Акредитаційна справа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича Акредитаційна справа зі спеціальності _______________...
32 downloads 0 Views 3MB Size
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича

Акредитаційна справа зі спеціальності _______________040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”_____ (код і назва спеціальності)

напряму підготовки (перепідготовки) ______________0401 – Екологія __________________ за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.040106 – бакалавр

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича __________________ Мельничук С.В. (підпис, ініціали , прізвище)

Чернівці 2008

ЗМІСТ Копія ліцензій на надання освітніх послуг із спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Матеріали самоаналізу діяльності вищого навчального закладу щодо підготовки з напряму „Екологія”, спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 1. Загальна характеристика Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” 1.1. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 1.2. Загальна інформація про Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Перспективи, напрямки й динаміка розвитку спеціальності . . . . . . . . . . . . . 2. Формування контингенту студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Зміст підготовки фахівців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця за спеціальністю спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. . . . . . . . .. ……………….... 3.3. Навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Робочі програми навчальних дисциплін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Плани лабораторних, практичних і семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. . . . . . . . . . Варіативна частина освітньо-професійної програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Типовий навчальний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Система контролю якості знань студентів . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4.2. Методичне забезпечення підготовки курсових, бакалаврських робіт . . . . . 4.3. Пакети прикладних програм з дисциплін фахової підготовки . . . . . . . . . 4.4. Програми практичної підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Пакети контрольних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Кадрове забезпечення навчального процесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Кадрове забезпечення спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” . . . . .. .. . . . . . . . . ….. 5.2. Завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту . . 5.3. Науково педагогічний персонал випускної кафедри . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.Підвищення кваліфікації викладачами кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Діяльність аспірантури . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Матеріально-технічне забезпечення начального процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Матеріально-технічне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Інформаційне забезпечення. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Якість підготовки і практичне застосування знань випускників. . . . . . . . . . . . 7.1. Показники успішності студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Аналіз залишкових знань студенів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Підстави для акредитації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Загальні висновки щодо діяльності випускаючої кафедри спеціальності 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. . . . . . . . . . . . . . . .

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія Федьковича

Звіт про діяльність зі спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”_____ (код і назва спеціальності)

0401 – Екологія______________________ напряму підготовки (перепідготовки)

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

6.040106 – бакалавр

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

________________ Мельничук С.В.

Чернівці 2008

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”

1.1. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з березня 2005 р. є Мельничук Степан Васильович. Він закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю “фізика”. С.В. Мельничук – доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри комп'ютерних систем і мереж, до лютого 2005 р. працював на посаді першого проректора ЧНУ. 1.2. Загальна інформація про Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Поштова адреса: 58012, м. Чернівці, вул Коцюбинського, 2. Телефон 2-6235, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. факс 55-2914. E-mail: [email protected]. Форма власності - державна. Рішенням ДАК (сертифікат серія СД-IV №259818) від 8 квітня 2003р. університету присвоєно IV рівень акредитації. Університет засновано 4 жовтня 1875р. Спочатку навчання здійснювалось на трьох факультетах: теологічному, філософському та юридичному. Першим ректором став відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, мовознавець-україніст С.Смаль-Стоцький, композитор і письменник С.Воробкевич та інші. Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918р. і введення Північної Буковини до Румунського королівства університет до 1940р. вважався румунським вищим навчальним закладом. У 1940р. після возз’єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. Починаючи з цього часу вузом керували ректори: професори З.П.Шульга, М.П.Каніболоцький, К.М.Леутський, К.О.Червінський, С.С.Костишин, М.В.Ткач. Указом Президента України №1059/2000 від 11 вересня 2000р. Чернівецькому державному університету присвоєно статус національного. Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів: фізичний, інженернотехнічний, прикладної математики, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, географічний, економічний, педагогічний, юридичний, філософсько-теологічний, комп'ютерних наук, прикладного та образотворчого мистецтва, довузівської підготовки.

Таблиця 1.1

Загальна характеристика ЧНУ № Показник п/п 1 1 Рівень акредитації ВНЗ 2 Кількість ліцензованих спеціальностей 3 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 1 рівнем 2 рівнем 3 рівнем 4 рівнем 4 Контингент студентів на всіх курсах навчання: на денній формі навчання; на інших формах навчання (вказати, за якою формою) 5 Кількість факультетів (відділень) 6 Кількість кафедр (предметних комісій) 7 Кількість співробітників (всього) в т.ч. педагогічних 8 Серед них: - докторів наук, професорів, осіб % кандидатів наук, доцентів, осіб % 9 Загальна/навчальна площа будівель, кв.м.

Значення показника 3 IV 70

2 6 37 18942 9443 9499 16 71 2200 908 11,6% 105 53,9% 488 99369/70084 (508/380) 10 Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 23905 тис.грн. 11 Кількість посадкових місць в читальних залах 485 12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі з виходом в 787 Інтернет

1.3.

Географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чернівецький університет завжди славився високим рівнем географічної освіти і наукових досліджень. Як стверджують окремі дослідники, початком географічних досліджень у Чернівецькому університеті можна вважати заснування в 1865 р. метеорологічної станції, або відкриття лабораторії мінералогії. У 1907 р. в університеті під керівництвом проф. Фердінанда Льовля фон Ленквера відкрито географічну лабораторію. У 1940 р. географічний напрям був виокремлений у вигляді геолого-географічного факультету. В 1945р. було організовано кафедру економічної географії на чолі з доцентом Г.А. Ваньковим. Географічний факультет виділився із геолого-географічного в 1957 р. За 49 років своєї діяльності географічний факультет став одним із провідних в університеті. У 50-90 роках на географічному факультеті працювали професори А.С. Синявський, К.І. Геренчук, В.М. Робінсон, М.О. Куниця, Б.М. Вишневський, М.Г. Ігнатенко. На даний час географічний факультет складається з 6 кафедр та 4 науково-методичних лабораторій. До його складу також входить навчальнонаукова геофізична обсерваторія. Професорсько-викладацький склад

факультету на даний час нараховує 80 викладачів, серед яких 8 докторів наук (Руденко В.П., Ющенко Ю.С., Круль В.П., Гуцуляк В.М., Кирилюк М.І., Джаман В.О., Жупанський Я.І., Андрейчук В.М.) та 31 кандидат наук. Факультет має міжнародні угоди про наукову співпрацю з Саскачеванським (Канада), Лок-Хейвенським (США), Віденським (Австрія), Сучавським (Румунія), Жешовським і Сілезьким (Польща), Бельцьким (Молдова), Московським (Росія) університетами. Враховуючи тенденції світового розвитку географічний факультет за останні роки динамічно розвивається, розширює число спеціальностей, покращує матеріально-технічну базу, вдосконалює методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу. Відкрито нові спеціальності: “Менеджмент організацій” (2000 р.), “Землевпорядкування та кадастр” (2003 р.), “Водопостачання та водовідведення ” (2004 р.), “Туризм” (2004 р.). Сьогодні наш факультет став третім в університеті за кількістю студентів – 1764 особа, з них - 1038 студентів на денній формі. Географічний факультет забезпечує підготовку фахівців із спеціальностей: “Географія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування”, “Менеджмент організацій”, “Землевпорядкування та кадастр” за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та спеціальностей “Економічна і соціальна географія”, “Водопостачання та водовідведення” і “Туризм” за кваліфікаційними рівнями бакалавр і спеціаліст. Таблиця 1.2.

№ п/п 1 1 2

3

4 7

Загальна характеристика географічного факультету ЧНУ Кількісні Показники діяльності параметри 2 3 Кількість студентів разом: 2016 У тому числі за формами навчання: Денна 1356 Заочна 660 Кільк. студентів, які навчаються на контрактній основі: Разом 1183 % до загальної кількості 39,5% Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка 11 фахівців повного терміну навчання, всього У т.ч. за освітньо-професійними рівнями: Бакалавра 11 Спеціаліста 9 Магістра 4 Кількість випускаючих кафедр 7 Загальна чисельність наук.-пед. працівників, які мають 52 наукові ступені і вчені звання, разом У т.ч. штатних 42

Сумісників 1 8

9 10

11

10 3 4

2 Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру, разом У т.ч. з тих, що відповідають ліцензованим спеціальностям підготовки фахівців Кількість дисертацій, захищених співробітниками факультету (разом) за останні 5 років докторських кандидатських Кількість спеціалізованих рад із захисту дисертацій Видано за останні 3 роки: Монографій Підручників, навчальних посібників Методичних вказівок Матеріально-технічне забезпечення: Науково-методичних лабораторій Комп’ютерних класів Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співробітництво

3 9 4 14 1 13 32 47 3 2 8

1.4. Перспективи, напрями й динаміка розвитку спеціальності Чернівецький національний університет здійснює підготовку фахівців з напряму 0401 – “Екологія” на кафедрі “Гідроекології, водопостачання та водовідведення” географічного факультету з 2001 року. Під “екологією та охороною навколишнього середовища” як вузівською спеціальністю розуміється система навчальних, науково-дослідних та виховних заходів, спрямованих на пізнання, засвоєння та практичне використання основних сучасних напрямкiв загальної екологiї, яка, по сутi, стала сьогоднi iнтегрованою наукою про тактику i стратегiю збереження

i стабiльний

розвиток життя на Землі і включає основнi науки про охорону i рацiональне використання природних ресурсiв. Сучасний стан навколишнього природного середовища, невідповідність між

технократичним

світоглядом

та

результатами

діяльності

людини

призводить до необхідності докорінної зміни в освіті, а саме до формування нового напрямку, де вирішальну роль буде відігравати екологія – наука про

оточуюче природне середовище та взаємовідносини в системі “людина – природа”. Це пов’язано в першу чергу з тим, що на даному етапі розвитку цивілізації стоїть питання не про те як пристосувати до людини навколишнє середовище, а як захистити це середовище, дати йому все необхідне для природного нормального і ефективного функціонування на благо суспільства. Необхідно, щоб новітні досягнення науки і технології стали головними чинниками поліпшення стану оточуючого середовища. Ці ідеї повинні бути доведені до кожної людини. Навчання екологічної свідомості та мислення повинно бути неперервним і продовжуватися впродовж активного життя людини. Проблеми оточуючого середовища будуть розв’язуватися більш ефективно, якщо люди усвідомлять, що їхній спільний дім – це наша планета Земля і що їхній світогляд, спосіб життя впливає на оточуючу природу, яка в свою чергу також впливає на суспільні процеси. На превеликий жаль екологія як наука не вивчається в системі професійної освіти. Існують лише деякі факультативні курси екологічної спрямованості, які пов’язані з певними дисциплінами (фізикою, хімією, біологією, географією тощо). Але в сучасних умовах необхідний такий тип нового спеціаліста, який би знав не лише свій вузький профільний предмет, але й мав уяву про розвиток та взаємозв’язок різних галузей науки і на основі цього міг би уявити цілісну картину природи, функціонування її в умовах технократичної діяльності суспільства та зворотній її вплив на суспільство. Підготовка спеціалістів такого профілю дозволить значно поліпшити екологічну освіту в Україні, готувати спеціалістів з екологічним мисленням. Такі фахівці повинні розуміти суть екологічних проблем і активно сприяти природоохоронним

заходам,

відчувати

свою

відповідальність

за

стан

навколишнього природного середовища. Особлива

потреба

є

в

спеціалістах-екологах,

які

б

володіли

фундаментальними знаннями з біології, географії, хімії, фізики, економіки, тощо. Такий фахівець повинен бачити суть екологічних проблем не тільки в локальному (регіональному) масштабі, але й усвідомлювати вплив того чи іншого несприятливого фактору в глобальному вимірі. Гідроеколог в процесi

теоретичних i практичних занять та спецiальних екологiчних практик отримує базовi знання з усiх основних екологiчних напрямкiв, що необхiднi фахiвцю широкого профiлю цього рiвня. Згiдно державної концепцiї екологiчної освiти в Українi базовi екологiчнi знання повиннi бути основою для подальшого навчання за програмами для бiльш високих освiтнiх та наукових ступенiв. Бакалавр-гідроеколог є спецiалiстом широкого профiлю, який повинен на сучасному рiвнi виконувати екологiчнi спостереження й узагальнення в межах природних i антропогенних об'єктiв, робити атмосфери, гiдросфери та ґрунтів;

простi розрахунки забруднень

приймати участь в комплексному

екологiчному монiторингу всiх компонентiв довкiлля, визначеннi причин i наслiдкiв розвитку екологiчних негативних та кризових ситуацiй; вести польову екологiчну документацiю та брати участь в складаннi екологiчних звiтiв, виконаннi екологiчних експертиз та екологiчної паспортизацiї рiзних об'єктiв. Вiн має бути спроможним брати участь у розробцi ресурсозберігаючих технологiй, природоохоронному картографуваннi, в органiзацiї екологiчного менеджменту й маркетингу, вирiшеннi гідроекологiчних, техноекологiчних, урбоекологiчних та радiоекологiчних питань. Підготовка гідроекологів до активної творчої професiйної та соцiальної діяльності сприяє покращенню екологiчного стану України. Поки-що в Україні є дуже мала кількість освітніх центрів для підготовки спеціалістів-екологів. Можливості географічного факультету ЧНУ дозволяють здійснювати підготовку спеціалістів такого профілю. Фахівці в області гідроекології необхідні в екологiчних лабораторiях та вiддiлах наукових закладiв, виробничих пiдприємствах, заповiдних господарствах, в районних, мiських,

обласних

чи

державних

управлiннях

Мiнприроди

та

санепiдемiологiчних станціях. У сучасних умовах існує потреба у висококваліфікованих фахівцях з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер, для оцінки природних умов та ресурсів, охорони оточуючого середовища тощо.

Підготовку

таких

фахівців

здійснює

географічний

факультет

Чернівецького національного університету в межах спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Це

дозволить

забезпечити

Чернівецьку

область

та

Західний

регіон

кваліфікованими фахівцями, які зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вирішенні завдань гідроекологічного напряму розвитку територій. Чернівецький національний університет і географічний факультет, зокрема, спроможний повністю забезпечити підготовку спеціалістів і магістрів зі спеціальності 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. На даний час на географічному факультеті сформувався потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що забезпечують підготовку фахівців із спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, а саме: 6 докторів географічних наук та 31 кандидат географічних наук. Вони забезпечують якісний рівень фундаментальної підготовки бакалаврів, за напрямом 0401 – "Екологія", до якого належить і дана спеціальність (табл. 1.3). Основою запропонованої концепції становлення й розвитку спеціальності „Екологія,

охорона

навколишнього

середовища

та

збалансоване

природокористування” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія

Федьковича

є

освітньо-кваліфікаційна

характеристика,

освітньо-

професійна програма та навчальний план, що складається з п’яти блоків: 1.

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

2.

Дисципліни природничо-наукової підготовки;

3.

Дисципліни професійної та практичної підготовки;

4.

Дисципліни самостійного вибору ВУЗу;

5.

Дисципліни вільного вибору студентів.

З усіх дисциплін складені навчальні програми, підготовлені конспекти лекцій, плани практичних та лабораторних робіт. При

підготовці

навколишнього

фахівців

середовища

та

зі

спеціальності збалансоване

„Екологія,

охорона

природокористування”

географічний факультет Чернівецького національного університету надає знання, які дозволяють працевлаштовуватись у науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських природоохоронних структурах, в органах самоврядування – з метою складання і наукового обґрунтування комплексних прогнозів та індикативних планів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами, охорони і раціонального використання екологічно безпечної діяльності територій, збереження природного надбання. Головними напрямами розвитку і вдосконалення фахової підготовки бакалаврів з гідроекології є надання знань та умінь із поліпшення стану довкілля, дослідження стану гідросфери, оцінки стану природних еко- та геосистем, природного фонду, проведення моніторингу довкілля, здійсненя екологічної експертизи різних типів, володіння основами екологічного права, аналізу стану водних об’єктів, методами очищення стічних вод та водних об’єктів в умовах окремої екосистеми за допомогою нових та новітніх технологій та методів, контролювати стан атмосферного повітря та водних об’єктів, забезпечення здоровя людини, якості та безпеки її життя і діяльності. Динаміка розвитку спеціальності позитивна. Відбувається зростання кількості студентів.

Таблиця 1.3 СКЛАД КАФЕДР І ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.040106 "ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ" (ОКР – БАКАЛАВР) Назва кафедри (предметної комісії)

Професорськовикладацький склад, осіб %Разом осіб %

З них працюють На постійній основі У тому числі Доктори Канд. наук, Без Разом, наук, доценти, наукових осіб% проф., осіб % ступенів і осіб % вчених звань, осіб % 3, 19% 5, 31% 8, 50% –

1.

Кафедра історії України

16

16, 100 %

2.

21

21, 100 %

3, 14%

5, 24%

13, 62%

3.

Кафедра української літератури Кафедра релігіїєзнавства

11

11, 100 %

1, 9%

6, 55%

4.

Кафедра філософії

18

18, 100 %

3, 17%

5.

Кафедра цивільного права Кафедра психології Кафедра економічної теорії та менеджменту Кафедра політології

12

12, 100%

35 16

Кафедра української літератури

6. 7. 8. 9.

Сумісники У тому числі Доктори Канд. наук, наук, професори, доценти, осіб % осіб % –

4, 36%7, 39%

8, 44%1, 8%

6, 50%

5, 42%35, 100% 16, 100 %

1, 6%

13, 37% 9, 56%

22, 63% 6, 38%

– –

– –

– –

24

24, 100%

4, 17%

8, 33%

12, 50%21

21, 100 %

3, 14%

5, 24%

13, 62%10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24.

Кафедра іноземних мов Кафедра фізичного виховання Кафедра медичної підготовки Кафедра екології

15 41

15, 100 % 41, 100 %

2, 13% -

3, 20% 1, 3%

10, 67% 40, 97%

– –

– –

– –

14

14, 100 %

1, 7%

3, 21 %

10, 72%15

15, 100%

2, 13%

12, 80%

1, 7%Кафедра математичного аналізу Кафедра загальної та соціальної педагогіки Кафедра математичного аналізу Кафедра неорганічної хімії Кафедра загальної фізики Кафедра ґрунтознавства і землевпорядкування Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення Кафедра географії України, картографії та геоінформатики Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування Кафедра географії та менеджменту туризму Кафедра соціальної географії та рекреаційного

11

11, 100 %

1, 9%

9, 82%

1, 9%20

20, 100 %

-

9, 45 %

11, 55%6

6, 100 %

1, 17%

5 , 84%

1, 169

9, 100%

2, 22%

3, 33%

4, 45%16 14

16, 100 % 14, 100%

2, 13% 2, 14%

6, 37 % 7, 50%

8, 50% 5, 36%

– -

– -

– -

18

9, 100%

2, 22%

1, 11%

6, 67%

9, 100%

-

4, 44%

12

12, 100%

2, 17%

4, 33%

6, 50%

-

-

-

8

8, 100%

2, 25%

5, 63%

1, 12%

-

-

-

9

8, 100%

-

4, 50%

4, 50%

-

1, 100%

8

8, 100%

-

4, 50%

4, 50%

1, 100% -

-

-

25.

природокористування Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту Разом

Ректор ЧНУ ім.Ю.Федьковича

14

14, 100%

1, 7%

10, 72%

3, 21%

1, 100%

-

-

404

394

39

147

208

10

-

5

С.В.Мельничук

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

На географічному факультеті систематично проводяться заходи з профорієнтаційної роботи з талановитою молоддю, зокрема, протягом навчального року викладачі кафедри проводять зустрічі зі школярами міста Чернівці та області, на яких розповідають про сучасний стан і перспективи підготовки фахівців зі спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” в Чернівецькому національному університеті. У ЧНУ створено факультет довузівської підготовки, який організовує курси для підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ. Активно ведеться профорієнтаційна робота зі слухачами Буковинської Малої Академії – здібними школярами Чернівецької області. Для

ознайомлення

абітурієнтів

із

матеріально-технічною

базою

географічного факультету, провідними викладачами з даного напряму підготовки спеціалістів проводиться день відкритих дверей факультету. Для виявлення потенційних абітурієнтів кожного року в лютому проводиться олімпіада з географії серед школярів-випускників. Призери олімпіади дістають запрошення поступати в ЧНУ на напрямок „географія”. З метою збільшення кількості абітурієнтів географічний факультет ЧНУ проводить рекламну кампанію протягом навчального року. Зокрема, провідні фахівці кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення беруть участь у телевізійних та радіопрограмах, друкуються рекламні матеріали в газетах. До профорієнтаційної роботи залучаються студенти старших курсів, які можуть

популяризувати

нову

спеціальність

„Екологія,

охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

за

місцем свого проживання, під час проходження виробничої практики та ін. Якісні та кількісні показники прийому студентів наведено у табл. 2.1. Динаміка руху контингенту студентів по курсам наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.1 ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Ю.ФЕДЬКОВИЧА № п/п 1 1. 2.

3.

4.

5.

Показник 2 Ліцензований обсяг підготовки (очна форма) Прийнято на навчання, всього (осіб) • денна форма в т.ч. за держзамовленням: • заочна форма в т.ч. за держзамовленням • нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою • таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію • зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку Подано заяв за формами навчання • денна • інші форми навчання (вказати, за якою формою) Конкурс абітурієнтів на місця державного • очна форма • інші форми навчання (вказати, за якою формою) Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на • денну форму • інші форми (вказати, за якою формою)

2005 рік 3 40

Роки 2006 рік 2007 рік 4 5 40 40

2008 рік 6 40

31 16 20 3

30 16 17 3

31 16 16 2

36 15 13 2

43 22

40 21

38 19

47 13

1,39

1,33

1,23

2,3

-

-

-

-

Таблиця 2.2 ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ” ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Ю. ФЕДЬКОВИЧА № п/п

Курс 1.

Всього студентів на спеціальності

2.

Всього студентів у ВНЗ на 1.10. відповідного року

3.

Кількість студентів, яких відраховано (всього): в т.ч. - за невиконання навчального плану - за грубі порушення дисципліни - у зв'язку з переведенням до інших ВНЗ - інші причини

4.

Роки

Назва показника

Кількість студентів, які зараховані на старші курси (всього): в т.ч. переведених із інших ВНЗ - поновлених на навчання

_2003_рік курси

_2004_рік курси

_2005_рік курси

_2006_рік курси

2007 рік курси

2008 рік курси

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

29

-

-

-

31

31

31

24

18

26

22

-

31

31

24

21

31

31

24

21

36

29

29

23

15645

16334

17879

18942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Навчальний процес в цілому на 100% забезпечений методично. Забезпеченість програмно-методичною документацією вибіркових навчальних дисциплін становить 100%. Методичними матеріалами повністю забезпечені навчальні та виробнича практики. Забезпеченість методичними матеріалами для самостійної роботи студентів із гуманітарних та фундаментальних дисциплін становить 100%, з професійно-орієнтованих дисциплін – 100%. Загальна

інформація

про

наявність

науково-методичного

забезпечення

підручниками та навчально-допоміжною літературою представлена в табл. 4.4. 3.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця

Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО робочою групою Міністерства освіти і науки України ВНЕСЕНО Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства освіти і науки України від_______________ _____ р. №__________ 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Некос Володимир Юхимович

Голова робочої групи з розробки галузевої компоненти стандарту, д.г.н., професор, завідувач

кафедрою

геоекології

та

конструктивної географії, Харківського національного

університету

імені В.Н. Каразіна Адаменко Олег Максимович

Д.г.-м.н., професор, завідувач кафедрою

екології Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу Д.с.-г.н, професор, заступник директора Святослав Антонович

Національного наукового центра „Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н. Соколовського”

Білявський Георгій Олексійович

Д.г.-м.н., професор, заступник директора Українського

інституту

навколишнього

середовища

досліджень при

Раді

національної безпеки і оборони України

Берещук Микола Якович

К.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення

та

очистки

вод

Харківської державної академії міського господарства Боголюбов Володимир Миколайович

К.т.н., доцент, зав. лабораторією кафедри екології

Національного

університету

“Києво-Могилянська академія” Володимирова Олена Геннадіївна

К.г.н.,

доцент,

факультету

декан

екологічного

Одеського

державного

екологічного університету Волошин Іван Миколайович

Д.г.н., професор кафедри раціонального використання

природних

ресурсів

та

охорони

природи,

Львівського

національного

університету

ім. І.Я. Франка Крайнов Ігор Павлович

Д.т.н., професор, директор міжвідомчого екологічного

центру

НАНУ

та

Мінекоресурсів Крайнюкова Алла Миколаївна

Д.б.н.,

професор,

Українського

зав.

відділом

науково-дослідного

інституту екологічних проблем Мальований Ярослав Степанович Медведєв Віталії Володимирович

Д.т.н., професор, зав. кафедрою екології Львівського технічного університету Д.б.н., проф., акад. УААН, директор Національного „Інститут

наукового

ґрунтознавства

і

центру агрохімії

ім. О.Н. Соколовського” Клименко Микола Олександрович

Д.с.-г.н., професор, завідувач кафедрою екології

Рівненського

державного

технічного університету Кучерявий Володимир Панасович

Д.б.н., екології

професор, та

завідувач

ландшафтної

кафедрою архітектури

Українського державного лісотехнічного університету Набівач Валентин Михайлович

Д.х.н.,

професор

неорганічних

кафедри

речовин

технології

Українського

хіміко-технологічного університету

Некос Алла Наумівна

К.г.н., доцент кафедри геоекології та конструктивної

географії

Харківського

національного

університету

імені В.Н. Каразіна Панасенко Анатолій Іванович

К.т.н.,

доцент,

завідувач

кафедрою

прикладної екології та охорони довкілля Донецького

національного

технічного

університету Плахотник Володимир Михайлович

Д.т.н.,

професор,

хімії,

Дніпропетровського

технічного

завідувач

кафедрою державного

університету

залізничного

транспорту Пасічний Володимир Григорович

Д.т.н.,

зав.

кафедрою

раціонального

геоекології

та

природокористування

Дніпропетровського

національного

університету Петрук Василь Григорович

Зав. кафедрою хімії та екологічної безпеки Вінницького

державного

технічного

університету Ричак Наталія Львівна

Старший викладач кафедри геоекології та конструктивної національного

географії

Харківського

університету

імені

В.Н.Каразіна Салюк Анатолій Іванович

К.т.н., екології

доцент,

завідувач

Українського

кафедрою державного

університету харчових технологій

Сафранов Тимур Абісалович

Д.г.-м.н., професор, завідувач кафедрою прикладної екології Одеського державного екологічного університету

Синельщиков Ростислав Георгійович

Д.б.н.,

професор

кафедри

прикладної

екології та охорони довкілля Донецького національного технічного університету

Степанян Світлана Володимирівна

К.г.н.,

доцент,

географії

завідувач

кафедрою

Харківського

педагогічного

державного університету

ім. Г.В. Сковороди Стольберг Фелікс Володимирович

Д.т.н.,

професор,

інженерної

завідувач

екології

міст

кафедрою Харківської

державної академії міського господарства Тітенко Ганна Валеріївна

Старший викладач кафедри геоекології та конструктивної

географії

національного

Харківського

університету

імені

В.Н. Каразіна Ткач Віктор Петрович

Д.с.-г.н., директор Українського науководослідного

інституту

господарства

та

лісового

агролісомеліорації

ім. Г.М. Висоцького Філатов Лев Григорович Фомін

Д.т.н., професор Сумського національного аграрного університету Д.т.н.,

професор,

завідувач

кафедрою

Сергій Петрович

безпеки

життєдіяльності

Дніпропетровського

національного

університету Франчук Григорій Михайлович

Д.т.н., професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київського міжнародного

університету

цивільної

авіації Харьковський Борис Тимофійович

К.т.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього

середовища,

Східноукраїнського

державного

університету Хархаліс Богданна Іванівна

К.т.н.,

доцент

кафедри

екології

і

ландшафтної архітектури, Українського державного лісотехнічного університету

Чундак Степан Юрійович

Д.х.н.,

професор,

завідувач

хімічних

технологій

та

екології

Ужгородського

кафедрою виробничої державного

університету Шмандій Володимир Михайлович

К.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою екології, Кременчуцького національного політехнічного університету

ВСТУП Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється

зміст

освіти,

тобто

відображаються

цілі

освітньої

та

професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців. ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з даної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. Стандарт використовується під час: –

визначення цілей освіти та професійної підготовки;розроблення та корегування складових державного стандарту

вищої

освіти

(перелік

кваліфікацій

за

відповідними

освітньо-

кваліфікаційними рівнями та перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється

підготовка

фахівців

за

відповідними

освітньо-

кваліфікаційними рівнями) та галузевих стандартів вищої освіти (освітньопрофесійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти); –

визначення первинних посад випускників вищих навчальних

закладів та умов їх використання;розроблення та корегування складових стандартів вищої

освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньокваліфікаційної

характеристики,

освітньо-професійної

програми

підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін); –

визначення змісту навчання в системі перепідготовки та

підвищення кваліфікації; –

професійної

орієнтації

здобувачів

фаху

та

визначення

критеріїв професійного відбору; –

прогнозування потреби у фахівцях даної спеціальності та

освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; –

розподілу та аналізу використання випускників вищих

навчальних закладів.

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0708 “ЕКОЛОГІЯ” КВАЛІФІКАЦІЯ 3211 “ТЕХНІК – ЛАБОРАНТ” Ч и н н и й в і д ___________________ (рік – місяць - число)

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації

різних

форм

власності,

де

готуються

фахівці

освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0708 “Екологія”, освітнього рівня базова вища освіта, кваліфікації 3211 “технік – лаборант” з узагальненим об’єктом діяльності: захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання природних ресурсів, екологічно безпечна діяльність.

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-96: Секція К -

Дослідження та розробки.

Розділ 73 - Дослідження та розробки; Група 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук; Група 73.10 - Систематичне вивчення, творча діяльність досліджень та розробки у галузеві технічних та природничих наук (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, хімії, біологічних наук, медичних наук, наук про Землю, агрохімії, енергетики ); Підклас 73.10.0 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук. Розділ 92 - Збереження природного надбання; Клас 92.53 - Збереження природного надбання;

Підклас 92.53.1 - Діяльність ботанічних садів, включаючи зоосади для дітей

та

зоопарки,

пов’язані

з

придбанням,

навчанням,

зберіганням,

розмноженням національної та зарубіжної флори та фауни в штучних умовах; Підклас 92.53.2 - Діяльність природних заповідників, у тому числі охорони рослинного та тваринного світу.

Фахівець здатний виконувати зазначені в ДК 003-95 професійні роботи: 3212 “Інспектор з охорони природи “ 3211 “Технік-лаборант (біологічні дослідження)” 3491 “Лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень)” Може займати первинні посади: інспектор з охорони природи, техніклаборант (біологічні дослідження, лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Цей стандарт встановлює: - професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів даної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; - освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; - вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів; - відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством. Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цьому стандарті використанні посилання на нормативні документи: НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти. Внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення; ГСВОУ_____________-03 Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти; - ДК 009-96 Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності; ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій; Довідник класифікаційних характеристик професій працівників. Центр продуктивності

Міністерства

праці

та

соціальної

політики

України.

Видавництво центру продуктивності. Краматорськ – 1995р. 3. ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002. У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення: Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення. Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. В

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення. Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом діяльності протягом усього циклу існування об’єкту. Валідність – комплексна характеристика психодіагностичної методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них. Вимога – норма, правило, якому хто -, що-небудь повинні бути підпорядковані. Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою. Розрізняють такі виробничі функції: проектувальна

(проектно-конструкторська)

-

здійснення

цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів, розробки документації на їх виготовлення); організаційна - упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання); управлінська – функція, що спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення

сталого

функціонування

й

розвитку

систем

завдяки

інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень);

виконавська (технологічна, операторська) - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології; технічна - виконання робіт нижчих кваліфікаційних рівнів. Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному

закладі

в

результаті

послідовного,

системного

та

цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми

та

освітньо-кваліфікаційними

рівнями,

забезпечує

навчання,

виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. Г Галузь ∗ (в економіці) - сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності. Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності узагальнених структур діяльності. Д Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектноконструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі

діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. Дія – одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, у наслідок якої досягається конкретна усвідомлена мета. Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності. Діяльність інноваційна - див. Інноваційна діяльність. Е Економічна діяльність* - процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності (вид економічної

діяльності)

має

місце

тоді,

коли

об’єднуються

ресурси

(устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид

діяльності

характеризується

використанням

ресурсів,

виробничим

процесом, випуском продукції та наданням послуг. З Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить: предмет діяльності (праці) – елементи навколишнього середовища, що суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт; засіб діяльності (праці) - об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають “знаряддям праці”, і стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;Термін, визначення якого наведено у ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності.

процедура діяльності (праці) - технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріальних носіях; умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб’єкта в процесі діяльності

(температура,

склад

повітря,

рівень

акустичних

шумів,

пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники); продукт діяльності (праці) - те, що одержано в результаті трансформації предмета в процесі діяльності. Є три види задач діяльності: професійні задачі - задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на виконання

завдання

(завдань),

що

поставлено(і)

перед

фахівцем

як

професіоналом; соціально-виробничі задачі - задачі діяльності, що пов`язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); соціально-побутові

задачі

-

задачі

діяльності, що

виникають

у

повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих задач. Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності. Здібність – особливості індивіда, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності. Здібності пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої діяльності. Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи,

що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва. Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання поділяється на: нормативну частину змісту навчання - обов’язковий для засвоєння зміст навчання,

сформований

відповідно

до

вимог

освітньо-кваліфікаційної

характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації; вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів. Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання - категорія, яка віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій, які мають певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки. Фундаментальні знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях: напрями підготовки до певної галузі освіти, або спеціальності до напряму підготовки, або спеціалізації спеціальності до спеціальності.

І Індивідуалізація навчання – організація процесу навчання, яка передбачає його модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. Інновації

-

новостворені

(застосовані)

і

(або)

вдосконалені

конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг. К Кваліфікація ** - здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки в межах певного виду діяльності. Кваліфікація має два параметри: рівень професійної діяльності, що визначається складністю та обсягом завдань та обов’язків робіт; освітньо-кваліфікаційний рівень, що має відповідати рівню професійної діяльності. У документах про освіту, та інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи: стереотипні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих,

**

Терміни, визначення яких викладені з урахуванням положень, що подані у Міжнародній стандартній класифікації занять, ДК 003-95 та Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до цілей цього стандарту.

раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації; діагностичні задачі діяльності - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення із застосуванням раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації; евристичні задачі діяльності - передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. Компетентність – необхідний обсяг і рівень знань та досвід у певному виді діяльності. Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. Кредит (у вищій освіті) – обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно

до

психофізіологічних

норм

засвоєння

при

використанні

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь частини програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання. Л Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям

вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Н Навичкауміння,

що

внаслідок

численних

повторень

стають

автоматичними і виконуються без свідомого контролю. Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок. Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності. Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю. Надійність - характеристика методики (тесту), яка віддзеркалює точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх випадкових чинників. Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. Норма – сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу.

Норматив – розрахункова величина витрат освітянських ресурсів, що характеризує оптимальний стан освітянського процесу. Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. О Об’єкт діяльності - процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, на які спрямована діяльність суб’єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згорання, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об’єкт діяльності фахівця з вищою освітою – загальна назва природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існування систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців. Орієнтовна основа дії - система уявлень людини про мету, план та засоби виконання дії. Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню. Освітні рівні: неповної вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; базової вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра; повної вищої освіти – характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. Освітньо-кваліфікаційні рівні: Молодшого спеціаліста - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на операторському рівні професійної діяльності. При

виконанні

виробничих

функцій

молодші

спеціалісти

здатні

переносити свою діяльність з одного предмета праці на інший. Задачі діяльності, які вирішують молодші спеціалісти, припускають вибір готових рішень

із

набору стандартних

загальноприйнятих

рішень,

що

мають

алгоритмізований характер. Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися

за

освітньо-професійною

програмою

підготовки

молодшого

спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту. Бакалавра - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта діяльності (праці), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на експлуатаційному рівні професійної діяльності. Виробничі функції, що здійснюють бакалаври, пов'язані з обмеженою кількістю етапів циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання відповідних операцій. Спеціаліста - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту,

спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на технологічному рівні професійної діяльності. Виробничі функції, що здійснюють спеціалісти, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень. Магістра - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на дослідницькому рівні професійної діяльності. Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістрів передбачає, за умови виконання вимог стандарту вищої освіти щодо підготовки педагогічних працівників, спроможність

до

виконання

педагогічних

функцій,

що

пов'язані

з

узагальненими об'єктами їх діяльності. Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа. Освітянська технологія – див. Технологія освіти. П Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності. Проблема - ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що

виникають при досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. Професія** - набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. Професія вимагає від працівника визначеного кола знань та умінь. Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. Р Рівень професійної діяльності – характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт), які виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності: стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач діяльності та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей; операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні; експлуатаційний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень; технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності

здійснювати

розробку

систем,

що

відповідають

заданим

характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та способів їх моделювання; дослідницький рівень - уміння проводити дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності. Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально - орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої освіти. Робота** - набір завдань та обов’язків, які виконуються чи мають бути виконані однією особою (працівником). С Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності професійно важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. Система вищої освіти - це сукупність взаємодіючих: послідовних стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх форм власності; інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. Спеціальність - категорія, що характеризує: у сфері праці - особливості спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфікації); у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці).

Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці спеціальності (кваліфікації). Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності. Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для відносно невеликих груп фахівців у межах спеціальності. Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньокваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Структурно-логічна

схема

підготовки

-

наукове

й

методичне

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки.

Т Тест - стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит. Тест досягнень - тип психодіагностичних методик, що спрямовані на оцінювання досягнень рівнів розвитку здібностей, навичок, умінь і знань. Тести критеріально - орієнтовані - типи тестів, що призначені для визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний еталон), звичайно, розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що необхідні для успішного виконання тієї чи іншої задачі діяльності. Тест ситуаційний – критеріально - орієнтований тест досягнень, який складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є адекватними

діяльності

вирішення

проблемних

ситуацій,

що

властиві

майбутній діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів. Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. Технологія освіти – процес та результат створення (проектування) адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, особистого та професійного розвитку людини в закладі освіти, що складається з спеціальним

чином

сконструйованих

відповідно

до

заданої

мети

методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх усвідомленого вибору. Тип діяльності - характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з

об’єктом

діяльності

-

системою,

що

характеризується

однаковою

узагальненою метою (продуктом) діяльності. Типова задача діяльності - узагальнена задача діяльності, що є характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить конкретних даних, а отже, не має конкретного вирішення (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення). У Уміння - здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань. Уміння поділяються за видами: Предметно-практичні - уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань діяльності. Предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо). Знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. Знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді. Ц Цикл існування об’єкта діяльності - період, протягом якого існує об’єкт діяльності фахівця від “зародження” (проектування) до його ліквідації. Період існування об’єкта діяльності ділиться на окремі етапи:

проектування, протягом якого вирішуються питання щодо конструкції або змісту; створення; експлуатація, протягом якої об’єкт використовується за призначенням; відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов’язане з відновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивності, інших ознак; утилізація та ліквідація. Кожний етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої ознаки, що визначаються спільністю (за продуктом) типових задач діяльності, пов’язаних безпосередньо з об’єктом, та відмінністю типових задач від задач іншого етапу. Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками належності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

Я Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу також відображає здатність: задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до виконання майбутніх соціально-професійних ролей; відповідати за свої соціально важливі рішення; задовольняти прагнення соціального статусу та престижу. Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.

Якість особистості випускника вищого навчального закладу - цілісна сукупність характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і професійно важливих властивостей особи, яка закінчує вищий навчальний заклад. 4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв: а) видів типових задач діяльності: ПФ - професійна, СВ - соціально-виробнича, СП - соціально-побутова; б) класів задач діяльності: С - стереотипна, Д - діагностична, Е - евристична; в) видів уміння: ПП - предметно-практичне уміння, ПР - предметно-розумове, ЗП - знаково-практичне, ЗР - знаково-розумове; г) рівнів сформованості даного уміння: О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї, Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації, Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) здатностей: З - здатність. 5. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 5.1 Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони здатні виконувати виробничі функції (здійснення певних типів діяльності) та типові для даної функції задачі діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь. 5.2 Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками системи умінь вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатку А. Примітка. У таблиці Додатку А шифри типових задач діяльності та умінь наведені за структурами: а) шифр типової задачі діяльності Х. ХХ номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції номер виробничої функції

б) шифр уміння Х. ХХ. ХХ номер уміння, наскрізний для даної типової задачі діяльності шифр типової задачі діяльності

6. ЗДАТНОСТІ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ Й ЗАДАЧІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЩО Є ВІДОБРАЖЕННЯМ НАЯВНОСТІ ЦИХ ЗДАТНОСТЕЙ 6.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей. 6.2 Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності за умови оволодіння системою умінь, що визначені у таблиці Додатку Б. Примітка. У таблиці Додатку Б шифри здатностей і умінь наведені за структурами: а) шифр здатності 3. ХХ номер здатності здатність

б) шифр уміння З. ХХ. ХХ номер уміння, наскрізний для даної здатності шифр здатності

7. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ АБО (ТА) ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ І ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ 7.1. Попередній рівень освіти або (та ) професійної підготовки: повна

середня

освіта,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

молодшого

спеціаліста за спеціальністю 5.00000 “Екологія та охорона навколишнього середовища” напряму підготовки 0708 “Екологія”. 7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або (та) професійну підготовку встановленого зразка. 8. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 8.1 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути. 8.2 Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ____03 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки”. 9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ За якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів, в першу чергу, несе відповідальність випускна кафедра.

Окрім

того,

за

якість

професійної

підготовки

випускників

несе

відповідальність організація, де випускник проходить виробничу практику. В цілому, ж відповідальність несе вищий навчальний заклад, диплом якого має випускник. З метою подальшого контролю за адаптацією випускника на виробництві вищий навчальний заклад зобов'язаний підтримувати з ним постійний зв'язок протягом щонайменше трьох років. Для цього повинні регулярно надсилатись на виробництво запити, які вміщують коло питань, необхідних для адекватної оцінки рівня адаптації випускника. У разі негативного відгуку з виробництва випускник має право на додаткове прослуховування окремих курсів у вищому навчальному закладі за бажанням, або за рекомендацією організації, де він працює (з відривом від виробництва або без). Вищий навчальний заклад, який несе відповідальність за рівень підготовки випускника, повинен надати йому можливість надолужити втрачене на комерційних засадах, або за іншою формою домовленості. За результатами повторного вивчення конкретного курсу випускник повинен скласти іспит, на який може бути запрошений представник організації, що дала негативний відзив про його роботу.

3.3. Навчальний план Навчальний

план

складено

за

типовою

формою

затвердженою

Міністерством освіти і науки України. Його погоджено з Науково-методичною комісією з географії, Науково-методичним центром та Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Навчальний план складено відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності й включає комплекс нормативних дисциплін та дисциплін на вибір навчального закладу і студентів. Навчальний план розроблений відповідно до державних (галузевих) стандартів вищої освіти. Всі дисципліни навчального плану викладено випускникам спеціальності у належному обсязі

годин.

Співвідношення

навчального

навантаження

окремих

блоків

подається в таблиці 3.1.

СПІВВІДНОШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ОКРЕМИМИ БЛОКАМИ ДИСЦИПЛІН Таблиця 3.1.

№ Назва блоку п/п навчальних дисциплін 1 2 3 4

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни Фундаментальні дисципліни Професійноорієнтовані дисципліни Вибіркові дисципліни

% до загаль- % обов’язко- % вибіркових ної кількості вих дисциплін дисциплін у у блоці блоці годин 17,27

100

0

26,62

100

0

24,46

100

0

31,65

0

100

3.4. Робочі програми навчальних дисциплін На основі нормативних навчальних програм, схвалених Науковометодичною комісією з напрямку вищої освіти за професійним спрямуванням „Екологія”, в ЧНУ розроблено власні робочі програми всіх дисциплін навчального плану. В робочих програмах є плани практичних або лабораторних занять та завдання для самостійної роботи студентів. Робочі програми включають також індивідуальну роботу, яка передбачає проведення контрольних робіт і колоквіумів. Всі робочі програми навчальних дисциплін відповідають освітньопрофесійній програмі спеціальності та освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця. Вони складені за вимогами, викладеними у „Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”. У робочих програмах враховано сучасний рівень розвитку географічної науки і використовується передовий досвід провідних фахівців суспільно-географічних наук. Зміст робочих програм відповідає нормативним навчальним програмам. В кожній робочій програмі розкрита змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни. У розрізі навчальних елементів представлені види поточного та підсумкового контролю. Поточний і підсумковий контроль засвоєння кожної дисципліни здійснюється за бальною системою. Розподіл балів здійснений таким чином, щоб сумарна кількість була рівна 100, з них на поточне оцінювання відподиться 70 балів, а на підсумковий контроль (екзамен або залік) – 30. Підсумкова оцінка виставляється за традиційною шкалою оцінювання та за системою ECTS. Сума балів від максимально можливих 90 – 100 75 – 89 60 – 74 35 – 59 1 – 34

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка

А ВС DE FX F

5 (відмінно) 4 (добре) 3 (задовільно) 2 (незадовільно) 2 (незадовільно)

Всі ці вимоги (критерії) повідомляються студентам на початку вивчення ними дисципліни.

Таблиця 3.2. № п/п

Назва дисципліни

Наявність програми

А. Нормативні дисципліни Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

3.5. Плани лабораторних, практичних і семінарських занять. Завдання для самостійної підготовки студентів. З усіх нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності “Економічна і соціальна географія” розроблені завдання для лабораторних, практичних та семінарських занять й самостійної роботи студентів. Інформація про їх наявність наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Наявність і повнота робочих програм навчальних дисциплін для спеціальності 6.040106 – “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” в Чернівецькому національному університеті (ОКР – бакалавр)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Наявність розділів робочої програми Зміст Плани Завдання програми практичн Для Для за темами их лаборатор- самостій(семінарних робіт ної ських) роботи занять студентів

Мета і завдання дисциплі ни

Тематичн ий план

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Назва дисципліни за навчальним планом

Позначка про наявність програми

Історія України Культурологія Філософія Релігієзнавство Правознавство Психологія Економічна теорія Соціологія Політологія Українська мова (за проф.спрям.) Іноземна мова (за проф. спрямув.) Фізичне виховання Вища математика з осн. математ. статистики Інформ. з осн. геоінформатики

Тематика контрольних робіт

Критерії оцінок (умови заліку)

Реком ендована література

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

немає потр немає потр немає потр

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

немає потр

+

+

немає потр

немає потр +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

15. Фізика з осн.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр немає потр немає потр немає потр + немає потр немає потр +

30. Основи раціон.

+

+

+

+

природокор. і охорона природи 31. Теорія і

+

+

+

+

геофізики 16. Хімія з осн.

геохімії 17. Загальне

землезнавство 18. Геологія загальна

та історична 19. Метеорологія та

кліматологія 20. Загальна

гідрологія 21. Основи

немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр немає потр +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

океанології 22. Ґрунтознав. з осн.

географії грунтів 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Біогеографія Геоморфологія та палеогеографія Ландшафтознавство Основи екології Топографія з основами геодезії Картографія

29. Дистанційне

зондування Землі

32. 33.

34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

методологія географ. науки Безпека життєдіяльності Фіз. географія материків і океанів Регіональна екон. і соц. географія Фіз. географія України Економ. і соц. географія України Географія світового г-ва Основи сусп. географії Основи соц. географії Рекреаційна географія Географія туризму Осн. ландшафт. екології

Екологія людини 44. Істор. географія з осн. етнографії 45. Географічні інформ. системи 46. Основи

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр немає потр немає потр немає потр немає

немає потр

+

+

+

+

47. 48.

49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61.

менеджменту Основи маркетингу Екологічна експертиза і аудит Основи моніторингу Географічне прогнозування Основи географічного моделювання Педагогіка Осн. викладання географії Охорона праці Географія будів. індустрії Методи сусп.геогр. досліджень Осн. економічних знань Географія ПРП України Географія населення з осн. демографії ТВК та сусп.географ. районув. Соц.-економ. картографія

+

+

+

+

+

+

+

+

потр немає потр +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр +

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+ +

немає потр немає потр + +

немає потр немає потр

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

62. Основи

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

немає потр немає потр

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

немає потр

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає потр

+

+

+

+

педмайстерності 63. Основи медичних

знань 64. Управління розв.

регіону 65. ТЕО виробництва 66. Конструктивна 67.

68.

69. 70. 71.

72.

географія Основи історії природокорист. в Україні Економіка і географія природокористув. Географія сільського г-ва Сусп.-географ. прогнозування Соціальноекономічна статистика Географія промисловості

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Система контролю якості знань студентів В університеті розроблено дієву систему контролю та управління якістю підготовки фахівців, яка охоплює весь період навчання студента. Система передбачає проведення різних форм контролю, серед яких відмічаємо наступні: вхідний (нульовий), поточний, підсумковий та контроль залишкових знань. Мета вхідного контролю – визначити стартовий рівень та якість знань студента на початку навчального процесу. Він проводиться у формі контрольної роботи зі шкільного курсу географії. Відповідно до показаного рівня знань, кожний студент отримує індивідуальне завдання з відповідних тем з метою поглиблення шкільного курсу географії. Поточний контроль самостійної роботи студентів включає самостійні і контрольні роботи з практичних та лабораторних занять. Кожна тема завершується написанням контрольної роботи. Поточний контроль у переважній більшості здійснюється за модульнорейтинговою системою. Підсумковий контроль поводиться у наступних формах: • іспити з вивчених курсів (з урахуванням результатів поточного рейтингового контролю); • заліки з курсів (чи їх частин, розділів), заліки з практичних чи лабораторних занять з використанням результатів поточного рейтингового контролю; • виконання і захист курсових робіт; • виконання і захист дипломних робіт; • захист навчальної, педагогічної та виробничої практик. Контроль залишкових знань здійснюється систематично у формі ректорських та деканських контрольних робіт. 4.2. Методичне забезпечення підготовки курсових, дипломних робіт

Загальна інформація про наявність методичного забезпечення підготовки курсових робіт надається в таблиці 4.1. № п/п

1

Дисципліна

По спеціальності

Семестр, в якому передбачено курсову роботу

VI і VIII

Таблиця 4.1. Позначка про наявність (брак) методичних тематики розробок курсових робіт

+

+

Інформація про наявність методичного забезпечення дипломних кваліфікаційних робіт надається в таблиці 4.2. Шифр і назва спеціальності

Рік розробки і затвердження тематики дипломних робіт

6.040106

2008

підготовки

Таблиця 4.2. Рік розробки і затвердження рекомендацій з підготовки дипломних та магістерських робіт

2008

Методичні розробки курсових та випускних робіт містять характеристику основних вимог написання таких робіт, подано методичні поради виконання цих робіт, вказано вимоги чинних стандартів їх оформлення. Аналіз тематики курсових і випускної робіт вказує на її актуальність і сучасність. Вона відповідає науковій тематиці кафедр і відображає сучасний стан суспільно-географічної науки та вимагає використання комп’ютерної техніки. Теми курсових та випускної робіт запропоновано такі, що є посильними для розв’язання студентами деяких не вивчених досі наукових питань. В тематику включено також наукові огляди журнальних праць з різноманітних тем та їх оформлення у вигляді рефератів. Тематикою цих робіт передбачено і наукові дослідження різноманітних методик географічного моделювання, прикладної географії у ВНЗ або середніх спеціальних закладах. Курсові роботи з предметів націлені на поглиблене вивчення цих предметів та розв’язання задач підвищеного рівня складності. Всі курсові роботи завершуються їх захистом на кафедрі, а випускні – перед Державною екзаменаційною комісією. 4.3. Пакети прикладних програм з дисциплін фахової підготовки

Навчальний процес спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” побудований так, що він передбачає широке використання комп’ютерної техніки останніх поколінь. А це зумовлює необхідність користування відповідними пакетами прикладних програм. Загальна інформація про наявність і використання пакетів прикладних програм для нормативних і вибіркових дисциплін фахової підготовки подається в таблиці 4.3. Забезпеченість пакетами прикладних програм ЕОМ становить для викладання

гуманітарних

та

соціально-економічних

дисциплін

50%;

фундаментально та професійно-орієнтованих – 95%; спеціальних дисциплін – 95%. Навчання студентів проводиться з використанням сучасних програмних продуктів: WINDOWS, Corel Draw 9 (10), MS OFFICE, Adobe PhotoShop 6, ABBYY Fine Reader 5.0, Advanced Grapher, Surfer 32, STATISTICA, MATHEMATICA, VISUAL FOXPRO, MapInfo 6 та ін. Наявне обладнання і програмне забезпечення дозволяє виконувати наукові та учбові завдання на сучасному рівні. Частка дисциплін, для яких розроблено контрольні роботи: гуманітарного та соціально-економічного циклу – 100%; фундаментального та професійноорієнтованого циклу – 100%; вибіркового циклу – 100%.

Таблиця 4.3. Пакети прикладних програм (ППП), які використовуються для підготовки фахівців спеціальності 6.040106 – “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” № п/п

Назва ППП

Робота з векторною графікою

1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Рекреаційна географія 4. Географія туризму 5. Основи моніторингу ABBYY Fine Reader 1. Географічні інформаційні 5.0 системи 2. Соціально-економічна картографія 3. Вибіркові дисципліни Advanced Grapher 1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Основи географічного моделювання

Робота з растровою графікою

Corel Draw 9 (10)

2

Adobe PhotoShop 6

4

Завдання, що вирішуються за допомогою ППП

1. Картографія 2. Топографія з основами геодезії 3. Географічні інформаційні системи 4. Соціально-економічна картографія

1

3

Назви навчальних дисциплін, в яких використано ППП

Навчання основам розпізнавання зображення

Навчання основам графоаналітичного і математикокартографічного опрацювання інформації

5

MS OFFICE

6

Surfer 32

7

MATHEMATICA

8

STATISTICA

1. Основи географічного моделювання 2. Основи моніторингу 3. Географічні інформаційні системи 4. Географічне прогнозування 5. Методи суспільногеографічних досліджень 1. Картографія 2. Географічні інформаційні системи 3. Соціально-економічна картографія 4. ТВК та суспільно-географічне районування 1. Інформатика з основами геоінформатики 2. Вища математика з основами математичної статистики 3. Географічне прогнозування 4. Основи географічного моделювання 5. Соціально-економічна статистика 1. Вища математика з основами математичної статистики 2. Географічне прогнозування

• • • • • •

робота з редактором формул MS Equation робота з електронними таблицями обробка статистичних даних створення електронних таблиць створення баз даних розроблення презентацій

Навчання основам комп'ютерного картографування

• символьна математика • робота з матрицями і векторами у символьному та числовому вигляді • обчислення похідних та інтегралів у символьному та числовому вигляді • обчислення рядів • точне і наближене розв’язання деяких класів диференціальних рівнянь • розв’язання задач лінійного програмування • побудова графіків і поверхонь • побудова точкових та інтервальних оцінок • перевірка статистичних гіпотез • факторний аналіз

3. Суспільно-географічне прогнозування 4. Соціально-економічна статистика

9

VISUAL FOXPRO

1. Географічні інформаційні системи

10

MapInfo 6

1. Картографія 2. Соціально-економічна картографія 3. Ландшафтознавство 4. Фізична географія України 5. Економічна і соціальна географія України 6. Основи географічного моделювання 7. Географія ПРП України 8. ТВК та суспільно-географічне районування

• дисперсійний аналіз • кореляційний аналіз • регресійний аналіз • багатовимірний статистичний аналіз • методи контролю якості • кластерний аналіз • побудова проекту • розроблення бази даних • розроблення форм, звітів, запитів • створення програмного засобу Навчання основам комп'ютерного картографування та опрацювання географічної інформації

4.4. Програми практичної підготовки В ЧНУ на базі „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” (затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., №93) розроблено власну концепцію практичної підготовки студентів. Регламент та тривалість навчальних, педагогічних і виробничих практик наведено у навчальному плані. Кожний вид практики проводиться згідно розробленої програми практики. В них вказано завдання практики, подано вимоги та терміни виконання цих завдань. Навчальні програми практики з топографії, геології, геоморфології, фізичної та економічної географії (І та ІІ курси) закріплюють і поглиблюють знання з фахових дисциплін, передбачають формування навиків проведення фізико- та економіко-географічних досліджень, і розвивають вміння оцінити вплив фізико-географічних та соціально-економічних факторів на функціонування і розвиток об’єктів господарства. Виробничі практики проводяться на ІІІ, ІV курсах. Метою цих практик є формування, закріплення і поглиблення навичок виробничої діяльності майбутніх фахівців. Вони передбачають виконання практикантами всього спектру роботи спеціалістів з планування розвитку господарства та соціальної інфтраструктури регіону. Всі види практик завершуються підготовкою заключних звітів та захистом на кафедрі. Поглиблення практичного спрямування підготовки фахівців забезпечується також виконанням курсових і дипломних робіт та вивченням спеціальних вибіркових курсів (див. навчальний план і програми дисциплін). 4.5. Пакети контрольних робіт Для спеціальності 6.070502 – “Економічна і соціальна географія” в ЧНУ визначено наступні дисципліни фахової підготовки, для яких розроблено контрольні завдання перевірки знань студентів: І. Дисципліни гуманітарного циклу 1) Історія України 2) Психологія 3) Економічна теорія ІІ. Дисципліни фундаментального циклу 1) Біогеографія 2) Загальна гідрологія 3) Ландшафтознавство ІІІ. Фахові дисципліни 1) Охорона праці 2) Регіональна економічна і соціальна географія 3) Методика викладання географії До складу кожного пакету контрольних робіт входять: безпосередньо контрольні роботи і перелік контрольних запитань до курсу. Контрольні роботи

охоплюють повний курс навчальної дисципліни. Підібрано завдання в них таким чином, що забезпечують можливість оцінити стан теоретичної та практичної підготовки студентів з цієї дисципліни. В комплексі всі ці контрольні роботи відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності 6.070502 – „Економічна і соціальна географія” і дозволяють визначити рівень готовності випускників до використання набутих знань, умінь та навичок у майбутній діяльності бакалавра напряму „Географія”. В контрольних роботах переважна більшість завдань носить творчий характер з елементами дослідницької роботи, також є пошукові та розрахункові задачі.

НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.070502 – «ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ» (ОКР – БАКАЛАВР) А - Типова програма Б - Робоча програма В - Методичні вказівки до практичних та семінарських занять Г - Інструкції до лабораторних занять Д - Методичні вказівки та тематика з курсового проектування Е - Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів Ж - Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних та залишкових знань (ККР) З -Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента) Таблиця 4.4 №

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Назва дисциплін за навчальним планом

Позначати: 0 - немає: "-" - не потрібні А Б В Г Д Е Ж 3абезпеченість, %

1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисципліни Історія України 100 100 100 Культурологія 100 100 100 Українська мова (за проф. спрямуванням) 100 100 100 Філософія 100 100 100 Релігієзнавство 100 100 100 Економічна теорія 100 100 100 Правознавство 100 100 100 Політологія 100 100 100 Соціологія 100 100 100 Психологія 100 100 100 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 100 100 100 Фізичне виховання 100 100 100 1.2. Цикл фундаментальних дисциплін Вища математика з осн. мат. статистики 100 100 100 Інформатика з осн. геоінформатики 100 100 100 Фізика з осн. геофізики 100 100 100 Хімія з осн. геохімії 100 100 100 Загальне землезнавство 100 100 100 Геологія загальна та історична 100 100 100 Метеорологія і кліматологія 100 100 100 Загальна гідрологія 100 100 100 Основи океанології 100 100 100 Ґрунтознавство з осн. географії грунтів 100 100 100 Біогеографія 100 100 100 Геоморфологія і палеогеографія 100 100 100 Ландшафтознавство 100 100 100

З Підр/ студ.

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/3 1/2 1/1 1/4 1/1 1/1 1/1 1/4 1/1 1/1 1/1 1/1

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Основи екології 100 100 100 Топографія з осн. геодезії 100 100 Картографія 100 100 Дистанційне зондування Землі 100 100 Осн. раціон. природокор. й охорона природи 100 100 100 Теорія і методологія географічної науки 100 100 100 Безпека життєдіяльності 100 100 100 1.3. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін Фізична географія материків і океанів 100 100 100 Регіональна економічна і соціальна географія 100 100 100 Фізична географія України 100 100 100 Економічна і соціальна географія України 100 100 100 Географія світового господарства 100 100 100 Основи суспільної географії 100 100 100 Основи соціальної географії 100 100 100 Рекреаційна географія 100 100 100 Географія туризму 100 100 100 Основи ландшафтної екології 100 100 Екологія людини 100 100 100 Історична географія з основами етнографії 100 100 100 Географічні інформаційні системи 100 100 100 Основи менеджменту 100 100 100 Основи маркетингу 100 100 100 Екологічна експертиза і аудит 100 100 100 Основи моніторингу 100 100 100 Географічне прогнозування 100 100 100 Основи географічного моделювання 100 100 100 Педагогіка 100 100 100 Основи викладання географія 100 100 100 Охорона праці 100 100 100 2. Цикл вибіркових дисциплін 2.1. Цикл дисциплін вільного вибору навчального закладу Географія будівельної індустрії 100 100 100 Методи суспільно-географічних досліджень 100 100 100 Основи економічних знань 100 100 100 Географія ПРП України 100 100 100 Географія населення з основами демографії 100 100 100 ТВК та суспільно-географічне районування 100 100 100 Соціально-економічна картографія 100 100 100 Основи педмайстерності 100 100 100 Основи медичних знань 100 100 100 Управління розвитком регіону 100 100 100 ТЕО виробництва 100 100 100 Конструктивна географія 100 100 100 Основи історії природокористування в 100 100 100 Україні Економіка та географія природокористування 100 100 100 2.2. Дисципліни вільного вибору студентів Географія сільського господарства 100 100 100

100 100 100 -

-

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/1 1/4 1/1 1/1 1/1

100 -

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1

-

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 0 1/1 0 0

-

-

100

100

1/1

-

-

100

100

1/1

70. Суспільно-географічне прогнозування 71. Соціально-економічна статистика 72. Географія промисловості

100 100 100

100 100 100

100 100 100

-

-

100 100 100

100 100 100

1/3 1/1 1/3

Таблиця 4.5 ДАНІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дисциплін навчального плану за спеціальністю 6. 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) Кількість № Назва дисциплін за студентів, що п/ навчальним планом Автор Назва підручника Видавництво, Кількість п (навчального посібника) примірників одночасно рік видання вивчають дисципліну

Цикл фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін

Гуцуляк В.М.

Метеорологія та кліматологія. Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт з метеорології Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт Основи ландшафтознавства

7

Гуцуляк В.М.

Ландшафти міста Чернівці

8

Гуцуляк В.М.

9

Гуцуляк В.М.

Геохімія ландшафту: Навчальний посібник Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник

1

Метеорологія і кліматологія

Моргоч О.В.

2

Моргоч О.В.

3

Моргоч О.В.

4

Моргоч О.В.

5

Моргоч О.В.

6

Ландшафтознавство

Чернівці: 2002

Рута,

70

70

Чернівці: 2002 Чернівці: 2003

Рута,

70

70

Рута,

70

70

Чернівці: 2003

Рута,

70

70

Чернівці: 2004

Рута,

70

70

116

70

70

70

80

70

150

70

К.: НКМ ВО, 1992 Чернівці: Рута, 2006 Чернівці: Рута, 2004 Чернівці: Рута, 2005

Гуцуляк В.М.

Ландшафтно-геохімічна екологія

11

Гуцуляк В.М.

12

Гуцуляк В.М.

13

Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. М.В. Дутчак, В.Ф. Цапу

Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч. Посібник Геохімія ландшафту: Навчальний посібник Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять Фізична географія материків та океанів: Методичні вказівки до практичних занять Основи фізичної географії: Метод. реком. з вивч. курсу Фізична географія материків і океанів: Методичні вказівки до практичних занять Топографія і геодезія. Ч. І

10

14

Основи ландшафтної екології

Фізична географія материків і океанів

15

Б.Т. Рідуш

16

Присакар В.Б., Савранчук Л.А.

17 18 19

Топографія з основами геодезії Інформатика з основами геоінформатики Загальне землезнавство

20 21

Фізична географія України

22 23 24

Економічна і соціальна географія

С.М.Білокриницький Цепенда М.В.

Геоінформатика: Конспект лекцій

Чернівці: Рута, 2002 Чернівці: Рута, 2002

45

70

150

70

Чернівці: Рута, 2004 Чернівці: Рута, 2003 Чернівці: Рута, 2002

70

70

70

70

50

70

Чернівці: Рута, 2003 Чернівці: Рута, 2004

70

70

100

70

Чернівці: Рута, 2001 Чернівці: Рута, 2005

39

70

60

70

Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Мильков Ф.Н.

Землезнавство

К.: Либідь, 2000

50

70

Общее землеведение

50

70

Кілінська К.Й.

Фізико-географічне районування України (Конспект лекцій) Печери Чернівецької області: Кадастр Географія паливно-енергетичного комплексу України. Конспект лекцій. Економічна і соціальна географія України (матеріали для

М.: Высшая школа, 1990 Чернівці: Рута, 1999 Чернівці: Прут, 2003 Чернівці: Рута, 2001

20

70

100

70

20

70

10

70

Рідуш Б., Купріч П. Сухий П.О. За ред. проф.Жупансь-

Тернопіль.Астон, 1998

кого Я.І. і доц. І.М.Пушкаря Жук М.В., Круль В.П.

25

Жук М.В.

26

27 28

Історія і методологія географічної науки

Круль В.П.

Жупанський Я.І. Географія ПРП України Руденко В.П.

29 Руденко В.П.

30 Руденко В.П.

31 32

Історична географія з основами етнографії

Круль В.П.

33 34 35 36

Круль В.П.

Основи соціальної географії

Круль В.П., Джаман В.О., Чернюх Г.Я. Круль В.П., Джаман В.О., Чернюх Г.Я. Король О.Д.,

практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навчальний посібник Комерційна географія України. – Підручник для студентів географічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти Історія і методологія географічної науки Географія в Україні Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах

Географія природно-ресурсного потенціалу України Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Част.2 Історична географія Західної України: Зб. практ. і лаб. робіт Ретроспективна географія поселень Західної України Демогеографія. Навчальний посібник Демогеографія. Методичні вказівки і матеріали до практичних робіт Соціальна географія: Методичні

Чернівці: Рута, 2004

200

70

Чернівці: Видавництво „Прут”, 1998

20

15

Чернівці: Рута, 2000 Львів.- Світ, 1997 К.-Чернівці: ВДКМ Академія – Зелена Буковина, 1999

30

70

96 26

70 70

8

70

Львів: НМК “Тезарус”, 1993 Т.2. К.: ІНДС, 2000

85

70

Чернівці: Рута, 1999 Чернівці: Рута, 2004 Чернівці: Рута, 2002

70

70

100

70

70

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Чернівці: Рута,

50

70

Грицку В.С.

37

Хімія з основами геохімії

38 39 40

Основи раціонального природокористування та охорони природи

41 42

Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. А.Й.Швиденко, В.П.Руденко, В.К., В.К.Євдокименко А.Швиденко, О.Данілова, І.Кібич Вацеба В.Я. І.В. Кібич, В.Ф. Цапу

43

44

Григор’єв В.В., Самійленко В.М. Гуцуляк В.М.

Географія туризму

Король О.Д.

45

Вацеба В.Я.

46

Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д Кібич І.В.

47 48

Основи менеджменту

Гостюк М.Т.

вказівки до семінарських занять та практичних робіт Загальна хімія Геохімія ландшафту Геохімія: Методичні вказівки Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник. Концепції сучасного природокористування: Навч. посібник Основи екології та економіка природокористування: Конспект лекцій Управління природоохоронною діяльністю: Методичні вказівки до практичних і семінарських занять Основи туристського маркетингу. Навчальний посібник Туристичне країнознавство: Конспект лекцій Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія Менеджмент організації природоохоронної діяльності. Навчальне видання Основи менеджменту: Методичні вказівки до семінарських занять

2004 К.: Вища школа, 1991

190

70

Чернівці: Рута, 1994 Чернівці: Прут, 2003 К.: ІЗМН, 1999

50

70

100

70

30

70

Чернівці: Рута, 1999

6

70

Чернівці: Рута, 2001

70

70

Чернівці: Рута, 2004

30

70

Чернівці: Рута, 2002 Чернівці: Рута, 2003 Чернівці: Рута, 2006

5

70

70

70

20

70

Чернівці: Рута, 2002

100

70

Чернівці: Рута, 2002

70

70

Н.П. Веприк, М.Т. Гостюк

49

Менеджмент у тезах: Навчальний посібник

Чернівці: Рута, 2004

70

70

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 50

Історія України

51

Верестюк В.В., Гараль О.В., Гуржій О.І. Демочко В.К. та ін.

52 53 54

Дорошенко Д.І.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Глущик С.В., Дияк О.В. За ред. Н.Д.Бабич

55

За ред. Н.Д.Бабич

56

Паламар Л.М., Кацавець Г.М.

57

Культурологія

Кордон М.В.

Філософія

Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. Горак Г.І.

58 59 60

Губерський Л.В., Надольний І.Ф. та ін.

Нарис істрорії України в 2-х томах Історія України: навчальний посібник Історія України: метод. рекоменд. для студ. природнич. факультетів Сучасні ділові папери

К.:Глобус, 1992

15

К.: Альтернативи 1997

20

Чернівці: Рута, 1996

40

К.: А.С.К., 2000

15

Культура ділового мовлення: Чернівці: Рута, Практикум 1997 Ділова українська мова Чернівці: Рута, 1996 К.: Либідь, Мова ділових паперів

70

70

30 30 26

1995 Українська та зарубіжна культура: курс лекцій Українська та зарубіжна культура:нач. посібник Філософія

К.: ЦУЛ, 2002

30

К.: Знання-Прес, 2002 К., 1998

15

Філософія: Навчальний посібник

К.: Вікар, 2001

12

8

70

70

61

Психологія

Бандурка О.М., Тюріна В.О.

62

Правознавство

Забарний Г.Г.

63

Болотіна Н.Б.

64

Карпенко Д.О.

65

Соціологія

Радугин А.А., Радугин К.А.

Основи психології і педагогіки: Підручник для вищих навч. закладів Основи держави і права: Навч. посібник Трудове право України

Харків, 2003

5

70

К.: Паливода, 2002 К.:Вікар, 2004

5

70

25

70

Трудове право України: курс лекцій Социология

К.:Правові джерела,1999 М., 1993

15 6

66

За ред. В.М.Пічи

Соціологія. Курс лекцій

К., 1996

5

67

Попова И.М.

К.: Тандем, 1998

10

68

Якуба О.О.

Социология. Введение в специальность Соціологія

Харків,1996

13

Львів: Світ, 2001

25

К.: Основа, 1996

30

К.: Знання України, 2002 К.: Вища шк.,

5

69 70

За ред. В.Й. Скиби

71

Кирилюк Ф.М.

Політологія: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Вступ до політології. Екскурс в історію правничополітичної думки: Навч. посібник Історія політології

71

За ред. К.М.Левківського

Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посібник

Климко Г.Н., Нестеренко В.П.

Основи економічної теорії

72

Політологія

Економічна теорія

Гелей С.Д., Рутор С.М.

70

70

7

1991 К.: Вища школа, 1997

7

70

73 74

Іноземна мова

Бутук А.И.

Экономическая теория

К.: Викар, 2000

9

Мочерний С.В, Єрохін С.А.

Основи економічної теорії: Навч. посібник

К.: Академія,

5

70

Жовківський А.М.

Німецька мова з новим правописом Практический курс немецкого языка Граматика сучасної англійської мови: Довідник Англійська мова для повсякденного спілкування Expression orale (le lexique thématique) Cours accéléré de la française

Чернівці: Рута, 2000 К.: Вища школа, 1979 К.: В.П. Логос

25

70

Англійська мова для повсякденного спілкування

75

Попов А.А. и др.

76 77

Верба Л.Г., Верба Г.В. За ред. В.К.Шпака

78

Драненко Г.Ф.

79

Крючков Г.Г.

80

Шпак В.К. та ін.

2003

18 42

К.: Вища школа, 2002 Чернівці, 2001

26

K., 1991

20

К., 1999

30

Директор наукової бібліотеки ЧНУ

О.І. Шилюк

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

С.В.Мельничук

22

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Кадрове забезпечення спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Підготовка фахівців спеціальності здійснюється професорсько-викладацьким складом ЧНУ. Навчальний процес зі спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування” здійснює висококваліфікований колектив викладачів: 5 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук. Випускаючою зі спеціальності є кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення. 5.2. Завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Завідувачем кафедри є Ющенко Юрій Сергійович, який займає цю посаду з 2003 року. Ющенко Юрій Сергійович народився 27 серпня 1957 р.н., м. Чернівці. Гідролог – руслознавець. Доктор географічних наук з 2005 року. Професор по кафедрі гідроекології з 2007 року. У 1979 році закінчив Чернівецький державний університет зі спеціальності „географія", кваліфікація : „ Географ. Викладач географії". З 1980 р. по 1983 р. навчався в аспірантурі у Державному гідрологічному інституті (м. Ленінград). З 2003 року - завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. Кандидатська дисертація : „Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере верхней Сухоны)” під керівництвом доктора технічних наук, професора Знаменської Н.С. захищена у 1986 році у спеціалізованій вченій раді Російського (Ленінградського) гідрологічного інституту. Докторська дисертація на тему „Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах” захищена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2005 році. Основні наукові проблеми – закономірності розвитку систем потік – русло у різних географічних та геофізичних умовах, а також на прикладах річок Карпато-Подільського регіону України; антропогенний вплив на русла та заплави річок, визначення його наслідків і можливостей оптимізації у контексті басейнового підходу та сталого розвитку територій. Автор понад 80 наукових праць. Найголовніші праці: Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. – Чернівці, 2005; Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005 (у співавторстві); Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук.збірник. – К, 2006. – Том 11.

Список основних праць, опублікованих Ю.С. Ющенком за останні 5 років 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

Ющенко Ю. С. Антропогенное влияние на русло р.Прут (Украина) в горной и предгорной части течения. Зб. наук.праць „Человек и ландшафт”. Ostrava-Sosnowiec, 2001. – C.83-87. Ющенко Ю. С. Дослідження русла р.Прут на ділянці розвитку водозаборів м.Чернівці. Наук.зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. К.:Київський національний ун-т ім.Т.Г.Шевченка. Т.2, 2001. – С.368-373. Ющенко Ю. С. Огляд характерних особливостей русел подільських приток Дністра. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Географія. Чернівці „Рута”. Вип. 158, 2002. – С.26-31. Ющенко Ю. С. Природні умови і закономірності формування русел основних річок Передкарпаття. Зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Київ-Луцьк. РВВ Луцького ДТУ. Т.4, 2002. – С.119-123. Ющенко Ю. С.Проблемы и перспективы использования русел и пойм рек Черновицкой области Украины. Зб. наук. праць «Человек и ландшафт». Sosnowiec, 2002. – C.87-91. Коржик В.П., Ющенко Ю. С.Водні ресурси Буковини.// Навчальний посібник. “Екологічні проблеми Буковини”. Чернівці.: Зелена Буковина, 2002. С.59-75. Ющенко Ю. С. Особливості переходу від стиснутих до розгалужених русел на річках Українських Карпат. Наук. вісник Чернівецького унту.Вип.167. Географія.Чернівці”Рута”, 2003.-С. 86-97. Ющенко Ю. С. Некоторые особенности русел рек Подолии /Восемнадцатое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов . Курск, 2003. – С.214-215. Ющенко Ю. С. Деякі питання досліджень самоорганізації в системі потікрусло. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.199. Географія. Чернівці „Рута”, 2004. – С.33-41. Ющенко Ю. С. Проблеми використання русел та заплав річок Українських Карпат. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. Чернівці „Рута”, 2004. – с.356361. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Швець З.М. Проблеми екологічного руслознавства на прикладі річок Прикарпаття. Наук. записки Тернопільського держ. педагог. ун-ту. № 2. Ч.1. Географія. Тернопіль, 2004. – С.104-109. Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел річок (на прикладах Карпат і Поділля). Зб. наук. праць: „Україна:

13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.

20.

21. 22.

географічні проблеми сталого розвитку”. Т.3. К., ВГЛ „Обрії”, 2004. – С.158-160. Ющенко Ю. С. Характерні риси самоформування русел річок Українських Карпат в межах алювіальних рівнин. Зб. „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Т.6. К., ВГЛ „Обрії”, 2004. – С.94-99. Ющенко Ю. С. Особливості самоформування крупноалювіальних русел річок Українських Карпат. Український географічний журнал 2004.- № 4(48) С.27-33 Ющенко Ю. С.Особенности перехода от стеснённых к разветвленным руслам на реках Украинских Карпат // Доклады и сообщения Х!Х пленарного межвузовского координационного совещания по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов, Белгород, 9-12 ноября 2004 г. Белгород, с.214-216. Ющенко Ю. С, Смирнова В.Г., Швець З.М. Вплив антропогенної діяльності на формування гальково-валунних русел. Геополитические и географические проблемы Крыма в многовекторном измерении Украины // Материалы Международной научной конференции, посвященной 70летию географического факультета (Симферополь, 20-22 мая 2004 г.) – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. 2004 . – с.280-282. Ющенко Ю.С.//Н.С.Знаменская – до 80-річчя з дня народження (пам’яті Учителя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук.збірник. Відп.ред. В.К. Хільчевський. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004.- Том 7.-С. 281-282. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел.Чернівці: Рута, 2005.- 320с. Ю.С.Ющенко, В.Г.Явкін. Гідравлічні параметри трансформації паводкової хвилі у середній течії Дністра // Метеорологія, кліматологія та гідрологія.-Вип.49, 2005. с.567-571 Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Лупулишена К.А. Смуги руслоформування річок як провідний елемент екомережі ( наприкладі основних річок Чернівецької області) –с. 222-224 . ://Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько- Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130 – річчю заснування Чернівецького аціонального університету імені Юрія Федьковича та 60річчю створення кафедри фізичної географії ( 15-18 грудня 2005). – Чернівці: Рута,2005. – 280 с. Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г.,Моісеєв В.Ф., Солодкий В.Д., Змарада А.О., Байрачний В.Б..Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці : Зелена Буковина.- 2005.- 368 с.(Гриф МОН України) Ющенко Ю.С. Проблеми вивчення змін умов розвитку напівгірських русел //Збірник наукових праць ІІІ українсько-польсько-російського семінару (Львів-Ворохта, 23-26 жовтня 2006року)- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С.277-281

23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30. 31.

Ющенко Ю.С. Геоструйные русла //Двадцать первое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных русловых и устьевых процессов (г. Чебоксары, 10 – 13 октября 2006 г.): Доклады и краткие сообщения. Чебоксары, 2006. С. 223 – 225 Ющенко Ю.С. Гідрологічні аспекти функціонування екомережі // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції (Чернівці, 5-6 травня 2006 року)- Чернівці: Зелена Буковина, 2006. - С. 425 – 429 Ющенко Ю.С. Горшеніна Л.В., Кирилюк А.О. Екомережа Чернівецької області і гідроморфологічні дослідження річок// Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції (Чернівці, 5-6 травня 2006 року) - Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С.422-425 Ющенко Ю.С. Аналіз умов формування морфологічно однорідних ділянок русла у верхній течії р. Прут // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.283: Географія. – Чернівці: Рута. – 2006. - С.65 – 70. Ющенко Ю.С. Відображення питань класифікації русел річок у регіональному дослідженні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.294: Географія. – Чернівці: Рута. – 2006. - С.71 – 75. Ющенко Ю.С. Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук.збірник. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – Том 11. – С.70 – 76. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г., Коржик В. Гідроморфологічна характеристика річок Стебник та Сухий як інформаційна база дослідження еволюції сучасних долинно-річкових геосистем // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.Вип.304: Географія.- Чернівці: Рута – 2006.- С.113-123. Навчальна гідрологічна практика: / Укл. Ющенко Ю.С., Смирнова В.Г. – Чернівці: Рута, 2006. – 32 с. Ющенко Ю.С Проблеми руслових досліджень: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута. – 2006 .- 68 с.

5.3. Науково-педагогічний персонал випускної кафедри Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення була заснована у 2001 р. Перший завідувач кафедри професор, доктор географічних наук Кирилюк Мирослав Іванович. Кафедра має достатньо високий науковий потенціал. Основна наукова тематика кафедри – дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону в контексті сталого розвитку. Басейновий підхід до вивчення геосистем загальновизнаний і розповсюджений. Разом з тим

він постійно розвивається зі змінами уявлень про взаємодію суспільства та природи і методи вирішення проблем екології та водопостачання. На кафедрі значна увага приділяється системам добування, подачі та розподілу води, окремим факторам та обставинам, що визначають якісне забезпечення питною водою. На кафедрі працюють: 2 доктора географічних наук, професор М.І.Кирилюк, Ющенко Ю.С., 2 доценти, кандидати географічних наук (В.Г.Смирнова, В.Ф.Цапу). Підготовку студентів за спеціальністю „Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування”. Провідні викладачі випускаючої кафедри мають спеціальність „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”. В 2004 році на кафедрі відкрито стаціонарну аспірантуру по спеціальності „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”, в якій навчаються 5 аспірантів. Аспірант Кирилюк А.О. підготував дисертаційну роботу, яка рекомендована до спецради, в стадії завершення 2 дисертаційні роботи асистентів Ніколаєва А.М., Шевчука Ю.Ф. захист яких планується у 2008 році. Планується також активне залучення до учбового процесу провідних фахівців та вчених, що працюють поза межами ЧНУ по проблемах водних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Важлива база для підготовки студентів – об’єкти та лабораторії ДКП “Чернівецький водоканал”. З 2003 р. кафедру очолює Ющенко Юрій Сергійович. Ющенко Юрій (1957 р.н.) – У 1979 році закінчив Чернівецький державний університет зі спеціальності „географія", кваліфікація : „Географ. Викладач географії. З 1980 р. по 1983 р. навчався в аспірантурі у Державному гідрологічному інституті (м. Ленінград). „Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере верхней Сухоны)” під керівництвом доктора технічних наук, професора Знаменської Н.С. захищена у 1986 році у спеціалізованій вченій раді Російського (Ленінградського) гідрологічного інституту. Докторську дисертацію „Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах” захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2005 році. Вчене звання професора присвоєно в 2006 р. Основні наукові проблеми, що розробляє учений, - закономірності розвитку систем потік – русло у різних географічних та геофізичних умовах, а також на прикладах річок Карпато – Подільського регіону України; антропогенний вплив на русла та заплави річок; визначення його наслідків і можливостей оптимізації у контексті басейнового підходу та сталого розвитку територій. Опублікував понад 80 наукових праць. Керівник наукових робіт 2-х аспірантів. На даний час кафедра працює у такому складі: Ющенко Ю.С. д.геогр.н., професор, зав. кафедри, професори – Кирилюк Мирослав Іванович, Василенко Олексій Анатолієвич (за сумісництвом), доктор технічних наук доценти – Цапу Валеріан Файнер Марк Шикович (за сумісництвом),

Федорович, Смирнова Віра Геннадіївна (за сумісництвом), Шевчук Петро Іванович (за сумісництвом), Явкін В’ячеслав Григорович (за сумісництвом), Оленюк Михайло Іларіонович (за сумісництвом), асистенти (без наукового ступеня) – Григорійчук Віталій Васильович, Ніколаєв Андрій Миколайович (за сумісництвом), Тураш Галина Олександрівна (за сумісництвом), Пасічник Микола Дмитрович, Шевчук Юрій Федорович, Опеченик Віталій Миколайович. Наукова діяльність Працівники кафедри ведуть значну наукову та науково-методичну роботу. Наукові дослідження проводяться в основному за такими напрямками: Гідроекологічний: - зв’язок небезпечних гідрометеорологічних явищ з сонячною активністю; - якість питної води; - гідрохімічні дослідження малих річок; - якісний стан природних вод річок Українських Карпат; - особливості якості води в межах урбанізованих територій; - екологічні проблеми мереж водопостачання та водовідведення; - вплив господарської діяльності на водний режим річок Українських Карпат; -

Гідрологічний: дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону; перспективи оптимізації раціонального використання русел та заплав річок; дослідження руслових процесів гірських річок; математичне моделювання дощових паводків у Карпатах геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах умови формування річкового стоку

Раціональне використання водних ресурсів: - водний баланс річок Українських Карпат Еколого-географічний: – дослідження гідроекологічних проблем України; – дослідження еколого-економічних проблем стійкого лісокористування; – розробка концептуальних засад раціонального природокористування; – розробка водогосподарських балансів; – розробка ефективних методів управління природоохоронною діяльністю. За роки існування кафедри (2001-2007рр.) опубліковано 6 монографій, понад статей, тез доповідей, 18 навчально-методичних посібників; захищена

одна докторська дисертація (Ющенко Ю.С.), проведено попередній захист дисертації аспіранта кафеди Кирилюка А.О., готуються до захисту у 2008 році 2 кандидатські роботи (Ніколаєв А.М., Шевчук Ю.Ф.). На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія" (наукові керівники: професор Кирилюк М.І., професор Ющенко Ю.С., докторант Явкін В.Г. ). Зав. кафедри Ющенко Ю.С. та доцент Смирнова В.Г. є членами Міжвузівської науково-координаційної Ради по проблемі ерозійних, руслових та гирлових процесів при Московському державному університеті. В кінці 2004р. вони приймали участь в черговому засіданні Ради в м.Бєлгороді (Росія). Смирнова В.Г. має друковані роботи, написані разом з науковцями МДУ. Викладачі кафедри виконують і значну науково-організаційну роботу. Брали участь у підготовці і проведенні українських та міжнародних конференцій, ІХ з’їзду Українського географічного товариства, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (Чернівецький університет, Ющенко Ю.С., Кирилюк М.І.); постійно виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій. Тема НДР кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення на 2006-2010 роки: Дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону в контексті сталого розвитку. Мета роботи: розвинути теоретичні і практичні підходи до вивчення басейнових систем. На кафедрі проводяться дослідження гідрографічних, гідрологічних та гідрохімічних параметрів. Складені характеристики параметрів якості води на прикладі річок і басейнів урбанізованої території (м.Чернівці), дана комплексна характеристика екологічних параметрів та проблем в басейнах річок та отримані основні показники в басейні р.Дністер. Кафедра є випусковою з 2001 року за спеціальністю „Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування” із напряму “Екологія”. Перелік опублікованих монографій і підручників з грифом МОНУ співробітниками кафедри 1. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат. Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2001.- 246с. 2.Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. та інші. Екологічні проблеми Буковини: Навчальний посібник// За редакцією доц. В.П.Коржика.- Чернівці: Зелена Буковина, 2002.- 168 с. 3. Сівак В.К. та інші. Природоохоронне інспектування: Посібник.-Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 264с. 4. Ющенко Ю.С. та інші. Загальна гідрологія: Навчальний посібник.Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 368 с.

5. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел.Чернівці: Рута, 2005.- 320с. 6. Сівак В.К та інші. Державний екологічний контроль.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006.- 388 с. 5.4. Підвищення кваліфікації викладачами кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Викладачі кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та стажування в провідних наукових центрах і навчальних закладах і установах (табл. 5.1). Стажування викладачів кафедри (діаграма) 5

К-сть викладачів

4

3

2

1

0 2002

2003

2004

Роки

2005

2006

2007

Таблиця 5.1

№ 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 8. 9. 10.

Викладач Ющенко Ю.С. Кирилюк М.І. Цапу В.Ф. Явкін В.Г. Ніколаєв А.М. Костенюк Л.В. Шевчук Ю.Ф. Григорійчук В.В. Пасічник М.Д. Опеченик В.М.

Посада професор професор доцент доцент асистент асистент асистент асистент асистент асистент

Поперед стажня +

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(план.)

(план.)

(план.)

+ +

+

+ + + + + + + +

Місце проходження стажування: Ющенко Ю.С. – Захист докторської в КНУ Кирилюк М.І. – Державне управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області Цапу В.Ф. – Державне управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області Явкін В.Г. – докторантура ОЕУ м.Одеса Ніколаєв А.М. – НДІ Проект реконструкція м.Чернівці Костенюк Л.В. – Басейнове управління водних ресурсів Шевчук Ю.Ф. – Рівненський національний університет водного господарства та природокористування Григорійчук В.В. – магістратура Рівненського національного університету водного господарства та природокористування 5.5. Діяльність аспірантури В 2004 році на кафедрі відкрито стаціонарну аспірантуру по спеціальності „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”, в якій навчаються 4 аспірантів. Аспірант Кирилюк А.О. підготував дисертаційну роботу яка рекомендована до спецради, в стадії завершення 2 дисертаційні роботи асистентів Ніколаєва А.М., Шевчука Ю.Ф. захист яких планується у 2008 році.

Таблиця 5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ що забезпечує спеціальність 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та балансоване природокористування” (ОКР – бакалавр) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича № Показник п/п 2003-2004 2004-2005 1 2 3 4 1. Загальна чисельність професорськовсього 8 всього 11 викладацького складу, що працює на д.н., пр. – 1 д.н., пр. – 1 спеціальності, (осіб) к.н., доц - 3 к.н., доц.- 4 з них: докторів наук, професорів кандидатів наук, доцентів 2. Штатна укомплектованість (всього, %): 88 63 з них: докторів наук, професорів (%) 12 9 кандидатів наук, доцентів (%) 37 27 3. Кількість сумісників (всього) 1 4 в т.ч. докторів наук, професорів кандидатів наук, доцентів 1 1 4, Середній вік штатних викладачів з науковими 57 56 ступенями і вченими званнями: в т.ч. докторів наук, професорів 70 71 кандидатів наук, доцентів 53 52 5. Кількість викладачів пенсійного віку 2 2 в т.ч. докторів наук, професорів 1 1 кандидатів наук, доцентів 1 1 6. Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%) 7. Середньорічне педагогічне навантаження 800 800 викладачів (год.) 8. Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності: • доктор наук, професор + + • кандидат наук, доцент 9. Загальна кількість докторантів за 1 спеціальністю 10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 11. Загальна частка викладачів, які пройшли 37 36 підвищення кваліфікації за останні 5 років. %

Роки 2005-2006 2006-2007 2007-2008 5 6 7 всього 14 всього 56 д.н., пр. – 3 д.н., пр. – 5 к.н., доц.- 3 к.н.- 28 доц. - 27 5 7 14 7 2 1

100 5 28 3 2

47 57 57 2 1 1 -

44 50 42 2 2 -

870

770

+

+

-

-

35

3 37

ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИПУСКНОЇ КАФЕДРИ ГІДРОЕКОЛОГІЇ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ № п/п

1

2

Прізвище, ім’я та побатькові викладача

Ющенко Юрій Сергійович 1957 р.н. (штатний)

Кирилюк Мирослав Іванович, 1933 р.н. (штатний)

Які дисципліни викладає

1.Загальна гідрологія 2.Основи геоекології 3.Основи наукової діяльності 4.Науково-дослідна робота студентів

1.Сучасні концепції оптимізації природокористування 2.Екологічна політика сталого розвитку

Посада, серія, № диплому, ким і коли виданий

Вчене звання, науковий ступінь

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення спеціальність

Підвищення кваліфікації

Зав кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення. Професор ПР12 №004823, МОН України рішенням атестаційної колегії, 2007р

Доктор географічних наук за спеціальністю гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, диплом ДД №004903 від 9.03.06 р.

Чернівецький державний університет, 1979р., “Географія””

Захист докторської роботи у 2005 р.

Професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення ПР № 000589, Вчена рада Чернівецького університету, 1992 р.

Доктор географічних наук за спеціальністю гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія ДП №004056, ВАК при Совете Министров СССР, 1990 р.

Чернівецький державний університет, 1959 р., “Гідрологія”

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернівецькій обл. 2002р.,

3

Цапу Валеріан Федорович, 1938р.н. (штатний)

4

Тураш Галина Олександрівна 1967 р.н. (сумісник)

5

Явкін Вячеслав Григорович 1953 р.н. (сумісник)

1.Управління природоохоронною діяльністю 2.Педагогіка і методика викладання екології 3.Методика викладання екології у ВШ 4.Інтелектуальна власність 5.ТЕОВ

1.Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості вод 2.Моніторинг навколишнього середовища

1.Вчення про ріки

Доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Доцент кафедри економічної географії, рішенням Высшей атестацыонной комичсии при совете Министров СССР 1986г, ДЦ №094718

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму. Доцент, ДЦ АЕ №000282, вченою радою МОН України

Кандидат географічних наук за спеціальністю: економічна та соціальна географія Кандидат, МГФ №002620, решение совета Тбилистского ордена Трудового Красного Знамени государственный университет от 1974 г.

Тираспольський державний педагогічний інститут, 1961р., “Вчитель географії та біології”

2002 рік, Управління мінекобезпеки по Чернівецькій області

-

Чернівецький державний університет, 1990, “ Хімія ”

Аспірантура інституту колоїдної хімії та хімії води

Кандидат географічних наук за спеціальністю: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія КН №08686, спеціалізованою вченою радою ВАК,1995р

Чернівецький державний університет, 1973 р., “Географія”.

Докторантура Одеського державного екологічного університету, 20032005 рр

6

Смирнова Віра Генадіївна 1960 р.н. (сумісник)

1.Антропогенні зміни водних об’єктів 2.Екологічна експертиза

Доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

1.Екологічна метрологія

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

7

Ніколаєв Андрій Миколайович 1956 р.н. (сумісник))

8

Сівак Володимир Карлович 1946 р.н. (сумісник)

9

Кирилюк Олена Володимирівна 1983 р.н. (штатний)

10

Гончар Олеся Миколаївна 1980 р.н. (штатний)

1.Основи екологічної токсикології 2.Управління техногенною екологічною безпекою та екологічний ризик

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Костенюк Людмила Володимирівна 1982 р.н. (штатний)

1.Вчення про ріки 2.Проблеми екологічного руслознавства 3.Екологічна політика сталого розвитку 4.Науково-дослідна робота студентів 5.Екологічна експертиза 6.Антропогенні зміни водних об’єктів

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

11

1.Природоохоронне інспектування

1.Основи водного законодавства і юридичні аспекти

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кандидат географічних наук за спеціальністю: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

Чернівецький державний університет, 1982р. „Географія”

-

Чернівецький державний університет,1977 “Географія”

-

Львовский лесотехнический інститут, 1973 „Лесоинженерное дело”

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

-

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2002р., “Географія”

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004р, магістр з екології

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернівецькій обл. 2003р., . НДІ „Проектреконструк ція”

Захист кандидатської дисертації 14 листопада 2007. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області , 2007р.

Запланована на лютий 2008 р Інститут медикоекологічних проблем МОЗ України

Басейнове управління водних ресурсів, 2007

12

Беднарчик Любов Ігорівна, 1983 р.н. (штатний)

13

Пасічник Микола Дмитрович, 1984 р.н. (штатний)

14

Опеченик Віталій Миколайович 1985 р.н. (штатний)

1.Основи екологічної безпеки території та акваторії 2.Гідрооснови гідротехніки, меліороції 3.Методи вимірювання параметрів навколшнього середовища 4.Вступ до гідроекології 1.Основи екологічного підприємництва 2.Регіональне використання та охорона водних ресурсів 3.Загальна гідрологія 4.Моніторинг навколишнього середовища 5.Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 6. Прикладні питання регіонального використання вод України 1.Екологічна паспортизація територій і підприємств 2.Основи охорони праці 3.Основи геоекології 4.Сучасні концепції оптимізації природокористування 5.Сучасні методи екологічних досліджень

Зав.кафедрою гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

Асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007р, магістр з екології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатського мінімуму

проф. Ющенко Ю.С

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра – 7776 год З них виконують: 1. Доктори наук, професори – 918 год (12.0%) 2. Кандидати наук, доценти – 4562 год (58.5%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 2296 год (29.5%) В тому числі: Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 1. Доктори наук, професори – 0 год (0%) 2. Кандидати наук, доценти – 513 год (38.0%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 837 год (62.0%) Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 1. Доктори наук, професори – 541 год (17.1%) 2. Кандидати наук, доценти – 2078 год (65.8%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 541 год (17.1%) Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 1. Доктори наук, професори – 378 год (14.1%) 2. Кандидати наук, доценти – 1029 год (38.5%) 3. Асистенти без наукового ступеня – 1269 год (47.4%)

Декан географічного факультету

проф. Руденко В.П.

Таблиця 5.3. СПИСОК науково-педагогічного персоналу кафедр, які забезпечують викладання лекційних годин гуманітарного і соціально-економічного циклу навчального плану спеціальності “ Екологія, охорона навколишнього середовища та балансоване природокористування ” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича № Кафедра (відмітити п/п випускаючу)

1

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження (штатний, сумісник) Зажаєв Борис Леонтійович

Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність

Науковий ступінь, спеціальність за дипломом

Вчене звання, за якою кафедрою

Дисципліни, які викладає

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

Кишинів. пед.інститут, 1956, фізичне виховання

-

Доцент

А.1.02. Фізичне виховання

ЧДУ, укр. мова і літ.

к.філол.н.

Доцент

-

Асистент

А.1.05. Українська мова А.1.06. Іноземна мова (англійська)

Буковинський державний медичний університет, 2006р. -

-

Асистент

А.1.06. Іноземна мова (французька)

ЧТЕІ КНТЕУ, кафедра іноземних мов, 2006р.

-

Асистент

А.1.06.

-

2

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бичкова Т.С.

3

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ас. Вакарюк Р.В.

4

КАФЕДРА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

5

КАФЕДРА

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 1998р., англійська мова та література ас. Краснокутська Чернівецький А.О. національний університет ім.Ю.Федьковича, 2006, мова та література (французька) ас. Солонар О.В.

-

ГЕРМАНСЬКОГО, ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

Іноземна мова (німецька)

6

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Ботушанський Олег Васильович

7

КАФЕДРА СЛОВ‘ЯНСЬКОЇ

Клим’юк Ю.І.

ЧДУ, 1986, історія

к.істор.н

Доцент

А.1.09. Історія України

к.філол.н

Доцент

А.1.11. Культорологія

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка, 2005р.

ФІЛОЛОГІЇ ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

8

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Родіонова Ірина Василівна

ЧДУ, 1998 р., правознавство

-

Асистент

А.1.08. Правознавство

9

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Каралаш Наталя Григорівна

ЧДУ, 1977 р., франц.мова

к.філос.н

Доцент

А.1.10. Філософія

10

КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА ТЕОЛОГІЇ

Марчишак Арсен Романович

ЧНУ, 2001 р., релігієзнавство

-

Асистент

А.1.10. Релігієзнавство

11

КАФЕДРА

Чемісова Ніна Анатоліївна

Чернівецький націо нальний університет 2002 Міжнародна економіка

-

Aсистент

А.1.07. Економічна теорія

-

Медіна Тетяна

ЧДУ, 1992 р.,

к.соціол.н.

Доцент

А.1.03.

Буковинський

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

12

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

НКЦ Одеської національної юридичної академії (м.Чернівці), 2007р. Буковинська державна медична академія, 2002р. -

13

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

14 КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 15

ПСИХОЛОГІЇ

В’ячеславівна

історія

Демидов Володимир Анатолійович Степаненко Ольга Петрівна Давидюк Наталя Миколаївна, 1955 р. (шт.)

ЧДУ, 1977 р., історія

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ЧДУ, 1982, Психологія

Соціологія

к.екон.н.

Доцент

А.1.04. Політологія

-

Асистент

Психологія

К.пед.н., 10.12.2003 р.

Доцент

Психологія

С.В. Мельничук

державний медичний університет, кафедра психології і соціології, 2007р. Аспірантура ЧНУ, 2001р.

Аспірантура ЧНУ, 2003р.

Таблиця 5.4. СПИСОК науково-педагогічного персоналу кафедр, які забезпечують викладання лекційних годин природничонаукового і професійно-орієнтованого циклу навчального плану спеціальності “ Екологія, охорона навколишньогосередовища та балансоване природокористування ” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича № п/п

Кафедра (відмітити випускаючу)

Прізвище, ім’я, Вища освіта: Науковий Вчене по батькові, що закінчив, ступінь, звання, рік коли, спеціальність за якою народження спеціальність за дипломом кафедрою (штатний, сумісник) Царьков Чернівецький кандидат фіз.Доцент Михайло держуніверси мат наук Юрійович тет, 1969р. МФМ виданий 30.10.1974 р. Маценко Чернівецький канд. фіз.-мат Доцент Василь держуніверси наук Григорович тет, 1975р., 25.05.1953р. математика

1

Кафедра диференційних рівнянь

2

Математичного аналізу

3

Загальної фізики

Стасик Мирослав Остапович 1959р.

4

Неорганічної та аналітичної хімії

Фейчук Петро Іванович, 1947 р. (шт.)

5

Кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних

Борук Сергій Дмитрович

Чернівецький держуніверси тет, 1981, фізика

канд. фіз.-мат наук

ЧДУ, 1970 р. к. хім.н., 05.11.1980 р. Хімія, неорганічна хімія хімічний Кандидат факультет хімічних наук, Чернівецького 22 грудня державного 1995

Дисципліни, які викладає

Підвищення кваліфікації, форма, рік, організація

Вища математика

2007р. Буковинський університет

2007р., Москва, Общественный центр Академии наук России

В о доцент

Обчислювальна техніка та основи програмування, Систем. та інформатика Фізика

Доцент

Радіоекологія

Інститут фізики при Карловому університеті (м.Прага), 2006р., 2007р.

Доцент

Техноекологія

Стажування без відриву від виробництва в лабораторії Фізичної та хімічної аналітики ДП

2004р. Чернівецький ремонтно-механічний завод

виробництв

6

Кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних виробництв

Скіп Борис Васильович

7

Ґрунтознавст. та землевпорядкува ння

Нікорич Володимир Андрійович

8

Ботаніки та охорони природи

Баканова Наталя Вікторівна 04.07.1946р.

9

Загальної та експеримент. екології

10

ботаніки та охорони природи

Руденко Світлана Степанівна, 1959 р. (шт.) Решетюк Олеся Володимирівна 1971р.

університету за спеціальністю «хімія», 1987 рік хімічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «хімія», 1997 рік Чернівецький держуніверси тет, 1994, агрохімія і грунтознавств о ЧДУ, 1969, Спец. „Біохімія”

НДІ медико-екологічних проблем з 17.04.2006 р. по 19.05.2006 р. К.х.н. ДК 4 липня 2001 р.

Доцент

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Стажування без відриву від виробництва в лабораторії Фізичної та хімічної аналітики ДП НДІ медико-екологічних проблем з 18.09.2006 р. по 18.10.2006 р

канд. біол. наук

Доцент

Ґрунтознавство

2005р. укрземпроект

к.б.н., 06.10.1978

Доцент

Біологія

2002р. Рогізнянський науково-промисловий комплекс „Еліта”

ЧДУ, 1981 р. Біологія

Д.біол.н., 25.05.2000 р.

Професор

Основи загальної екології

Докторантура ЧНУ, 2002р.

ЧДУ, 1993, спеціал. Біологія,

к.б.н., спец. Ботаніка 8.10.2003

асистент

Заповідна справа

2007, на базі НПП „Вижницький”

11

Загальної та експеримент. екології

Ситнікова Ірина Олександрівна

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 26.06.1992р., Біологія

Доцент, Кандидат біологічних наук, 13.01.1999

Доцент

Екологія людини

12

кафедра ґрунтознавства та землевпорядкува ння Кафедра екології та біомоніторингу

Дмитрук Юрій Михайлович 1959 р.н.

ЧДУ, 1985 р., географія

Доцент

Біогеохімія

2006 р. Захист докторської дисертації

Морозова Тетяна Василівна 1971р.

асистент

Нормування антропогенного навантаження

2005р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, захист кандидатської дисертації

14

Загальної і соціальної педагогіки

Ковальчук Інна Владиславівна, 1975 р. (шт.)

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 26.06.1993р., Біологія ЧДУ, 1997 р. Народознав.

Д.б.н., 03.00.18 грунтознавств о Кандидат біологічних наук, 30.06.2005

15

Медичної підготовки

Черн.мед.ін-т, 1960 р.

16

Медичної підготовки

Томусяк Тадеуш Леонтійович, 1936 р. (шт.) Панчук М.М. Руденко Валерій Петрович, 1956 р. (шт.) Грицку Вероніка Степанівна,

ЧДУ, 1978, Географія

Д.геогр.н., 02.10.1992 р.

ЧДУ, 1983, Географія

К.геогр.н., 08.11.2000 р.

13

17

18

Економічної географії та екологічного

К.пед.н., 10.04.2002 р. Д.мед.н, 16.11.1984р. К.мед.н

Доцент

Педагогіка та Чернівецький обласний методика викладання інститут післядипломної екології педагогічної освіти, 20062007 р.р. Професор Основи медичних Буковинська державна знань медична академія, 2002 р. Доцент

Безпека Життєдіяльності Професор Географія природно- Чернівецький обласний ресурсного потенціалу інститут післядипломної України педагогічної освіти, 2002 р. Доцент Економіка Чернівецький обласний природокористування інститут післядипломної педагогічної освіти,

менеджменту 19

20

21 22

Фізичної географії та раціонального природокористув ання

23 24 25

26

Географії України, картографії та геоінформатики

1959 р. (шт.) Кібич Ірина Володимирівна, 1958 р. (шт.)

2003 р. Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2003 р.

ЧДУ, 1980, Біологія

К.біол.н. 06.12.1989 р.

Доцент

Соціальна екологія

Данілова Ольга Миколаївна, 1971 р.

ЧДУ, 1993, Географія

К.с.г.н., 14.03.2001 р.

Доцент

Лісова таксація

Чернега Петро Іванович, 1960 р. (шт.)

ЧДУ, 1986, Географія

К.геогр.н., 21.11.1995 р.

Доцент

Геологія з основами геоморфології

Дутчак Микола Васильович, 1957 р. (шт.)

ЧДУ, 1984, Географія

К.геогр.н., 16.11.1994 р.

Доцент

Геологія з основами геоморфології

Киналь Ольга Володимирівна, 1956 р. (шт.) Джаман Василь Олексійович, 1960 р. (шт.) Заячук Мирослав Дмитрович, 1975 р. (шт.)

ЧДУ, 1978, Географія

К.геогр.н., 13.06.2001 р.

Доцент

Метеорологія і кліматологія

ЧДУ, 1982, Географія

Д.геогр.н., 16.09.2004 р.

Професор

Урбоекологія

Докторантура КНУ, 2004 р.

ЧДУ, 1997, Географія

К.геогр.н., 10.11.2000 р.

Доцент

Топографія з основами геодезії

Чернівецький обласний науково-методичний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005 р.

Кирилюк Мирослав Іванович,

ЧДУ, 1959, Географія

Д.геогр.н., 05.10.1990 р.

Професор Основи раціонального природокор. й охорони природи

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2003 р. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області, 2004 р. Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області, 2004 р. Чернівецький обласний гідрометеоцентр, 2006 р.

Управління Мінекобезпеки по Чернівецькій області,

1933 р. (шт.) Сівак Володимир Карлович (сумісник)

27

28

29

30

Гідроекології, водопостачання та водовідведення (Випускаюча)

Ющенко Юрій Сергійович, 1957 р. (шт.) Смирнова Віра Геннадіївна, 1960 р. (сумісник) Цапу Валерян Федорович, 1939, (шт)

2000 р. Львовский лесотехничеч кий институт по сельскому хозяйству, 1973, инженер технолог ЧДУ, 1979, Географія

Асистент

Природоохоронне інспектування

Д.геогр.н., 09.03.2006 р.

Професор

ЧДУ, 1982, Географія

К.геогр.н., 10.03.2004 р.

Доцент

Загальна гідрологія Основи наукової діяльності Основи геоекології Антропогенні зміни водних об’єктів

Тираспольський державний педагогічний інститут, 1961р., “Вчитель географії та біології” Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2005р, магістр з екології

Кандидат географічних наук за спеціальністю: економічна та соціальна географія

Доцент

Управління природоохоронною діяльністю

2002 рік, Управління мінекобезпеки по Чернівецькій області

асистент

1.Основи екологічної безпеки території та акваторії 2.Гідрооснови гідротехніки, меліороції 3.Вступ до гідроекології

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

Аспірантура інституту колоїдної хімії та хімії води

31

Беднарчик Любов Ігорівна, 1983 р.н. (штатний)

32

Тураш Галина Олександрівна 1967 (сумісник)

Чернівецьк ий державний університет, 1990, “ Хімія ”

асистент

1.Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості вод 2.Моніторинг навколишнього середовища

33

Костенюк Людмила Володимирівна

Чернівецький національний

асистент

1.Вчення про ріки 2.Проблеми

Докторантура ЧНУ, 2005 р. Нострифікація кандидатської дисертації при КНУ ім. Т.Шевченка, 2003 р.

1982 р.н.

університет імені Юрія Федьковича, 2004р, магістр з екології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006р, магістр з екології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007р, магістр з екології

34

Пасічник Микола Дмитрович, 1984 р.н.

35

Опеченик Віталій Миколайович 1985 р.н.

36

Веприк Наталія Петрівна, 1974 р. (шт.)

ЧДУ, 1997, Географія

Присакар Віталій Борисович, 1961 р. (шт.)

ЧДУ, 1988, Географія

37

Соціальної географії та рекреаційного природокористув ання

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

екологічного руслознавства

асистент

1.Основи екологічного підприємництва 2.Регіональне використання та охорона водних ресурсів

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

асистент

1.Екологічна паспортизація територій і підприємств 2.Основи геоекології 3.Сучасні концепції оптимізації природокористування 4.Сучасні методи екологічних досліджень

Прикріплення до кафедри з метою здачі кандидатських іспитів

К.геогр.н., 15.01.2003 р.

Доцент

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

К.геогр.н., 10.04.2002 р.

Доцент

Ландшафтна екологія

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007 р. Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007 р.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Матеріально-технічне забезпечення ДОВІДКА про стан матеріально-технічного забезпечення спеціальності 6.040106 –Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, напрям підготовки - Географія, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Навчальний процес відбувається у 15 обладнаних для цього навчальних корпусах. Для утримання будівель у належному технічному стані адміністрація університету щорічно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси. Загальна площа споруд і будівель, що належать університету і використовуються для проведення навчальнолабораторних занять, адміністративних, господарських та інших цілей, становить 110149 м2. З них, навчальна — 85124 м2, проблемні та галузеві лабораторії — 1523 м2. Навчальні площі за останні три роки постійно зростають, що забезпечує відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій. У даний час навчальні корпуси університету налічують: 82 обладнаних лекційних аудиторій та 69 спеціалізованих лабораторій. За останні три роки суттєво оновився комп’ютерний парк. Створено 5 нових комп'ютерних класів, тепер їх в університеті 19, що створює умови для забезпечення ефективного викладання інженерно-технічних та прикладних дисциплін. Обчислювальна техніка використовується також для реалізації цілої низки управлінських та фінансово-економічних завдань. В університеті існує мережа управління навчальним процесом (навчальний відділ — факультети), де функціонують підсистеми: стандарти освіти за напрямками, робочі навчальні плани для фахівців усіх спеціальностей, контингент студентів денної та заочної форм навчання, рубіжний контроль знань та результати заліково-екзаменаційних сесій, рейтинги студентів за підсумковим контролем знань, нарахування стипендій, друкування групових відомостей для заліків та екзаменів, активно впроваджується система навчання за Болонською Декларацією та ін. Під час вступної кампанії в університеті функціонують 2 підсистеми: абітурієнт і студент. У підсистемі управління фінансово-економічною діяльністю університету в локальній мережі функціонують програми нарахування заробітної плати, плати за квартири, виплата стипендії, касові операції, депонентська заборгованість, контроль за укладенням та виконанням договорів зі студентами, що навчаються в університеті на умовах повної оплати, баланс бухгалтерських рахунків, штатний розклад, кадри, облік матеріальних ресурсів, облік банківських операцій тощо. У даний час виникла потреба об'єднати локальні мережі в єдину внутрішню, тому в Чернівецькому національному університеті створена загальна внутрішня мережа "Intranet". Вісім років тому університет увійшов до міжнародної мережі "Internet". Більше 50 підрозділів ЧНУ мають можливість вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись бібліотечними фондами всього світу. З об'єднанням мережі "Intranet" та "Internet" число користувачів "Internet" зросте удвічі.

Географічний факультет ЧНУ для освітньої дiяльностi зi спецiальностi "Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" використовує матерiально-технiчну базу ЧНУ: 17 навчальних аудиторiй (4 кор.), 6 навчальних аудиторій (5 корпус ЧНУ), 6 навчальних аудиторiй (11 корпус ЧНУ), 1 комп'ютерний клас (4 корпус, 26 ауд.), 2 навчальні лабораторiї (6 корпус ЧНУ), 1 навчальна лабораторiя (гідрохімічна лабораторія ЧНУ), 1 аудиторія в Геофізичній обсерваторії ЧНУ, якi одночасно дозволяють проводити навчання понад 900 студентiв. У користуванні університету є 2 спортивно-оздоровчі комплекси загальною площею 1550 м2. У приміщеннях навчальних корпусів працюють їдальні та буфети на 1122 посадкових місця. На території студмістечка знаходяться 7 гуртожитків загальною площею 28895 м2, житловою – 16997 м2. Загальна кількість місць у гуртожитках — 2644. Площа проживання на одного студента становить 6,4 м2. У студмістечку функціонують їдальня, буфети, медпункт. Ремонт об'єктів університету здійснює ремонтно-будівельна група. У 2004 р. в університеті виконувалися роботи по капітальному будівництву, капітальному і поточному ремонтах, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. Майже завершено будівництво двоповерхової частини навчально-лабораторного корпусу по вул. Рівненській. Продовжувалися роботи по створенню нормальних робочих місць у корпусах. Так, відремонтовані і переобладнані підвальні приміщення другого корпусу, що дало змогу збільшити аудиторний фонд не лише у даному корпусі, а також й у першому. Закінчується реставрація фасаду корпусу №6 (факультети філологічний та філософсько-теологічний). У студмістечку відремонтовано 7 коридорів у гуртожитках, 32 кухні, 2 кімнати для занять і відпочинку. Замінено 370 погонних метрів труб водопостачання і систем опалення, замінено 8 і відремонтовано 37 засувок у системі опалення, а також замінено 259 кв. м. дощаних підлог. У науковій бібліотеці загальним фондом 2,5 млн. примірників функціонує 6 читальних залів на 488 посадкових місць, зали рідкісних видань, каталогів та довідковобібліографічний. Бібліотека є членом консорціуму “Інформатіо” та має доступ до баз даних компанії EBSCO ( повнотекстові бази наукових періодичних видань світу) Усі будівлі другого та третього класу довговічності, під'єднані до інженерних мереж (газ, водотік, каналізація, тепломережі, електропостачання, слаботочні мережі). Матеріальні цінності зберігаються на складах та у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В усіх корпусах цілодобово діє воєнізована охорона. Підготовка фахівців за спеціальністю 6.070502 “Економічна і соціальна географія” повністю забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної роботи (в тому числі бібліотека, читальні зали, учбові кімнати в гуртожитках, тощо) проживання та культурно-соціального життя студентів. Географічний факультет ЧНУ, на площах якого в основному здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та

науково-дослідними лабораторіями. Так для проведення навчального процесу на факультетах обладнанні такі лабораторії та навчальні класи: – 17 навчальних аудиторій (4 корп.); – 2 комп'ютерних класи (4 корпус, 8 і 26 ауд.), якi одночасно дозволяють проводити навчання 19 студентiв; – 6 навчальних аудиторiй (11 корпус ЧНУ); – 2 навчальні лабораторії (6 корпус ЧНУ); – 1 навчальна лабораторiя (гідрохімічна лабораторія ЧНУ); – 1 аудиторія в навчально-науковій геофізичній обсерваторії ЧНУ ім.Ю.Федьковича. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” №

Назва або № Кількість та лабораторії, її марка ПЕОМ площа, м

1

К.4, ауд. №26, 1-й комп’ютерний клас, 30 м.кв. 2 К.4, ауд. №8, 2-й комп’ютерний клас, 18 м.кв

14, IBM РС Compatible

Назва дисципліни за навчальним планом 1. Топографія з основами картографії. 2. Банки бази даних 3.

Кількість Примітка пакетів прикладних програм 3

5, IBM РС Compatible

1. Загальна гідрологія 2. Методи вимірювання навколишнього середовища

2

Тривалість роботи кожного студента з ЕОМ в середньому 1,2 год. на день. Комп’ютерний клас під’єднано до глобальної мережі Internet. Для виконання курсових і випускної робіт, проведення виробничої та переддипломної практики та навчального процесу в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів університету. Наведене свідчить про те, що ЧНУ має необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки фахівців за спеціальністю 6.040106 –"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Ректор

Мельничук С.В.

Проректор з навчально-організаційної роботи

Григоращук І.М.

Декан географічного факультету

Руденко В.П.

6.2. Інформаційне забезпечення Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету є однією з найстаріших та укомплектованих бібліотек України. Фонд бібліотеки різнобічний за змістом і нараховує понад 2,5 млн. примірників. В останні роки відбулося значне оновлення книжкового фонду. Бібліотека ЧНУ поповнилася новітніми виданнями та перевиданнями праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Бібліотека підтримувала і підтримує книгообміні зв’язки з науковими бібліотеками Росії, Болгарії, Румунії, США, Канади, Англії. В останній період середньорічна книговидача становила 500-600 тисяч примірників. Фонд бібліотеки забезпечений науково-методичними та навчальними посібниками і підручниками з загальної і гідроекології. Зокрема, тільки по дисциплінах, які пов’язані з викладанням нормативних навчальних та фундаментальних дисциплін зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, бібліотека налічує понад 650 найменувань книг та підручників по 15-20 примірників кожного. Стосовно циклу професійно-орієнтовних предметів та дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу і вільного вибору студентів, який передбачається навчальним планом з даного фаху, то вони також забезпечені відповідною літературою порядку 50 найменувань по 5-10 примірників. Перелік основної навчальної літератури зі спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, що наявна у науковій бібліотеці ЧНУ, представлений у таблиці 6.2. За останні 5-6 років фонд наукової бібліотеки поповнився новими навчальними посібниками, підготовленими викладачами всіх кафедр географічного факультету ЧНУ з циклу дисциплін природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу і вільного вибору студентів. За цей час підготовлено і надруковано понад 20 методичних розробок та рекомендацій, що стосуються циклу фундаментальних та професійно-орієнтовних

дисциплін спеціальності „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”. Наукова бібліотека ЧНУ отримує періодичні журнали та збірники, тематика яких пов’язана з напрямом підготовки “Екологія” і спеціальністю „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”. Більшість з них відносяться до фахових періодичних видань. Серед періодичних видань, які отримує наукова бібліотека ЧНУ, відмітимо журнали: Екологія та ноосфера, Экологическое право, Вестник московского ун-та. Серия 1-6 «География»,Геоінформатика, Екологія довкілля та безпека життядіяльності, Геодезія та картографія, Геологія і геофізика, Геофизический журнал, Гидробиологический журнал, Геохимия, Химия природних соеденений, Водные ресурси, Екологія, Экология и жизнь, География и природные ресурсы, Заповідна справа в Україні, Зелені Карпати, Зелена Буковина, Краєзнавство, Природа, , Український географічний журнал; газети: Зелений світ: екологічна газета України; Краєзнавство. Географія. Туризм та інші. Починаючи з 1996 року на факультеті виходить Науковий вісник Чернівецького університету (серія: Географія), який згідно з переліком ВАК України вважається фаховим виданням. Останнім часом інформаційне забезпечення навчальної та науково-дослідної роботи значно покращилося завдяки створенню факультетської мережі “Інтернет”. Це сприяє поліпшенню інформаційного забезпечення навчального процесу і виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів. Бібліотека, географічний факультет ЧНУ мають в наявності копіювальну техніку, що дає змогу розмножувати необхідні видання та конспекти лекцій.

Таблиця 6.2 СПИСОК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ з дисциплін навчального плану за спеціальністю 6. 040106„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр), що є в бібліотеці ЧНУ Таблиця 6.6.

Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

№ п/п

Назва дисциплін за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

1 2 3 4 ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ Нарис істрорії України в 21 Дорошенко Д.І. х томах Верестюк В.В., Історія України: 2 Гараль О.В., навчальний посібник Гуржій О.І. Історія України: метод. 3 Демочко В.К. та ін. рекоменд. для студ. природнич. факультетів І І.Крип’якевич, М.Терлецький, 4 Історія України Історія України П.Ісаїв, М.Дольницький Грушевський Ілюстрована історія 5 М.Ілюстрована України історія України Б.Ф.Білецький, Історія України: Від П.П.Коцур, 6 найдавніших часів до Ю.І.Макар, наших днів В.П.Коцур. 7 8 9 10

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Субтельний О.

Україна: історія.

Глущик С.В., Дияк О.В.

Сучасні ділові папери

За ред. Н.Д.Бабич

Культура ділового мовлення: Практикум

За ред. Н.Д.Бабич

Ділова українська мова

Видавництво, рік та мова видання

Кількість примірників

5

6

К.:Глобус, 1992, укр.мова

15

К.: Альтернативи 1997, укр.мова

60

Чернівці: Рута, 1996, укр.мова

40

Л.: „Фенікс”, 1991

15

К.: 1991.

10

Чернівці: Рута, 1994. – 245 с.

80

К.: Либідь, 1991. – 512 с. К.: А.С.К., 2000, укр.мова Чернівці: Рута, 1997, укр.мова Чернівці: Рута, 1996, укр.мова

Кількість студентів, що одночасно вивчають дисципліну 7

200

38 15 30 30

200

11

Паламар Л.М., Кацавець Г.М.

12

Кордон М.В.

13

Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф.

14

Огієнко Іван Культурологія

Мова ділових паперів Українська та зарубіжна культура: курс лекцій Українська та зарубіжна культура:нач. посібник Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій Теорія та історія культури (культурологія): Конспекти лекцій

15.

Лобас В.Х.

16.

Бойко А.К., Гнатенко П.І., Феоктистов Л.М. та ін.

17.

Чорний І.П., Танасійчук В.В.

18.

Надольний І.Ф.

Філософія: курс лекцій.

Горак Г.І. Губернський Л.В., Надольний І.Ф. та ін. За ред. І.В. Бичка

Філософія Філософія: Навчальний посібник Філософія Основи психології і педагогіки: Підручник для вищих навч. закладів Історія психологій. Навч. посіб. Психологія особистості. Навч.посіб.

19.

Філософія

20. 21.

Бандурка О.М., Тюріна В.О.

22. 23.

Психологія

Ковальчук М.

24.

Ліфарєва Н.

25.

За ред. Ю.Л.Трофімова

Психологія: Підручник

Забарний Г.Г.

Основи держави і права: Навч. Посібник

26.

Правознавство

К.: Либідь, 1995, укр.мова К.: ЦУЛ, 2002, укр.мова К.: Знання-Прес, 2002, укр.мова

26 50 15

Київ: „Абрис”, 1991

10

К., 2000. – 224 с.

8

К.: Либідь, 1992. – 329 с.

18

Чернівці: Рута, 2001. – 63 с.

9

200

К.: Вікар., 2000.-622 с., укр.мова К., 1998, укр.мова К.: Вікар, 2001, укр.мова К.: Б.и., 1994

14 18 32 21

Харків, 2003, укр.мова

45

К.: Елена, 2004

20

К.: ЦУЛ, 2003

30

К.: Либідь, 2000. – 560 с. К.: Паливода, 2002, укр.мова

155

144

16 5

155

27.

Болотіна Н.Б.

Трудове право України

28.

Карпенко Д.О.

Трудове право України: курс лекцій

29.

За ред. Гончаренко В.

30.

Андрійчук В.

31.

Опришко В.

32.

Котюк В.О. Радугин А.А., Радугин К.А. За ред. В.М.Пічи

33 34 35

Соціологія

36

Якуба О.О.

37

Гелей С.Д., Рутор С.М.

38

Політологія

39 40 41 42 .

Попова И.М.

43

Економічна теорія

За ред. В.Й. Скиби

Правознавство Правознавство. Навч. посібник Правознавство. Підручник Основи держави і права: Навч. посібник.

К.:Вікар, 2004, укр.мова К.:Правові джерела,1999, укр.мова К.: Форум, 2002

10

К.: Слово, ВД, 2003

25

К.: КНЕУ, 2003 К.: Атіка, 2001. – 431 с.

20

25 15

3

Социология

М., 1993, рос.мова

16

Соціологія. Курс лекцій Соціология. Введение в специальность

К., 1996, укр.мова К.: Тандем, 1998, укр.мова Харків, 1996, укр.мова

5

Соціологія Політологія: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки: Навч. Посібник

Кирилюк Ф.М.

Історія політології

За ред. К.М.Левківського Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Бутук А.И. Мочерний С.В, Єрохін С.А.

Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. Посібник Основи економічної теорії Экономическая теория Основи економічної теорії: Навч. Посібник

10 18

Львів: Світ, 2001, укр.мова

25

К.: Основа, 1996, укр.мова

30

К.: Знання України, 2002, укр.мова К.: Вища школа., 1991, укр.мова К.: Вища школа, 1997, укр.мова К.: Викар, 2000 К.: Академія, 2003, укр.мова

100

100

5 7 27 19 25

144

Німецька мова з новим правописом Практический курс . 45 Попов А.А. и др. немецкого языка Граматика сучасної . 46 Верба Л.Г., Верба Г.В. англійської мови: Довідник Англійська мова для . 47 Іноземна мова За ред. В.К.Шпака повсякденного спілкування Expression orale (le lexique . 48 Драненко Г.Ф. thématique) Cours accéléré de la . 49 Крючков Г.Г. française Англійська мова для . 50 Шпак В.К. та ін. повсякденного спілкування За наук. ред проф. Академічне . 51 А.Колодного релігієзнавство: Підручник Докаш В.І., Лешан Загальне релігієзнавство: . 52 Релігієзнавство В.Ю. Навчальний посібник . 53 Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник Релігієзнавство: Навч. . 54 За ред. С.А. Бублика посібник ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Лавренчук В.П., Курс лекцій з вищої . 55 Готинчан Т.І., Дронь математики В.С., Кондур О.С. Лавренчук В.П., . 56 Вища Готинчан Т.І., Дронь Вища математика математика В.С., Кондур О.С. Сборник задач по высшей . 57 Минорский В.П. математике Кудрявцев В.А,, Краткий курс высшей . 58 Демидович Б.П. математики.Учеб.пособие .

.

44

59

Жовківський А.М.

Хімія

Глінка М.Л.

Загальна хімія

Чернівці: Рута, 2000, укр.мова К.: Вища школа, 1979 К.: В.П. Логос, укр.мова К.: Вища школа, 2002, укр.мова Чернівці, 2001, франц.мова K., 1991, франц.мова

25 18 42 26 22 20

К., 1999, укр.мова

30

К.:, 2000, укр.мова

20

Ч.: 2001, укр.мова

10

К.:, 1997, укр.мова

25

К.:, 2000, укр.мова

28

Чернівці: Рута, 2003, укр.мова

50

Чернівці: Рута, 2002, укр.мова

50

М.: Наука, 1987, рос.мова М.: Наука, 1985.623 с. , рос.мова К.: Вища школа,1982, , укр.мова

155

144

200

16 8 24

200

.

60

Григор‘єва В.В., Самійленко В.М.

Загальна хімія

.

61

Гуцуляк В.М.

Геохімія ландшафту

.

62

Панчук О.Є., Фейчук П.І. та ін.

Методичні матеріали з курсу «Неорганічна хімія» для біологічного та географічного факультетів

.

63

Перельман А.И.

Геохимия

.

64

Астахов О.І., Касьяненко Г.І.

Посібник з хімії

.

65

.

66

Слюсарев А.О.

Біологія

Жукова С.В. Корольов В.О.

Биология

Лекції з медичної біології

Чернівці: ЧДУ, 1994, укр.мова М.: Высшая школа, 1989, рос.мова К.: Радянська школа,1981, укр.мова в 2 т/ М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. К.: Вища школа, 1993. – 346 с. Навчальний посібник. К.: Вища школа, 1992. – 420 с.

182 11 6 46 7 40

35 200

.

67

В.Н. Ярыгина Яригін В.М.

.

68

Грин Д., Стаут Р., Тейлор С

Биология

В 3-х т. Т. 1, 2, 3.М.: Мир, 1991.

2

.

69

Куровець М., Гунько Н.

Основи геології. Підручник

Львів. 1997. – 693 с.

2

.

70

Васильев Ю.М.

Общая и историческая геология.

.

71

Гурских Б.Н., Гурских Г.В.

Геология: Учебник

72

Гурских Б.Н., Корулин Д.М.

Геология общая и историческая: Учебное пособие.

.

Геологія з основами геоморфології

Біологія

К.: Вища школа, 1991, , укр.мова Чернівці: Рута,1994, укр.мова

М.: Недра, 1977. – 472 с. Минск: Вышейшая школа, 1985. – 318 с. Минск: Вышейшая школа, 1982. – 301 с.

50

2 14 2

300

.

73

Иванова М.Ф.

Общая геология с основами исторической геологии: Учебник.

М.: Выш. шк., 1980. – 440 с.

71

.

74

Короновский Н.В., Якушова А.Ф.

Основы геологии

М.: Высшая школа, 1991

74

.

75

Біленко Д.К.

Основи геології та мінералогії

К.: Вища школа, 1979

28

.

76

К.Фрей

Минералогическая энциклопедия

М.: Высшая школа, 1985

10

.

77

Леонтьев О.К., Рычагов Г.И.

Общая геоморфология.

М.: Высш. шк., 1988. – 320 с.

21

.

78

Леонтьев О.К., Рычагов Г.И.

Общая геоморфология

М.: Высшая школа,1988

127

.

79

Ананов Г.С., Леонтьев О.К.

Геоморфология материков и океанов

М.: Высш. шк., 1987

11

.

80

Цись П.М.

Геоморфологія УРСР

К.: Вища школа, 1962

33

Чернівці: ЧНУ, 2002.

50

Метеорологія і кліматологія

.

81

.

82

Моргоч О.В.

.

83

Хромов С.П.

Метеорология и климатология: Учебник.

.

84

Колесник П.І

Метеорологія: Практикум

85

Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В. и др

Климатология

.

Моргоч О.В.

Метеорологія та кліматологія. Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки

Чернівці: ЧНУ, 2002 50 Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с К.: Вища школа, 1986. Л.: Гидрометеоиздат, 1978

5 12 25

200

.

86

Блютген И.

География климатов

М.: Прогресс,1972

2

.

87

Дмитрук Ю.М.

Географія грунтів: Конспект лекцій. – Ч. І.

Чернівці, 1996. – 52 с.

7

.

88

Дмитрук Ю.М.

Географія грунтів: Методичні розробки.

Чернівці: ЧДУ, 1996. – 32 с.

4

К.: Вища школа, 1995

73 34

Грунтознавство

200

.

89

Чорний І.Б.

Географія грунтів з основами грунтознавства

.

90

Глазовская М.А.

Общее почвоведение и география почв

К.: Высшая школа, 1981

.

91

Стащук В.Ф. та ін.

БЖД: навч. Посібник в 2-х ч.

.

92

Лапін В.М.

Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник.

Чернівці:Рута, 2000, 55 укр.мова Львів: ЛБК НБУ, К.: Знання, 2000. – 186 25 с.

.

93

.

94

.

95

.

96

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Безпека життєдіяльності: Микитюк С.Д., Навч. посібник. Ч. 1. Булига П.І., Середовище проживання й Стратійчук Н.П. основи фізіології праці людини. Мережа регіональних Андрієнко Т.Л., ландшафтних парків Заповідна справа Клестов М.А., Прядко України: наукові та О.І організаційні основи створення. Основи заповідної справи: Грищенко Ю.М. Навчальний посібник. БЖД

Микитюк С.Д., Булига П.І., Стратійчук Н.П.

Чернівці: Рута, 2000. – 160 с.

11

Чернівці: Рута, 1999. – 144 с.

6

К., 1996. – 35 с.

10

Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.

30

200

100

.

Збірник законодавчих актів України про охорону Чернівці: Зелена навколишнього Буковина, 1996. – природного середовища у 340 с. 3-х томах. Т.1.

97

10

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

98 Інформатика і системологія

Фізика

Загальна гідрологія

"Андреевский издательский дом", 2008 г. - 248 с., рос. мова "Физматлит", 2006 г., - 768 с.

35

Евгений Истомин, Романченко В.И., Сергей Неклюдов.

Информатика и программирование (2-е издание)

Ф. Воройский.

Информатика. Энциклопедический словарь-справочник

Михаил Коляда.

Информатика

Трофимова Т.И

Физика. 500 основных законов и формул. Справочник для студентов вузов

Трофимова Т.И.

Курс физики

Трофимова Т.И., Павлова З.Г.

Сборник задач по курсу физики с решениями

Самотин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М.

Практикум по гидрологии

Л.: ГМИ, 1980, рос.мова

46

Чеботарев А.И

Общая гидрология

Л.: ГМИ, 1975, рос.мова

45

Чеботарев А.И

Гидрологический словарь

Л.: ГМИ, 1978, рос.мова

1

"Мир книги", 2007 г. - 192 с., рос. мова Высшая школа, 1992 г. - 63 с., рос. мова Высшая школа, 1995 г. - 542 с., рос. мова Высшая школа, 1997 г. - 591 с., рос. мова

5

100

50

15

30

100

60

200

Чернівці: ЧДУ, 1999, укр.мова

2

Чернівці: ЧДУ, 1999, укр.мова

3

Чернівці: Рута, 2001, укр.мова

10

М., 1986. – 176 с.

2

Под ред. А.В.Гедылина. Ч.2.

Вступ до гідрології: конспект лекцій Методи первинної статистичної обробки гідрологічної інформації: методичні вказівки для практичної роботи Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат Картография. Использование карт в науках о Земле. Т. 12. Картография с основами топографии. Учебник

М.: Просвещение, 1973. – 248 с.

43

Под ред. Г.Ю.Грюнбер-га.

Картография с основами топографии. Учебник

М.: Просвещение, 1991. – 368 с.

3

Под ред. Н.Н.Лосякова

Топографическое черчение: Учебник

М.: Недра, 1986. – 328 с.

9

За ред. А.П.Божка.

Топографія з основами геодезії: Підручник

К.: Вища школа, 1995. – 275 с.

67

Топография с основами геодезии. Учебник Основи загальної екології:підручник для студ. природ. факультетів

М.: Высш. школа, 1986. – 303 с.

24

К.:Либідь, 1995, укр.мова

23

Ющенко Ю.С.

Ющенко Ю.С.

Кирилюк М.І. В.М.Берлянт.

Топографія з основами картографії

Под ред. А.П. Божка. Білявський Г.О. Основи загальної екологіїї

Злобін Ю.А.

Основи екології

Андрієнко А.Л.

Довідник з охорони природи

К.: Лібра, 1985, укр.мова К.: Урожай, 1985, укр.мова

200

100 35 8

Обчислювальна техніка й основи програмування

Информатика и программирование (2-е издание)

Ф. Воройский.

Информатика. Энциклопедический словарь-справочник

Михаил Коляда.

Информатика

Врублевська О. В.

Конспект лекцій з економіки природокористування

Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.

Синякевич І. М.

Економіка природокористування: Навч. посібник

К.:ІЗМН, 1996. – 156 с.

Економіка природокористу вання Яремчук Г.І.

Економіка природокористування.

Гродзинський Д.М.

Радіобіологія Норми радіаційної безпеки України. НРБУ – 97.

Радіоекологія

Моніторинг навколишнього середовища

"Андреевский издательский дом", 2008 г. - 248 с., рос. мова "Физматлит", 2006 г., - 768 с.

Евгений Истомин, Романченко В.И., Сергей Неклюдов.

Иванов В.И., Лысов В.Н.

Основы микродозиметрии.

Л.М.Горєв та ін

Гідрохімія України.

"Мир книги", 2007 г. - 192 с., рос. мова

35

100 5 50

К.: Пошуковевидавниче агентство “Книга Пам’яті України”, Видавничий центр “Просвіта”, 2000. – 431с. Київ: Либідь, 2000. – 444 с. Київ. – 1997. – 121 с. М.: Атомиздат,1979. – 192 с. К.: Вища школа., 1995.-307 с. , укр.мова

80

20 20

100

20 2

30

Екологічне право

Израэль Ю.А.

Екология и контроль состояния природной среды.

Пелешенко В.І.

Загальна гідрохімія.

Дмитренко І. А.

Екологічне право України: Підручник. - 2-е вид., переробл. та допов.

Малишко М. І.

Екологічне право України: Навчальний посібник

Ковальский В.В.

Геохимическая экология.

Бондарь А.Г. Лаврик В.І. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія

Гродзинський М.Д. Гуцуляк В.М.

Біогеохімія

25

100

Вернадский В.И.

Пунин А.Е.

14

К.: Юридична книга, 2001. -391, с.

Збіpник законодавчих актів Укpаїни пpо охоpону Чеpнівці: Зелена навколишнього Буковина, 1998 пpиpодного сеpедовища: [У 3 т.: За станом на 1 чеpв. 1998 p.] Київ: Методи математичного Фітосоціоцентр, моделювання в екології. 1998. - 132с Математическое К.: “Вища школа”. моделирование в 1973.- 280 с. химической технологии Мир компьютеров и Л.: Химия, 1991. – химическая технология 114 с. Ландшафтно-геохімічна Чернівці: Рута, 1995 екологія Основи ландшафтної К.: Либідь, 1993 екології Основи К.: НМК ВО, 1992 ландшафтознавства Живое вещество. М., 1978

Саутин С.Н., Моделювання і прогнозування стану довкілля

Л.: Гидрометеоиздат, 1984.-448 с. , рос.мова К.: Либідь., 1997.384 с. , укр.мова К: Юрінком Інтер, 2001. — 341 с., укр. мова

М.: Наука, 1974.

10 10

50

10 45 12

200

116 20 20

100

Ковда В.А. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Бурдун Г.Д Бурдун Г.Д. Боков В. А., Лущик А. В.

Основи екологічної безпеки територій та акваторій

Шищенко П.Г. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С Чернышев Н.А., Вовк А.И.

Соціальна екологія

Управління природоохоронн ою діяльністю

Биогеохимия почвенного покрова. Справочник международной системы единиц. Основы метрологии. Основы экологической безопасности: Учебное пособие Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні / Нац. екол. центр України Основи загальної екології Социальная экология: актуальность, концепция и программы

Ситаров В.А., Пустовойтов В.В.

Социальная экология

Бачинський О.А.

Основи соціоекології

Саратовський О.І.

Основи соціальної екології

Балацький О., Лукянихін В., Лукянихіна О. Гринин А.

Екологічний менеджмент: проблеми та перспективи становлення та розвитку // Економіка України. Экологический менеджмент. Уч. пособ.

М.: Наука, 1985 М.: Изд.-во стандартов,1980.232 с, рос.мова. М.: Изд.-во стандартов, 1975.335 с. , рос.мова Симферополь: СОНАТ, 1998. - 224 с., ил.

20 13 30 11 40

К., 1993. - 292 с., укр. мова

5

К.: Либідь, 1993. 368 с., укр. мова

50

СПб. Речь. 2000г. 120 с.

20

М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 280 с. К.: Вища школа, 1995.– 240 с Вища школа, 1997.245с .

15

40

40 35

2000 р. - №5. – С.6745 73 М.: Юнити -Дана, 2001. – 206 с.

100

10

100

Лебединський Ю.П., Потравний І.М., Краснянський В.Ю. Алекесеев С.В., Пивоваров Ю.П., Янушанец О.И. Екологія людини

К.: Урожай, 1987. – 256 с.

Экология человека

М.: ИКАР, 2002. – 770с.

Бровдій В.М., Гаца О.О.

Екологічні проблеми України ( проблеми ноогенетики )

Даценко І.І.

Львів: Афіша, 2000.Гігієна та екологія людини. 248 с

Микитюк О. М., Злотін О.З., Юровдій В.М.

Екологія людини.

Под ред. Т.В.Звонковой

Екологічна експертиза

Управління природокористуванням

Позаченюк К.А

Андрейцев В.І., Пустовойт М.А.

Под ред. Т.В.Звонковой Географическое обоснование экологических экспертиз Позаченюк К.А. Введение в геоэкологическую экспертизу: междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации Андрейцев В.І., Пустовойт М.А. Екологічна експертиза: право і практика.

20 20

К.: НПУ, 2000.110с.

20 150 20

Харків: ХДПУ, 2000.- 208с

20

М.:Изд-во Моск.унта, 1985.-208 с. , рос.мова

3

Симферополь: Таврия, 1999, -413 с. , рос.мова

5

К.: Урожай, 1992. 206 с, укр.мова

2

Клименко Л. П.

Техноекологія: Посібник

"Таврія", 2000. – 526 25 с.

Сухарев В.С.

Техноекологія та охорона навколишнього середовища

К.: Вища школа, 1997.– 245 с

Техноекологія

30

100 40

Урбоекологія

Кучерявий В.П.

Урбоекологія

Львів: Світ, 1999. – 360 с.

5

Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н

Город и ландшафт

М.: Мысль, 1986. – 236 с.

5

под ред. Ф.В. Стольберга

Экология города

К.: Либра, 2000. – 464 с.

100

5

Нормування антропогенного навантаження

III.Професійно орієнтовані дисципліни Основи наукової діяльності

Екологічна паспортизація територій і підприємств

Вовк С.М.

Філософські основи природознавства.

Дикий М.А., Халатов А.А.

Основы научных исследований.

Кілінська К.Й

Основи науково-дослідної роботи з географії.

Д.П. Іванюк, І.В. Шульга

Управління природоохоронною діяльністю

Білявський Г. О., Бутченко Л. І.

Основи екології: теорія та практикум

Г.І. Балюк, Н.В. Барбашова, А.П. Гетьман

Екологічне право України – Академічний курс.

Адаменко О.М., Приходько М.М.

Регіональна екологія і природні ресурси: Підручник.

Чернівці.: Рута., 2001.-111 с. , укр.мова К.: Вища школа., 1985.-223 с. , рос.мова Чернівці., Рута, 2001.-112 с. , укр.мова Київ.: Аперта, 2007.- 368с. Укр.мова Київ.: Лібра, 2006. 369с. Укр. мова

6 4

30

10

24

Київ.: Юрид.думка, 2005 847с. Івано –Франківськ, 2000. – 278 с.

25

150

Основи геоекології

Барановський В.А..

Гродзинський Д.М. Кравченко В.С.

Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води

Основи ланшафтної екології: Підручник. Водопостачання та каналізація.

Тугай А.М. , Терновцев В.Е.

Водоснабжение. Курсовое проектирование.

Хорунжий П.Д., Ткачук О.А.

Водопровідні системи і споруди.

А.Ф Чабан, О.С. Лявинець В.С. Кравченко С. Колобанов И.В. Прозоров Г.Я. Дрозд

Основи екологічної культури

Екологічна географія і екологічна картографія

Алексєєнко И.Р.,Кейсевич Л.В. Білявський Г.О., Фурдуй Р.

Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води Водопостачання та каналізація

К.:Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с. – Бібліограф.: с. 196 – 215.Парал. тит. арк..англ. К.: Либідь, 1993. – 224 с К.: Кондор, 2003. , укр.мова Киев: «Вища школа» 1980. -207 с, рос.мова Київ: “Вища школа”. 1993. –230 с. , укр.мова Чернівці: Рута.ю 2003, укр.мова

К.: Кондор, 2000, укр.мова К.: Держтехвидав. Водопостачання і УРСР,1954, каналізація укр.мова Гидравлика водоснабжения М.: Высшая школа, и канализация 1980, рос.мова Канализационные Донецк: ЧЕП-НАН водопроводы : надежность, Украины, 2002, диагностика, санация рос.мова Последняя цивилизация? К.6Наукова думка, Человек. Общество. 1997.- 411с. Природа К.: Либідь, 1995.Основи екологічних знань 228с.

25

25 34

4

8 4

30

15 1 1 1 10 10

50

Бачинський Г.А.

Основи екологічного підприємництва

Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук

Екологічний менеджмент

Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л.

Екологічний менеджмент

О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький

Основи екології та економіка природокористування

Природоохоронне Сівак В.К., інспектування Солодкий В.Д.

Основи екологічної токсикології

Антропогенні зміни водних обєктів

Соціоекологія: Український шлях у майбутнє

Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.Л. Пер. с нем. / Под ред. Ф. Корте. под ред. Степанского Г.А.

Природоохоронне інспектування Общие механизмы токсического действия Экологическая химия Краткое руководство по токсикологи.

Гаврилов М.Д.

Некоторые особености развития горных речных долин. Геогр.сб.1

Коротун І.М.

Практикум з прикладної геоморфології. Навч. Посіб.

Орлов В.Г., Сикан А.В.

Основы инженерной гидрологии. Учебное пособие

Універсум.-1996.№2. К.:ВЦ «Академія», 2007.-432с. (Альмаматер) Київ, Центр навчальної літератури, 2004.4007с. Суми: Видавництво «Університецька книга», 2001.-326с. Чернівці: Зелена Буковина,2003.200с. Л.: Медицина, 1986.- 279с. М.: Мир, 1996. — 396 с., ил. М.:Медицина, 1996.- 340с Геоморфология и палеогеографыя. Изд. АН СССР., 1952 Рівне.: Державне редакційновидавниче підприємство, 1996.- 140с. СП.: издательство РГГМУ, 2003.- 187 с.

10 5

5

50

1 15

30

15 15

250

15 20

20

20

30

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Вступ до гідроекології

Основи медичних знань

Вчення про ріки

Коротун І.М. та ін.

Природні ресурси України

Рівне, 2000, укр.мова

3

Зарубаев Н.В.

Комплексное использование и охрана водных ресурсов

Л.: Стройиздат., 1976, рос.мова

4

Львович М.И.

Человек и воды

М.: Мысль, 1968, рос.мова

4

Чуприна О.В., Грищак Т.В., Долинна О.В.

2006. - 216 с.

Аполлов Б.А.

Учение о реках

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 423 с.

15

Быков В.Д., Васильев А.В.

Гидрометрия

Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 448 с.

18

Гопченко Є.Д., Гушля О.В.

Гідрологія суші з основами водних меліорацій: Навч. посібник

К.: ІСДО, 1994. – 296 с.

35

Безопасность труда, санитария и гигиена. Терминология

Основи охорони праці

Жидецький В. Ц.

30

Основи охорони праці

Вып 5 . – М. 1990, 174с. рос мова Львів.: Афіша, 2002.- 320с. Укр. мова

30

35

Основи охорони праці

Київ.: Кондор, 2005.-240с.

Основи охорони рпаці в навчально-виховних закладах.. Методичні рекомендації.

Чернівці.: Астон.344с.

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко, Т.О. Масляк, О.Е. Скуратович

Методика викладання географії в школі

Київ, “Стафед”-2, 2000

2

Шипович Е.І.

Методика викладання географії в школі

К.: Вища школа, 1982

20

Панчешникова Л.М.

Методика преподавания географии в школе

М., Просвещение, 1983

22

Волкова Н.П.

Педагогіка: Посібник

К.: Академія, 2001. – 576 с.

6

Галузинський В.М., Євтух М.Б.

Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник для вузів.

К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

100

Лозниця В.С.

Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник

К.: ЕксОб, 1999. – 302 с.

50

Грищук Н. В.

Педагогіка і методика викладання екології

200

Фіцуга М.М.

Педагогіка: Навч. посібник для студ

Академія, 2002. – 528 с.

Беркович К.М., Чалов М.С., Чернов А.В.

Экологическое русловедение

Великанов М.А.

Гидрология суши

М.: ГЕОС, 2000. – 332 с. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 404 с.

Гродзинський М.Д.

Теорія та методи аналізу стійкості геосистем до антропогенних навантажень: Автореферат дис. доктора геогр. наук: 11.00.01

Кравчук М.І., Молдованов А.І.

Основи гідротехніки

Проблеми екологічного руслознавства

Гідрооснови гідротехніки і меліорації

Субботин А.С. Долина Л.Ф

Екологічна метрологія

Сергеев А.Г., Крохин Р.Р. Железняков Г.В.

Основы гидротехники

1

35 15 35

К., 1994.- 46 с.

К.: Обереги, 1998. – 265 с. Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 318 с.

Стандартизація та К.: Знання, 2007. – метрологія у сфері охорони 199 с. довкілля: Навч. посібник М.: Логос, 2002. – Метрология 408 с. Л.: Теория гидрометрии Гидрометеоиздат, 1976. – 344 с.

5

30 30 55 20 25 25

V.Дисципліни вільного вибору студентів Економіка та географія Ракитников А.Н. природокористування Пістун М.Д., Колесник Г.О.

Географыя сельского хозяйства (проблеси и методы исследования) Географія сільського господарства СРСР

М.: 1970г.- 342с.

5

К.: 1983р. -301с.

10

30

Іванух Р.А.

Охорона і раціональне використання природноресурсного потенціалу сільського господарства

К.: 1985р.-215с.

10

Основи міжнародної екологоекономічної діяльності

Мигунова Е.С. Лісова таксація Герушинський З.Ю. Горшенин Н.М., Шведенко А.Й. Свириденко В.Е., Швиденко А.Й., Географія ПРП України

Лесотипологическая классификация – модель экосистемной классификации природы // Концепція розвитку лісової типології в Україні Типологія лісів Українських Карпат Лесоводство Лісівництво

Харків: ХДАУ, 2000, – С.84-87 Львів.: Піраміда, 1996 – 208 с. Львов: Вища школа, 1977 р. – 268 с. К.: Сільгоспосвіта, 1995, – 364 с. К.: К.-М. Академія; Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 567 с.

Руденко В.П.

Географія природноресурсного потенціалу України: Підручник.

Руденко В.П., Трохимчук О.М.

Український природноресурсний потенціал: Серія К., 2000. – 185 с. оцінкових картосхем: Ч. 2.

132

Руденко В.П.

Український природноресурсний потенціал: Серія К., 1997. – 175 с. оцінкових картосхем: Навч. посібник. Ч. 1.

510

313

1200

Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В.

Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України

Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.

228

Дробышев Ф.В.

Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии

М.: Недра, 1973. , рос.мова

7

АКМД

Технічноекономічні основи виробництва

50 Сердюков В.М.

Аэрокосмические методы географических исследований

К.: Вища школа, 1987, рос.мова

20

Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І.

Розміщення продуктивних сил України

Рівне: Вид-во РДТУ, 1998.- 410с.

10

М.: Высшая школа, 1985.- 495с.

10

Рукопис., 1995 р.

1

Гинберг А.М., Хохлова Б.А. Руденко В.П., Швиденко А.Й.

Регіональне використання та охорона водних ресурсів

Технология важнейших отраслей промышленности Технічно-економічні основи виробництва: Конспект лекцій.

Общая гидрология.

Богословский Б.Б., Самотин А.А., Иванов К.Е., Сокаль Д.П.

бЛ.: ГМИ, 1984. , рос.мова

5

Давыдов Л.К. и др.

Общая гидрология.

Л.: ГМИ., 1973. , рос.мова

5

Лучшева А.А..

Практическая гидрология.

Л.: ГМИ., 1983. , рос.мова

3

Лучшева А.А

Практическая гидрометрия.

Л.: ГМИ.,1980. , рос.мова

2

Михайлов В.Н. и др.

Общая гидрология.

Л.: ГМИ., 1991, рос.мова

85

Чеботарев А.И.

Общая гидрология.

Л.: ГМИ., 1975. , рос.мова

52

Філософські основи природознавства. Логікогносеологічні основи природознавства: Навч. Посібник.

Чернівці.:Рута.,2001.-111 с

25

Наука и творчество.

М.: ”Прогрес”., 1979.-365 с.

25

Вовк С.М.

Гиргинов Г. Науководослідна робота студентів

250 Грушко Н.М., Сиденко В.М.., Харьков.

Основі научных исследований.

”Вища школа”,1983.-223 с.

25

Дикий М.А., Халатов А.А.

Основы научных исследований.

К.: Ви ща школа., 985.-223 с.

25

Директор наукової бібліотеки ЧНУ Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

О.І. Шилюк С.В.Мельничук

Таблиця 6.3 Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці ЧНУ та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності 6. 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26 27 28 29 30 31 32.

Назва фахового періодичного видання Журнали Геоінформатика Географія: н/м журнал Український географічний журнал Вестник Московского ун-та. Серия 1-6 «География» Экологическое право Екологія Экология и жизнь Екологія довкілля та безпеки життєдіяльності География и природные ресурсы Екологія та нооосферологія Геодезія і картографі Заповідна справа в Україні Зелена Буковина Зелені Карпати Краєзнавство Лесоведение Інформаційний бюлетень з охорони праці Геологія і геофізика Охорона праці Природа Геологічний журнал Геофизический журнал Український географічний журнал Экологическое право Гидробиологический журнал Геохимия Химия природных соединений Технологическиэ системы Водныэ ресурсы Вода і водоочисні технології Ринок інсталяцій. Сантехніка, теплотехніка, водопостачання. Газети Зелений світ: екологічна газета України

33. Краєзнавство. Географія. Туризм

Директор наукової бібліотеки ЧНУ

Роки надходження 2004-2007 2003-2007 2005-2007 1978-2007 200-2007 1970 – 2007 1999-2007 2003-2007 1987-2007 2001-2007 1985-2007 1997-2007 1995-2007 1994, 2000, 2002 1993–1995, 2000 1967–1990 2000–2001 1985-2007 2000-2007 1912–1996 1982-2007 1985-2007 1993–2007 2000, 2005 1985-2007 1985-2007 1985-2007 1999-2007 1985-2007 2005-2007 2001-2007 1992-1996, 2001-2007 1999-2007

О.І. Шилюк

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

С.В.Мельничук

7. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ВИПУСКНИКІВ

7.1. Показники успішності студентів Колектив кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, визначили головні пріоритети розвитку кафедри: комп’ютеризація процесу підготовки фахівців, поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень, підтримання належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу; суттєве вдосконалення матеріальної бази навчального процесу та змісту досліджень, всебічне залучення студентів до проведення наукових досліджень як повноправних учасників виконання НДР, що проводяться на кафедрі. На кафедрі створено чітку систему планування, організації, контролю та управління навчально-виховним процесом. Систематично на засіданнях кафедри обговорюються питання розподілу навчального навантаження; організації навчального процесу, проведення сесій та результатів міжсесійного контролю, поточної успішності студентів; обговорення відкритих лекцій; корегування навчальних планів; затвердження екзаменаційних білетів, організації державних іспитів, виробничих практик; звіту про виконання індивідуальних планів викладачів; організації НДРС, виконання плану по НДРС, тощо. Для вирішення питань методичного забезпечення та виконання навчальних планів і програм на географічному факультеті створено методичні комісії по головним професійно-орієнтованим дисциплінам, крім того, викладачі кафедри беруть участь у роботі навчально-методичної ради факультету. Для спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” розроблена методична документація по кожній з дисциплін, що читаються кафедрами. Студенти в достатній мірі забезпечені навчальною та довідковою літературою. Крім того, студенти мають можливість отримувати новітню інформацію з питань сучасних інформаційних технологій через мережу INTERNET, доступ до якої вони отримують як в часи занять, так і в позаурочний час. Контроль знань студентів проводиться по екзаменаційних білетах, що складені згідно з робочими програмами дисциплін і охоплюють всю навчальну програму. По більшості дисциплін екзамени проводяться в усній формі. Кафедри підтримують досить високий рівень демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу. До навчального плану включено такі дисципліни, як культурологія (54 год.), історія України (81 год.), філософія (108 год.), релігієзнавство (54 год.), соціологія (81 год.), психологія (54 год.), правознавство (81 год.), українська мова (54 год.), політологія (81 год.), іноземна мова (270 год.), економічна теорія (108 год.). За підсумками останньої заліково-екзаменаційної сесії абсолютна успішність студентів-бакалаврів напряму „Екологія” спеціальності „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” складала 100%.

7.2.

Аналіз залишкових знань студентів

З метою визначення рівня підготовки бакалаврів – екологів спеціальності 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” в 2007 р. проведені комплексні контрольні роботи на І – ІV курсах по дисциплінах всіх трьох циклів – гуманітарного і соціальноекономічного, природничо-наукового і професійно-орієнтованого. Всього по факультету контролем було охоплено 4 академічні групи (68 студентів із 76 за списком). З циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін контрольна робота проводилася на другому і третьому курсах з дисциплін: історія України (2 курс), Філософія (3 курс). Середній бал з дисциплін гуманітарного циклу складає 3,77 бала; при цьому середня абсолютна успішність із цих дисциплін дорівнює 97,76%, якість знань – 41,1%. Розбіжність результатів контрольних робіт із результатами екзаменаційних сесій складає у середньому: 3,7% (абсолютна успішність); -22,5% (якість); -0,59 (середній бал). З циклу природничо-наукових дисциплін роботи виконувались з трьох дисциплін: на другому курсі – з біогеографії і загальної гідрології, на третьому курсі – з ландшафтознавства. Середній бал з дисциплін природничо-наукового циклу складає 3,7 бала; при цьому середня абсолютна успішність із цих дисциплін дорівнює 91,7%, якість знань – 53,1%. Розбіжність результатів контрольних робіт із результатами екзаменаційних сесій складає у середньому: -8,3% (абсолютна успішність); -2,4% (якість); -0,07 (середній бал). З циклу професійно-орієнтованих дисциплін контрольні роботи виконувались на першому і четвертому курсах з дисциплін: охорона праці (1 курс), регіональна економічна і соціальна географія (4 курс) і методика викладання географії (4 курс). Середній бал з дисциплін фахового циклу складає 3,72 бали; при цьому середня абсолютна успішність із цих дисциплін дорівнює 95,0%, якість знань – 59,3%. Розбіжність результатів контрольних робіт із результатами екзаменаційних сесій складає: -5,0% (абсолютна успішність); -11,3% (якість); -0,36 (середній бал). Експертиза курсових робіт з даної спеціальності за 2005-2006 навчальний рік показала, що у цілому зміст та обсяг курсових робіт відповідають встановленим вимогам. Середні бали, отримані при захисті та у результаті експертної оцінки, складали, відповідно, 4,5 та 4,3 для курсових. В усіх випадках відхилення експертних оцінок від результатів складання екзаменів та захисту курсових робіт знаходиться у межах норми. Отже, рівень професійної підготовки спеціалістів зі спеціальності 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Показники успішності студентів спеціальності

Таблиця 7.3. 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування освітньо-кваліфікаційного рівня 6.040106 – бакалавр Чернівецького національного університету в 2007/2008 н.р. Середні оцінки на Розбіжність

минулому екзамені

сер. бал.

якість%

%

аабс. усп. %

%

незадовільно кількість

%

задовільно кількість

%

добре кількість

відмінно

%

отримані оцінки

кількість

з’явилося

к-ть студентів по списку

курс

дисципліни

к-ть акад. груп

Найменування

к-ть дисциплін

Середні показники по перевіреним дисциплінам

абс. усп. %

якість %

сер. бал

абс. усп. %

якість %

Сер. Бал

Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу

Історія України

2

1

1

20

18

2

4

10

2

88,9

33,3

3,33

100

77,3

4,09

-11,1

-44,0

-0,76

Економічна теорія Психологія

3 3

1 1

1 1

17 17

17 15

3 4

9 4

5 7

0 0

100,00

82,4

3,88

100

76,5

4,18

0,0

+5,9

-0,30

100,00

47,1

3,35

100

64,7

4,06

0,0

-17,6

-0,71

96,3

50,3

3,52

100

72,8

4,11

3,70

-22,5

-0,59

58,3

4,00

100

77,8

4,11

0

-19,5

-0,11

Середнє з циклу Дисципліни природничо-наукового циклу

Біогеографія

2

1

1

20

12

5

2

5

-

100

Загальна гідрологія Ландшафтознавства Середнє з циклу

2 3

1 1

1 1

20 17

16 11

3 4

3 3

6 4

4 0

75,0

37,5

3,31

100

33,3

3,48

-25,0

+4,2

-0,17

100,0

63,6

4,00

100

55,6

3,94

0

+8,0

+0,06

91,7

53,1

3,7

100

55,6

3,84

-8,3

-2,4

-0,07

Охорона праці Регіональна економічна і соціальна географія Методика викладання географії Середнє з циклу

1

1

1

23

22

3

9

8

2

90,9

54,5

3,59

100

60,9

3,74

-9,1

-6,4

-0,15

4

1

1

14

10

1

7

2

0

100

80,0

3,90

100

100

4,50

0

-20,0

-0,60

4

1

1

14

13

3

9

1

0

100

92,3

4,15

100

92,9

4,71

0

-0,6

-0,56

97,0

75,6

3,88

100

84,6

4,32

-3,0

-9,0

-0,43

95,0

59,3

3,72

100

71,0

4,09

-5,0

-11,3

-0,36

Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

Середнє по всіх трьох групах дисциплін

Таблиця 7.4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Найменування дисциплін, курс

Разом студентів

Виробнича практика (3 курс)

З них одержали оцінки

Відмінно кільк. % 18 80

24

Абсолютна Якість Середній успішність, навчання, бал добре задовільно незадовільно % % кільк. % кільк. % кільк. % 4 13,3 0 2 6,7 93,3 93,3 4,80

Таблиця 7.5 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ Найменування дисциплін 1. Курсова робота (3 курс)

Разом студентів 24

Відмінно кільк. % 6 26

З них одержали оцінки Абсолютна Якість Середній добре задовільно незадовільно успішність, навчання, бал % % кільк. % кільк. % кільк. % 11 45,8 7 28,2 100 74,0 4,37

8. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Висновки щодо відповідності напряму 0401 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (спеціальності 6.040106 “Екологія”) державним вимогам На підставі проведеного самоаналізу матеріалів акредитаційної справи з напряму

0401

“Екологія”

(спеціальності

навколишнього

середовища

та

Чернівецького

національного

6.040106

збалансоване університету

“Екологія,

охорона

природокористування”) ім.Ю.Федьковича

щодо

відповідності підготовки фахівців у навчальному закладі вимогам акредитації з напряму 0401 “Екологія” згідно вимо Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1998 р. № 12 “Положення про акредитацію вищих закладів освіти”, наказу Міністерства освіти України “Про оголошення нормативних актів Уряду України щодо ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти” від 28.02.1996 р. № 60 та типових критеріїв щодо визначення рівня акредитації спеціальності, можна прийти до таких висновків: - стан забезпечення

навчально-методичного,

кадрового,

матеріально-технічного

навчального

концепція

діяльності,

процесу,

соціальна

інфраструктура відповідають встановленим вимогам щодо заявленого рівня підготовки

бакалаврів

навколишнього

із

середовища

спеціальності та

6.040106

збалансоване

“Екологія,

охорона

природокористування”

в

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; - навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань бакалаврів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам до четвертого рівня акредитації; - якісний склад науково-педагогічних кадрів, організація навчальновиховного процесу, стан аудиторного

і лабораторного фонду відповідає

четвертому рівню акредитації освітньої діяльності.

Разом з тим, з метою подальшого розвитку напряму “Екологія” в університеті слід було б: створити навчально-методичні комплекси по сумісній підготовці учнів шкіл міста та районів Чернівецької області; активніше розвивати міжнародне співробітництво з іноземними університетами з навчальної і наукової роботи студентів та аспірантів кафедри, особливо по лінії транскордонних програм; вдосконалювати систему проходження навчальних практик через встановлення постійно діючих географічних стаціонарів у різних ландшафтних зонах регіону. Ректорат Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича порушує клопотання перед Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України акредитувати підготовку бакалаврів напряму 0401 “Екологія” середовища

спеціальності та

6.040106

збалансоване

“Екологія,

охорона

природокористування”

в

навколишнього Чернівецькому

національному університеті імені Юрія Федьковича за четвертим освітньокваліфікаційним рівнем.

Ректор, голова Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича _________ проф. Мельничук С.В.

Декан географічного факультету

проф. Руденко В.П.

Таблиця 8.1

КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ щодо акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 0401 – “Екологія" спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Рівень Бакалавр

ПОКАЗНИКИ план ЧАСТИНА 1 Дотримання основних умов ліцензування 1.1. Ліцензований обсяг і фактичний випуск фахівців 1.1.1. Ліцензований обсяг прийому студентів на 1 курс денної форми навчання, осіб 1.1.2 Фактичний випуск фахівців заявленого освітньокваліфікаційного рівня, осіб 1.2 Кадрове забезпечення підготовки фахівців 1.2.1 Наявність вченого ступеня або наукового звання у ректора (керівника навчального закладу) 1.2.2 Питома вага в загальній чисельності науково-педагогічного персоналу, який обслуговує дану спеціальність (по числу повн. місяч. ставок, в %): - осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього сумісництва - фахівців відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що працюють за основним місцем роботи - докторів наук, професорів - кандидатів наук, доцентів - викладачів вищої категорії 1.2.3 Наявність випускаючої кафедри, очолюваної фахівцем відповідної науково-педагогічної спеціальності: - доктором наук, професором - кандидатом наук, доцентом 1.3 Матеріально-технічна база 1.3.1 Наявність аудиторного фонду (кв.м. загальної площі на одного студента) 1.3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (в % від потреби) 1.3.3 Наявність лабораторій для забезпечення тривалої роботи кожного студента з ПЕОМ (годин на день у середньому за період навчання) 1.4 Навчально-методичне забезпечення 1.4.1 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної дисципліни навчального плану (%): - робочих програм дисциплін - планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів - методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів) 1.4.2 Наявність пакетів контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки 1.4.3 Наявність програм виробничої практики 1.4.4. Наявність тематики та методичних вказівок з підготовки дипломних (випускних) робіт 1.5 Інформаційне забезпечення 1.5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, власною бібліотекою (%)

40

факт

30 19

+

+

80

96

100

100

5 50

9,0 50,2 59,2

+ -

+ -

10

10

100 0,9

100 1,0

100

100

100

100

100

100

100

100

+ +

+ +

100

100

1.5.2 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями 1.5.3 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації ЧАСТИНА ІІ Якісні характеристики підготовки фахівців 2.1 Додаткові умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти: 2.1.1 Виконання навчального плану за показниками номенклатури дисциплін, годин, форм контролю, % 2.1.2 Наявність програм державного іспиту 2.1.3 Наявність критеріїв оцінювання знань та вмінь випускників Державною екзаменаційною комісією 2.1.4 Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, % 2.1.6 Наявність аспірантури на випускних кафедрах 2.1.7 Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального обладнання, літератури тощо) не менше, % 2.2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців) 2.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів: - успішно виконані контрольні завдання, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 2.2.2 Рівень фундаментальних знань студентів: - успішно виконані контрольні завдання, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 2.2.3 Рівень фахової підготовки: - успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, % 2.2.4 Розбіжність між оцінками закладу освіти та оцінками експертів при перевірці (в балах) - 20% дипломних (випускних) робіт - 20% курсових робіт з дисциплін фахової підготовки 2.2.5 Кількість випускників, рекомендованих до аспірантури, % до випуску 2.2.6 Кількість працевлаштованих випускників, % до випуску

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Декан географічного факультету

+

+

+

+

100

100

+ +

+ +

100

100

+ 60

+ 60

90 50 90 50 95 50

0,4 0,4 44

100

_________ проф. Мельничук С.В.

проф. Руденко В.П.

В И С Н О В К И акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів (6.040106) за напрямом 0401 “Екологія”, спеціальність “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Відповідно до “Положення про акредитацію вищих закладів освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.1996 р. № 200 та розпорядження Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2003 року № 233-оп “Про проведення акредитаційної експертизи”, експертна комісія в складі – голова експертної комісії

в період з по 2008 року здійснила акредитаційну експертизу освітньої діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щодо якості підготовки бакалаврів (6.040106) освітнього напряму 0401 “Екологія" (спеціальність "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та її відповідності вимогам четвертого освітньо-кваліфікаційного рівня. Аналіз матеріалів даної акредитаційної справи та експертна оцінка стану справ на місці дає підстави для таких висновків. 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича розташований за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2. Телефон (03722) 26235, факс (0372) 552914. E-mail: [email protected]. Форма власності – державна. Рішенням ДАК (сертифікат серія СД-IV №250944) від 20 квітня 1998р. університету присвоєно IV рівень акредитації. Остання акредитаційна експертиза освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 0401 "Екологія" у ЧНУ ім.Ю.Федьковича відбулася згідно розпорядження Міносвіти і науки України (від 13.03.2003 р. № 233-оп) в період з 17 по 23 березня 2003 р. Нинішня акредитація зумовлена завершенням підготовки бакалаврів (6.040106) напряму 0401 "Екологія" за нововідкритою в університеті з вересня 2003 року спеціальністю " Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ". Університет засновано 4 жовтня 1875р. У 1940р. після возз’єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. З 30 березня 2005р. університет очолює професор С.В.Мельничук. Указом Президента України №1059/2000 від 11 вересня 2000р. Чернівецькому державному університету

присвоєно статус національного. В університеті функціонує 15 факультетів. У 1997р. до складу університету наказом Міносвіти України введено Чернівецьке педагогічне училище, що випускає молодших спеціалістів. 2. Підготовка бакалаврів (6.040106) напряму “ Екологія” (спеціальність "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") здійснюється професорсько-викладацьким складом 23 кафедр ЧНУ, включаючи 5 докторів наук, що складає 9,0 %, та 28 кандидатів наук (більшість з яких мають вчене звання “доцент”) – 50,2%. Питома вага у загальній чисельності науково-педагогічного персоналу, зайнятого на постійній основі та на засадах внутрішнього сумісництва, складає 94 %. Випускною із спеціальності “Екологія” є кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення географічного факультету. Географічний факультет ЧНУ постійно працює з кінця 1944 року. До 1990 року на факультеті здійснювалась підготовка спеціалістів на трьох кафедрах: економічної географії; фізичної географії; гідрології та кліматології. Внаслідок проведених реорганізацій впродовж 1996-2006 рр. у відповідності до соціально-економічних змін у державі на географічному факультеті було відкрито ще п’ять спеціальностей та п’ять спеціалізацій, у тому числі і на платній основі. У 2003-2004 році започатковано нову спеціальність – "Економічна і соціальна географія" у складі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Завідувачем випускної кафедри з 2003 року є доктор наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, що працюють в ЧНУ на постійній основі. Професорсько-викладацький склад кафедр географічного факультету включає 6 докторів наук та кандидати наук. Науково-педагогічні кадри, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Економічна і соціальна географія", “Географія”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Водопостачання та водовідведення”, “Менеджмент організацій”, “Землевпорядкування і кадастр”, "Туризм", є відомими спеціалістами в галузі фізичної географії, геохімії, геоекології, природокористування , економічної і соціальної географії, географічного краєзнавства, історичної географії, агропромислового комплексу, картографії, геоінформаційних систем, геодезії, еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України, картографічного моделювання, регіонального і галузевого природокористування, розробки проблем менеджменту природоохоронної діяльності та туристичної індустрії, обґрунтування основних напрямів удосконалення територіальної організації лісового, сільського, туристичного господарства, будівельної індустрії, сфери споживання та послуг. Вчені кафедр неодноразово брали участь у міжнародних наукових конференціях, що відбулись в Україні, Південній Кореї, Польщі, Румунії та ін., деякі з них є членами міжнародних наукових товариств.

Наукові дослідження колективу кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за 1997-2007 рр. підтримані 8-ма міжнародними грантами (Світовим банком, Програмою ООН з навколишнього середовища, Фондом Сороса, Королівським технологічним інститутом (Швеція), Європейським Союзом). З 1998 р. колектив кафедри активно працював над реалізацією міжнародних навчально-наукових грантів: Інституту відкритого суспільства, Арізонського університету США, Королівського технологічного Інституту м. Стокгольм (Швеція), TACIS – проект “Підтримка місцевого розвитку і туризму в карпатських областях України (PRUK)”. У 1999-2001 спільно з Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді Національної Безпеки і Оборони України виконано спільний проект з проблем раціоналізації використання лісових ресурсів та ПРП держави в цілому. З 2002 р. започатковано на договірних засадах наукове співробітництво з київським Інститутом реформ щодо визначення рейтингів природно-ресурсної інвестиційної привабливості районів України за програмою Посольства США "Демократичні гранти". У 2006-2007 роках у ЧНУ ім.Ю.Федьковича під керівництвом зав.кафедри проф.Руденка В.П. виконується спільний українсько-словацький проект з екологічного туризму. Щорічно науковий колектив кафедр публікує у вітчизняних та закордонних наукових виданнях біля 20 статей і тез. Перелік видань містить такі престижні світові журнали як: Український географічний журнал. Викладацький склад кафедр географічного факультету, що обслуговує навчальний процес за спеціальністю має досвід у підготовці методичних посібників та підручників. Кожний предмет кафедр забезпечений навчальними посібниками. Лише за 2002-2006 рр. видано підручники та навчальні посібники: Жук М.В., Круль В.П. “Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України”; В.П.Руденко, О.І.Чернюх. Становлення конструктивногеографічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2004; Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. – Чернівці: Рута, 2005; Проблеми географії та менеджменту туризму – Чернівці: Рута, 2006. Професори кафедр є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. З 1 вересня 2001 р. вперше за всю історію географічного факультету у ЧНУ ім. Ю.Федьковича відкрита кандидатська спеціалізована вчена рада, термін роботи якої за двома спеціальностями: 11.00.02 (економічна та соціальна географія) і 11.00.11 продовжений до лютого 2008 року. З грудня 2001 р. у ЧНУ ім. Ю.Федьковича, поряд з аспірантурою за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія при кафедрах почала функціонувати постійно діюча аспірантура і за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Середній вік професорсько-викладацького складу – 42 років. 86,6 %

штатних викладачів випускної кафедри економічної географії та екологічного менеджменту мають наукові ступені доктора та кандидата наук. Все це свідчить про належне кадрове забезпечення кафедри. 3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедр здійснюється шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі, стажування у провідних навчальних та наукових закладах України і за кордоном. При кафедрах, що здійснюють підготовку бакалаврів за напрямом “Географія” успішно функціонує аспірантура. Свідченням цього є успішні захисти 7 кандидатських дисертацій (лише за 2004-2006 рр.). Станом на 2006-2007 навчальний рік в аспірантурі кафедри фізичної географії та раціонального природокористування навчалася 1 особа, по кафедрі географії України, картографії та геоінформатики – 2 аспіранта, кафедри економічної географії та екологічного менеджменту – 2 аспіранта та 1 здобувач. 4. Підготовка бакалаврів за напрямом "Екологія" та спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” повністю забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної роботи (у тому числі бібліотекою, читальними залами, навчальними кімнатами у гуртожитку), проживання та культурно-соціального життя студентів. Стан приміщень відповідає встановленим санітарним нормам. Площа аудиторного фонду на студента не менша 10 м2. Географічний факультет ЧНУ, на площах якого в основному здійснюється учбовий процес за даною спеціальністю, у повному обсязі забезпечений як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу за ОКР "бакалавр" за спеціальністю " Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування " на факультеті обладнанні такі лабораторії та навчальні класи: 1) Два комп’ютерних класи на 24 посадочних місця. Всі комп’ютери об’єднанні в локальну мережу; 2) Лабораторія гідрологічного моделювання та гідрологічних досліджень; 3) Грунтово-геохімічна лабораторія; 4) Лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу; 5) Геолого-географічний музей; 6) Лабораторія комплексного природокористування й охорони природних ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття; 7) Лабораторія картографування території рідного краю; 8) Лабораторія кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення; 9) Лабораторія географії та картографії України; 10) Картографічна лабораторія; 11) Навчально-наукова геофізична обсерваторія. Студенти, які мають потребу у гуртожитку в основному, ним забезпечені. Наведене свідчить про те, що географічний факультет ЧНУ має

необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки бакалаврів напряму "географія" за спеціальністю 8.070502 - “Економічна і соціальна географія”. 5. Навчально-методичне забезпечення спеціальності 8.070502 “Економічна і соціальна географія” включає: Складові галузевого стандартну вищої освіти, Освітньо-кваліфікаційну характеристику (у т.ч. Варіативну частину), Освітньо-професійну програму (у т.ч. Варіативну частину), Навчальний план, затверджені у встановленому порядку; програму державного іспиту за напрямом "Географія", робочі програми дисциплін, завдання з семінарських, практичних та лабораторних робіт та самостійної роботи студентів; методичні вказівки для виконання курсових робіт; пакети виконання комплексних контрольних робіт; програми навчальних, виробничих та педагогічних практик; методичні посібники з відповідних дисциплін. Навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану розроблені українською мовою і забезпечують навчальний процес на 100%. 6. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету є однією з найстаріших і укомплектованих бібліотек України. Фонд бібліотеки – різнобічний за змістом і нараховує понад 2,5 млн. примірників. В останні роки відбулося значне оновлення книжкового фонду. Книгозібрання поповнилося новітніми виданнями та перевиданнями праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Бібліотека підтримувала і підтримує книгообмінні зв’язки з книгозбірнями вузів Росії, Білорусі, Румунії, Болгарії, США, Канади, Великобританії. В останній період середньорічна книговидача становила 500-600 тисяч примірників. 5. Серед фонду бібліотеки значне місце посідають навчально-методичні розробки, навчальні посібники і підручники. Зокрема, тільки з гуманітарних і фундаментальних дисциплін спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», бібліотека нараховує близько 650 найменувань книг та підручників по 15-20 примірників кожного. Стосовно циклу професійно-орієнтованих предметів та дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу і вільного вибору студента, що передбачаються навчальним планом з даного фаху, то вони також забезпечені відповідною літературою - близько 70 найменувань по 10-15 примірників. Наукова бібліотека національного університету отримує також періодичні наукові журнали та збірники, тематика яких пов’язана зі спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Бібліотека має в наявності копіювальну техніку, що дає змогу розмножувати необхідні періодичні видання та конспекти лекцій. За час розвитку географічної спеціальності у Чернівецькому національному університеті на кафедрах нагромаджено фонд монографічної

літератури, як вітчизняної, так і перекладеної з інших мов, яка охоплює основні галузі географії, включає багато класичних видань, у кількості примірників, достатньої для забезпечення викладання курсів. Останнім часом інформаційне забезпечення навчальної та науководослідної роботи значно покращилося завдяки приєднання факультету та університету в цілому до глобальної інформаційної мережі INTERNET. 7. Навчальний план за показниками номенклатури дисциплін, годин, а також форм контролю виконується на 100%. Перевірка навчального процесу показує, що реальна кількість годин з дисциплін відповідає навчальному плану. Для кожної дисципліни навчального плану розроблено критерії оцінювання знань та умінь. 8. За підсумками останньої заліково-екзаменаційної сесії абсолютна успішність студентів-бакалаврів напряму «Екологія» спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" складала 100,0%, якісна –____ (після відрахування студентів). З метою визначення рівня підготовки бакалаврів – економікогеографів спеціальності 8.070502 – “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” в 2007 р. проведені комплексні контрольні роботи на І – ІV курсах по дисциплінах всіх трьох циклів – гуманітарного, фундаментального і фахового. Всього по факультету контролем було охоплено 4 академічні групи (70 студентів із 74 за списком). З циклу гуманітарних дисциплін контрольна робота проводилася на другому і третьому курсах з дисциплін: історія України (2 курс), економічна теорія (3 курс) і психологія (3 курс). З циклу фундаментальних дисциплін роботи виконувались з трьох дисциплін: на другому курсі – біогеографія і загальна гідрологія, на третьому курсі з ландшафтознавства. З циклу професійно-орієнтованих дисциплін контрольні роботи виконувались на першому і четвертому курсах з дисциплін: охорона праці (1 курс), регіональна економічна і соціальна географія (4 курс) і методика викладання географії (4 курс). Експертиза курсових робіт з даної спеціальності за 2005-2006 навчальний рік показала, що у цілому зміст та обсяг курсових робіт відповідають встановленим вимогам. Середні бали, отримані при захисті та у результаті експертної оцінки, складали, відповідно, 4,5 та 4,3 для курсових. В усіх випадках відхилення експертних оцінок від результатів складання екзаменів та захисту курсових робіт знаходиться у межах норми. 9. Таблиця відповідності критеріїв та вимог Чернівецького національного

університету ім.Ю.Федьковича задовольняє вимоги щодо акредитації підготовки бакалаврів (6.040106) за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” напряму 0401 “Екологія”.

Рекомендації: 1. Активно використовувати різні форми довузівської підготовки абітурієнтів. На базі шкіл нового типу (ліцеїв, гімназій) створити навчальнометодичні комплекси по сумісній підготовці учнів шкіл міста та районів Чернівецької області. Домогтися конкурсу на 1 держбюджетне місце не менше 2-х абітурієнтів. 2. Продовжувати підготовку та видання підручників з основних професійно-орієнтованих дисциплін та спецкурсів та монографій, що відображають освітньо-наукову спеціалізацію кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. 3.Розширювати міжнародне співробітництво з іноземними ВНЗ з навчальної і наукової роботи студентів та аспірантів кафедр особливо по лінії транскордонних програм. Практикувати обмін студентами для підвищення навчального та наукового рівня випускників магістратури та аспірантури. 4. Досягнути впродовж найближчих років (2008-2010 рр.) 100 % забезпечення навчального процесу випускної кафедри економічної географії та екологічного менеджменту викладачами з науковими ступенями доктора та кандидата наук. 5. Ввести у систему постійний пошук вітчизняних та міжнародних грантів. Використовувати отримані кошти на придбання сучасного науковотехнічного обладнання для навчального процесу. 6. Вдосконалити систему проходження навчальних та виробничих практик через встановлення постійних партнерських стосунків з організаціями, які зацікавлені у працевлаштуванні випускників кафедр та шляхом організації постійно діючих географічних стаціонарів у різних ландшафтних зонах регіону.

Таблиця 8.1

КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ щодо акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 0401 – “Екологія" спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Рівень Бакалавр план факт

ПОКАЗНИКИ Дотримання основних умов ліцензування 1.1. Ліцензований обсяг і фактичний випуск фахівців 1.1.1. Ліцензований обсяг прийому студентів на 1 курс денної форми навчання, осіб 1.1.2 Фактичний випуск фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня, осіб 1.2 Кадрове забезпечення підготовки фахівців 1.2.1 Наявність вченого ступеня або наукового звання у ректора (керівника навчального закладу) 1.2.2 Питома вага в загальній чисельності науково-педагогічного персоналу, який обслуговує дану спеціальність (по числу повн. місяч. ставок, в %): - осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього сумісництва - фахівців відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що працюють за основним місцем роботи - докторів наук, професорів - кандидатів наук, доцентів - викладачів вищої категорії 1.2.3 Наявність випускаючої кафедри, очолюваної фахівцем відповідної науково-педагогічної спеціальності: - доктором наук, професором - кандидатом наук, доцентом 1.3 Матеріально-технічна база 1.3.1 Наявність аудиторного фонду (кв.м. загальної площі на одного студента) 1.3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (в % від потреби) 1.3.3 Наявність лабораторій для забезпечення тривалої роботи кожного студента з ПЕОМ (годин на день у середньому за період навчання) 1.4 Навчально-методичне забезпечення 1.4.1 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної дисципліни навчального плану (%): - робочих програм дисциплін - планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів - методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів) 1.4.2 Наявність пакетів контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки 1.4.3 Наявність програм виробничої практики 1.4.4. Наявність тематики та методичних вказівок з підготовки дипломних (випускних) робіт 1.5 Інформаційне забезпечення 1.5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, власною бібліотекою (%) 1.5.2 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями 1.5.3 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації

40 19 +

+

80 100

94 100

5 50

+ -

+ -

10 100 0,9

10 100 1,0

100

100

100

100

100 100

100 100

+ +

+ +

100

100

+ +

+ +

Голова експертної комісії:

_______________

Експерт:

_______________

Ректор Чернівецького національного

(підпис) (підпис)

університету імені Юрія Федьковича

___________ проф. Мельничук С.В.

Таблиця 8.2

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ напряму 0401 – “Екологія" спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Якісні характеристики підготовки фахівців 2.1 Додаткові умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти: 2.1.1 Виконання навчального плану за показниками номенклатури дисциплін, годин, форм контролю, % 2.1.2 Наявність програм державного іспиту 2.1.3 Наявність критеріїв оцінювання знань та вмінь випускників Державною екзаменаційною комісією 2.1.4 Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, % 2.1.6 Наявність аспірантури на випускних кафедрах 2.1.7 Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального обладнання, літератури тощо) не менше, % 2.2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців) 2.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів: - успішно виконані контрольні завдання, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 2.2.2 Рівень фундаментальних знань студентів: - успішно виконані контрольні завдання, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 2.2.3 Рівень фахової підготовки: - успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, % - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, % 2.2.4 Розбіжність між оцінками закладу освіти та оцінками експертів при перевірці (в балах) - 20% дипломних (випускних) робіт - 20% курсових робіт з дисциплін фахової підготовки 2.2.5 Кількість випускників, рекомендованих до аспірантури, % до випуску 2.2.6 Кількість працевлаштованих випускників, % до випуску

100

100

+ +

+ +

100

100

+ 60

+ 60

90 50

96,8 66,1

90 50

100 65,6

95 50

98 75,5

0,4 0,4 -

0,3 0,2 -

44

Голова експертної комісії:

_______________

Експерт:

_______________

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(підпис)

(підпис)

___________ проф. Мельничук С.В.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ На підставі проведеної експертизи матеріалів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” напряму

підготовки

Чернівецького відповідності

0401

“Екологія”

національного навчального

(ліцензований

університету

закладу

вимогам

обсяг30

ім.Ю.Федьковича акредитації

осіб) щодо

спеціальності

навчального закладу за четвертим рівнем відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1998 р. № 12 “Положення про акредитацію вищих закладів освіти”, наказу Міністерства освіти України “Про оголошення нормативних актів Уряду України щодо ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти” від 28.02.1996 р. № 60 та типових критеріїв щодо визначення рівня акредитації спеціальності, комісія дійшла до такого висновку: - стан

навчально-методичного,

забезпечення

навчального

кадрового,

процесу,

матеріально-технічного

концепція

діяльності,

соціальна

інфраструктура відповідають встановленим вимогам щодо заявленого рівня підготовки бакалаврів із спеціальності 6.040106 “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” в Чернівецькому

національному університеті імені Юрія Федьковича; - навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань бакалаврів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам до четвертого рівня акредитації; - якісний

склад

науково-педагогічних

виховного процесу, стан аудиторного

кадрів,

організація

навчально-

і лабораторного фонду відповідає

четвертому рівню акредитації освітньої діяльності. Комісія пропонує: створити навчально-методичні комплекси по сумісній підготовці учнів шкіл міста та районів Чернівецької області; активніше розвивати міжнародне співробітництво з іноземними університетами з

навчальної і наукової роботи студентів та аспірантів кафедри, особливо по лінії транскордонних програм; вдосконалювати систему проходження навчальних практик через встановлення постійно діючих географічних стаціонарів у різних ландшафтних зонах регіону. Експертна

комісія

пропонує

Державній

акредитаційній

комісії

Міністерства освіти і науки України акредитувати підготовку бакалаврів напряму 0401 “Екологія” спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" в Чернівецькому національному

університеті імені Юрія Федьковича за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. Голова експертної комісії: _______________

(підпис)

Експерт: _______________

(підпис)

З висновками ознайомлений: Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

_________ проф. Мельничук С.В.