (діаграма) 5

К-сть викладачів

4

3

2

1

0 2002

2003

2004

Роки

2005

2006

2007

Таблиця 5.1

№ 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 8. 9. 10.

Викладач Ющенко Ю.С. Кирилюк М.І. Цапу В.Ф. Явкін В.Г. Ніколаєв А.М. Костенюк Л.В. Шевчук Ю.Ф. Григорійчук В.В. Пасічник М.Д. Опеченик В.М.

Посада професор професор доцент доцент асистент асистент асистент асистент асистент асистент

Поперед стажня +

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(план.)

(план.)

(план.)

+ +

+

+ + + + + + + +

Місце проходження стажування: Ющенко Ю.С. – Захист докторської в КНУ Кирилюк М.І. – Державне управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області Цапу В.Ф. – Державне управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області Явкін В.Г. – докторантура ОЕУ м.Одеса Ніколаєв А.М. – НДІ Проект реконструкція м.Чернівці Костенюк Л.В. – Басейнове управління водних ресурсів Шевчук Ю.Ф. – Рівненський національний університет водного господарства та природокористування Григорійчук В.В. – магістратура Рівненського національного університету водного господарства та природокористування 5.5. Діяльність аспірантури В 2004 році на кафедрі відкрито стаціонарну аспірантуру по спеціальності „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”, в якій навчаються 4 аспірантів. Аспірант Кирилюк А.О. підготував дисертаційну роботу яка рекомендована до спецради, в стадії завершення 2 дисертаційні роботи асистентів Ніколаєва А.М., Шевчука Ю.Ф. захист яких планується у 2008 році.

Таблиця 5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ що забезпечує спеціальність 7,070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища (ОКР – спеціаліст) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича № Показник п/п 2003-2004 2004-2005 1 2 3 4 1. Загальна чисельність професорськовсього 8 всього 11 викладацького складу, що працює на д.н., пр. – 1 д.н., пр. – 1 спеціальності, (осіб) к.н., доц - 3 к.н., доц.- 4 з них: докторів наук, професорів кандидатів наук, доцентів 2. Штатна укомплектованість (всього, %): 88 63 з них: докторів наук, професорів (%) 12 9 кандидатів наук, доцентів (%) 37 27 3. Кількість сумісників (всього) 1 4 в т.ч. докторів наук, професорів кандидатів наук, доцентів 1 1 4, Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями: 57 56 в т.ч. докторів наук, професорів 70 71 кандидатів наук, доцентів 53 52 5. Кількість викладачів пенсійного віку 2 2 в т.ч. докторів наук, професорів 1 1 кандидатів наук, доцентів 1 1 6. Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%) 7. Середньорічне педагогічне навантаження 800 800 викладачів (год.) 8. Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності: • доктор наук, професор + + • кандидат наук, доцент 9. Загальна кількість докторантів за 1 спеціальністю 10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 11. Загальна частка викладачів, які пройшли 37 36 підвищення кваліфікації за останні 5 років. %

Роки 2005-2006 2006-2007 2007-2008 5 6 7 всього 14 всього 56 д.н., пр. – 3 д.н., пр. – 5 к.н., доц.- 3 к.н.- 28 доц. - 27 5 7 14 7 2 1

100 5 28 3 2

47 57 57 2 1 1 -

44 50 42 2 2 -

870

770

+

+

-

-

35

3 37

ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИПУСКНОЇ КАФЕДРИ ГІДРОЕКОЛОГІЇ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ № п/п

1

2

Прізвище, ім’я та побатькові викладача

Ющенко Юрій Сергійович 1957 р.н. (штатний)

Кирилюк Мирослав Іванович, 1933 р.н. (штатний)

Які дисципліни викладає

1.Загальна гідрологія 2.Основи геоекології 3.Основи наукової діяльності 4.Науково-дослідна робота студентів

1.Сучасні концепції оптимізації природокористування 2.Екологічна політика сталого розвитку

Посада, серія, № диплому, ким і коли виданий

Вчене звання, науковий ступінь

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення спеціальність

Підвищення кваліфікації

Зав кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. Професор ПР12 №004823, МОН України рішенням атестаційної колегії, 2007р

Доктор географічних наук за спеціальністю гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, диплом ДД №004903 від 9.03.06 р.

Чернівецький державний університет, 1979р., “Географія””

Захист докторської роботи у 2005 р.

Професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення ПР № 000589, Вчена рада Чернівецького університету, 1992 р.

Доктор географічних наук за спеціальністю гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія ДП №004056, ВАК при Совете Министров СССР, 1990 р.

Чернівецький державний університет, 1959 р., “Гідрологія”

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернівецькій обл. 2002р.,

3

Цапу Валеріан Федорович, 1938р.н. (штатний)

4

Тураш Галина Олександрівна 1967 р.н. (сумісник)

5

Явкін Вячеслав Григорович 1953 р.н. (сумісник)

1.Управління природоохоронною діяльністю 2.Педагогіка і методика викладання екології 3.Методика викладання екології у ВШ 4.Інтелектуальна власність 5.ТЕОВ

1.Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості вод 2.Моніторинг навколишнього середовища

1.Вчення про ріки

Доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Доцент кафедри економічної географії, рішенням Высшей атестацыонной комичсии при совете Министров СССР 1986г, ДЦ №094718

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму. Доцент, ДЦ АЕ №000282, вченою радою МОН України

Кандидат географічних наук за спеціальністю: економічна та соціальна географія Кандидат, МГФ №002620, решение совета Тбилистского ордена Трудового Красного Знамени государственный университет от 1974 г.

Тираспольський державний педагогічний інститут, 1961р., “Вчитель географії та біології”

2002 рік, Управління мінекобезпеки по Чернівецькій області

-

Чернівецький державний університет, 1990, “ Хімія ”

Аспірантура інституту колоїдної хімії та хімії води

Кандидат географічних наук за спеціальністю: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія КН №08686, спеціалізованою вченою радою ВАК,1995р

Чернівецький державний університет, 1973 р., “Географія”.

Докторантура Одеського державного екологічного університету, 20032005 рр

6

Смирнова Віра Генадіївна 1960 р.н. (сумісник)

1.Антропогенні зміни водних об’єктів 2.Екологічна експертиза

Доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

1.Екологічна метрологія

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

7

Ніколаєв Андрій Миколайович 1956 р.н. (сумісник))

8

Сівак Володимир Карлович 1946 р.н. (сумісник)

9

Кирилюк Олена Володимирівна 1983 р.н. (штатний)

10

Гончар Олеся Миколаївна 1980 р.н. (штатний)

1.Основи екологічної токсикології 2.Управління техногенною екологічною безпекою та екологічний ризик

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Костенюк Людмила Володимирівна 1982 р.н. (штатний)

1.Вчення про ріки 2.Проблеми екологічного руслознавства 3.Екологічна політика сталого розвитку 4.Науково-дослідна робота студентів 5.Екологічна експертиза 6.Антропогенні зміни водних об’єктів

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

11

1.Природоохоронне інспектування

1.Основи водного законодавства і юридичні аспекти

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кандидат географічних наук за спеціальністю: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

Чернівецький державний університет, 1982р. „Географія”

-

Чернівецький державний університет,1977 “Географія”

-

Львовский лесотехнический інститут, 1973 „Лесоинженерное дело”

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

-

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2002р., “Географія”

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004р, магістр з екології

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернівецькій обл. 2003р., . НДІ „Проектреконструк ція”

Захист кандидатської дисертації 14 листопада 2007. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області , 2007р.

Запланована на лютий 2008 р Інститут медикоекологічних проблем МОЗ України

Басейнове управління водних ресурсів, 2007

12

Беднарчик Любов Ігорівна, 1983 р.н. (штатний)

13

Пасічник Микола Дмитрович, 1984 р.н. (штатний)

14

Опеченик Віталій Миколайович 1985 р.н. (штатний)

1.Основи екологічної безпеки території та акваторії 2.Гідрооснови гідротехніки, меліороції 3.Методи вимірювання параметрів навколшнього середовища 4.Вступ до гідроекології 1.Основи екологічного підприємництва 2.Регіональне використання та охорона водних ресурсів 3.Загальна гідрологія 4.Моніторинг навколишнього середовища 5.Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 6. Прикладні питання регіонального використання вод України 1.Екологічна паспортизація територій і підприємств 2.Основи охорони праці 3.Основи геоекології 4.Сучасні концепції оптимізації природокористування 5.Сучасні методи екологічних досліджень

Зав.кафедрою гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

проф. Ющенко Ю.С

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра – 7776 год З них виконують: 1. Доктори наук, професори – 918 год (12.0%) 2. Кандидати наук, доценти – 4562 год (58.5%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 2296 год (29.5%) В тому числі: Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 1. Доктори наук, професори – 0 год (0%) 2. Кандидати наук, доценти – 513 год (38.0%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 837 год (62.0%) Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 1. Доктори наук, професори – 541 год (17.1%) 2. Кандидати наук, доценти – 2078 год (65.8%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 541 год (17.1%) Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 1. Доктори наук, професори – 378 год (14.1%) 2. Кандидати наук, доценти – 1029 год (38.5%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 1269 год (47.4%)

Декан географічного факультету

проф. Руденко В.П.

Таблиця 5.3. СПИСОК науково-педагогічного персоналу кафедр, які забезпечують викладання лекційних годин гуманітарного і соціально-економічного циклу навчального плану спеціальності “ Екологія, охорона навколишнього середовища" у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича № Кафедра (відмітити п/п випускаючу)

1

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження (штатний, сумісник) Зажаєв Борис Леонтійович

Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність

Науковий ступінь, спеціальність за дипломом

Вчене звання, за якою кафедрою

Дисципліни, які викладає

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

Кишинів. пед.інститут, 1956, фізичне виховання

-

Доцент

А.1.02. Фізичне виховання

ЧДУ, укр. мова і літ.

к.філол.н.

Доцент

-

Асистент

А.1.05. Українська мова А.1.06. Іноземна мова (англійська)

Буковинський державний медичний університет, 2006р. -

-

Асистент

А.1.06. Іноземна мова (французька)

ЧТЕІ КНТЕУ, кафедра іноземних мов, 2006р.

-

Асистент

А.1.06.

-

2

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бичкова Т.С.

3

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ас. Вакарюк Р.В.

4

КАФЕДРА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

5

КАФЕДРА

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 1998р., англійська мова та література ас. Краснокутська Чернівецький А.О. національний університет ім.Ю.Федьковича, 2006, мова та література (французька) ас. Солонар О.В.

-

ГЕРМАНСЬКОГО, ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

Іноземна мова (німецька)

6

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Ботушанський Олег Васильович

7

КАФЕДРА СЛОВ‘ЯНСЬКОЇ

Клим’юк Ю.І.

ЧДУ, 1986, історія

к.істор.н

Доцент

А.1.09. Історія України

к.філол.н

Доцент

А.1.11. Культорологія

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка, 2005р.

ФІЛОЛОГІЇ ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

8

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Родіонова Ірина Василівна

ЧДУ, 1998 р., правознавство

-

Асистент

А.1.08. Правознавство

9

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Каралаш Наталя Григорівна

ЧДУ, 1977 р., франц.мова

к.філос.н

Доцент

А.1.10. Філософія

10

КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА ТЕОЛОГІЇ

Марчишак Арсен Романович

ЧНУ, 2001 р., релігієзнавство

-

Асистент

А.1.10. Релігієзнавство

11

КАФЕДРА

Чемісова Ніна Анатоліївна

Чернівецький націо нальний університет 2002 Міжнародна економіка

-

Aсистент

А.1.07. Економічна теорія

-

Медіна Тетяна

ЧДУ, 1992 р.,

к.соціол.н.

Доцент

А.1.03.

Буковинський

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

12

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

НКЦ Одеської національної юридичної академії (м.Чернівці), 2007р. Буковинська державна медична академія, 2002р. -

13

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

14 КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 15

ПСИХОЛОГІЇ

В’ячеславівна

історія

Демидов Володимир Анатолійович Степаненко Ольга Петрівна Давидюк Наталя Миколаївна, 1955 р. (шт.)

ЧДУ, 1977 р., історія

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ЧДУ, 1982, Психологія

Соціологія

к.екон.н.

Доцент

А.1.04. Політологія

-

Асистент

Психологія

К.пед.н., 10.12.2003 р.

Доцент

Психологія

С.В. Мельничук

державний медичний університет, кафедра психології і соціології, 2007р. Аспірантура ЧНУ, 2001р.

Аспірантура ЧНУ, 2003р.

Таблиця 5.4. СПИСОК науково-педагогічного персоналу кафедр, які забезпечують викладання лекційних годин природничонаукового і професійно-орієнтованого циклу навчального плану спеціальності “ Екологія, охорона навколишнього середовища ” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича № п/п

Кафедра (відмітити випускаючу)

Прізвище, ім’я, Вища освіта: Науковий Вчене по батькові, що закінчив, ступінь, звання, рік коли, спеціальність за якою народження спеціальність за дипломом кафедрою (штатний, сумісник) Царьков Чернівецький кандидат фіз.Доцент Михайло держуніверси мат наук Юрійович тет, 1969р. МФМ виданий 30.10.1974 р. Маценко Чернівецький канд. фіз.-мат Доцент Василь держуніверси наук Григорович тет, 1975р., 25.05.1953р. математика

1

Кафедра диференційних рівнянь

2

Математичного аналізу

3

Загальної фізики

Стасик Мирослав Остапович 1959р.

4

Неорганічної та аналітичної хімії

Фейчук Петро Іванович, 1947 р. (шт.)

5

Кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних

Борук Сергій Дмитрович

Чернівецький держуніверси тет, 1981, фізика

канд. фіз.-мат наук

ЧДУ, 1970 р. к. хім.н., 05.11.1980 р. Хімія, неорганічна хімія хімічний Кандидат факультет хімічних наук, Чернівецького 22 грудня державного 1995

Дисципліни, які викладає

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

Вища математика

2007р. Буковинський університет

2007р., Москва, Общественный центр Академии наук России

В о доцент

Обчислювальна техніка та основи програмування, Систем. та інформатика Фізика

Доцент

Радіоекологія

Інститут фізики при Карловому університеті (м.Прага), 2006р., 2007р.

Доцент

Техноекологія

Стажування без відриву від виробництва в лабораторії Фізичної та хімічної аналітики ДП

2004р. Чернівецький ремонтно-механічний завод

виробництв

6

Кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних виробництв

Скіп Борис Васильович

7

Ґрунтознавст. та землевпорядкува ння

Нікорич Володимир Андрійович

8

Ботаніки та охорони природи

Баканова Наталя Вікторівна 04.07.1946р.

9

Загальної та експеримент. екології

10

ботаніки та охорони природи

Руденко Світлана Степанівна, 1959 р. (шт.) Решетюк Олеся Володимирівна 1971р.

університету за спеціальністю «хімія», 1987 рік хімічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «хімія», 1997 рік Чернівецький держуніверси тет, 1994, агрохімія і грунтознавств о ЧДУ, 1969, Спец. „Біохімія”

НДІ медико-екологічних проблем з 17.04.2006 р. по 19.05.2006 р. К.х.н. ДК 4 липня 2001 р.

Доцент

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Стажування без відриву від виробництва в лабораторії Фізичної та хімічної аналітики ДП НДІ медико-екологічних проблем з 18.09.2006 р. по 18.10.2006 р

канд. біол. наук

Доцент

Ґрунтознавство

2005р. укрземпроект

к.б.н., 06.10.1978

Доцент

Біологія

2002р. Рогізнянський науково-промисловий комплекс „Еліта”

ЧДУ, 1981 р. Біологія

Д.біол.н., 25.05.2000 р.

Професор

Основи загальної екології

Докторантура ЧНУ, 2002р.

ЧДУ, 1993, спеціал. Біологія,

к.б.н., спец. Ботаніка 8.10.2003

асистент

Заповідна справа

2007, на базі НПП „Вижницький”

11

Загальної та експеримент. екології

Ситнікова Ірина Олександрівна

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 26.06.1992р., Біологія

Доцент, Кандидат біологічних наук, 13.01.1999

Доцент

Екологія людини

12

кафедра ґрунтознавства та землевпорядкува ння Кафедра екології та біомоніторингу

Дмитрук Юрій Михайлович 1959 р.н.

ЧДУ, 1985 р., географія

Доцент

Біогеохімія

2006 р. Захист докторської дисертації

Морозова Тетяна Василівна 1971р.

асистент

Нормування антропогенного навантаження

2005р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, захист кандидатської дисертації

14

Загальної і соціальної педагогіки

Ковальчук Інна Владиславівна, 1975 р. (шт.)

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 26.06.1993р., Біологія ЧДУ, 1997 р. Народознав.

Д.б.н., 03.00.18 грунтознавств о Кандидат біологічних наук, 30.06.2005

15

Медичної підготовки

Черн.мед.ін-т, 1960 р.

16

Медичної підготовки

Томусяк Тадеуш Леонтійович, 1936 р. (шт.) Панчук М.М. Руденко Валерій Петрович, 1956 р. (шт.) Грицку Вероніка Степанівна,

ЧДУ, 1978, Географія

Д.геогр.н., 02.10.1992 р.

ЧДУ, 1983, Географія

К.геогр.н., 08.11.2000 р.

13

17

18

Економічної географії та екологічного

К.пед.н., 10.04.2002 р. Д.мед.н, 16.11.1984р. К.мед.н

Доцент

Педагогіка та Чернівецький обласний методика викладання інститут післядипломної екології педагогічної освіти, 20062007 р.р. Професор Основи медичних Буковинська державна знань медична академія, 2002 р. Доцент

Безпека Життєдіяльності Професор Географія природно- Чернівецький обласний ресурсного потенціалу інститут післядипломної України педагогічної освіти, 2002 р. Доцент Економіка Чернівецький обласний природокористування інститут післядипломної педагогічної освіти,

менеджменту 19

20

21 22

Фізичної географії та раціонального природокористув ання

23 24 25

26

Географії України, картографії та геоінформатики

1959 р. (шт.) Кібич Ірина Володимирівна, 1958 р. (шт.)

2003 р. Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2003 р.

ЧДУ, 1980, Біологія

К.біол.н. 06.12.1989 р.

Доцент

Соціальна екологія

Данілова Ольга Миколаївна, 1971 р.

ЧДУ, 1993, Географія

К.с.г.н., 14.03.2001 р.

Доцент

Лісова таксація

Чернега Петро Іванович, 1960 р. (шт.)

ЧДУ, 1986, Географія

К.геогр.н., 21.11.1995 р.

Доцент

Геологія з основами геоморфології

Дутчак Микола Васильович, 1957 р. (шт.)

ЧДУ, 1984, Географія

К.геогр.н., 16.11.1994 р.

Доцент

Геологія з основами геоморфології

Киналь Ольга Володимирівна, 1956 р. (шт.) Джаман Василь Олексійович, 1960 р. (шт.) Заячук Мирослав Дмитрович, 1975 р. (шт.)

ЧДУ, 1978, Географія

К.геогр.н., 13.06.2001 р.

Доцент

Метеорологія і кліматологія

ЧДУ, 1982, Географія

Д.геогр.н., 16.09.2004 р.

Професор

Урбоекологія

Докторантура КНУ, 2004 р.

ЧДУ, 1997, Географія

К.геогр.н., 10.11.2000 р.

Доцент

Топографія з основами геодезії

Чернівецький обласний науково-методичний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005 р.

Кирилюк Мирослав Іванович,

ЧДУ, 1959, Географія

Д.геогр.н., 05.10.1990 р.

Професор Основи раціонального природокор. й охорони природи

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2003 р. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області, 2004 р. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області, 2004 р. Чернівецький обласний гідрометеоцентр, 2006 р.

Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області,

1933 р. (шт.) Сівак Володимир Карлович (сумісник)

27

28

29

30

Гідроекології, водопостачання та водовідведення (Випускаюча)

Ющенко Юрій Сергійович, 1957 р. (шт.) Смирнова Віра Геннадіївна, 1960 р. (сумісник) Цапу Валерян Федорович, 1939, (шт)

2000 р. Львовский лесотехничеч кий институт по сельскому хозяйству, 1973, инженер технолог ЧДУ, 1979, Географія

Асистент

Природоохоронне інспектування

Д.геогр.н., 09.03.2006 р.

Професор

ЧДУ, 1982, Географія

К.геогр.н., 10.03.2004 р.

Доцент

Загальна гідрологія Основи наукової діяльності Основи геоекології Антропогенні зміни водних об’єктів

Тираспольський державний педагогічний інститут, 1961р., “Вчитель географії та біології” Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

Кандидат географічних наук за спеціальністю: економічна та соціальна географія

Доцент

Управління природоохоронною діяльністю

2002 рік, Управління мінекобезпеки по Чернівецькій області

асистент

1.Основи екологічної безпеки території та акваторії 2.Гідрооснови гідротехніки, меліороції 3.Вступ до гідроекології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

Аспірантура інституту колоїдної хімії та хімії води

31

Беднарчик Любов Ігорівна, 1983 р.н. (штатний)

32

Тураш Галина Олександрівна 1967 (сумісник)

Чернівецьк ий державний університет, 1990, “ Хімія ”

асистент

1.Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості вод 2.Моніторинг навколишнього середовища

33

Костенюк Людмила Володимирівна

Чернівецький національний

асистент

1.Вчення про ріки 2.Проблеми

Докторантура ЧНУ, 2005 р. Нострифікація кандидатської дисертації при КНУ ім. Т.Шевченка, 2003 р.

1982 р.н.

університет імені Юрія Федьковича, 2004р, магістр з екології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006р, магістр з екології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007р, магістр з екології

34

Пасічник Микола Дмитрович, 1984 р.н.

35

Опеченик Віталій Миколайович 1985 р.н.

36

Веприк Наталія Петрівна, 1974 р. (шт.)

ЧДУ, 1997, Географія

Присакар Віталій Борисович, 1961 р. (шт.)

ЧДУ, 1988, Географія

37

Соціальної географії та рекреаційного природокористув ання

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

екологічного руслознавства

асистент

1.Основи екологічного підприємництва 2.Регіональне використання та охорона водних ресурсів

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

асистент

1.Екологічна паспортизація територій і підприємств 2.Основи геоекології 3.Сучасні концепції оптимізації природокористування 4.Сучасні методи екологічних досліджень

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

К.геогр.н., 15.01.2003 р.

Доцент

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

К.геогр.н., 10.04.2002 р.

Доцент

Ландшафтна екологія

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007 р. Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007 р.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Матеріально-технічне забезпечення ДОВІДКА про стан матеріально-технічного забезпечення спеціальності 7.070801 –Екологія, охорона навколишнього середовища, напрям підготовки - Екологія, освітньокваліфікаційний рівень – спеціаліст у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Навчальний процес відбувається у 15 обладнаних для цього навчальних корпусах. Для утримання будівель у належному технічному стані адміністрація університету щорічно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси. Загальна площа споруд і будівель, що належать університету і використовуються для проведення навчальнолабораторних занять, адміністративних, господарських та інших цілей, становить 110149 м2. З них, навчальна — 85124 м2, проблемні та галузеві лабораторії — 1523 м2. Навчальні площі за останні три роки постійно зростають, що забезпечує відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій. У даний час навчальні корпуси університету налічують: 82 обладнаних лекційних аудиторій та 69 спеціалізованих лабораторій. За останні три роки суттєво оновився комп’ютерний парк. Створено 5 нових комп'ютерних класів, тепер їх в університеті 19, що створює умови для забезпечення ефективного викладання інженерно-технічних та прикладних дисциплін. Обчислювальна техніка використовується також для реалізації цілої низки управлінських та фінансово-економічних завдань. В університеті існує мережа управління навчальним процесом (навчальний відділ — факультети), де функціонують підсистеми: стандарти освіти за напрямками, робочі навчальні плани для фахівців усіх спеціальностей, контингент студентів денної та заочної форм навчання, рубіжний контроль знань та результати заліково-екзаменаційних сесій, рейтинги студентів за підсумковим контролем знань, нарахування стипендій, друкування групових відомостей для заліків та екзаменів, активно впроваджується система навчання за Болонською Декларацією та ін. Під час вступної кампанії в університеті функціонують 2 підсистеми: абітурієнт і студент. У підсистемі управління фінансово-економічною діяльністю університету в локальній мережі функціонують програми нарахування заробітної плати, плати за квартири, виплата стипендії, касові операції, депонентська заборгованість, контроль за укладенням та виконанням договорів зі студентами, що навчаються в університеті на умовах повної оплати, баланс бухгалтерських рахунків, штатний розклад, кадри, облік матеріальних ресурсів, облік банківських операцій тощо. У даний час виникла потреба об'єднати локальні мережі в єдину внутрішню, тому в Чернівецькому національному університеті створена загальна внутрішня мережа "Intranet". Вісім років тому університет увійшов до міжнародної мережі "Internet". Більше 50 підрозділів ЧНУ мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу. З об'єднанням мережі "Intranet" та "Internet" число користувачів "Internet" зросте удвічі.

Географічний факультет ЧНУ для освітньої дiяльностi зi спецiальностi "Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" використовує матерiально-технiчну базу ЧНУ: 17 навчальних аудиторiй (4 кор.), 6 навчальних аудиторій (5 корпус ЧНУ), 6 навчальних аудиторiй (11 корпус ЧНУ), 1 комп'ютерний клас (4 корпус, 26 ауд.), 2 навчальні лабораторiї (6 корпус ЧНУ), 1 навчальна лабораторiя (гідрохімічна лабораторія ЧНУ), 1 аудиторія в Геофізичній обсерваторії ЧНУ, якi одночасно дозволяють проводити навчання понад 900 студентiв. У користуванні університету є 2 спортивно-оздоровчі комплекси загальною площею 1550 м2. У приміщеннях навчальних корпусів працюють їдальні та буфети на 1122 посадкових місця. На території студмістечка знаходяться 7 гуртожитків загальною площею 28895 м2, житловою – 16997 м2. Загальна кількість місць у гуртожитках — 2644. Площа проживання на одного студента становить 6,4 м2. У студмістечку функціонують їдальня, буфети, медпункт. Ремонт об'єктів університету здійснює ремонтно-будівельна група. У 2004 р. в університеті виконувалися роботи по капітальному будівництву, капітальному і поточному ремонтах, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. Майже завершено будівництво двоповерхової частини навчально-лабораторного корпусу по вул. Рівненській. Продовжувалися роботи по створенню нормальних робочих місць у корпусах. Так, відремонтовані і переобладнані підвальні приміщення другого корпусу, що дало змогу збільшити аудиторний фонд не лише у даному корпусі, а також й у першому. Закінчується реставрація фасаду корпусу №6 (факультети філологічний та філософсько-теологічний). У студмістечку відремонтовано 7 коридорів у гуртожитках, 32 кухні, 2 кімнати для занять і відпочинку. Замінено 370 погонних метрів труб водопостачання і систем опалення, замінено 8 і відремонтовано 37 засувок у системі опалення, а також замінено 259 кв. м. дощаних підлог. У науковій бібліотеці загальним фондом 2,5 млн. примірників функціонує 6 читальних залів на 488 посадкових місць, зали рідкісних видань, каталогів та довідковобібліографічний. Бібліотека є членом консорціуму “Інформатіо” та має доступ до баз даних компанії EBSCO ( повнотекстові бази наукових періодичних видань світу) Усі будівлі другого та третього класу довговічності, під'єднані до інженерних мереж (газ, водотік, каналізація, тепломережі, електропостачання, слаботочні мережі). Матеріальні цінності зберігаються на складах та у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В усіх корпусах цілодобово діє воєнізована охорона. Підготовка фахівців за спеціальністю 6.070502 “Економічна і соціальна географія” повністю забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної роботи (в тому числі бібліотека, читальні зали, учбові кімнати в гуртожитках, тощо) проживання та культурно-соціального життя студентів. Географічний факультет ЧНУ, на площах якого в основному здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та

науково-дослідними лабораторіями. Так для проведення навчального процесу на факультетах обладнанні такі лабораторії та навчальні класи: – 17 навчальних аудиторій (4 корп.); – 2 комп'ютерних класи (4 корпус, 8 і 26 ауд.), якi одночасно дозволяють проводити навчання 19 студентiв; – 6 навчальних аудиторiй (11 корпус ЧНУ); – 2 навчальні лабораторії (6 корпус ЧНУ); – 1 навчальна лабораторiя (гідрохімічна лабораторія ЧНУ); – 1 аудиторія в навчально-науковій геофізичній обсерваторії ЧНУ ім.Ю.Федьковича. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” №

Назва або № Кількість та лабораторії, її марка ПЕОМ площа, м

1

К.4, ауд. №26, 1-й комп’ютерний клас, 30 м.кв. 2 К.4, ауд. №8, 2-й комп’ютерний клас, 18 м.кв

14, IBM РС Compatible

Назва дисципліни за навчальним планом 1. Топографія з основами картографії. 2. Банки бази даних 3.

Кількість Примітка пакетів прикладних програм 3

5, IBM РС Compatible

1. Загальна гідрологія 2. Методи вимірювання навколишнього середовища

2

Тривалість роботи кожного студента з ЕОМ в середньому 1,2 год. на день. Комп’ютерний клас під’єднано до глобальної мережі Internet. Для виконання курсових і випускної робіт, проведення виробничої та переддипломної практики та навчального процесу в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів університету. Наведене свідчить про те, що ЧНУ має необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки фахівців за спеціальністю 6.040106 –"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Ректор

Мельничук С.В.

Проректор з навчально-організаційної роботи

Григоращук І.М.

Декан географічного факультету

Руденко В.П.

6.2. Інформаційне забезпечення Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету є однією з найстаріших та укомплектованих бібліотек України. Фонд бібліотеки різнобічний за змістом і нараховує понад 2,5 млн. примірників. В останні роки відбулося значне оновлення книжкового фонду. Бібліотека ЧНУ поповнилася новітніми виданнями та перевиданнями праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Бібліотека підтримувала і підтримує книгообміні зв’язки з науковими бібліотеками Росії, Болгарії, Румунії, США, Канади, Англії. В останній період середньорічна книговидача становила 500-600 тисяч примірників. Фонд бібліотеки забезпечений науково-методичними та навчальними посібниками і підручниками з загальної і гідроекології. Зокрема, тільки по дисциплінах, які пов’язані з викладанням нормативних навчальних та фундаментальних дисциплін зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, бібліотека налічує понад 650 найменувань книг та підручників по 15-20 примірників кожного. Стосовно циклу професійно-орієнтовних предметів та дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу і вільного вибору студентів, який передбачається навчальним планом з даного фаху, то вони також забезпечені відповідною літературою порядку 50 найменувань по 5-10 примірників. Перелік основної навчальної літератури зі спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, що наявна у науковій бібліотеці ЧНУ, представлений у таблиці 6.2. За останні 5-6 років фонд наукової бібліотеки поповнився новими навчальними посібниками, підготовленими викладачами всіх кафедр географічного факультету ЧНУ з циклу дисциплін природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу і вільного вибору студентів. За цей час підготовлено і надруковано понад 20 методичних розробок та рекомендацій, що стосуються циклу фундаментальних та професійно-орієнтовних

дисциплін спеціальності „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”. Наукова бібліотека ЧНУ отримує періодичні журнали та збірники, тематика яких пов’язана з напрямом підготовки “Екологія” і спеціальністю „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”. Більшість з них відносяться до фахових періодичних видань. Серед періодичних видань, які отримує наукова бібліотека ЧНУ, відмітимо журнали: Екологія та ноосфера, Экологическое право, Вестник московского ун-та. Серия 1-6 «География»,Геоінформатика, Екологія довкілля та безпека життядіяльності, Геодезія та картографія, Геологія і геофізика, Геофизический журнал, Гидробиологический журнал, Геохимия, Химия природних соеденений, Водные ресурси, Екологія, Экология и жизнь, География и природные ресурсы, Заповідна справа в Україні, Зелені Карпати, Зелена Буковина, Краєзнавство, Природа, , Український географічний журнал; газети: Зелений світ: екологічна газета України; Краєзнавство. Географія. Туризм та інші. Починаючи з 1996 року на факультеті виходить Науковий вісник Чернівецького університету (серія: Географія), який згідно з переліком ВАК України вважається фаховим виданням. Останнім часом інформаційне забезпечення навчальної та науково-дослідної роботи значно покращилося завдяки створенню факультетської мережі “Інтернет”. Це сприяє поліпшенню інформаційного забезпечення навчального процесу і виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів. Бібліотека, географічний факультет ЧНУ мають в наявності копіювальну техніку, що дає змогу розмножувати необхідні видання та конспекти лекцій.

Таблиця 6.2 СПИСОК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ з дисциплін навчального плану за спеціальністю 7. 070801„Екологія, охорона навколишнього середовища ” (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст ), що є в бібліотеці ЧНУ Таблиця 6.6.

Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

№ п/п

Назва дисциплін за навчальним планом

1

2

1

Цивільна оборона

2 3 4 5 6 7 8

Охорона праці в галузі Філософські пробок\еми в екології Екологічний менеджмент і аудит Екологічна станд. і сер тиф. прир-х техн Упр. техн. та екол. ризик Фітомеліорація Водоресурсний менеджмент

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік та мова видання

Кількість примірників

3

4

5

6

Кількість студентів, що одночасно вивчають дисципліну 7

9 10

Пробл. досл. екол. достатнього стоку Інтелектуальна власність

Директор наукової бібліотеки ЧНУ

О.І. Шилюк

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

С.В.Мельничук

Таблиця 6.3 Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці ЧНУ та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності 7. 070801 “Екологія, охорона навколишнього середовища ” № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26 27 28 29 30 31 32.

Назва фахового періодичного видання Журнали Геоінформатика Географія: н/м журнал Український географічний журнал Вестник Московского ун-та. Серия 1-6 «География» Экологическое право Екологія Экология и жизнь Екологія довкілля та безпеки життєдіяльності География и природные ресурсы Екологія та нооосферологія Геодезія і картографі Заповідна справа в Україні Зелена Буковина Зелені Карпати Краєзнавство Лесоведение Інформаційний бюлетень з охорони праці Геологія і геофізика Охорона праці Природа Геологічний журнал Геофизический журнал Український географічний журнал Экологическое право Гидробиологический журнал Геохимия Химия природных соединений Технологическиэ системы Водныэ ресурсы Вода і водоочисні технології Ринок інсталяцій. Сантехніка, теплотехніка, водопостачання. Газети Зелений світ: екологічна газета України

33. Краєзнавство. Географія. Туризм

Роки надходження 2004-2007 2003-2007 2005-2007 1978-2007 200-2007 1970 – 2007 1999-2007 2003-2007 1987-2007 2001-2007 1985-2007 1997-2007 1995-2007 1994, 2000, 2002 1993–1995, 2000 1967–1990 2000–2001 1985-2007 2000-2007 1912–1996 1982-2007 1985-2007 1993–2007 2000, 2005 1985-2007 1985-2007 1985-2007 1999-2007 1985-2007 2005-2007 2001-2007 1992-1996, 2001-2007 1999-2007

Директор наукової бібліотеки ЧНУ

О.І. Шилюк

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

С.В.Мельничук

7. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ВИПУСКНИКІВ

7.1. Показники успішності студентів Колектив кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, визначили головні пріоритети розвитку кафедри: комп’ютеризація процесу підготовки фахівців, поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень, підтримання належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу; суттєве вдосконалення матеріальної бази навчального процесу та змісту досліджень, всебічне залучення студентів до проведення наукових досліджень як повноправних учасників виконання НДР, що проводяться на кафедрі. На кафедрі створено чітку систему планування, організації, контролю та управління навчально-виховним процесом. Систематично на засіданнях кафедри обговорюються питання розподілу навчального навантаження; організації навчального процесу, проведення сесій та результатів міжсесійного контролю, поточної успішності студентів; обговорення відкритих лекцій; корегування навчальних планів; затвердження екзаменаційних білетів, організації державних іспитів, виробничих практик; звіту про виконання індивідуальних планів викладачів; організації НДРС, виконання плану по НДРС, тощо. Для вирішення питань методичного забезпечення та виконання навчальних планів і програм на географічному факультеті створено методичні комісії по головним професійно-орієнтованим дисциплінам, крім того, викладачі кафедри беруть участь у роботі навчально-методичної ради факультету. Для спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” розроблена методична документація по кожній з дисциплін, що читаються кафедрами. Студенти в достатній мірі забезпечені навчальною та довідковою літературою. Крім того, студенти мають можливість отримувати новітню інформацію з питань сучасних інформаційних технологій через мережу INTERNET, доступ до якої вони отримують як в часи занять, так і в позаурочний час. Контроль знань студентів проводиться по екзаменаційних білетах, що складені згідно з робочими програмами дисциплін і охоплюють всю навчальну програму. По більшості дисциплін екзамени проводяться в усній формі. За підсумками останньої заліково-екзаменаційної сесії абсолютна успішність студентів-спеціалістів напряму „Екологія” спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища ” складала 100%. 7.2.

Аналіз залишкових знань студентів

Показники успішності студентів спеціальності

Таблиця 7.3. 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040106 – бакалавр Чернівецького національного університету в 2007/2008 н.р. Середні оцінки на минулому екзамені

Середнє з циклу Дисципліни природничо-наукового циклу

Біогеографія Загальна гідрологія Ландшафтознавства Середнє з циклу Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

Середнє по всіх трьох групах дисциплін

сер. бал.

% якість%

%

аабс. усп. %

%

незадовільно кількість

%

задовільно кількість

%

добре кількість

відмінно

Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу

Охорона праці Регіональна економічна і соціальна географія Методика викладання географії Середнє з циклу

Розбіжність

отримані оцінки

кількість

з’явилося

к-ть студентів по списку

курс

дисципліни

к-ть акад. груп

Найменування

к-ть дисциплін

Середні показники по перевіреним дисциплінам

абс. усп. %

якість %

сер. бал

абс. усп. %

якість %

Сер. Бал

Таблиця 7.4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Найменування дисциплін, курс

Разом студентів

З них одержали оцінки

Абсолютна Якість Середній успішність, навчання, бал % %

Таблиця 7.5 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ Найменування дисциплін

Разом студентів

Відмінно кільк. %

З них одержали оцінки Абсолютна Якість Середній добре задовільно незадовільно успішність, навчання, бал % % кільк. % кільк. % кільк. %

8. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Висновки щодо відповідності напряму 0708 “Екологія, охорона навколишнього середовища ” (спеціальності 7.070801 “Екологія”) державним вимогам На підставі проведеного самоаналізу матеріалів акредитаційної справи з напряму

0708

навколишнього

“Екологія”

(спеціальності

середовища”)

7.070801

Чернівецького

“Екологія,

національного

охорона

університету

ім.Ю.Федьковича щодо відповідності підготовки фахівців у навчальному закладі вимогам акредитації з напряму 0708 “Екологія” згідно вимо Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1998 р. № 12 “Положення про акредитацію вищих закладів освіти”, наказу Міністерства освіти України “Про оголошення нормативних актів Уряду України щодо ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти” від 28.02.1996 р. № 60 та типових критеріїв щодо визначення рівня акредитації спеціальності, можна прийти до таких висновків: - стан забезпечення

навчально-методичного,

кадрового,

матеріально-технічного

навчального

концепція

діяльності,

процесу,

соціальна

інфраструктура відповідають встановленим вимогам щодо заявленого рівня підготовки

спеціалістів

із

спеціальності

7.070801

“Екологія,

охорона

навколишнього середовища” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; - навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань бакалаврів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам до четвертого рівня акредитації; - якісний склад науково-педагогічних кадрів, організація навчальновиховного процесу, стан аудиторного

і лабораторного фонду відповідає

четвертому рівню акредитації освітньої діяльності. Разом з тим, з метою подальшого розвитку напряму “Екологія” в університеті слід було б: створити навчально-методичні комплекси по сумісній

підготовці учнів шкіл міста та районів Чернівецької області; активніше розвивати міжнародне співробітництво з іноземними університетами з навчальної і наукової роботи студентів та аспірантів кафедри, особливо по лінії транскордонних програм; вдосконалювати систему проходження навчальних практик через встановлення постійно діючих географічних стаціонарів у різних ландшафтних зонах регіону. Ректорат Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича порушує клопотання перед Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України акредитувати підготовку бакалаврів напряму 0708 “Екологія”

спеціальності

7.070801

“Екологія,

охорона

навколишнього

середовища” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Ректор, голова Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича _________ проф. Мельничук С.В.

Декан географічного факультету

проф. Руденко В.П.